Proces verbal din 15.06.2018

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 15 iunie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL Nr.65264 din 18.06.2018

A

încheiat pentru ședința extraordinară comună a Consiliului Local Municipal Bacău și Consiliul Județean Bacău din data de 15.06.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

In sală sunt prezenți un număr de 17 consilieri, ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: domnul consilier Miclăuș Daniel (concediu de odihnă) și domnul consilier Ghingheș Cristian.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu Sorin - bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Ședința extraordinară organizată în comun cu Consiliul Local Bacău, care a fost convocată prin Dispozițiile Președintelui Consiliului Județean la consiliu județean și prin Dispoziția Primarului Municipiului Bacău pentru consiliul local Bacău, legal constituită, astăzi sunt prezenți 29 de consilieri județeni din 37 și 17 consilieri locali din 19, așadar ședința este legal constituită și își poate începe lucrările.

Având în vedere ordinea de zi, la ședință au fost invitați să participe toți parlamentarii județului Bacău. Astăzi fiind prezenți aici domnul Senator Dragoș Benea, doamna Deputat Tudorița Lungu și domnul Deputat Ionel Palăr. De asemenea, a fost invitat Prefectul Județului Bacău și Subprefectul Județului Bacău, prezent aici domnul Subprefect Valentin Ivancea, Directorul Direcției de Sănătate Publică doamna Director Arin Carmen Mihaela, Managerul Spitalului Județean de Urgență domnul Adrian George Popa și domnul Rector al Universității „ Vasile Alecsandri” domnul Carol Schnakovszky. De asemenea, sunt prezenți directori executivi și directori executivi adjuncți ai aparatului de specialitate atât de la Consiliul Județean, cât și de la Consiliul Local și reprezentanții mass-mediei. Pentru ședința Consiliului Județean de astăzi ordinea de zi așa cum ați primit-o și dumneavoastră la mapă, cu permisiunea dumneavoastră am să-i dau citire.

  • 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 04.06.2018;

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău, în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții "Construire Spital Municipal Bacău”;

Inițiator: dl. Sorin Brașoveanu - președinte al Consiliului Județean Bacău

  • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a reorganizării Spitalului Județean de Urgență Bacău și a schimbării denumirii acestuia în Spitalul Județean de Urgență ’’Sfânta Maria” Bacău.

Inițiator: dl. Sorin Brașoveanu — președinte al Consiliului Județean Bacău

  • 4.  Diverse

Vă supun spre aprobare consilierilor județeni ordinea de zi. Cine este pentru ? Consilierii județeni, mulțumesc. Abțineri? împotrivă?

Am să dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta ordinea de zi a ședinței extraordinare a ședinței de consiliu local. Vă rog, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte. Sărut mâna, bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri locali și județeni, doamnelor și domnilor deputați și senatori ai județului Bacău, stimați invitați, dragi cetățeni ai municipiului Bacău. Voi da citire Dispoziției nr.1296 din 11.06.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară pentru astăzi 15.06.2018, orele 10:00.

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Județul Bacău, Spitalul Județean de Urgență Bacău și Municipiul Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „CONSTRUIRE SPITAL MUNICIPAL BACĂU”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de desființare a Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, "Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu Sorin - mulțumesc, domnule primar. Dau cuvântul domnului Director Executiv Ciprian Fantaza spre a supune spre aprobare ordinea de zi. Vă rog, domnule director.

Domnul Director Executiv Fantaza Ciprian Gabriel -bună ziua. Cine este pentru aprobarea ordinii de zi a ședinței consiliului local? Mulțumesc. împotrivă? Abțineri? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DANILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU       MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, a fost aprobată ordinea de zi.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu Sorin - da, mulțumesc, domnule director.

Domnul Director Executiv Fantaza Ciprian Gabriel - întreb consilierii, dacă raportat la ordinea de zi, există vreo situație de incompatibilitate sau conflict de interese. Și dacă există, vă rog să fie specificat acest lucru. Doamna Dinu.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - menționez că sunt în raporturi contractuale cu Spitalul Județean, astfel încât nu voi participa la vot la nici unul din cele două proiecte de pe ordinea de zi. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Crețu Cătălin - Bogdan - doamna Lazăr.

Doamna Consilier Lazăr Doina-Emanuela - da, nici eu nu pot să particip la vot, am relații contractuale cu Spitalul Județean.

Doamna doctor Stoica Dana Elena - consilier județean- Bună ziua, doctorița Stoica sunt și sunt angajată la Spitalul Județean Bacău, lucrez pe UPU, nu am relații contractuale cu casa de asigurări, sunt plătită de Ministerul Sănătății. Nu știu, dacă pot vota!?

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu Sorin - Deci, doamna consilier Stoica poate vota? Da, doamna secretar? Deci poate vota, nu este în incompatibilitate. Ok.

Doamna Secretar al județului Zară Elena Cătălina - da. Dacă este doar cu ministerul, poate.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu Sorin ~ mai este cineva? Deci doamna consilier județean Stoica poate vota, da, doamna secretar, nu este în incompatibilitate? Ok, bine s-a notat. Intrăm în ordinea de zi la punctul 1. Am să-i dau cuvântul doamnei Secretar al județului pentru a supune spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare consiliului județean, vă rog.

Doamna Secretar al județului Zară Elena Cătălina - Potrivit prevederilor legale în vigoare, astfel cum sunt stabilite prin Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată „la începutul fiecărei ședințe, secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al ședinței anterioare”. Având în vedere reglementările prezentate, supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău din data de 04.06.2018.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu Sorin - mulțumesc, doamna Secretar. Supun spre aprobare consiliului județean procesul verbal așa cum... . Cine este pentru? Abțineri? împotrivă? Nu sunt. Domnul Director Executiv Ciprian Fantaza vă rog.

Domnul Director Executiv Fantaza Ciprian Gabriel - Pentru domnii consilieri locali supunem spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 11.06.2018.

Cine este pentru? împotrivă? Abțineri?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU       MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

17

-

-

Cu 17 voturi pentru, procesul verbal al ședinței din data de 11.06.2018 a fost aprobat.

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. Domnul președinte, Brașoveanu Sorin, prezintă expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău, în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău”.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Bacău Brașoveanu Sorin — mulțumesc, domnule director. La punctul 2 al ordinii de zi, vă rog să-mi permiteți să dau citire expunerii de motive. Necesitatea adoptării acestui proiect de hotărâre a apărut ca urmare a faptului că în 2005 a fost aprobat și derulat un proiect de investiții privind construcția unui nou spital, Spital Municipal Bacău amplasat în curtea Spitalului Județean de Urgență Bacău, distanța dintre cele două unități sanitare cu paturi, Spitalul Municipal Bacău fiind practic intercalat între pavilioanele Spitalului Județean. Profilul acestora, ambele sunt spitale multidisciplinare având structuri organizatorice asemănătoare, precum și nevoia de încadrare a personalului similar constituie doar câteva din aspectele care au adus în atenția autorităților locale, problema gestionării în condiții de eficiență a acestora. Astfel, prin Hotărârea Consiliului Județean 100 din 2017 si a Consiliului Local 165 din 2017, a fost aprobată cooperarea dintre județul Bacău și Municipiul Bacău în vedere găsirii celor mai bune soluții pentru asigurarea complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău și a viitorului Spital Municipal Bacău, fiind încheiat în acest sens un acord de cooperare din data de 19 mai 2017. în aplicarea clauzelor acestuia a fost elaborat studiul privind funcționarea complementară a Spitalului Municipal Bacău și a Spitalului de Urgență Bacău de către Școala Națională de Sănălate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București. în considerarea recomandărilor din studiul anterior referit între reprezentanții municipiului Bacău, județului Bacău și cei ai Spitalului Județean de Urgență, au avut loc mai multe întâlniri, mai multe consultări. In cadrul acestora s-a convenit asupra încheierii unui contract de asociere între cele trei entități care să aibă drept scop figurarea complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal Bacău, în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică cu personalitate juridică constituită la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizărilor obiectivului de investiții Construire Spital Municipal Bacău. De asemenea, s-a convenit parcurgerea, că este necesară parcurgerea următoarelor etape:

  • 1. Elaborarea documentației specifice în vederea inițierii unui proiect de Hotărâre a Guvernului privind desființarea Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Bacău, prin reorganizarea acestuia din urmă conform competențelor specifice fiecăruia dintre cele două autorități.

  • 2. Efectuarea demersurilor pentru ca obiectivul de investiții realizat pentru funcționarea Spitalului Municipal Bacău împreună cu întreaga dotare deja achiziționată, echipamente, aparatură să fie transferată în administrare/ folosință Spitalului Județean de Urgență Bacău, ulterior finalizării obiectivului de investiții „ Construire Spital Municipal Bacău” de către municipiul Bacău, urmând ca organizarea serviciilor și personalul aferent, existent sau nou angajat să fie de competența Managementului Structurii Spitalicești nou create.

