Proces verbal din 15.03.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 15 martie 2018

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65120 din 20.03.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 15.03.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA ■ vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 606 din 09.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 14 consilieri (domnul consilier Fechet este ieșit din sală), ședința își poate începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Dinu Ioana - Raluca, domnul consilier Șova-Gâțu Laur (deces în familie), domnul consilier Bîrzu Ilie ( intră ulterior în sală) și domnul consilier Ghingheș Cristian (plecat din localitate în interes de serviciu).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2018.

Cine este pentru?

Este împotrivă cineva?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

absent

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRÂGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

Cu 14 voturi pentru, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.02.2018 a fost aprobat

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.03.2018.

Cine este pentru?

Este împotrivă cineva?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

absent

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU      MÂDĂL1N-

NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABR1EL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

-

Cu 14 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 07.03.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului Președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -da. mulțumesc. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Stimate doamne și stimați domni consilieri locali, stimați angajați ai aparatului propriu al primarului, doamnelor și domnilor invitați și cetățeni ai municipiului Bacău, voi da citire Dispoziției nr.606 din 09.03.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară:

 • 1.     Proiect de hotărâre privind modificarea HCLnr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacău SA in vederea refinanțării pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacău”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2.     Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2018 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3.     Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexelor nr. 3 și nr. 4 la HCL nr. 54/06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.     Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”, ce se va desfășura în perioada 15 -16.03.2018 la Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5.     Proiect de hotărâre privind concesionarea către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.L."a unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6.   PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7.     Proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 8.     Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General „Nicolae Șova”, filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului „100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICIexistă observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există observații, supunem la vot ordinea de zi cu modificările propuse.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva? Având în vedere prezența în sală a domnului Bîrzu și a intrat și domnul Fechet, avem 16 consilieri. Astfel încât cu 16 voturi a fost aprobată ordinea de zi.

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISUNA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, ordinea de zi a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Dacă avem astfel de situații rugăm domnii consilieri să anunțe.

Domnul Consilier Mircea FECHET - aș dori să consemnați faptul că la punctul 5 și la punctul 7 nu voi vota pentru că mă aflu în conflict de interese, fiind angajat al ADIS Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - cu rugămintea ca să anunțați și la momentul când se votează proiectul respectiv, da? Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de sedintă-Constantin GHERASIM - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru?

împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANEEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

a

Cu 16 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 15.03.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacău SA in vederea refinanțării pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacău”

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prezentul proiect de hotărâre, pe care îl prezint spre aprobare către dumneavoastră, se referă la modificarea HCL 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare în valoare de până la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacău SA în vederea refinanțării pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD, evident cu aprobarea Ministerului Finanțelor și finanțării până la 10.200.000 euro a proiectului privind „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata hi Județul Bacău”. După cum știți, în anul 2013 a fost emisă această hotărâre de consiliu local prin care Municipiul Bacău a aprobat această garanție în valoare de 8.000.000 de euro pentru împrumutul extern în valoare de 16.400.000 de euro, prin care au fost finanțate lucrări efectuate de către Compania de Apă pentru Proiectul de „Extindere si reabilitare a infrastructurilor de apa si apa uzata în Județul Bacău”. Articolul 3 alin.4 din Hotărârea numărul 9 din 10.01.2007 prevede că în cazul în care în derularea investițiilor se înregistrează economii față de valoarea finanțărilor rambursabile garanțiilor autorizate, de regulă, aceste pot fi utilizate pentru finanțarea altor investiții, fără a fi necesară o nouă autorizare. Astfel de situații trebuie în schimb prezentate în mod prealabil comisiei. După cum știți, cu acest proiect de hotărâre am venit în fața dumneavoastră și anterior. Este vorba de posibilitatea și disponibilitatea pe care o arătăm Companiei de Apă în vederea finanțării, continuării finanțării activității pe care o au în proiectul mai sus menționat „Extinderea și reabilitarea infrastructurilor de apă și apă uzată în Județul Bacău”. Pentru orice detalii de natură tehnică domnul Administrator Public vă poate sta la dispoziție. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Administratorul Public).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile. Prezintă avizul comisiei 5 doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - nu am nici o calitate să...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -singurul reprezentant al comisiei. Domnul Consilier Daniel MICLÂUS - este și domnul viceprimar și doamna Pravăț. Eu nu am nici o calitate decât simplu membru al comisiei juridice.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂT - favorabil este.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - vă mulțumim, discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - aveți calitatea de membru al comisiei, domnule Miclăuș, ca și mine de altfel.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu am fost mandatat de președintele comisiei juridice.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - nici eu, dar cineva trebuie să-1 suplinească astăzi.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM -discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supunem la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi sî domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare îh anul 2018 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu rugămintea de aprobare, de a aproba achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2018 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău. Reprezentanții Poliției Locale sunt prezenți la această ședință, vă pot sta la dispoziție pentru orice fel de lămurire. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Director Executiv Poliția Locală a Municipiului Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului de hotărâre ?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - domnule președinte de ședință, aș avea niște întrebări pentru reprezentantul Poliției Locale. Dacă este aici cineva prezent?

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - da domnule consilier, vă rog.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - doamna jurist? Doamna jurist vă rog să ne spuneți, eu am văzut din expunerea referatului pe care l-ați înaintat către noi, câte cauze sunt pe rolul instanțelor de judecată în momentul de față?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Poliția Locală a Municipiului Bacău - un număr fix sau aproximativ?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - am văzut și eu, un număr aproximativ. Ar trebuie să știți totuși....

