Proces verbal din 20.08.2018

Proces verbal - Ședința extraordinara a CLB din data de 20 august 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr. 65336 din 22.08.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 20.08.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - vă mulțumesc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - bună ziua. în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziție de primar a fost convocat Consiliul Local în ședință extraordinară pentru astăzi.

în sală sunt prezenți un număr de 11 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: doamna Consilier Dinu Raluca (concediu de odihnă), doamna Consilier Dragomir Doina (delegație), doamna Consilier Pricopoaea Enula (concediu de odihnă), domnul Consilier Miclăuș Daniel, domnul Consilier Șova-Gâțu Laur (concediu de odihnă), domnul Consilier Fechet Mircea, și domnul Consilier Luca Vasile (concediu de odihnă).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21.07. 2018. Dacă nu sunt discuții față de procesul verbal... Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

absent

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

absent

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

absent

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

-

-

Cu 11 voturi a fost aprobat procesul verbal.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 24.07. 2018. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILfE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

absent

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCAVASILE

absent

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

absent

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

absent

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

-

-

Cu 11 voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Viceprimar Dragoș Ștefan pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, mulțumesc doamna președinte.

Astăzi pe ordinea de zi avem două proiecte pe care le-ați avut la mapă și anume:

 • 1.   Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofmanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.   Proiect de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SERVICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - înainte de a trece la aprobarea ordinei de zi, întreb domnii și doamnele consilieri dacă față de proiectele de hotărâre sunt situații de incompatibilitate sau de conflict de interese. Și cazuri dacă sunt, să fie anunțate, vă rog. Nu sunt.

Supun la vot ordinea de zi prezentată? Cine este pentru? împotrivă? Abțineri? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

 • 5.

 • 6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

absent

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

absent

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

absent

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚULAUR

absent

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

-

-

Cu 11 voturi a fost aprobată ordinea de zi. Mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaeladoamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectelor de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

absent

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

absent

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

absent

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA-GÂȚULAUR

absent

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

-

-

Cu 11 voturi exprimate a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 20.08. 2018.

 • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Dragoș Ștefan să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 -Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc. La proiectul nr. 1, stimați colegi, avem o modificare a HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT”, obiectiv care se va realiza în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 -îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri. Pentru mai multe detalii pe acest proiect vă stau la dispoziție domnul Administrator Chindruș și domnul Director Adrian Anghel.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - discuții dacă sunt la proiectul de hotărâre. Vă rog, domnul consilier. Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Am o întrebare către reprezentanții A.D.L., dacă proiectul a fost depus cu parteneri și dacă da, care sunt aceștia. Mulțumesc.

3                            3

Domnul Director A.D.L. Adrian Anghel - nu, proiectul este depus doar de către Municipiul Bacău, fără parteneri.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - da. Luăm avizele. Există aviz de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Administratorul Public și Directorul A.D.L. Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Fantaza Ciprian Gabriel să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHE ORGILE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

absent

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

absent

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

absent

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

-

-

Cu 11 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost aprobat.

 • 2. Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela dă cuvântul Domnului Viceprimar Dragoș Ștefan să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU Întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SERVICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara.

BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da. La proiectul nr. 2 avem un PLAN URBANISTIC DE DETALIU intocmit pentru construire bloc de locuințe cu spatii de comert/servicii, pe str. Costache Negri, nr. 31, din municipiul Bacău, obiectivul se va realiza, stimați colegi, pe teren proprietate particulară.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - domnul vice, numai un pic, pentru a evita orice nelămurire, proiectul a fost aprobat cu 11 voturi pentru. Da, colegele? Supun din nou proiectul de hotărâre la vot, ca să...sunt anumite nelămuriri. Cine este pentru? Proiectul nr. 1. împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRIST1NA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

absent

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

10.

IROFTE DUMITRU

X

11.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

12.

LUCA VASILE

absent

13.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

14.

PRICOPOAEA ENULA

absent

15.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

16.