  • 3.Finalizarea documentației tehnice privind amplasamentul secțiilor și al serviciilor în pavilionul nou municipal, în vederea obținerii avizului prealabil al Direcției de Sănătate Publică Bacău, respectiv al tuturor aprobărilor necesare pentru ca ulterior să fie obținută Autorizația Sanitară de Funcționare. în ceea ce privește funcționarea în comun a continuării lucrărilor și finalizarea obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău”, așa cum este el individualizat în lista de investiții aferentă bugetului municipiului Bacău pentru 2018, contribuția județului Bacău constă în finanțarea în procent de 10% din valoarea lucrărilor rămase de executat, restul finanțării de 90% fiind asigurată de către municipiul Bacău. Precizăm că prin Hotărârea Consiliului de Administrație a Spitalului Județean de Urgență Bacău, a fost avizat favorabil contractul de asociere dintre județul Bacău, Spitalul Județean de Urgență și Municipiul Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean Urgență cu Spitalul Municipal Bacău în vederea integrării acestora într-o singură entitate cu profil spitalicesc constituită la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții „Construire Spital Municipal Bacău”. Față de cele prezentate vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Bacău, Municipiul Bacău și Spitalul Județean de Urgență Bacău în scopul asigurării complementarității Spitalului Județean de Urgență Bacău cu Spitalul Municipal în vederea integrării acestora într-o unitate sanitară de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, precum și finanțarea în comun a lucrărilor în vederea finalizării obiectivului de investiții "Construire Spital Municipal Bacău”.

Dacă sunt intervenții? Dacă nu, vă supun la vot, consiliul județean. Cine este pentru? Mulțumesc. împotrivă? Abțineri? Nu sunt. In unanimitate a fost aprobat proiectul de hotărâre. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre de la punctul 2 de la ședința extraordinară a Consiliului Local.

Domnul Primar Cosmin Necula - Mulțumesc domnule președinte, stimate doamne și stimați domni consilieri locali și județeni, stimate doamne și stimați domni parlamentari ai județului Bacău, onorați invitați. Cred că în acest moment avem posibilitatea de a face un pas și de a realiza starea de normalitate pentru cetățenii acestui oraș și pentru cetățenii județului Bacău. De ce spun acest lucru? Și o spun în prezența dumneavoastră, toți invitații la plenul reunit al celor două consilii. Deoarece consider că acest for public este singurul în măsură să decidă spre binele cetățenilor municipiului și județului Bacău. Invitația pe care am facut-o atât eu cât și domnul Președinte, tuturor factorilor responsabili de un viitor bun pentru cetățenii municipiului și al județului Bacău, onorată de altfel de dumneavoastră și vreau să vă mulțumesc pe această cale. Cred că reprezintă un alt punct în plus și un alt pas spre starea de normalitate. Ce reprezintă pentru mine, doamnelor și domnilor, starea de normalitate? Reprezintă toate autoritățile administrației publice locale, împreună cu aleșii care ne reprezintă în parlamentul național, împreună cu toți factorii responsabili de bunăstarea acestei urbe și acestui județ, prezenți la dezbaterea publică și la proiectele de hotărâre prin care cele două Unități Administrativ Teritoriale, Consiliul Local al Municipiului Bacău Municipiul Bacău și Consiliul Județean Bacău, Județul Bacău, vin împreună în fața dumneavoastră cu propunerea de a lucra împreună, de a lucra împreună pentru interesul cetățeanului. Și cred că aceasta este starea de normalitate. Primii pași i-am făcut împreună doamnelor și domnilor consilieri locali și județeni, acum un an de zile, pe 17 mai, dacă nu mă înșel. Primul contract de asociere dintre Consiliul Local și Consiliul Județean, au decis împreună cele două entități ale administrației publice locale, demararea unui studiu privind complementarizarea celor două unități spitalicești. Nu am făcut nici unui dintre noi acești pași, fără a avea la bază un document emis de către specialiști ai Ministerului Sănătății, care să ne spună în mod clar și concret ceea ce este corect pentru cetățenii pe care îi reprezentăm. Dar această idee, a complementarizării, a plecat mai demult. Undeva în anul 2016. Am avut împreună această idee, dar care a avut nevoie de fundamentul tehnic al unor specialiști ai Ministerului Sănătății, respectiv Școala Națională de Studii Medicale, care să ne spună, că ideea acestei complementarizări dintre cele două unități spitalicești este corectă. A început studiul în vara anului trecut. El a fost finalizat în iama anului 2018. Din acel moment au început reproiectările pe noile variante prezentate de către Școala Națională de Studii Sanitare, Studii Medicale, iar după aceea, în lima aprilie a acestui an, Direcția de Sănătate Publică și-a dat avizul final, prin care a spus că ceea ce am proiectat împreună este corect și este bine și trebuie să ne îndreptăm spre următorul pas, Ministerul Sănătății. în discuțiile pe care le-am avut atât cu doamna ministru a sănătății, cât și cu specialiștii de acolo, s-a concretizat formula juridică prin care împreună cu specialiștii pe care îi are Municipiul Bacău și Județul Bacău, să permită în mod efectiv realizarea acestui obiectiv investițional, un singur spital care să lucreze în interesul cetățeanului. Punctez din nou această stare de normalitate și cred că împreună avem această șansă de a demonstra tuturor cetățenilor pe care îi reprezentăm, că nu ne interesează un interes de partid, nu ne interesează un element de orgoliu politic sau de simplu orgoliu uman. Pe pacientul care se îndreaptă supărat, datorită bolii, către unitatea spitalicească nu îl interesează cui aparține, cine o are în posesie, cine o are în proprietate, ci își dorește doar un spital la care poate fi tratat. Un spital care să aibă toate standardele de calitate. Inițial, până în anul 2016, aceste două unități spitalicești erau relativ proiectate în oglindă. Un spital avea UPU, avea și celălalt spital UPU, un spital avea chirurgie, avea și celălalt chirurgie , un spital avea radiologie, avea și celălalt radiologie. Interesul cetățeanului nu să se ducă la spitalul lui x sau spitalul lui y, ci să se ducă într-un loc în care să fie bine tratat. Un loc din care să se întoarcă sănătos. S-au iscat foarte multe temeri sau discuții în zona publică, cu privire la această aparentă cedare în favoarea Consiliului Județean. Dar eu vin și spun în fața dumneavoastră, important este ca această unitate spitalicească, pe care împreună am inițiat-o acum un an de zile, respectiv Spitalul Județean „ Sfânta Maria” Bacău. „ Sfânta Maria” repet, fiind protectoarea acestui oraș, să ia ființă și să fie cât mai repede funcțional. în cazul în care dumneavoastră veți da un vot favorabil și mă adresez Consiliului Local în acest moment, la ambele proiecte de hotărâre, fără dorința de a vă influența într-un fel și doar cu conștiința faptului că fac un lucru corect și vă prezint o propunere corectă susținută de toate avizele tehnice și legale.

Dacă veți accepta și veți vota, doamnelor și domnilor consilieri locali, aceste două proiecte și dacă dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri județeni, veți decide de asemenea, ne vom afla în ipostaza în care împreună Consiliul Județean și Municipiul Bacău să ducă la capăt o treabă pentru cetățeni. Și vom putea scoate la licitație, pe baza avizului dat de Ministrul Sănătății, execuția finală acestui obiectiv spitalicesc. Studiile prezentate de către Școala Națională de Sănătate, avizele date și consultările pe care le-am avut cu Direcția de Sănătate Publică, căreia îi mulțumesc și pe această cale au prezentat faptul că această prezentare a complementarității, dacă îi permiteți să dau, nu în termeni pur medicali, deoarece nu sunt de specialitate, ci încerc să o prezint cât mai simplu. Este foarte bine dacă zonele chirurgicale se mută cu preponderență în componenta Spitalului Municipal, actualului Spital Municipal, luând în calcul faptul că este un spital nou, neafectat sub nici o formă de acei faimoși viruși, care din păcate se regăsesc în marea majoritate a unităților spitalicești din România. Iar secțiile de natură medicală din cadrul Spitalului de Urgență Județean, actualului Spital de Urgență Județean, să poată fi redimensionat în sensul măririi acestora. Dai’ pentru foarte ... mai aplecate prezentări de natură medicală sunt convins că doamna director a Direcției de Sănătate Publică vă poate sta la dispoziție pentru orice întrebare. Rezumând ceea ce v-am prezentat în momentul de față, vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de a vota aceste două proiecte, care nu sunt decât pentru interesul cetățenilor acestui oraș și acestui județ. Nu putem să-i diferențiem pe unii sau pe ceilalți. Nu putem să le spunem la unii duceți-vă la spitalul județului, la celălalt să-i spunem duceți-vă la spitalul municipiului, ei trebuie tratați în comun din acest punct de vedere. Ca și componentă financiară vreau să vă prezint foarte pe scurt elementele financiare care le aflăm, pe care le avem în momentul de față, în față și în posesie. întregul cost al proiectului Spitalului Municipal este de 189.000.000 lei.