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - având în vedere că din 2016 avem dosare încă pe rol care s-au prelungit ca termen, 2017 la fel, o situație foarte, foarte clară nu am în momentul de față.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - bun. Un număr aproximativ, să înțeleg că sunt 180 din ce am citit eu. Și ce obiect au aceste cauze?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - diferite obiecte.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -adică?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - plângeri contravenționale, litigii de muncă cu funcționarii publici, recuperări creanțe.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - deci cam atât, să zic de dificultate.... Au un grad de dificultate ridicat?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - nu au un grad de dificultate.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - au un grad de dificultate aceste acuze? Câți juriști sunteți la dumneavoastră acolo?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău-doi, de anul acesta.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -doi, atât.

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - doi, de anul acesta.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -și salariul dumneavoastră cât este și al colegei dumneavoastră?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - este public.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -nu este public?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - este public.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -păi știu și nu-1 puteți preciza?

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău-în mână, sau în net care...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - bun, ziceți netul pe care îl luați.

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău - în jur de 4000.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - da, eu m-am lămurit. Deci consultându-mă și cu colegii mei, având în vedere că sunt 180 de cauze, 180 de cauze care au o dificultate minimă, pentru că este vorba de plângeri contravenționale și litigii de muncă, nu cred că sunt asaltați de către litigii de muncă ci cred că proporția, dar nu cred că ne poate prezenta doamna juristă, proporția este covârșitoare în favoarea plângerilor contravenționale. Vreau să vă aduc la cunoștință că un judecător din cadrul Judecătoriei Bacău are în lucru circa o mie de dosare pe an și este plătit, eu mă refer la judecătorul de la Judecătoria Bacău este plătit undeva tot la nivelul salariului care îl încasează doamna jurist. Fiind doi juriști în cadrul Poliției Locale, dacă facem un calcul, vom ajunge undeva ca și calcul salarial pe an, undeva aproape la două miliarde pe an. Atunci ar fi două variante: ori dumnealor se ocupă în principal de aceste dosare care nu sunt..., ar veni 90 de dosare, dacă le-am atribui în mod egal de jurist sau dacă nu extemalizăm serviciul juridic. Apelăm la servicii avocațiale și atunci vă garantez eu cu două miliarde... eu știu, se vor găsi avocați care să suplinească munca dumneavoastră. Consider că această sumă de 40 000 de lei nu este oportună, pe cale de consecință, grupul consilierilor locali liberali se va opune la acest proiect de hotărâre. Cu argumentația dată anterior. Vă mulțumesc.

Doamna Otilia DIACONU - consilier juridic la Politia Locală a Municipiului Bacău -îmi permiteți să mai adaug ceva? Vreau să spun că la compartimentul juridic nu se află numai dosare de instanță. La compartimentul juridic nu avem în lucru doar dosare de instanță. Pe lângă acestea sunt efectiv deciziile care sunt vizate de legalitate, contractele de achiziție care trebuie verificate de legalitate, plus consultanță efectiv pentru toate birourile din instituție. Deci, nu ne ocupăm doar cu dosare de instanță, iar volumul este... nu zic extraordinar, dar sunt litigii care necesită o atenție mai mare. De aceea am considerat necesară această consultanță din partea unui avocat.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -dacă permiteți, domnule președinte de ședință. Asta intră în fișa postului dumneavoastră. Mai mult decât atât, să știți că la plângeri contravenționale, de regulă, cu unele excepții, nu este necesară prezența juristului în sală, se știe că se poate judeca și în lipsă, mai ales că sunt cauze de dificultate,v-am zis, nici măcar medii. Dar dumneavoastră, dacă vă faceți actele cum trebuie și acele procese verbale, dumneavoastră, lucrătorii de poliție dacă întocmesc acele procese verbale de contravenție corect, conform prevederilor legale în materie, eu zic că apărarea pe care trebuie să o faceți în fața instanței este una formală prin faptul că dumneavoastră trebuie să depuneți o întâmpinare sau eventual un răspuns la apărările pe care și le fac contravenienții, să zic așa. în ceea ce privește celelalte atribuții pe care le aveți sunt inerente fișei postului și eu cred că salariul dumneavoastră este un salariu decent și cred că, după cum bine v-am precizat, și judecătorii pe lângă dosarele care le au în lucru au și alte atribuții stabilite de către președintele instanței. Și dacă un judecător poate să soluționeze o mie de dosare, să aibă în lucru un an, spre deosebire de dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnule consilier, dacă sunteți amabil să rezumați, vă rog frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - am rezumat deja. M-am simțit dator să-i dau un răspuns doamnei jurist, pentru că așa este frumos. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - mulțumim frumos, supun .... Da, doamna consilier Breahnă.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - domnule consilier Miclăuș, mă bucur că grupul politic al Partidului Național Liberal a început să gândească eficient în ultima vreme. Vă aduc aminte că în perioada 2013-2014 a existat un contract pentru aceste servicii tot pentru Poliția Locală, sunați-1 un pic pe domnul Tocilă, eventual pe domnul Mârcă. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS -domnule președinte de ședință, dacă îmi dați posibilitatea la replică, foarte pe scurt. Nu știu de un asemenea contract și vă rog să-l întrebați dumneavoastră pe domnul Tocilă.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - atunci informați-vă. Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - puteți să-mi trimiteți pe e-mail, doamna consilier.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - sunteți capabil să vă informați și singur.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISUNA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHLNGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASELE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MÂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN D ANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