STAN GABRIEL

X

17.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

18.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

-

-

Cu 11 voturi pentru proiectul a fost aprobat. Mă scuzați, domnul vice.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - da, am înțeles domnul director. Numai reiau, ați avut materialul la mapă, vă rog să votați proiectul în forma prezentată.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela - invit pe domnul Fantaza Ciprian Gabriel să prezinte avizul de legalitate și raportul compartimentului de resort la proiectul de hotărâre.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - aviz favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Arhitectul Șef și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele în vederea avizării proiectului de hotărâre, a comisiei de specialitate 2, favorabil și al comisiei de specialitate 5, nefavorabil.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantazadiscuții asupra proiectului? Vă rog, domnul consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mulțumesc. Am o întrebare și apoi o serie de comentarii pe marginea proiectului de hotărâre. întrebarea ar fî adresată doamnei Arhitect Șef: dacă noi, ca Municipalitate, avem o viziune acolo, în acea zonă. Știm ce vrem de la acea zonă? Sau, mă rog, care este punctul dumneavoastră de vedere, ca Arhitect Șef, cu privire la acest proiect propus? Chiar mi-ar plăcea să știu. Mulțumesc. Doamna Arhitect Șef Diana Marin - respectarea legii și a normativelor aprobate. Avem un Plan Urbanistic General, iar acolo este specificată zonă pentru locuințe colective.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -am înțeles, dar...și acum o să trec la comentarii. Vă mulțumesc pentru răspuns. Locuințe colective avem deja în zonă și nu știu dacă ați fost la fața locului, dar bănuiesc că ați văzut în plan, practic este o parcelă, mă rog, este un petic de spațiu verde acolo, de câteva sute de metrii pătrați și în jurul acesteia sunt patru blocuri, zona este oricum îngrămădită, sunt garaje și așa mai departe. Deci, acesta ar fi primul argument, consider eu, împotriva proiectului, că este o zonă aglomerată deja și acel spațiu verde cred că ar trebui redat oamenilor. Ajungem la lege, ați pomenit de lege. Avem Legea urbanismului 30/2001. Veniți în consiliu local tot timpul și spuneți că orice propunere ce vine din partea unui privat trebuie supusă votului, dar legea nu spune chiar asta, pentru că la art.32, prevede posibilitatea, de partea Municipalității, de a respinge în mod justificat cererea de modificare a prevederilor documentațiilor de urbanism aprobate. Deci, dacă noi am avea o viziune, în general și hai să plecăm de la P.U.G., am putea să respingem în mod justificat aceste propuneri. De exemplu, eu consider, că o justificarea poate fi în zonă, realizarea unui părculeț. Avem o mulțime de blocuri în jurul parcelei pe care se propune această construcție, avem terenuri ale Municipalității de câteva sute de metrii pătrați și am putea să gândim un părculeț acolo. De asta am plecat de la întrebarea cu viziunea Municipalității sau a dumneavoastră cu privire la dezvoltarea acelei zone urbanistice. Al treilea argument ar fi indicatorii privind retragerile care sunt propuși 2 metri est, 0,6 metri vest, 0,6 metri sud, de la limita parcelei. Și nu pot încheia decât întrebându-vă, încă o dată, de registrul spațiilor verzi. Avem acolo o serie de copaci. Vreau să întreb acum executivul, ce se mai întâmplă cu acest registru al spațiilor verzi, pentru că eu am vorbit cu persoane din cadrul Municipalității, care mi-au transmis că el este gata, soluția soft a fost populată cu copacii și mă rog, elementele din teritoriu și că se așteaptă aprobarea prin hotărâre de consiliu local. Când vom avea o hotărâre de consiliu local și implicit publicarea acestui registru al spațiilor verzi? Pentru că este foarte important. Mulțumesc.

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - în primul rând, mă scuzați puțin, o completare. Registrul spațiilor verzi se referă la proprietățile domeniului public și privat al municipiului. Ce avem noi aici este o proprietate privată, a unei persoane, nu e a municipiului. Deci, nu se aplică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar asta nu înseamnă că privatul poate să vină să taie tot ce dorește el pe acel teren, pentru că sunt...

Doamna Arhitect Șef Diana Marin - păi cine i-a dat voie să planteze pe terenul lui? Vin eu și plantez copaci pe terenul vecinului meu, cam așa se pune problema.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - nu, nu asta am spus. Când v-am întrebat de acea viziune urbanistică, automat dacă avem una, să zicem cu privire la realizarea unui parc, am putea să ne gândim la exproprieri, am putea să ne gândim la alte operațiuni pentru realizarea unui parc.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - toate chestiunile astea, mă scuzați domnul consilier, țin de oportunitate. Oportunitatea este la dumneavoastră, alesul local.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - păi da, sunt de acord. Tocmai de asta....

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - la noi nu este oportunitatea. La noi este legalitatea și chestiunile tehnice. La dumneavoastră există oportunitatea. Faceți inițieri, inițiați proiecte de hotărâri, prin care doriți să-i expropriați pe oamenii aceștia, dacă vreți. Nu-i nici o problemă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - bun, dar astăzi avem o discuție după...