In momentul de fată au fost decontate si executate lucrări în cuantum de 150.000.000 lei, ne rămâne un rest de executat de circa 40.000.000 lei. Municipiul Bacău, având în momentul de față în visterie suma de peste 25.000. 000 lei, dacă nu mă înșel. Necesitatea, cheltuirea acestora cât mai urgentă este evidentă. Pe de altă parte, din momentul în care am ajuns primar al municipiului Bacău, am început prin a ne prelua respectivul obiectiv investițional, adică Spitalul Municipal înapoi din ghearele practic ale constructorilor. S-a realizat această procedură cu greu, cu chin, cu instanță și în momentul de față ne judecăm cu foști constructori solicitându-le daune de peste 39.000.000 de lei. De asemenea, un alt capitol investițional din cadrul acestui complex investițional Spitalul Municipal, reprezintă echipamentele. Echipamente achiziționate în cuantum de 55.000.000 lei, echipamente peste care am să trec nu rapid, dar nu putem să ne aducem aminte și veți constata și dumneavoastră în momentul în care, sper că ne vom asocia, că foarte multe dintre ele sunt depășite deoarece au fost achiziționate în 2007. Și iarăși va fî un punct de discuție pe care dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri județeni va trebui să-1 aveți, utilitatea și utilizarea acestor echipamente care în momentul de față, până la finalizarea construcției, zac. Ele sunt depozitate în condiții în deplină siguranță și în absolut toate condițiile pe care producătorii acestor echipamente le-au solicitat. Condiții de temperatură, umiditate, iluminat și absolut orice. Dar ele nu pot să zacă la nesfârșit în depozit. Dacă până acum s-a făcut o greșeală, cred că de aici în colo trebuie îndreptat. Rezumând, doamnelor și domnilor consilieri locali, expunerea mea de motive, revin din nou în fața dumneavoastră cu rugămintea de a crea întru totul starea de normalitate pe care am început-o acum un an de zile. Lăsând la o parte orice ambiții, orice orgolii și gândindu-vă strict și doar la interesul cetățenilor pe care îi reprezentați în forumurile deliberative locale și județene, sper și îmi doresc ca în urma votului dumneavoastră favorabil, orice animozități, orice orgolii și orice disensiuni politice pe viitorul Spital de Urgență „ Sfânta Maria”, să înceteze, deoarece vă spun acesta nu este un subiect politic ci este vorba doar de sănătatea locuitorilor din județul și municipiul Bacău. în urma unui vot favorabil din partea dumneavoastră, vom ajunge în fața Ministerului Sănătății, în fața Ministrului Sănătății cu un proiect de hotărâre de guvern inițiat, sper într-o stare de normalitate juridică de către consiliul județean, de către domnul Președinte și de către Instituția Prefectului, reprezentat aici de către domnul Subprefect Valentin Ivancea.

Pe baza acestui proiect de hotărâre se va dispune de către Guvernul României prin hotărâre de guvern, înființarea și avizarea noului complex spitalicesc, Spitalul ”Sfânta Maria” Bacău. Pe baza hotărârii de guvern vom scoate imediat la licitație, fiind deja pregătiți pentru acest lucru. Vreau să fac un mic punctaj, să pun un mic punct. Cel mai simplu pentru mine, ca și primar, ar fi fost să iau proiectele, să dau afară constructorii care nu s-au ținut de treabă, am făcut-o, să-i dau în judecată, am făcut-o, să inventariez echipamentele, am făcut-o, să le depozitez cum trebuie, am făcut-o și cel mai simplu pentru mine, stimați invitați, stimați decidenți, ar fi fost să iau proiectul pe care l-am moștenit și să-l pun în aplicare așa cum era el, să-1 scot la licitație. Cu certitudine dacă făceam acest lucru în anul 2016, mergând pe calea cea mai simplă, acum ne apropiam de finalizare și putem să mă gândesc la avantaje, într-un fel sau altul din punct de vedere electoral. Am preferat, împreună cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu toți reprezentanții politici care au crezut în această idee de complementarizare, calea cea mai grea: studii, reproiectare, avizări și hotărâri de guvern și asocieri, cale care a întârziat un an de zile. Dar eu chiar cred că trebuie să ajungem în situația în care să nu dăm drumul la obiective investiționale doar de dragul de a le da drumul și să măsurăm foarte atent, să alegem poate calea cea mai grea, cu cele mai multe sacrificii, dar calea cea mai corectă pentru cetățenii pe care-i reprezentăm. Acestea sunt propunerile mele către dumneavoastră doamnelor și domnilor, sper și îmi doresc un vot favorabil din partea dumneavoastră.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Brașoveanu Sorin - mulțumesc, domnule primar. Deschiderea totală pe care și-a arătat-o Consiliul Județean încă de la început, maturitatea necesară - este adevărat, ați prezentat foarte bine că simt niște etape și fiecare etapă are anumiți pași și aici pe lângă consultanții, specialiștii, arhitecții, trebuie dat tot concursul și vreau să apreciez aici și munca aparatului de specialitate și a direcțiilor de specialitate, atât din Consiliul Local, cât și din Consiliul Județean care au lucrat în comun și pentru a câștiga timp pe cât posibil sau a elimina fiecare etapă, ați văzut cât durează. Ceea ce este corect și este normal, asta trebuie să facem, iar dacă durează, asta este normalitate, să facem ceea ce este mai bine pentru cetățeni și această abordare integrată trebuie să... așa cum am aprobat-o de altfel, ea este cea mai bună la ora actuală. Mulțumesc. Dacă mai e.... înainte de a....

Domnul Deputat Ionel Palăr, vă rog.

Domnul Deputat Ionel Palăr - mulțumesc, domnule președinte. Distinși consilieri locali și județeni, dragi colegi parlamentari, stimați invitați și mă adresez aici, în mod special și personalului de specialitate care lucrează atât în spitalul județean, cât și în cele două corpuri tehnice, ale primăriei și ale Consiliului Județean Bacău. Am să încerc să fiu foarte succint și spun din capul locului că nu-mi doresc să generez dreptul la replică. Prezența mea astăzi aici și a colegei mele, a doamnei deputat Tudorița Lungu și a colegilor mei prezenți în sală astăzi, este cu cea mai bună intenție și cu dorința clară pentru ca, odată pentru totdeauna, acest obiectiv extrem de important pentru municipiu și pentru județul Bacău, să ajungă în sfârșit să aibă destinația pentru care el a fost gândit cu foarte, foarte multă bună credință. Nu vreau să fiu nici patetic, nici să răscolesc prea mult amintirile, dar nu am cum să nu vă spun astăzi aici, poate chiar...nu aș vrea să profit de faptul că este o întâlnire solemnă, dar, în 2005, când eram după un an de mandat de parlamentar, am purtat în brațe sau pe mâini acest Spital Municipal. Macheta acestui Spital Municipal la comisia interministerială împreună cu fostul primar al Bacăului domnul Romeo Stavarache, a fost dusă de mine, de domnia sa și de alți colegi din Primăria Municipiului Bacău. Meritul meu, nu era decât că eram în București și eram parlamentar și am înlesnit ca discuția la Ministerul Transporturilor să existe. S-a purtat în acel moment discuție legată de cum poate să se construiască acest spital. Este foarte adevărat, această construcție a Spitalului Municipal Bacău a fost primită cu foarte mult scepticism, inclusiv din partea celor de la Ministerul Sănătății și de la Guvern. Dar, ambiția și dorința ca acest lucru să se realizeze, a făcut ca astăzi, așa și cu carențe și cu lucruri bune, să ajungem să putem vota astăzi un lucru. Vreau să precizez faptul că este singura unitate de sănătate publică din România construită după 1990, cu toate modificările și upgradările care s-au făcut și aici da, îi dau dreptate domnului primar, inclusiv domnia sa în ultima perioadă pentru că s-au schimbat și normele se schimbă, sanitare, el a suferit modificări de compartimentare, modificări de viziune, în decursul timpului. Este cel mai bine dotat și va fi cu siguranță unul dintre spitalele etalon din România. Este partea cea mai bună. Avem pe ce construi, avem unde să punem unități complementare și secții complementare în el și dacă avem înțelepciunea și dorința cu adevărat pentru un proiect important pentru județul Bacău, să-l facem să fie într-adevăr pentru cetățean și aici fac o mică paranteză, nu-și are locul, dar trebuia să o spun odată și odată pentru că uman, cred că mi-am câștigat dreptul de a spune acest lucru, foarte mulți dintre dumneavoastră și dintre băcăuani și-au pierdut persoane dragi în acest județ, nu din vina medicilor, nu din vina personalului, ci datorită faptului că am ajuns într-un grad de neputință al dezvoltării noastre și scuzați-mi tonalitatea, dar trebuia să o spun odată și odată. Nu pot nici eu, nici colegii mei din Partidul Național Liberal, dincolo de orice luptă politică, să nu susțin acest lucru. Funcțiile vin și trec, copii mei, ai dumneavoastră, ai noștri, părinții noștri locuiesc în Bacău. Să fie ziua de astăzi un moment în care reușim, nu să intrăm în competiție cu lașiul sau cu alte unități din țară, dar să avem și noi, în județul Bacău, o unitate sanitară după ultimile standarde. Iar acest spital pe care noi îl avem și pe care dorim să-1 punem la punct, are toate șansele ca în județul Bacău să avem o unitate medicală etalon. Nu voi intra și nu intru în polemici. Am venit astăzi aici cu cea mai bună intenție. Am încercat de o lună de zile și am solicitat doamnei prefect să aibă loc o dezbatere publică legată de acest lucru, nu s-a reușit în forma pe care am solicitat-o noi, dar nici ceea ce se întâmplă astăzi aici, vă spun cu sinceritate și-mi asum termenii și ieri am spus un lucru, sunt câteva puncte, unde în județul Bacău, indiferent de cine câștigă sau pierde puncte, nu trebuie să gândim în termeni politici. Colegii mei, consilieri locali și județeni ai Partidului Național Liberal vor vota pentru acest proiect.