11

5

Cu 11 de voturi pentru și 5 împotrivă, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexelor nr. 3 și nr. 4 la HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale ‘'Administrație” din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră solicitându-vă adoptarea prezentei hotărâri pentru îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexelor nr. 3 și nr. 4 la HCL 54/ 06.02.2018. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI • prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Director Executiv Poliția Locală a Municipiului Bacău și Director Centru Bugetar Creșe).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului? Dacă nu sunt, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Doamna Consilier Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂT - avem un amendament. La anexa 4 și mai exact la articolul 1 aliniatul 2 subpunctul 1, pentru funcția contractuală de conducere, respectiv cea de director, se înlocuiește coeficientul minim de 3.20 cu 3.87 și coeficientul maxim de 4.59 cu 4.30. Deci o corecție de eroare materială și corectarea acesteia, în asta constă amendamentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentul ridicat de doamna consilier Breahnă.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASHJE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

w

Cu 16 de voturi pentru, a fost adoptat amendamentul.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții dacă mai sunt? Supunem la vot proiectul în forma care a fost prezentat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDĂLIN-

X

NICOLAE

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

n

Cu 16 de voturi pentru a fost adoptat proiectul cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”, ce se va desfășura în perioada 15 - 16.03.2018 la Bacău.

Inițiator- DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Proiectul numărul 4 se referă la asocierea municipiului Bacău cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Sărbătoarea Mărțișorului”, ce se va desfășura în perioada 15 - 16.03 în municipiul Bacău. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Director - Direcția de Asistență Socială Bacău și Consilier Juridic - Direcția de Asistență Socială Bacău).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - domnule președinte de ședință, dacă ar ... nu știu dacă este prezent un reprezentant al....

Doamna Director Carmen FIFIRIG - Direcția de Asistentă Socială Bacău - nu a putut participa.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - nu a putut participa, nu? Atunci să întreb pe inițiatorul proiectului. Sunt niște festivități am înțeles, niște activități socio-culturale. în ce constau acestea? Asta ar fi singura întrebare.

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamna director, vă rog frumos să-i răspundeți domnului consilier.

Doamna Director Carmen FIFIRJG - Direcția de Asistentă Socială Bacău -pensionarii se vor întâlni, sunt mai muie asociații din municipiu, au spectacol, muzică și dans.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - am înțeles. Mulțumim.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții dacă mai sunt asupra acestui proiect? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

*

Cu 16 voturi a fost adoptat proiectul de hotărâre.

S.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Constantin GHERASEV1 dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind concesionarea către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.L/'a unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula H.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, vin în fața dumneavoastră solicitându-vă aprobarea privind concesionarea către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.L."a unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează să fi folosite pentru desfășurarea activității în Celula n. Acest proiect de hotărâre, pe care îl prezint în fața dumneavoastră, vine exact în scopul soluționării cât mai urgente a procedurilor privind închiderea Celulei nr. 1 și transferul activității și începerea practic a activității Eco-Sud în Celula nr. 2. La dispoziția dumneavoastră stă domnul director Seto Bogdan pentru a vă răspunde la orice fel de întrebare pe care dumneavoastră puteți să o aveți. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public, Director Executiv Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog. Da, domnule consilier.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PĂRĂIANU - un amendament, dați-mi voie să fac. Foarte scurt și anume se îndreaptă eroarea materială strecurată la ART. 7 alin. 4 astfel: se înlocuiește OUG 185/2005 cu OUG 198/2005. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-

X

CRISTINA

3.

CIOCODE1MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Nu participă la vot

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA   I

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDÂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi a fost adoptat amendamentul. Domnul consilier Fechet?

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - dar nu v-a întrebat nimeni nimic. Donul Consilier Mircea FECHET - eu nu particip la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - am înțeles, cu 15 voturi a fost adoptat amendamentul domnului .... Da 16 cu tot cu domnul Fechet, mi-a adus aminte. Alt amendament domnul Miclăuș?

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - da, mulțumim.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - se trece la procedura de vot secret.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - o să vă rog frumos să fiți atenți la buletinul de vot, să vă manifestați dreptul la vot și pe verso, da? Avem anumite articole din proiectul de hotărâre și pe verso.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - invit pe doamna consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂȚ să prezinte procesul verbal al Comisiei de validare, cu rezultatul votului secret.

D-na Consilier lonela-Cristina BREAHNÂ-PRAVÂT - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind concesionarea către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.LJ’a unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -15

  Nr.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  [ÂR VOI

  ruRi

  crt

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Artl. Se aprobă concesionarea bunurilor mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, realizate/achiziționate prin proiectul ISPA “Management integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și zonele învecinate, județul Bacău, România*' către “Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.L", operatorul serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, desemnat câștigător al procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, în calitate de delegat, pe toată durata de derulare a acestui contract, respectiv 23 ani.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  2.

  Art 2. Bunurile menționate la art.l sunt prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  3.

  Art.3. Predarea bunurilor precizate în Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri, se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire a acestora, care va fi semnat de către Municipiul Bacău în calitate de proprietar al bunurilor și de operatorul serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, în calitate de delegat. Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor va constitui anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor în județul Bacău.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  4.

  Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze procesul-verbal de predare-primire al bunurilor, prevăzute la art.l din prezenta. S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  5.

  ArL5. Bunurile prevăzute la art.l din prezenta hotărâre sunt bunuri de retur și vor reveni, la expirarea duratei contractului de concesiune, de plin drept, cu titlu gratuit și libere de orice sarcini, Municipiului Bacău.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  6.

