Proces verbal din 18.05.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 18 mai 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65232 din 21.05.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 18.05.2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția 1177 din 14.05.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Miclăuș Daniel, domnul consilier Fechet Mircea, domnul consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae, doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (absent motivat - concediu de odihnă) și doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela- Cristina.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.05.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.05.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului viceprimar pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței.

Domnul Viceprimar Ștefan DanieLDragos - bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, cu această ședință vă propun următoarea ordine de zi:

Proiect de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - simt observații la ordinea de zi prezentată? Nu sunt observații. Supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂN1LĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi exprimate a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă exista vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situații. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție în această ședință, conform propunerii care v-a fost transmisă. Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMER DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectul de hotărâre aflat în discuție, pentru ședința din 18.05.2018.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Drasos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind plata cotizației pentru anul 2018 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău (GAL IDD Bacău)

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos - da, mulțumesc, domnule președinte. Așa cum vă spuneam și la expunerea ordinii de zi, proiectul de hotărâre privind plata cotizației pentru 2018 către Asociația „Grup Inovare și Dezvoltare Durabilă” Bacău, mai exact GAL Bacău. Contribuția Municipiului Bacău este de 145. 000 lei, ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre, dacă sunt? Dacă nu, îl invit pe domnul secretar să supună la vot proiectul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

absent

3.

CIOCODEIMIHÂELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOM1R DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

absent

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

absent

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘOVA-GÂȚU LAUR


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE" OVIDIU POPOVICI

întocmit: Olivia Teletin

Ds.I-A-2/ Ex.l