Doi. Vreau să adresez câteva întrebări personalului de specialitate. Dacă pot fi date aceste răspunsuri astăzi este foarte bine dacă nu, nu este nici un fel de problemă. Dar, dacă ar putea să fie date răspunsurile, ar fi excelent. Astăzi, când stăm de vorbă, avem două unități medicale: spitalul județean și dacă greșesc aici în cifre să mă corecteze domnul director, care are înjur de 1362 -1365 de paturi, cred. Spitalul municipal, a fost gândit și au fost prezervate la Ministerul Sănătății în jur de 300 de paturi. Dacă unim cele două unități medicale și pierdem paturi, să vedem pe o simulare făcută și vreau să întreb aici ca să fie complementar, s-a făcut o simulare pe contract cu Casa Națională de Asigurări de Sănătate din fuziunea celor două, din complementaritate, din ceea ce rezultă din actul juridic de astăzi, dacă pierdem din numărul de paturi, pentru că se știe foarte clar că finanțarea trebuie să fie rentabilă, această unitate spitalicească nouă trebuie să fie rentabilă. Dacă s-a făcut acest studiu? Dacă nu s-a făcut sau dacă s-a făcut, eu îi rog pe cei care sunt în contact direct cu Ministerul Sănătății, pentru că realitatea este în felul următor: aceste locuri pentru spitalul municipal care au fost prezervate și rezervate de Ministerul Sănătății , ele, pe solicitările făcute la nivel național, este foarte posibil să fi fost alocate altor unități din țară. Dacă nu s-a făcut acest lucru este foarte bine, trebuie să le păstrăm, dacă le-am pierdut aveți forța, cei care conduceți astăzi județul și aveți și ministrul sănătății, în așa fel încât județul Bacău, prin această fuziune, comasare, asociere, să nu piardă din numărul de paturi. Nu intru în detalii tehnice, ar fi fost multe lucruri, aș fi vrut să le discut cu specialiștii, nu că m-aș da mare cunoscător, dar un pic mai știu și eu câte ceva. Este foarte bine, din punctul meu de vedere, că se duce chirurgia la spitalul municipal pentru că într-adevăr focarul nostru pe județean, unde nu cred că reușim să-1 rezolvăm, o reprezintă chirurgia și m-aș fi bucurat ca altcineva să mai trăiască să mai lucreze în acest spital, dar nu mai este cazul. Dincolo de tot ceea ce se poate spune ca reproșuri, există variante, domnule primar, și pentru unele echipamente care astăzi chiar dacă ele au expirat ca termen, să poată să fie puse la dispoziția spitalului județean și chiar nu vreau să detaliem aici mai mult, dar se pot găsi soluții pentru că aceste echipamente dincolo de uzura morală și de pierderea așa zisei garanții, ele sunt în stare de conservare. Eu sunt convins că... și îmi doresc în ceea ce privește pe mine și colegii mei, noi ne rezervăm dreptul de a veghea ca această investiție să fie realizată și vă întrebăm dacă s-a făcut un grafic, atât cât poate el în ziua de astăzi cu legislația pe licitații de finalizare a acestor lucrări, este dreptul oricărui cetățean și mai mult decât atât, al nostru în calitate de factori politici, de a monitoriza aceste activități și această derulare a investiției și să dea bunul Dumnezeu ca să nu avem nevoie, dar să rămână ceva după urma noastră, ca într-adevăr băcăuanii să aibă un singur punct, pentru că ceea ce cred eu că va putea rămâne pentru băcăuani, va rămâne acest spital care va face într-adevăr ca Bacăul să arate altfel. La acest capitol putem repara câteva lucruri. Mulțumesc și succes.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Brașoveanu Sorin - da, mulțumim. Cine mai dorește să ia cuvântul? Domnul vice...

Domnul Senator Benea Dragoș - domnule președinte vreau și eu să intervin, dar după vot. îmi rezerv dreptul de a interveni după vot. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, mulțumesc. Domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați. Vreau să fiu scurt, nu aș vrea să abordez problema ca și cum azi am inaugura spitalul, dar nici nu pot să nu trec în revistă sau să amintesc că lucrările la acest spital s-au început în 2005. Din fericire eram tot viceprimar, sunt cam 15 ani, nu o fi oare mult sau prea mult pentru o investiție? Am înțeles în decursul timpului că dorința fostului primar și dorința fiecărui primar de municipiu să aibă un spital propriu, dar lucrurile au dus..nu au fost înțelese în totalitate și au fost duse și într-o zonă politică. Un spital nu înseamnă o clădire, scrie pe el spital și mai numești și un director, constatăm după o perioadă destul de lungă. Un spital trebuie să funcționeze, să fie inclus într-o structură. Nu voi vorbi de paturi, nu sunt specialist, nu cunosc, dar aș vrea să vorbesc despre oportunitatea investiției. Au trecut 15 ani, s-au consumat până în acest moment 33,8 milioane de euro și investiția trebuie finalizată. A fost folosită și politic. Știu prin 2012, practic la campania electorală, fiecare băcăuan, a primit în poștă , eu îl am și astăzi, un fluturaș prin care în toamnă ni se asigura analize gratuite. Ehee, din 2012, câți s-au dus în ceruri cu dorința de a se duce la acest spital! Vorbesc despre oportunitatea obiectivului, mai ales că am o vârstă și se pare că am nevoie de spital. Investiția trebuie făcută. Că-i municipal, că-i județean, până la urmă după modelul Spitalul TBC, care e al Primăriei și beneficiază de servicii toți locuitorii din județ, nici aici nu ar fi o problemă, dar investiția trebuie terminată. Acum un an, ne întâlneam în aceeași formulă și doream ceva. într-un an mare lucru nu s-a întâmplat, decât o comisie centrală a analizat oportunitatea, schimburi de locuri, de secții, de...și doar atât. Parcă mi-aș dori și un grafic ce urmează să se întâmple. Durează cam mult. Băcăuanii au nevoie de spital. Noi trebuie să finalizăm această investiție și eu sunt în totalitate pentru, mai ales că specialiștii și juriștii au găsit o soluție de a forța sau eu știu, a facilita finalizarea acestui proiect. Mă bucur că în acest moment, această coaliție PSD- ALDE e la guvernare și sper că se vor găsi mult mai multe soluții și mai rapide și mai corecte pentru finalizarea obiectivului. Dar, în același timp, atenționez să fie ca...juriștii bănuiesc, municipali și județeni, să fie foarte atenți la avizele de legalitate și vreau ca acest aspect chiar să rămână înregistrat. Responsabili de avizele de legalitate sunt juriștii, doar ca oportunitate. Vă mulțumesc și poate că cineva ne dă și un grafic sau eu știu, un orizont de așteptare. Eu îmi doresc foarte mult și cât mai repede ca această investiție să fie finalizată. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Brașoveanu Sorin - mulțumesc, domnule vice. Domnul Consilier local Pârâianu, vă rog.

Domnul Consilier local Pârâianu Mădălin- Nicolae - mulțumesc, domnule președinte. Mai pe scurt decât domnul Scripăț, voi face o expunere. Trebuie să fii extraordinar de orb sau răuvoitor pentru a nu vedea beneficiile clare ale acestei asocieri. Ba mai mult, aceasta este singura cale prin care băcăuanii pot beneficia de o investiție ce părea la un moment dat total eșuată. Asta până la venirea actualei administrații locale, trebuie recunoscut și subliniat acest lucru. Cu siguranță, acesta este cel mai util și eficient plan ce putea fi pus în practică pentru a reuși să oferi servicii medicale superioare băcăuanilor. Să nu uităm că mare parte din pacienții Spitalului de Urgență vin chiar din municipiul Bacău și acest lucru, acest plan de complementarizare, nu a fost făcut după ureche, ci la recomandările Școlii Naționale de Sănătate Publică și Management Sanitar a Ministerului Sănătății, iar recomandările lor arată clar ce secții pot fi mutate în noile clădiri și ce specialități noi se pot crea. Nu știu dacă acest lucru, pe care îl facem noi astăzi aici, are precedent în țară, dar toate au un început, iar situațiile dificile necesită măsuri pe măsură, măsuri rapide, eficiente și în folosul cetățenilor. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Brașoveanu Sorin - mulțumesc domnul consilier. înainte de a da cuvântul domnului director să supună la vot proiectul de hotărâre, aș vrea și eu să accentuez, să zic așa, că este adevărat că această investiție și tot ce s-a făcut acolo trebuia să ajungă și să beneficieze băcăuanii, dar din păcate, investițiile de acolo și mă refer aici la echipamente și la aparatura necesară, chiar dacă ea, așa cum a prezentat-o domnul primar, este menținută la anumite standarde de funcționare, ea este uzată moral și va trebui, și este prezentat în expunerea de motive, de a ajunge le spitalul județean și după aceea să vedem unde poate fi ea redistribuită încât să beneficieze băcăuanii de calitatea acestora, că e o investiție destul de mare și de câțiva zeci, de 10 ani de zile, de când au fost achiziționate aceste echipamente și aparate și aparatură medicală. Domnul Director Ciprian Fantaza, vă rog avizele de legalitate.

Domnul Director Direcția Juridică și Administrație Locală Ciprian Fantaza- la proiectul de hotărâre există aviz de legalitate, iar toate rapoartele sunt favorabile, inclusiv avizele comisiilor de specialitate. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Consilierii locali. împotrivă? Abțineri?

Consilierii locali și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

x

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Nu participă la vot

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Nu participă la vot

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚULAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre, datorită neparticipării la vot a doamnei Dinu și a doamnei Consilier Lazăr. Mulțumesc.