  Art.6» Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău are drept de monitorizare asupra utilizării corespunzătoare a bunurilor concesionate prevăzute la art.l, iar operatorul căruia i-au fost concesionate bunurile, are obligația de a furniza informațiile cerute de asociație și de a permite inspectarea lor de către reprezentanții acesleia. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău va informa Municipiul Bacău despre cele constatate, iar în cazul utilizării necorespunzătoare sau deteriorării grave a bunurilor, Municipiul Bacău în calitate de proprietar, poate hotărî retragerea dreptului de concesiune, precum și aplicarea unor penalități, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  7.

  ArL7.(l) Delegatului/Operatorului căruia i-au fost concesionate bunurile mobile și imobile, va avea obligația de a efectua operațiile de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a acestora, pe toată perioada contractului de delegare, potrivit art.4.1.6 din contractul de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău.

  (2) Potrivit art.4.1.5 din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, delegatul/operatorul va propune, dacă este cazul, scoaterea din funcțiune a bunurilor imobile aparținând patrimoniului concesionat, în baza legislației în vigoare. Aceste bunuri vor fi înlocuite de delegat/operator dacă în perioada derulării contractului aceste bunuri cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumată, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și sunt scoase din funcțiune potrivit legii, sau dacă aceste bunuri nu mai pot fi utilizate normal din motive neimputabile delegatului/operatorului, iar pentru buna executare a serviciilor și/sau alinierea la dispozițiile legale se impune înlocuirea lor. Bunurile vor fi scoase din funcțiune și înlocuite cu aprobarea delegatarului, care va asigura măsurile administrative și sursele financiare suplimentare necesare înlocuirii, în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciile să rămână cel puțin constantă pe toată durata contractului.

  (3) Redevența plătită de Delegatul/Operatorul căruia i-au fost concesionate bunurile mobile și imobile prevăzute la art.l este în cuantum de 492.420 lei/an + redevența suplimentară 7.041,87 lei, în conformitate cu art.7, alin.(3), lit. "c” din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor în județul Bacău.

  (4) Redevența plătită conform alin. (3) va constitui sursă pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (Fond IID) prevăzut de OUG 185/2005, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor în județul Bacău.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  8.

  Art. 8. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 5 din 20.01.2017, modificată prin HCL nr. 267 din 17.07.2017, precum și orice alte prevederi contrare.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

  9.

  Art. 9. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Arhitect - Șef -Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-A ADOPTAT

  14

  1

  0

  10

  ArLIO. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.4, Direcției Arhitect-Șef-Compartiment Administrare și Inventarierea     Patrimoniului,      Direcției      Economice,

  Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, operatorului serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, Consiliului Județean Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

  S-A ADOPTAT

  15

  0

  0

PESTE ORDINEA DE ZI:

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă prezint proiectul privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog?

Domnul Consilier Mîclăuș Daniel - domnule președinte, eu aș avea niște aspecte de ridicat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, domnule consilier, vă ascultăm.

Domnul Consilier Miclâus Daniel -putem observa foarte clar, dacă anul 2017, anul trecut, au fost alocate fonduri în cuantum de 5.200.000 lei, nu mai zic în 2016 când era administrație liberală, să zic așa, la putere, erau alocate fonduri în cuantum de 9.931.500 iei, vedem, observăm foarte clar din cifre, cifrele nu mint niciodată, în 2018 sunt alocate fonduri în cuantum de 1.500.000 lei. Deci, practic, de la an la an s-a diminuat față de anul trecut de cca 3 ori, față de 2016 de cca. 6 ori. Asta ar fi o discuție. Având în vedere că și în buget a fost prevăzută această sumă, toate amendamentele opoziției au fost respinse, constatăm cu profundă dezamăgire faptul că anumite domenii importante cum ar fi Cultura, Educația, Mediul au fost excluse de la aceste finanțări.

Constatăm că administrația actuală preferă asocierile directe și se înscrie în linia P.S.D. la nivel național, de a subfinanța sau de a, să zic așa, a ataca, între ghilimele O.N.G.-urile, entitățile non-profit, fie le asociații sau fundații, pe criteriile binecunoscute, nu are rost să mai le discutăm aici. Ar fi de preferat ca pe viitor aceste sume să fie alocate în mod corespunzător, am văzut că numai la Tineret și, au fost preferate numai domeniile Tineret și Social.

Social pot să înțeleg, că în mod normal Partidul Social Democrat acordă o atenție acestui domeniu, dar considerăm că și Cultura este un domeniu foarte important și Educația și cred că rolul acestei Legi 350 este acela de a deservi interesul general al comunităților și de a încuraja înființarea și funcționarea, promovarea acestor O.N.G.-uri, încurajarea lor să vină cu proiecte benefice pentru comunitate.

Pe cale de consecință, am ruga executivul să aibă în vedere pe viitor suplimentarea acestor fonduri și să mai țină cont și de amendamentele opoziției. Vă mulțumim.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da. domnule primar, vă ascultăm.

Domnul Primar Cosmin Necula-mulțumesc. domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vreau să punem adevărul acolo unde este el. Sunt o serie de elemente pe care vreau să vi le prezint.