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - dar ține de o oportunitate.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - exact, oportunitatea. în consiliu local discutăm oportunitatea.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - nu vă mai uitați la colega mea, că ea face parte din aparatul de specialitate al primarului.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar discutăm și de viziunea Municipalității. Acea viziune politică cu privire la dezvoltarea urbanistică a orașului.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - păi și nu discutați cu dânsa...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ba, trebuie să vorbim și cu dânsa.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală - Ciprian Gabriel Fantaza - .. .viziunea politică...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - iar dacă mergem la legalitate, v-am spus, avem articolul 32 din Legea urbanismului care prevede posibilitatea noastră, în speță a Primăriei, să respingă justificat o propunere.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală -Fantaza Ciprian-Gabriel -este o posibilitate, da. Și cealaltă posibilitate este să aducem solicitările domnilor....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-corect corect.

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală -Fantaza Ciprian-Gabriel - cetățenilor, concetățenilor noștri în consiliul local și să le punem în discuție.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-corect. Am vrut să subliniez acest lucru, pentru că de fiecare dată au fost introduse astfel de proiecte discutabile, nu zic ilegale, discutabile, în consiliu local, Tot timpul municipalitatea a venit cu textul „suntem obligați să aducem aici proiectul ca să-l analizați și să decideți la oportunitatea lui”. Dar, municipalitatea dacă ar pleca de la o viziune cu privire la anumite zone din oraș, ar putea să respingă justificat, din fașă, aceste proiecte, astfel încât să nu mai ajungem la astfel de discuții. Mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință-Ciocodei Mihaela-dau cuvântul doamnei Pravăt.

....................■...... I ■ II                     ...................... —........—3

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-doamna președinte de ședință, dacă-mi permiteți. Deci, v-ați adresat executivului. Domnule consilier, sună destul de frumos, deci facem un bloc, facem un parc, ta, ta, ta...., dar în același timp este un teren privat, da? Este un teren privat. Și privatului, trebuie să-i analizăm o cerere, cerere care a fost analizată, a fost respinsă, i s-au mai pus niște condiții, le-a îndeplinit, am dat spre consultare cetățenilor, în cel mai rău caz trebuiau să reacționeze și să fie sala plină de cetățeni, cum au fost și în alte cazuri, dar așa faceți niște comentarii ieftine, din punctul meu de vedere. Mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-multumesc pentru răspuns. Mergeți în zonă, întrebați cetățenii, pentru că dezbaterea publică nu înseamnă să tragem niște afișe pe garaje și așteptăm cetățenii să spună da sau nu.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-ce înseamnă?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-înseamnă discuție cu cetățenii la fața locului. Mergem și discutăm. Oameni buni, ce vă doriți de la această zonă, nu știu, vă doriți un părculeț, ce vreți să facem? Sau vă doriți să aprobăm un bloc în fața geamului? Cam asta e ideea la care vreau să ajung. Și de asta am întrebat și de viziunea urbanistică a municipalității în cartiere până la urmă, pentru că știm prea bine că cartierele sunt sufocate, garaje, avem mașini parcate și așa mai departe.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin- și așa fiind, suntem într-o structură democratică și votul va....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok, dar am vrut să pun în vedere aceste lucruri tocmai în ideea aceasta. Poate colegii mei din consiliul local vor fi de acord cu lucrurile astea.