2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi Domnul Președinte al Consiliului Județean Brașoveanu Sorin dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea propunerii de desființare a Spitalului Municipal Bacău și includerea acestuia ca parte integrantă în cadrul unei unități sanitare de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivel județean, „Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință, domnule președinte al consiliului județean, îmi cer scuze. Fiind obișnuit cu președintele de ședință de obicei, a fost o eroare fără nici un fel de interpretare, posibilitate de interpretare. Doamnelor și domnilor consilieri locali, eu consider că documentația ați avut-o la mapă. Expunerea de motive care am făcut-o este suficient de relevantă, mai mult decât atât, cred că prezentarea proiectului anterior am facut-o pentru ambele proiecte. Totuși, mai vreau să punctez încă o dată și să nu uităm acest aspect, nu pierdem noi, Municipiul Bacău, nici un spital, nici un obiectiv, el rămâne în continuare în proprietatea Municipiului Bacău. Exact pe modelul pe care l-ați acceptat dumneavoastră și cred că a fost un model de bună practică, să dăm acel bloc care stătea...bloc al medicilor, care stătea în neutilizare, să-1 dăm spre utilizare spitalului județean pentru a atrage cât mai mulți medici și personal medical de bună calitate, aici, în județul și în municipiul nostru. Cred că se poate subscrie această idee, acest proiect de hotărâre în absolut aceleași coordonate. Pe de altă parte, vreau să mai fac o mențiune cu privire la ..., s-a ridicat de mai multe ori întrebarea, cu privire la graficul de execuție al acestui obiectiv. Vreau să vă punctez oarecum tehnic, doamnelor și domnilor consilieri locali, dar și județeni, stimați invitați, reprezentanți ai Parlamentului României, din punct de vedere tehnic cum stăm. Dacă cele două UAT-uri, cele două consilii, vor vota astăzi aceste proiect de hotărâre, următorul pas este prezentarea către Guvernul României a proiectului de hotărâre de guvern, inițiat de președintele consiliului județean, consiliul județean și de prefectul județului Bacău. Ulterior, va veni o hotărâre a Guvernului României avizată de toate ministerele de resort, sănătății, justiției, dezvoltare, administrație, care va dispune efectiv înscrierea în rețeaua națională de sănătate a acestui nou obiectiv, ”Sfânta Maria” Bacău, Spitalul "Sfânta Maria” Bacău. După ce s-a finalizat aceasta și avem hotărârea de guvern, din acel moment începe licitația pentru continuarea lucrărilor, a restului de executat. Restului de executat, dacă nu există, fac aici o mică paranteză, dacă nu există licitații pe noii parametrii și aici doamna director vă poate da și mai multe detalii de natură tehnică ori de câte ori doriți, o licitație durează, în noii parametri, undeva la circa două luni, fără contestații. Deci, practic, dacă nu vom avea contestații, undeva în toamna acestui an ar trebui să avem un constructor. Nu mă sperie iama pentru că sunt foarte multe lucrări de interior, iar durata estimată de execuție este 1,5 ani. Fără îndoială, dacă vom avea un constructor bun, această durată de execuție se poate reduce și asta va fi una dintre necesitățile pe care va trebui să le punem în caietul de sarcini. în mod evident și în mod clar, capacitatea acelor firme să execute aceste lucrări, nu doar să câștige o licitație și atât. Din punct de vedere tehnic, aceștia sunt pașii procedurali pe care îi avem de făcut. Având în vedere aceste elemente și iarăși fac o mică paranteză și o mențiune. Vă stau la dispoziție toți specialiștii Municipalității și vreau să le mulțumesc pe această cale pentru tot efortul pe care l-au depus. Tehnic, juridic și fără a da nume, chiar doresc să le mulțumesc pentru că, deși poate apărea faptul că a fost un an de zile a trecut simplu. Fiecare întâlnire Școala Națională de Management Sanitar, pentru că dumnealor veneau pe teren, însemnau zeci de ore de proiectare, planșe, discuții, interpretări tehnice, interpretări juridice. Nu e simplu să reproiectezi, să recalculezi standarde, acestea nu se fac din birou și nu se fac simplu și vrem să evităm situații de genul insulei de agrement unde s-a făcut un proiect de birou, dar care n-are legătură cu realitatea. Asta am încercat să evităm si acest an a fost dedicat exclusiv acestor lucruri. Mulțumesc de asemenea si colegilor din aparatul de specialitate și juriștilor din consiliul județean care au lucrat la această realizare a acestor proiecte de hotărâre, pentru că s-a lucrat în comun și iarăși suntem în stare de normalitate. Primul vot pe care l-ați dat ne aduce și mai aproape. Sper si îmi doresc ca următorul vot pe care îl veți da dumneavoastră să fie imul favorabil si să vă gândiți totdeauna doamnelor și domnilor consilieri locali, că prin votul dumneavoastră ați decis înființarea acestui Spital "Sfânta Maria”, nu pierderea sau dispariția Spitalului Municipal, ci crearea unui obiectiv mai mare și mai de importanță pentru locuitorii municipiului Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Brașoveanu Sorin — mulțumesc, domnule primar. Domnul director, vă rog avizul de legalitate.

Domnul Director Direcția Juridică și Administrație Locală Ciprian Fantaza- la proiectul de hotărâre există aviz de legalitate, iar rapoartele compartimentelor de resort sunt favorabile, precum și avizele comisiilor de specialitate a consiliului local. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre pentru consilierii locali. Cine este pentru? Se abține cineva?

Consilierii locali și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

Nu participă la vot

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

Nu participă la vot

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte al Consiliului Județean Brașoveanu Sorin - mulțumesc, domnule director. Punctul 3 al ordinei de zi la ședința extraordinară a consiliului județean. Vă rog să îmi permiteți să dau citire expunerii de motive și sper...o sinteză a expunerii de motive pentru că o aveți și dumneavoastră în față, și sper ca prin recomandările și avantajele acestei asocieri să vă regăsiți și o parte din întrebările pe care dumneavoastră aici le-ați menționat. Așa cum am discutat și până acum, acest acord încheiat anul trecut între Județ și Municipiu, a rezultat un studiu privind funcționarea complementară a Spitalului Municipal și a Spitalului Județean realizat de către Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare. în cadrul acestui studiu au fost făcute câteva recomandări și aș menționa doar câteva din ele. O parte le-a menționat și domnul primar. E vorba de inițierea cu avizul Ministerului Sănătății unui proiect de hotărâre de guvern privind desființarea Spitalului Municipal Bacău ca unitate de sine stătătoare și includerea acestuia ca parte integrantă prin reorganizarea Spitalul Județean de Urgență Bacău în structura acestuia, astfel clădirea nouă, Spitalul Municipal împreună cu întreaga dotare deja achiziționată, echipamente și aparatură rămâne a Municipalității Bacău și în administrarea Spitalului Județean Bacău, urmând ca organizarea serviciilor și a personalului aferent să fie de competența Spitalului Județean de Urgență. Stabilirea prin acordul comun a celor două autorități, Consiliul Județean și Primăria Municipiului Bacău a statutului entității cu profil spitalicesc rezultă din complementaritatea celor două spitale. De asemenea, având în vedere că cele două entități, cele două unități, în prezent sunt în subordinea Consiliul Județean Bacău și a Primăriei Municipiului Bacău este recomandabil ca pentru entitatea rezultată să fie creat cadrul formal, astfel încât cele două autorități să poată acționa convergent păstrând dreptul de proprietate nemodificat și având o administrație unică, ceea ce ar asigura eficacitatea proceselor manageriale și a procesului de furnizare a serviciilor spitalicești și ar eficientiza costurile.

In pavilionul nou municipal, prin aducerea unor secții din spitalul județean, urologia, chirurgia toracică și neurologia, O.R.L., oftalmologie, cardiologie intervenționale, s-ar realiza un centru de excelență ce ar funcționa într-un pavilion la standarde europene, oferind totodată posibilitatea de a utiliza spațiile eliberate pentru a realiza circuite funcționale și pentru celelalte secții existente. Se vor reloca unele secții, nefrologie, dializă, cardiologie, neurologie, O.R.L., oftalmologie, urologie, compartiment neurochirurgie și se vor înființa noi secții și compartimente, secția de cardiologie intervențională, compartimentul de hematologie. Și sunt date la fiecare etaj, la fiecare nivel și numărul de paturi.

La spitalizare de zi 18 paturi la parter, cu nefrologie cu 22 de paturi și dializă 8 paturi.

La etajul 1, compartiment de cardiologie intervențională cu 12 paturi, la etajul 2 compartiment de neuro-chirurgie cu 20 de paturi, la etajul 3 secția de cardiologie cu 80 de paturi, la 4 secția O.R.L. cu 25 de paturi, secția neurologie cu 80 de paturi, 65 paturi pe neurologie și 15 paturi compartiment recuperare neorologic și etajul 5 secția urologie cu 30 de paturi, oftalmologie cu 25 de paturi, compartiment hematologie cu 17 paturi.

Avantajele funcționării complementare a pavilionului nou și utilizarea acestuia pentru a eficientiza și a îmbunătăți calitatea serviciilor și vă rog să-mi permiteți să menționez câteva din aceste avantaje: relocarea unora dintre secții din pavilionul chirurgical, în pavilionul nou-spitalul municipal, cum ar fi de exemplu secțiile chirurgie, urologia, chirurgia toragică dar și neorologia și chirurgia să fie relocate împreună cu secțiile oftalmologia și O.R.L.

Decongestionarea pavilionului medico-chirurgical și includerea acestuia într-un plan de dezvoltare pentru a-1 utiliza cu circuite conforme, saloane mai mici, rezerve confort sporit, grupuri sociale noi și așa mai departe.

Decongestionarea pavilionului spital vechi, prin relocarea secției O.R.L. și redimensionarea secției psihiatrie, secție care este subdimensionată și supraaglomerată astăzi, înființarea unei secții de cardiologie intervențională, deoarece infrastructura nou creată în pavilionul nou municipal permite acest lucru, Bacăul acoperind astfel majoritatea specialităților medicale crescând valoarea actului medical. Păstrarea unei singure administrații pentru a eficientiza costurile cu personalul T.E.S.A. și administrativ, reutilizarea spațiilor aferente unității de primiri urgențe din clădirea spitalului municipal pentru a constitui structura de spitalizare de zi, conform legislației și a standardelor în vigoare, precum și relocarea stației de hemodializă și a compartimentului de nefrologie. Astea sunt câteva din avantaje.