în primul rând Capitolul Tineret și Capitolul Social sunt finanțate exact cu sumele care au fost cheltuite anul trecut. Pe de altă parte, nu discutăm aici, că atacăm entitățile non profit, că trebuie să sprijinim înființări de O.N.G.-uri. Prin Legea 350 nu sprijinim înființări de O.N.G.-uri și nici nu atacăm entitățile non-profit. Pe de altă parte, trebuie să ținem cont de realitățile financiare pe care le are în momentul de față Municipiul Bacău, prioritare sunt construcțiile de creșe, grădinițe, sunt tot pentru societatea publică și pentru locuitorii municipiului Bacău, sunt un domeniu foarte important. Pe de altă parte, vă pot spune cu certitudine că în momentul în care vom avea disponibilitatea financiară, cu certitudine luăm în calcul suplimentarea fondurilor pe tot ceea ce înseamnă componenta de cultură, componenta educativă fiind acoperită oricum din susținerea financiară pe care o acordă în mod direct către unitățile de învățământ Municipiul Bacău.

Pe de altă parte, vă pot spune că, către Departamentul Centenar, care se ocupă de proiecte culturale în acest an, au fost trimise o serie de solicitări și care au fost aprobate, iar acum, în momentul de față, așteptăm lista completă să fie prezentată de către Guvernul României. Sunt O.NG.-uri din municipiul Bacău care au accesat acolo și care au fost îndreptate de către noi, de către municipalitate, să acceseze acolo, fiind practic complinite necesitățile pe această componentă financiară.

Pe de altă parte, repet, nu putem privi unilateral fenomenul Culturii și Educației. Educația și cultura nu se dezvoltă exclusiv prin intermediul activităților finanțate pe Legea 350, educație și cultură înseamnă susținerea învățământului în mod direct, susținerea programelor educative, înseamnă susținerea elevilor și acordarea de tichete gratuite, înseamnă susținerea de transport public, înseamnă susținerea alocată prin burse, înseamnă susținerea prin tot ceea ce, investiții materiale care se fac în unitățile de învățământ și Programul clasa zero continuă și în acest an și este bugetat, înseamnă mult mai mult decât procedurile specifice Legii 350. Pe de altă parte, sunt o serie de componente culturale care vor fi în continuare susținute și atâta timp cât legea va permite, fără îndoială le vom derula, dar repet și în limita disponibilităților financiare pe care le are Municipiul Bacău.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-vreau să mai completez, domnule președinte, un singur aspect. Este o diferență de abordare, aș zice de filozofie, a actualei administrații, care preferă asocierile directe, pentru a satisface, eu știu, interesele anumitor entități, în mod direct, spre deosebire de și pentru, hai s-o zicem pe șleau, pentru a se eluda prevederile Legii 350, care prevăd anumite condiții stricte, care prevăd un anumit control al banului public și care prevăd o alocare transparentă și corectă către aceste entități, fără a se acorda aceste sume de bani în mod preferențial.

Deci, dumneavoastră preferați asocierile directe, în detrimentul alocării acestor fonduri pe Legea 350, cum aveți bani, sume de bani pentru asocieri directe, puteți aloca aceste sume acestor entități non profit în baza Legii 350. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-multumesc domnule consilier. Doamna Breahnă-Pravăț, vă rog.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt lonela-Cristina-da. doar o scurtă intervenție. Domnule Miclăuș, este o diferență foarte importantă de abordare între administrația Necula și administrația liberală anterioară.

Administrația Necula acordă bani fundamentat, pe când administrația Stavarache și administrația liberală nu a făcut altceva decât să facă jaf la drumul mare cu Legea 350, cu alocările din fotbal, din handbal și așa mai departe. A se vedea dosarele din instanță. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-multumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-este cu totul altă discuție, ce ține de instanțe, cine a greșit să plătească.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- care ține de Legea 350.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-cine a greșit să plătească.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-aveti dreptate într-adevăr, administrația Necula are o altă abordare.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar cifrele nu mint, de la 10 milioane la un milion cinci sute de mii...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-multumesc. Domnul consilier Pârâianu, vă rog.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae-da. mulțumesc, într-adevăr domnul consilier Miclăuș a lăsat deoparte voit sau nu și poate că s-a făcut că uită, nu a menționat Domeniul Sport, acest Domeniu Sport pe 350 care a adus atâtea neplăceri unor foști colegi de partid cu dumneavoastră, foști lideri locali. Nu ați menționat Sportul, doar Cultura și Educația. Știți foarte bine că există proiecte investiționale în bugetul anului 2018 care susțin atât Cultura cât și Sportul, inclusiv reabilitările claselor pregătitoare și a claselor a cincea, gimnaziale, dar simt și alte multe obiective instituționale care au prioritate, iar dumneavoastră, ca liberali, cu siguranță înțelegeți rolul investițiilor. într-adevăr nu există întotdeauna bani pentru orice sau pentru tot, ca și într-o familie, ca și la dumneavoastră acasă sau la mine, să spunem, dau exemplu. Aș vrea să fac multe, dar nu am toți banii tot timpul pentru a face cât mai repede ce-mi propun. De aceea o iau pe priorități și întâi rezolv problemele stringente, după care dacă văd că mai am cu ce face sau din ce trăi, poate rezolv și alte chestiuni. Vă mulțumesc foarte mult.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-o singură completare, domnule președinte. Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da. domnule consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-da. într-adevăr am omis Domeniul Sport, așa este, aveți dreptate. îl menționez acum. Domeniul Sport. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da. domnul...