Doamna Președinte de Ședință-Ciocodei Mihaela-dăm cuvântul doamnei consilier Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă-Pravaț Ionela-Cristina - doamna președinte, nu mai are rost, asta voiam să conchid și eu, cum a conchis și domnul Viceprimar, v-ați exprimat avizul nefavorabil și în ședința de comisie, drept urmare avizul Comisiei 5 este nefavorabil, având în vedere prezența doar a trei membri, eu, domnul Ștefan și dumneavoastră, veți purcede la vot și n-are rost s-o lungim cu discuțiile foarte mult. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul consilier Ghingheș, dacă ați fost în zonă și ați văzut, de ce nu veniți cu inițiativă către cetățeni, să le propuneți acelor cetățeni din zonă, să desființăm acele garaje, să facem un părculeț, pe zona publică. Dumneavoastră dacă ați avea un teren privat în Bacău, v-ați face părculeț? Vă întreb, dacă ati avea sau ati încerca să eficientizati acel teren? Nu uitati că beneficiarul are toate avizele la zi, favorabile, domnule consilier. Și noi...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-sunt de acord cu asta.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - și noi am împiedicat, datorită emoției de aici și știți dumneavoastră la ce mă refer, am împiedicat mulți dezvoltatori aici, cu toate că din punct de vedere legal au toate avizele și vă spun, de pompieri, de poliție, dar aici se creează așa o emulație așa emoțională și pleacă oamenii fără să poată să-și eficientizeze terenul pe care-1 dețin. De ce să nu facem o discuție și o dezbatere publică în acea zonă, pentru că văd, am în față aici fișa, schița, este foarte mult teren al Municipiului Bacău, în care putem să demolăm anumite garaje și să-l facem părculețe noi, nu beneficiarii care vor să se dezvolte și să aducă plus valoare pe un teren. Primăria câștigă impozit, da, și locuri de muncă și tot ce vreți dumneavoastră.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-eu am fost tot timpul.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - dacă stăm numai așa la fiecare ședință să plângem la fiecare ședință, nu mai putem de spațiu verde și părculețe, da, dar haideți să venim și cu o soluție viabilă, să poată și privați! să poată face afaceri în Bacău și noi să venim în sprijinul lor, să facem nu un părculeț, să degrevăm zona acolo.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule viceprimar, eu am fost tot timpul un susținător al garajelor și nu numai acolo, ci în întreg Bacăul, eventual să facem parcări supraterane, acolo unde este cazul și acolo unde nu, să facem părculețe, vorba dumneavoastră. Dar asta nu înseamnă că dacă...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș “Cetățenii vor și garaj și spațiu verde pe proprietate privată, vor să-și țină și....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu, nu...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - păi așa vor cetățenii, vă spun eu.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- nu vor pe proprietate privată spațiu verde și cetățenii și-ar dori ca municipalitatea să aibă o viziune urbanistică și de acolo să plecăm chiar cu exproprieri, pentru că...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - domnul consilier, dar v-a spus doamna Arhitect, v-a spus clar, avem P.U.G.- ul, este cartea de căpătâi deocamdată, nu putem, v-a spus clar, avem P.U.G.- ul., care viziune urbanistică? Ce viziune urbanistică să avem, dacă avem P.U.G.- ul aprobat?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule Ștefan, chiar vă invit să discutați cu cetățenii, că am văzut că vă plătiți spații publicitare generoase la anumite televiziuni, vă invit să vă duceți chiar cu televiziunea si acolo să întrebați cetățenii.

3                                                                      5                                                    3                 3

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-da am să mă duc, exact, cu televiziunea am să mă duc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-cu televiziunea, da, în spațiul acela publicitar și să difuzați eventual și ce spun cetățenii din zonă. Chiar vă invit.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-da, da, domnule consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dar....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-deci cum facem? Facem parc pe proprietăți private sau pe proprietăți publice?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-trasăm o viziune....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-dar spuneți-le oamenilor de afaceri ce vreți dumneavoastră, ca să știe oamenii de afaceri, că ba-i susțineți, ba nu-i susțineți. Spuneți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnul Dragoș Ștefan.....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-eu vreau spații verzi, spuneți clar la microfon, să audă toată lumea.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-eu vreau spații verzi în acea zonă.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-așa.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-face...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-dar nu pe proprietatea oamenilor.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-afaceri se pot face pe alte parcele, dar acolo nu este cazul.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-domnule, dumneavoastră vreți să blocati dezvoltarea orașului si știm foarte bine.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu vreau să blochez dezvoltarea orașului. Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-ba da, bineînțeles...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vieau ca cetățenii să trăiască în....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - n-aveti interes să se dezvolte orașul pentru că urmează 2020 și aveți alte interese.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu putem să ne gândim doar la taxe și impozite.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-da, eu mă gândesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu putem să ne gândim doar la taxe și impozite, dar...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-eu mă gândesc ca viceprimar, să aduc bani la bugetul local, mă gândesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, dar ce-o să faceți cu ei? în doi ani, în ultimii...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-ca să pot să fac parcuri, domnule Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-în ultimii....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-pot fac parcuri.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-câte parcuri ați făcut în ultimii doi ani? Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-câte parcuri am făcut în ultimii doi ani? Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, da.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-o să vedeți la sfârșitul mandatului.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi nu, câte parcuri ați făcut, nu câte parcuri o să faceți?

Doamna Președinte de Ședințâ-Ciocodei Mihaela-domnul consilier Ghingheș, dăm cuvântul domnului Cretu.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-de exemplu Parcul Făgăraș, care stă de doi ani tarla...

Doamna Președinte de Ședințâ-Ciocodei Mihaela-domnul consilier, dăm cuvântul lui domnul Cretu.