Cu privire la structura rezultată ca urmare a desființării spitalului și a reorganizării spitalului județean, Direcția de Sănătate Publică Bacău, reprezentată astăzi aici de doamna doctor Arim, a constatat prin adresa pe care ne-a înaintat-o, că structura și circuitele funcționale care sunt corespunzătoare și în conformitate cu prevederile Ordinelor Ministrului Sănătății din 2016, 1096 și 914.

Așadar, vă supunem spre adoptare proiectul de hotărâre privind aprobarea de principiu a reorganizării Spitalului Județean de Urgență și a schimbării denumirii acestuia în spital, „Spitalul Județean de Urgență Sfânta Maria” Bacău.

Dacă sunt intervenții ?

Domnul consilier Mihăilă, vă rog.

Domnul Consilier Mihăilă Petrică-domnule președinte, stimați invitați, stimați colegi.

E adevărat, așa cum a spus și domnul Președinte Palăr, proiectul este foarte bun, îl vom susține în totalitate. înainte de a trece la vot, am de făcut totuși două observații. Una legată de graficul realizării acestui proiect, pentru că să ne amintim anul trecut, pe 19 mai, ne-am întâlnit în aceeași formulă și am votat în unanimitate oportunitatea realizării complementarității celor două instituții. Totuși, mi se pare că a trecut un an și puteam să fim în alt punct pe grafic, adică eventual să fi fost, să ne fi apucat deja de investiții.

Dar, una peste alta, dacă grăbim un pic viteza, poate realizăm acest obiectiv, absolut necesar.

A doua observație este legată de echipamentele și tot ceea ce s-a achiziționat, am înțeles în anul 2007 și care se află în conservare în incinta spitalului municipal. Am văzut că mulți dintre noi deja emit ipoteza că ar fi uzate moral. Eu aș vrea să vă spun și cred că nu greșesc, că în Spitalul Județean de Urgență sunt secții care utilizează echipamente mult mai vechi, cred că sunt și instrumentare de 20 de ani. Asta ar fi una. A doua chestiune este că, e adevărat, trebuie o analiză foarte atentă și nu am vrea să fim puși în situația de a ceda anumite echipamente, instrumentare, sub pretextul că ele ar fi uzate moral. Deci, ce este bun și se poate folosi, vreau și vrem, să fie tratat cu foarte mare atenție, pentru că intuim că sunt echipamente foarte, foarte bune și cred că în marea lor majoritate se pot folosi. Asta a fost observația pe care am vrut s-o fac. Mulțumesc.

Domnul Președinte al Consiliului Județean-Sorin Brașoveanu-domnule consilier, sunteți consilier județean de atâta timp, aveți tot dreptul să vă implicați, să știți că nu..., timpul, nu a fost vizavi de demersurile pe care le-am făcut noi, împreună cu toți specialiștii și există acest grafic și noi ne dorim ca și dumneavoastră, toți ne dorim acest lucru, da? Ne dorim ca, cât mai repede, să-1 finalizăm, să găsim cea mai bună formulă. Din păcate, ceea ce s-a întâmplat în trecut nu putem schimba, da? Am preluat ce am preluat, am spus aici tot ce era de spus, acum mergem mai departe. Asta este.

Dacă mai sunt intervenții?

Referitor la aparatura medicală nu sunt eu în măsura, asta o spun profesionaliștii și specialiștii în domeniu. Da, ea este încă, sigur poate fi folosită, dar nu la, așa cum avem noi pretenția, la nivelul spitalului municipal, să stea de atâția ani de zile în....și să nu beneficieze de ea. Au apărut alte două generații de atunci, chiar trei.

Domnule Primar, vă rog, dacă...

Domnul Primar Cosmin Necula-bun, vreau să fac un mic punct aici, fără a intra în polemică sau fără a avea un discurs politic, sub nici o formă.

Nu putem trata echipamentele, nici eu nu sunt specialist, dar în ultimul an și jumătate, datorită faptului că a trebuit să stau cu specialiștii și cu colegii mei care știu exact ce înseamnă, am ajuns și eu să cunosc cât de cât. Nu putem pune echipamentele medicale la grămadă și să le considerăm pe toate că erau un pic depășite, dar acum totuși sunt bune, sau sunt mai depășite și- s mai bune. Nu putem face raționamente de genul ăsta. Fiecare echipament medical are propria sa interpretare. Și vă fac așa o diferențiere.

Dacă e să discutăm de un pat medical și sunt paturi suficiente, patul respectiv, fără îndoială, poate fi folosit în continuare, nu e nici un fel de problemă, dar cu certitudine au apărut paturi și mai noi, dar asta nu înseamnă că nu poți să-1 folosești.

Dar sunt o serie de echipamente de imagistică, aici vreau să fim un pic atenți, pentru că în acest domeniu special, știți că știința evoluează la fel de repede, dacă nu și mai repede. Haideți să vă dau un exemplu cam tot ce înseamnă media sau telefonie mobilă, I.T. închipuiți-vă că aveți în mână un telefon de acum 10 ani de zile, domnul Constantin Scripăț vi-1 poate arăta, fără glumă, da, da, acela înseamnă acum 10 ani, acesta înseamnă anul acesta. Asta este diferența cu privire la acest tip de echipament. Nu înseamnă că nu putem folosi, dar.. ..Atât am mai vrut să adaug.

Doamna Stoica Dana-Elena-consilier județean-uitati-vă, în primul rând, la programele de mentenanță. Deci aparatele sunt toate ieșite din garanție, iar mentenanța vă costă mai mult decât....

Domnul Primar Cosmin Necula-exact.

Doamna Stoica Dana-Elena-consilier județean -decât de luat un aparat nou.

Domnul Primar Cosmin Necula-dau întrutotul dreptate, doamna doctor. Mai mult decât atât, sunt o serie de echipamente la care trebuie făcut update-urile de imagistică, care update-urile nu mai suportă, nu suportă platforma tehnică pe care o au. Deci e o problemă și ați punctat foarte bine, într-adevăr.

Domnul Președinte al Consiliului Județean-Sorin Brașoveanu-bun, mulțumesc.

Dacă mai sunt alte intervenții, dacă nu, vă supun la vot, consiliu județean.

Cine este pentru? Mulțumesc. împotrivă?

Abțineri?

Niciuna, în unanimitate a fost adoptat proiectul de hotărâre și întreaga ordine de zi a consiliului județean.

La punctul Diverse.

Domnul Senator Dragoș Benea-la punctul Diverse și după exprimarea votului, domnule președinte, vreau și eu să intervin.

Domnul Președinte al Consiliului Județean-Sorin Brașoveanu-domnul senator.

Domnul Senator Dragoș Benea-încă n-am căpătat atât reflex de parlamentar, cât să nu spunem lucrurilor pe nume și de asta am preferat să vorbesc după vot, ca să nu influențez votul, pentru că în ceea ce voi spune, voi folosi și substantive comune și substantive proprii și nume de partide și nume de persoane pentru că nu e chiar așa bucolică atmosfera în municipiul Bacău, încât să ne facem că nu știm despre ce vorbim. Din păcate, eu vorbesc în calitate de martor implicat în ceea ce s-a întâmplat cu acest obiectiv din 2006 încoace. Nu că am dus mapa la minister sau macheta. Și în al doilea rând, sunt președintele unei organizații care este pomenită peste tot, în fel de fel de formate, legate și de spitalul municipal și de alte obiective din municipiul Bacău, în prag de a fi eșuate, ratate și cu banii europeni, pe cale de a fi luați de la bugetul municipalității. Deci, nu e chiar așa roză situația și apelul acesta la a merge înainte interesul public, nu dăm nume de partide, nu asta e cam ipocrit așa, dacă pot să spun. De la început oameni buni, acest spital municipal, a fost (ideea spitalului este una generoasă) ideea de a construi spitalul municipal este generoasă și nu contestă nimeni acest lucru, dar scopul de a-1 pune în concurență cu spitalul județean, poate fi demonstrat prin ceea ce s-a derulat din 2006 încoace, în curtea spitalului, în relația între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Bacău și martori sunt mai mulți, sunt consilieri județeni: doamna Marchiș, doamna Bogea. Dacă domnul deputat Palăr are o curiozitate poate să întrebe și pe consăteanul dânsului domnul profesor, prof. univ. dr.Bontaș.

Domnul Deputat Palăr lonel-Cvorbește în afara microfonului).

Domnul Senator Dragoș Benea -nu v-am întrerupt, dar oricum, continuați pe această linie de a ne ridica mingea la fileu, că e bine, cu mult drag.

Deci, în grupul de consilieri județeni în 2006 a fost o dezbatere întreagă, legată de aprobarea acestui amplasament. Și au fost voci, ca a domnului prof. univ. dr. Bontaș care a spus: “domnule, nu e locația cea mai nimerită, cel mai mare proprietar de pământ din județul Bacău, în speță Primăria Municipiului Bacău, își poate găsi o locație mult mai nimerită, nu chiar în mijlocul Curții Spitalului Județean de Urgență”.

Opinia noastră, a majorității din acel grup de consilieri, a fost că dacă vom respinge acest proiect de alocare a acelei suprafețe de teren către spitalul municipal, se va ține un război politic, că PSD-ul nu vrea, oricum s-a făcut acest lucru și dacă s-a dat terenul, că P.S.D.-ul nu vrea și erau fel de fel de motive ca să-ți construiești o campanie pentru 2008, 2012 și tot așa, pe strategii binecunoscute.