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă-mi permiteți...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul primar, vă rog frumos. Domnul Primar Cosmin Necula-este în vigoare în momentul de față un act normativ care reglementează Domeniul Sport și modalitățile de finanțare a Domeniului Sport pe alte componente decât Legea 350.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar se pot aloca fonduri și pe Domeniul Sport. Nu puteți nega, unde legea nu distinge, nu distingem noi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-avem hârtie de la Ministerul Tineretului, de la Ministerul Sportului, în care spune foarte clar că nu se mai pot face alocări la Domeniul Sport, pe 350.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-rog să le prezentați, domnule Secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-o să vi le dau, cum să nu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-este un punct de vedere al ministerului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cu cea mai mare plăcere.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-o să analizăm aceste hârtii. Când aud puncte de vedere, și punctul meu de vedere este că se pot aloca sume de bani, de exemplu.....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicî-o să vă punem la dispoziție.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-..«.a dumneavoastră că nu se pot aloca sume de bani.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu-i al meu, nu-i al meu. E al Guvernului României.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-de asta sunt instanțe de judecată, ca să verifice aceste chestii. Că hârtii..., de exemplu avem și noi niște hârtii...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ministerul...

Domnul Consilier Miclâus Daniel-care spun contrariu la ce spuneți dumneavoastră. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-Ministerul. domnul meu, ministerul reprezintă porta-vocea guvernului care a inițiat acea ordonanță de urgență care a modificat Legea Sportului.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-bun. atunci înseamnă că domnul consilier Pârâianu nu are dreptate, nu?

Domnul Primar Cosmin Necula-dacă îmi dați voie.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-întotdeauna are dreptate. Domnul Pârâianu întotdeauna are dreptate.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-n-aveti dreptate cu....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi nu, are dreptate întotdeauna.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-criticati partidul aflat la putere, domnule secretar? Mi-aș face griji în locul dumneavoastră.

Domnul Președinte de sedintâ Gherasim Constantin-domnul primar, vă rog, aveți cuvântul.

Domnul Primar Cosmin Necula-vă mulțumesc. Iarăși, pentru o mică clarificare și pentru a pune ordine în tot felul de povești, ca să nu zic speculații cum spune domnul secretar, dar juridic așa-i.

Vă pot spune că vă puteți uita foarte simplu pe bugetul pe care l-a aprobat Municipiul Bacău și se regăsește acolo Capitolul Sport. Pe de altă parte, nu putem să nu observăm faptul că municipalitatea, consiliul local, deține un club sportiv, care are suficiente ramuri și a cărui buget în acest an a crescut.

Pe de altă parte, din punctul acesta de vedere, nu putem spune că noi neglijăm, într-un fel sau altul, fenomenul sportiv. Dar, pentru o claritate și pentru o lămurire, e foarte bine să consultați bugetul Municipiului Bacău să vedeți exact acolo sumele alocate pe Domeniul Sport, cu excepția Clubului Sportiv al Primăriei Municipiului Bacău. Domnul Președinte de sedintâ Gherasim Constantin-da. domnule consilier.

Domnul Consilier Stan Gabriel-fără să intru în această logică, doar vreau să amintesc tuturor că această Lege 350, după opinia mea, este un pic depășită. Ea este în aplicare de aproape 13 ani, am discutat și acum 2 ani, și anul trecut, că noi trebuie să contribuim împreună și să redactăm și apoi să aplicăm un Ghid al Solicitantului mai suplu, mai explicit și mai adaptat domeniilor pentru care se aplică.

De asemenea, cred că nici un executiv din Țara Românească nu este obligat sub nici o formă să supună dezbaterii finanțărilor pe Legea 350, opțiunea este facultativă. Este în continuare de remarcat că executivul ne propune să aprobăm finanțări pe legea, sau în virtutea Legii 350.

Colegul Daniel Miclăuș are dreptate când afirmă că există o competiție de dosare, este foarte adevărat, este o competiție de dosare, anul trecut am coordonat activitatea de analiză pe domeniul Cultură. Au fost puține dosare, la acele dosare s-a lucrat foarte mult. Dar aplicarea Legii 350 fără o metodologie, fără proceduri clare, fără un Ghid al Solicitantului, este bulversantă. Este bulversantă, au fost multe erori de redactare, multe erori de, lipsuri sau mâ rog deficiențe, în alcătuirea dosarelor, ceea ce nu înseamnă că legea nu poate fi aplicată. Dar nici aplicanții nu au fost întotdeauna pregătiți s-o facă așa cum trebuie. Spre deosebire de anul 2016 și poate și de anii anteriori, anul trecut, am informații din spațiul public, că experți din primărie, angajați ai primăriei au luat contact cu virtualii beneficiari și au încercat să le explice cum și ce trebuie să facă, cum se procedează, cum să procedeze. Chiar și așa au fost multe dosare respinse, decontările s-au făcut foarte, foarte greu, suntem sufocați de birocrație și trăim, asta este și senzația mea, sub o amenințare permanentă că dacă nu pui o virgulă, nu scrii un cuvânt, nu pui un document ești susceptibil.

E bine că avem curajul împreună să ne asumăm din nou finanțări pe Legea 350, dar personal îmi exprim o rezervă destul de serioasă în legătură cu modul în care Legea 350 se poate aplica într-un mod, să spunem așa, decent, onorabil și mai ales eficient.