3

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan-bună ziua. Domnule viceprimar, haideți să ajutăm pe cei care doresc să dezvolte orașul Bacău și dacă ne uităm foarte bine la schița aceasta, vedem că forma terenului dânsului este una extrem de neregulată ceea ce determină și o clădire destul de forțată. în jurul terenului dânsului, există doar terenul municipalității. Haideți să facem niște schimburi de terenuri, în așa fel încât terenul dânsului să devină un teren mai compact, în așa fel încât să-1 depărtăm de blocurile existente și în felul acesta să poată să se dezvolte o clădire care să fie integrată foarte armonios în această parcelă, în acest areal. Pentru că ați vrut soluții. Cred că se pot găsi soluții, dar haideți să găsim niște soluții reale, nu unele forțate. Și cred că un schimb de teren echitabil, adică dacă are 500 de m.p. dânsul să rezulte cu 500 de metri pătrați, municipalitatea să nu piardă nici o suprafață, dar în schimb să aibă o suprafață rectangulară, cu unghiuri drepte pe care să poată să construiască o clădire eficientă din punct de vedere și economic și urbanistic, raportat la distanțele față de vecinătăți și la numărul de locuri de parcare și la alte reglementări, cred că asta ar fi o rezolvare cinstită și pentru noi ca municipalitate și pentru dânșii ca și investitori. E o viziune pe care eu o am în ceea ce privește tipul acesta de parcele pe care cu siguranță le mai regăsim în Bacău, unde forma e imposibilă de construit. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință-Ciocodei Mihaela-trecem la procedura de vot secret. Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-avem rezultatul votului pentru proiectul nr.2.

S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE CU SPATII DE COMERT/SERVICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara

BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din Loc. Saucesti, jud. Bacau Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-11

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-11

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE SE VOTEAZĂ

  NUMĂRI VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART.l - (D Se aproba PLANUL URBANISTIC DE DETALIU întocmit pentru CONSTRUIRE BLOC DE LOCUINȚE SPATII DE COMERT/SERVICII, STR. COSTACHE NEGRI, NR. 31, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara, identificat prin Anexa nr.l care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIAR: S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., din loc. Saucesti, jud. Bacau. Durata de valabilitate a P.U.D.-ului este de maxim 24 luni de la data aprobării hotărârii.

  Nu s-a adoptat

  6

  5

  0

  2.

  (2) Prevederi ale P.U.D.:

  • - Clădire locuințe cu spatii de comert/servicii D + P + 3E;

  • - H maxim atic = 16,00 m ;

  ~ P.O.T. maxim = 40 % ;

  • - C.U.T. maxim = 2,5 ;

  • -  Suprafața teren proprietate = 401,00 m.p. ; Arie construita = 160,40 m.p. ; Arie construita desfasurata = 945,00 m.p.;

  • - Retragere fata de aliniament (pe latura nordica) = 4,00 m;

  • - Retrageri fata de limitele laterale si posterioare ale parcelei: fata de latura de Est = 2,00 m, fata de latura de Vest = 0,60 m si fata de latura de Sud = 0,60 m.

  Nu s-a adoptat

  6

  5

  0

  3.

  ART.2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

  Nu s-a adoptat

  6

  5

  0

  4.

  ART.3 - Prezenta hotarare va fi comunicata S.C. RUD CONSTRUCT GROUP S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

  Nu s-a adoptat

  6

  5

  0

  5.

  ART.4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului -Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

  Nu s-a adoptat

  6

  5

  0

Domnul Director Executiv Direcția Juridică și Administrație Locală -Fantaza Ciprian-Gabriel-proiectul de hotărâre nu a fost aprobat. Mulțumim.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-o scurtă intervenție. Știu că nu avem rubrica Diverse. Dar au trecut 25 de zile la Calea Bârladului. Când începe lucrarea acolo?

Domnul Administrator Public Chindruș Romică-e în procedură de achiziție publică.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -cam când estimați că va fi gata această procedură?

Domnul Administrator Public Chindruș Romică-nu știu.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-un termen rezonabil.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică-cred că 30 de zile, nu știu sigur. Nu știu când a fost ridicat pe S.E.A.P.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș- domnule Chindruș, acum am vorbit cu domnul Mateuță, de jumătate de oră, mi-a spus că face toate eforturile și probabil anul acesta va fi asfaltat. Da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-da, mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - haideți să nu mai spunem exact zile, luni...

Anul acesta.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu, domnul primar a dat zile, și de asta. Domnul primar a dat timp și a spus în 25 de zile încep lucrările. Așa a spus el. Oficial.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-anul acesta, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok, mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Ciocodei Mihaela- mulțumim. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CIOCODEI MIHAELA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Teletin Olivia, Adomnicăi Maria

Ds.I-A-2/ Ex.l