Am cuplat la această propunere generoasă, dar total inoportună din punct de vedere al amplasamentului, lucru pe care nu spun doar astăzi, l-am mai spus de-a lungul timpului și au mai spus și alți colegi de-ai mei, tocmai pentru a nu intra în acest joc politic. Ideea de concurență se vede din foarte multe, repet întâmplări, hotărâri de consiliu local, abordări, răspunsuri în relația Consiliul Județean- Consiliul Local, nu mai departe de secțiile care se doreau a fi acolo, erau exact secțiile cele mai performante ale spitalului județean, dar secțiile care ne lipseau sau nu le avea nici spitalul județean nu erau proiectate pentru spitalul municipal. De exemplu, un proiect, domnule deputat, dacă nu-1 știați vă amintesc eu, un proiect pe care liberalii l-au respins și acum este în picioare și salvează vieți, așa cum patetic spuneți dumneavoastră că...(vă rog să nu mă întrerupeți că, chiar dacă v-ați pus ochelari sunteți același de acum 12 ani), secția de radioterapie, cea care am dat-o la Compania Națională de Investiții pentru a fi realizată, consilierii liberali, au votat împotriva acelui transfer exprimându-și tot așa, temeri, rezerve, că nu se va face. S-a făcut secția de radioterapie, a fost inaugurată acum un an și vă mai lansez așa o provocare. Ne pregătim, ca toată această echipă, pe care ne tot certați pe la colțuri nicidecum în spații de acestea, ne pregătim pentru al doilea buncăr pentru secția de radioterapie, ca să tratăm și mai multă suferință decât este astăzi. Dacă am fî mers pe votul consilierilor liberali din consiliul județean la momentul respectiv, astăzi nu ar fi fost secția de radioterapie. De ce mă leg de acest subiect și de altele care vor urma, că dumneavoastră faceți afirmația că acest obiectiv, sau acest transfer este un cadou pentru un partid care nu și-a atins obiectivele de investiții în Spitalul Județean de Urgență. Nu vreau să fac inventarul obiectivelor de investiții care s-au realizat în consiliul județean din 2004, din 2008, din 2012, din 2016 încoace, vă informez în schimb că pe 3 iulie, se deschid ofertele pentru modernizarea pavilionului vechi, tot pe Compania Națională de Investiții la Spitalul Județean de Urgență, o invesție de câteva milioane de euro bune, pe fonduri europene se aplică pentru extinderea UPU și pentru realizarea unui heliport, pentru dotarea cu echipamente pe ambulatoriu. Sunt câteva obiective pe care Consiliul Județean Bacău, Consiliul Local Bacău, coaliția PSD-ALDE le spune ori de câte ori are ocazia tocmai ca dumneavoastră să ne contorizați și să ne monitorizați și până în 2020 atunci când ne vor monitoriza, când ultimul cuvânt îl vor avea cetățenii, care tot ei, culmea, cetățenii Bacăului au avut marele merit în a pune complementarizarea pe masa celor două foruri. De ce? Pentru că pe cei care s-au făcut că fac investiții și erau să ducă orașul în insolvență, i-au trimis acasă și le-au strâns de semnături, iar pe cei care și-au făcut treaba i-au lăsat la locul de muncă sau i-au adus la primărie să stabilizeze această instituție. Suntem așa, e acea pace sub măslin, dar noi tocmai suntem în plin proces de referendum de demitere a primarului, printre care, la motive se regăsește și (vezi Doamne) faptul că la spitalul municipal nu s-au făcut pași cât ar fi putut să se facă. O afirmație extrem de relativă care văd că o tot pomeniți și nu reușiți să o funadamentați. Poate într-o bună zi, vom discuta și sper ca reprezentanții în AGA, în C.A., managerul de la Compania de Apă să vină să prezinte adevărul despre Compania Regională de Apă, ca să nu mai dăm ochii peste cap și să, atunci când se mai întâmplă o avarie, mai mică, mai mare, când bubuie o conductă pentru că unii spun, chiar de la dumneavoastră din partid, spun că “domnule noi nu suntem încărcați cu responsabilitatea mandatului de până în 2016”. Uitați am să vă dau, dragi colegi, tot așa, istoria mai devreme sau mai târziu scoate adevărul la iveală, dacă în 2004 ( și sunt foarte mulți în sală aici) ați fi cuplat la înființarea unui operator regional de apă comun așa cum de altfel s-a întâmplat în 2009, dar mult mai târziu față de momentul când a dorit consiliul județean și atunci erau consilieri județeni inclusiv parlamentarii de astăzi, probabil avariile, pe care le avem cu o frecvență nedorită și cu siguranță că nu se face vinovată actuala administrație, poate n-ar fî existat. Operatorul general de apă în Bacău s-a înființat abia în 2009- 2010, după ce a văzut majoritatea PNL de la monentul respectiv că nu mai e încotro, că nu poți să absorbi acele proiecte europene pe POS Mediu. Ne-ați luat peste picior și bagadelizat cu aceste vizite: ba un ministru, ba un prim-ministru, ba un comisar european, foarte bine! Facem acest lucru pentru a încerca să surprindem exact obiectivele de care v-ați bătut joc și care văd că tot continuați să le monitorizați.

Ieri, ați avut un exemplu cu această porcărie care este groapa de gunoi, repet un atentat la sănătatea băcăuanilor (am proprietatea termenilor). A venit un secretar de stat de la fondurile europene și a zis că există riscul ca și pe termoficare și pe Celula I, municipiul Bacău, într-o bună zi, să fie executat de niște fonduri pe care, vezi Doamne, le-a absorbit și pe care le va deconta actualul primar, pentru că aceste lucruri mai puțin sunt cunoscute publicului. A venit doamna prim-ministru și doamna comisar pentru a surprinde situația de la Insula de Agrement, alt obiectiv pentru care văd că vă faceți că plouă, sau nu știți că s-a făcut un proiect de sub birou, din pivniță, nu știu pe unde s-a făcut acel proiect, pe care nu mai reușește actuala administrație cu aparat tehnic și paratehnic să-1 mai redreseze, pentru că e foarte greu de redresat să faci un proiect în care constructorul să aducă bani de acasă, e complicat, după ce ai făcut licitații în cu totul și cu totul alte scopuri. Revenind la epopeea acestei idei generoase, repet generoase, vă mai dau câteva fresce din relația Consiliul Județean- Consiliul Local și le știți. Consiliul județean a avut bani pentru extinderea pediatriei încă din 2015 și a reușit să se apuce de lucrări abia în iulie 2016, când a trebuit să vină actualul primar, să recunoască o eroare în documentele Primăriei Bacău, tot aparatul tehnic știe la ce mă refer, regret că nu mai este fostul arhitect șef și fostul primar, primarul de la momentul respectiv este aici în sală, primarul din umbră uită că de la primarul din cealaltă umbră primeau ordine ca pediatria să nu se facă, că o face Benea, că o face PSD-ul, nu mai știu exact care era sloganul preferat, cert este că un an și jumătate ați întârziat o investiție în beneficiul sau în detrimentul, depinde cum o privești, copiilor acestui municipiu, că tot spuneți de sănătatea băcăuanilor.