în legătură ce celelalte domenii, explicațiile pe care le-a dat executivul eu cred că sunt pertinente și binevenite, îmi ofer, dacă este cazul, sprijinul, serviciile de anul acesta, pentru ca Ghidul de aplicare, dacă nu va fi folosit cel de anul trecut, sau eu știu alte mecanisme, vă rog și pe dumneavoastră pe cei care sunteți juriști să contribuiți la asta, să încurajăm aplicanții, mai ales după ce aplică să-i urmărim și să-i consiliem, în așa fel încât proiectele să se ducă la bun sfârșit cu succes. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da. doamna consilier Breahnă. Doamna consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-foarte corectă intervenția domnului consilier Stan. Aș aduce aminte și eu executivului că ghidurile, ghidul de anul trecut și ghidurile pe fiecare secțiune au suportat niște erori, da de formă sau de fond și asemenea domnului consilier Stan, dacă va fi nevoie, haideți să punem serios umerii la treabă și să le optimizăm, da?

Pentru că au fost probleme, eu în calitate de președinte al Comisiei de contestații am întâmpinat probleme, nu sunt suficient de explicite sau au conținut cumva anumite erori de fond sau de formă, nu întotdeauna foarte grave, dar care au afectat într-o oarecare măsură procedura de evaluare a acestor proiecte. Mulțumesc frumos.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-discutii dacă mai sunt asupra proiectului? Rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

MPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2,

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂL1N-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCĂ

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

ÎL

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STANGABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

«•

Cu 16 voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a orașului Comănești.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești.

Motivele au fost prezentate și la ședința anterioară. Din păcate ele se mențin. Orașul Comănești, sau în fine, administrația orașului Comănești are cu totul alte opinii față de proiectele europene pe care și le-a asumat și pentru care a primit finanțare. E treaba dumnealor ceea ce fac, dar prin demersurile de întârziere și de neducere la bun sfârșit a tuturor obligațiilor asumate prin documente anterioare nu se face decât să se tergiverseze începerea activității practic în Celula II.

Poate mai multe detalii, cu punct și virgulă, cu nume și cu date, vi le poate da domnul Bogdan Seto, dar sunt convins, aceleași detalii le poate întări, măcar printr-un dat din cap și domnul Fechet. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-as avea eu.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul viceprimar a ridicat întâi. Domnul Viceprimar Scripăț, vă rog.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-domnule președinte, domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, mi se pare un proiect destul de important pentru comunitatea băcăuană să aprobăm excluderea U.A.T. Comănești. Spun asta deoarece se pare că este o piedică în a declanșa, sau în a, avem construită Celula II și nu funcționează, a-i stabili un operator de transport. Noi știm că în Bacău s-a dorit un depozit ecologic, finanțat european cu multe zeci de milioane de euro, care nu și-a atins scopul. Deși a fost construit din 2011, ceea ce se dorea a fi depozit ecologic, astăzi este o groapă de gunoi. Și noi, băcăuanii, o groapă de gunoi a întregului județ. Noi, băcăuanii, trebuie să suportăm consecințele acestui fapt. Acest depozit ecologic niciodată nu a avut un operator care să-1 administreze, motiv pentru care din 2011 și astăzi zac acolo niște utilaje, mașini, autocamioane de salubritate, instalații de concasare reziduuri materiale de construcții, care nu au funcționat niciodată. Chiar buldoexcavatoare, împingătoare, compactatoare și am ajuns astăzi în situația să, noi să suportăm.

Aș fi comentat mult proiectul, dacă nu suntem în pericolul deja de a închide Celula I și să înceapă depunerea gunoiului menajer, deci care provine din tot județul, deci Celula II. Acestea sunt motivele pentru care noi consilierii P.M.P. vom vota acest proiect. Consider că, și am dori cât mai repede să scăpăm de această povară a noastră, deci repet, numai depozit ecologic nu-i ceea ce-i în sudul orașului. Care vor să meargă, deși pentru unii poate-i mai incomod, acolo ne întâlnim cu niște aspecte care nu ne fac onoare și cinste.

Știți, a fost un incendiu acolo mai greu de gestionat, dar prin amploarea lui, la un moment dat se punea problema că ar influența și traficul pe aeroport, deși eu mă îndoiesc, dar suntem pentru închiderea Celulei I, care nu mai suportă mult, a ajuns deja la capacitate și ținând cont de volum și ținând cont de tonaj, fiindcă sunt două componente care înseamnă sfârșitul vieții acelei celule și acoperirea cu un strat de pământ vegetal. Faptul că nu s-a făcut, n-am avut un operator, nu s-a tăcut o colectare selectivă, nu s au obținut acele beneficii din colectarea selectivă, deci acolo aproape sună cam a dezastru.

Dar eu vreau, știu, la acest proiect A.D.l.S. participă toate cele 93 U.A.T.-uri din județul Bacău și îndrăznesc, noi astăzi, nu aprobăm excluderea, sau mai exact aprobăm excluderea, fiindcă noi nu avem suficiente elemente cu ceea ce se întâmplă la Comănești, singurul contestatar din județ al A.D.I.S.-ului.

Dar îndrăznesc să pun întrebarea domnului Director Seto, deci noi, eu și colegul meu, deci P.M.P. votează, dar ce se întâmplă în cazul în care de la un alt U.A.T. se primește un refuz? Că știu, ca să, deci trebuie să fie acordul tuturor U.A.T.-urilor pentru deschiderea celulei. Ce se întâmplă în acest caz? Votăm și ținând cont de necesitatea și urgența închiderii Celulei I și darea în exploatare a Celulei II. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula-înainte de a da cuvântul domnului Director General Seto, vreau să fac mențiunea pe care am făcut-o de altfel și în Expunerea de motive, faptul că am notificat Agenția pentru Protecția Mediului cu privire la estimarea privind sistarea depozitării pentru sfârșitul lunii aprilie 2018. Asta înseamnă că noi suntem deja în contratimp, este contractul deja adjudecat către Eco-Sud, iar noi în momentul de față suntem blocați pentru că nu știu cui i se pare că ar trebui nu știu cum, sau ar trebui să reschimbe regula în timpul jocului. Am redus întreaga poveste, așa, îh câteva vorbe. Domnul director, vă rugăm.