Blocul, blocul astăzi este populat de medici bănuiesc că știți și cred că știți că nu aveți nimic împotriva faptului că este în proporție de 30 - 40% populat de medici, a stat 6 ani de la recepție și până la momentul când l-a preluat primăria, de altfel PSD-ul în 2015, să nu uităm și-a retras consilierii locali din consiliul local și v-a lăsat să zburdați pe aici cum doriți, tocmai că n-ați vrut să puneți pe ordinea de zi un proiect de bun simț, administrarea acelui bloc până la punerea în funcțiune a spitalului municipal, astfel încât să mai dăm un argument în plus, să vină medicii în municipiul și județul Bacău și nu ați vrut. Șase ani nu ați vrut nici măcar să puneți proiectul pe ordinea de zi! Se invocau argumente juridice, parajuridice, venea domnul Bogatu, ne explica de ce nu se poate, după ce își lua sfaturi de la primarul din cealaltă umbră, au plecat, ne-am retras consilierii, s-a făcut acest transfer, acolo sunt niște medici care tratează băcăuani, domnule deputat! Și mai sunt exemple. Mi-e și penibil să vă povestesc, că Primăria Bacău și aici aparatul tehnic din Primăria Bacău, deși știa că a dat peste cap toate circuitele cu șantierul de acolo, n-a catadicsit nici măcar o alee pavată să facă, astfel încât transportul mâncării de la bucătărie către alte secții de la spitalul județean, să fie amenajată și aici o spun cu tărie: rușine celor care s-au coborât atât de mult încât nici măcar o alee pavată să o construiască, astfel încât să meargă mâncarea către pacienți așa cum trebuie. Deci, complementaritatea asta, care au generat-o întâi cetățenii și după aceea factorii politici, coaliția PSD-ALDE, nu v-o însușiți, că nu e în regulă și cu toate riscurile, mă cunoașteți, eu vă spun aceste lucruri în față și nu am nici o jenă, chiar dacă unii vor considera că sunt tensionat, nu am nici o tensiune, chiar mă bucur că reușiți să participați, că nu ați degenerat această dezbatere, să participați la asemenea dezbateri și să luați adevărul în piept, pentru asta chiar vă felicit și nu sunt ironic. încercați să salvați niște aparențe, dar noi rămânem consecvenți, noi știm că băcăuanii ne-au pus la muncă, nu ne-au trimis să luăm semnături pentru demiterea nimănui, avem de respectat o foaie de parcurs, încercăm să atingem cât mai multe obiective, unele au decolat altele au aterizat și sunt în implementare sau le inaugurăm, le dăm în folosință (apropos, dacă au decolat, nu pot să nu folosesc și aici exemplul de la Aeroport). Să știți că probleme cu parteneri neserioși, așa cum au fost la spitalul municipal, a avut și consiliul județean, acel parteneriat public- privat, care a fost o idee generoasă de a construi un obiectiv public și cu bani privați a eșuat dar obiectivul a rămas în picioare și a funcționat și a asigurat traficul de pasageri. Astăzi se pun în folosință fel de fel de echipamente, fel de fel de investiții la Aeroportul Internațional, de ieri a început procedura de licitație pentru execuția pistei, am observat, din păcate, în zona mass-mediei bagatelizarea acestui aviz care a venit de la comisia europeană deși noi tot am spus peste tot datorită traficului, domnule Cătălin, datorită traficului de peste 200 de mii de pasageri, orice investiție de la fondurile europene sau de la bugetul de stat trebuie să aibă aprobarea comisiei europene pentru că poate fi catalogat ca ajutor de stat și am stat în acest aviz, care s-a obținut greu, dar s-a obținut și nu este un paravan pentru un eventual insucces. Nu, Aeroportul Internațional, încet și sigur își continuă modernizarea fără a opri traficul și fără a lăsa o ruină la marginea orașului, așa cum este această ruină în mijlocul orașului. Nu mai vorbesc de strada Aeroportului, niciodată nu ați, ați tot... la fel, aparatul tehnic, primari, viceprimarul, ați avut vreo 7 primari care s-au perindat, nici nu știu viceprimari, cu două cifre ați avut, întotdeauna ați găsit motive și la strada Aeroportului, deși știați că acolo e un pericol mare din cauza traficului ridicat și a străzii extrem de înguste și se poate întâmpla orice,dacă e un incendiu unde ar trebuie să vină o mașină de pompieri acolo, era o problemă și este o problemă în continuare până se va extinde această stradă, care foarte bine că s-au asociat Consiliul Județean și Consiliul Local Bacău, au dat drumul la licitație și va fi făcută cred că la anul pe vremea aceasta, suntem în măsură să vă invităm. Sper să aveți puterea să veniti așa cum ați venit astăzi. Dacă vreți să vegheați și să monitorizați ce urmează să facă Primăria Bacău, ce nu au făcut unii în 6-7 ani, se dorește a se face într-un an jumătate, e foarte bine. Dar eu vă reamintesc că puteați să vă dați proba valorii în investiții în sănătate, măcar la Spitalul TBC, un obiectiv mult mai mic, care arată ceva ca în Republica Populară Română. Nu știu dacă ați mai fost pe acolo, ar fi interesant să faceți câțiva pași să vedeți cum ați ținut în viață un obiectiv, repet, extrem de depășit din toate punctele de vedere așa cum încercați să faceți fel de fel de propuneri acuma cu aparatura aceea. V-a spus foarte clar primarul, paturile cred că cu siguranță vor fi reutilizate, vor fi puse în funcțiune la un moment dat, dar aparatura, nu fiți patetici, că nu mai puteți pune în funcțiune în municipiul Bacău, asemenea aparate de prin 2006-2007. Interesant este, cum au fost ele achiziționate, dar nu e treaba mea și nu e treaba noastră, cu mult înainte de a fi, de a se vedea zorii investiției spitalului municipal finalizată. Deci, complementarizarea, domnilor colegi din opoziție, este a acestor două edificii unul mai vechi, care se dorea a fi pus în genunchi și unul mai nou, care se dorea a fi monumentul liberalismului în Bacău. Această complementarizare este meritul cetățenilor din Bacău, că în 2016 au dat puterea unei coaliții care trebuie să facă treabă și acestor consilieri locali și județeni care au aprobat și acum un an, au aprobat și astăzi pași necesari pentru a pune pe hârtie această complementarizare. Pentru ca să scoți, să redesenezi două obiective care erau în concurență, să le pui acuma în complementarizare nu se poate face așa de pe o zi pe alta și cred că știți și dumneavoastră acest lucru. Așa că, lăsați-ne să ne facem treaba până în 2020 și vă spun că vom avea obiective pe care le vom pune în folosință, care le vom lansa în licitație, care le... nu vom avea obiective abandonate și cărora riscă să le fie retrași banii europeni sau mai rău să pună în pericol sănătatea băcăuanilor, așa cum s-a întâmplat cu multe dintre aceste obiective.

Eu vă mulțumesc pentru că ați avut puterea să luați, să participați la această ședință, e și acest lucru demn de apreciat și de semnalat și îi felicit încă o dată pe consilierii locali și județeni că merg pe acest drum, care peste doi ani, sper să fie sau mai puțin de doi ani sau peste doi ani, am apreciat foarte mult declarația primarului care a spus: “ pe mine mă interesează să termin acest obiectiv cât mai repede, dacă este înainte de alegeri foarte bine, dacă este după alegeri e mai puțin bine, eu doresc cât mai repede, nu mă condiționează și nu-mi dictează viteza de implementare, data alegerilor europarlamentare, prezidențiale, locale, sau nu știu ce”. Acuma ca să fim sinceri până la capăt, domnule Palăr, indiferent și dumneavoastră v-ați fi dorit să terminați s-au să puneți în operă obiective înainte de alegeri, doar nu vreți să le puneți după alegeri, nu fiți atât de patetic! Toți vrem să le terminăm cât mai repede, dar recunoaștem că avem o legislație pe care abia acum reușim să o corectăm, avem contestatari de profesie, avem din păcate proiectant! care desenează de la București și nu vin nici măcar la fața locului, există, sunt realități. V-ați înfruntat și dumneavoastră cu ele și acuma le răsturnați în capul actualei administrații. Deci vă recomand o vizită la Spitalul TBC și după aceea vă mai gândiți dacă îi mai monitorizați pe actualii edili pentru încă 2 ani până la alegeri și sper să se abandoneze această idee a referendumului care este ridicolă în sine însăși. Vă mulțumesc. Domnul Președinte al Consiliului Județean-Sorin Brașoveanu -da și noi vă mulțumim domnule senator.

Dl. Deputat Palăr Ionel- am și eu cîteva cuvinte de spus, un drept la replică, vă rog frumos, să nu stricăm ziua de astăzi. Să spun câteva chestii. Mulțumesc, domnule Președinte.

Domnul Președinte al Consiliului Județean-Sorin Brașoveanu -vă rog, vă rog. Deși am spus trecutul, am spus mai înainte, că nu-1 putem schimba nimic și avem în atenție să urgentăm și să atingem aceste obiective, să le finalizăm pentru băcăuani. Nu pot fi spuse anumite lucruri în aceste momente, așa cum le-a prezentat domnul senator Benea, după 12 ani de președinție la consiliul județean și pe care le-a trăit este adevărat, eu cred că trebuie spuse la un moment dat, din păcate. Trebuie să existe înțelegere, trebuie să existe perseverență, trebuie să existe conclucrare între cele două administrații, așa cum, până acum cel puțin, doi ani de zile între județ și municipalitate, sper să se vadă cât mai repede, fizic, toate aceste obiective împlinite în folosul băcăuanilor. Eu vă mulțumesc de tot și declar închise lucrările ședinței.

Dl. Deputat Palăr Ionel -vă rog un drept la replică, scurt. O să vă placă ce o să vă spun. Domnul Președinte al Consiliului Județean-Sorin Brașoveanu- foarte scurt, vă rog.

Dl. Deputat Palăr Ionel -deci, dacă după ziua de astăzi, domnule senator Dragoș Benea, timp în care a condus PSD-ul 25 de ani în județul Bacău, atât ați înțeles și ați identificat

A

dușmanul poporului, vă urez numai bine și succes. In ceea ce privește micul defect de vedere, e natural, după 46 de ani pot să port și eu ochelari. Am rămas același om, așa cum eram și acum 16 ani sau 12 ani și voi rămâne toată viața același om care am fost. Vă urez succes și dreptul meu și al opoziției e să monitorizeze tot ceea ce este. Succes, dragi colegi.

Domnul Senator Dragoș Benea -ați rămas același ipocrit și demagog, dar nu contează asta. Eu nu-s pătruns de solemnitatea momentului ca dumneavoastră, doar vă mai reamintesc o frescă. Ați uitat în 2008 când v-a luat domnul Nicolaescu tomograful de aici de la Bacău? De asta nu spuneți.

Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier județean- domnule președinte, îmi permiteți și mie? Dl. Deputat Palăr Ionel -după ce domnul Hrebenciuc i-a ordonat, așa a executat Nicolaescu.

Domnul Senator Dragoș Benea -așa este, așa este...

Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier județean - dacă îmi permiteți și mie, domnule președinte,

Domnul Senator Dragoș Benea -pânăuna alta tomograful e la Călărași....

Domnul Președinte al Consiliului Județean-Sorin Brașoveanu-multumesc, eu am declarat închise lucrările ședinței.

Dl Olteanu Petre-Cezar, consilier județean - domnule președinte, vă rog. Vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula- vă mulțumesc foarte mult doamnelor și domnilor consilieri locali și județeni.

Nemaifiind alte intervenții, domnul președinte Brașoveanu Sorin declară închise lucrările ședinței extraordinare a Consiliului Județean Bacău și a Consiliului Local Bacău din data de 15.06.2018, pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN          NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit:Tebeică Mariana, OliviaTeIetin,Maria Adomnicăi

Ds.I-A-2/ Ex.l