Domnul Director Seto Bogdan-multumesc. domnule primar. Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, deși m-am revăzut astăzi cu un vechi prieten și coleg de școală, nu-mi face plăcere să fiu prezent la ședință pe acest subiect. Și o să vă explic de ce.

în urmă cu 4 ani, ne aflam exact în aceeași situație, o situație de excludere a aceluiași membru A.D.I.S. din cadrul asociației pentru un motiv extrem de simplu. în 2014, U.A.T. -oraș Comănești nu a aprobat documentația de licitație, absolut necesară demarării și derulării procedurii de achiziție publică. Am pierdut atunci 4 luni de zile, însă timpul era de partea noastră. După 4 luni de zile și un demers al întregului județ prin fiecare unitate administrativ-teritorială, orașul Comănești, în al treisprezecelea ceas, s-a răzgândit, prin consiliul local a aprobat documentația de atribuire și A.D.I.S.-ul prin aparatul tehnic a demarat procedura de achiziție. Patru ani de zile ne-a luat ca să terminăm această licitație. în noiembrie 2017 am desemnat un câștigător, cel căruia i-ați aprobat concesionarea echipamentelor Eco-Sud. în decembrie am transmis spre aprobare tuturor membrilor A.D.I.S. rezultatul procedurii de licitație la care chiar ei ne împuterniciseră. Era o chestiune de formalitate din punctul meu de vedere, extrem de simplă. Dacă. în 2014 ai fost de acord cu procedura de achiziție, în 2018 aprobi rezultatul.

Domnule primar, domnilor viceprimari, doamnelor și domnilor consilieri, nimeni nu obligă pe nimeni să aibă calitatea de membru A.D.I.S. în statutul asociației, articolul 12, alineatul 4, sunt prevăzute cele două cauze în care orice membru al asociației, se poate fie retrage din cadrul asociației și din cadrul contractelor de delegare, fie va fi exclus. Există o singură dată în care asociația, toți membrii sunt puși în situația de a exclude un UAT membru, atunci când acel membru nu aprobă contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător. Iar când vorbesc de contractul de delegare ce urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător, vorbesc de documentația ADIS, nu de orice altă ingerință în contract, modificarea acestuia, după derularea procedurii de achiziție. Pe data de 30 ianuarie, Consiliul Local Comănești a aprobat un alt contract de delegare decât cel care urmează să fie încheiat de către ADIS cu operatorul desemnat câștigător. De atunci, UAT oraș Comănești se afla în situație de excludere, conform prevederilor statutare. Pe 15 februarie, Consiliul Local Comănești a aprobat o hotărâre de consiliu local de respingere a contractului. în intervalul 15 februarie - 7 martie, în încercarea de rezolvare pe cale amiabilă a acestei situații care va avea consecințe, pe de o parte pentru orașul Comănești, dar pe de altă parte și pentru toți ceilalți membrii ai asociației, președintele asociației și al Consiliului Județean Bacău, domnul Sorin Brașoveanu, împreună cu aparatul tehnic al ADIS, cu juriștii din consiliul județean, cu unitatea de implementare a proiectului, am avut întâlniri și discuții cu reprezentanții administrației din Comănești, cu domnul primar, cu aparatul de specialitate...

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul Fechet a fost acolo?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - a fost prezent alături de mine, la ședințele desfășurate la Comănești, dar acesta este un alt aspect, dați-mi voie. Pe 22 februarie lucrurile păreau a fi înțelese de către colegii din Comănești. Ne-am înșelat amarnic. Am solicitat personal să fiu prezent la ședințele de comisie, pentru a avea posibilitatea de a discuta cu fiecare consilier local în parte și a explica situația, riscurile. Deși, inițial, domnul primar s-a opus acestui demers, împreună cu colegul meu am mers și am discutat cu toți consilierii locali, 5 și 6 martie. Pe 6 martie, din păcate, am fost convins de faptul că deși unii dintre consilierii locali au înțeles riscurile, atâta timp cât nu există o voință....

Domnul Primar Cosmin Necula - consilierii locali de unde?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - din Comănești. Atât timp cât nu există o voință de asumare, demersurile noastre au fost inutile.

Domnul Primar Cosmin Necula - (luare de cuvânt în afara microfonului).

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - domnule primar, haideți să o luăm cronologic. Dacă în decembrie am transmis spre aprobare tuturor membrilor ADIS contractul, fiind o chestiune de pură formalitate, la data de 1 februarie ar fi trebuit să avem toate hotărârile de consiliu local aprobate. Pe data de 15 februarie pierdusem deja încă o lună, am avut 93 de hotărâri de consiliu local conforme. Mulțumesc încă o dată Consiliului Local Bacău, că a dat tonul și startul la acest demers. Pe data de 20 decembrie, când singurul UAT care nu a aprobat contractul, mai mult decât atât, La și respins într-o ședință ulterioară de consiliu local, este UAT oraș Comănești. Prevederile statutului ADIS sunt clare, retragerea și excluderea sunt explicate pe înțelesul tuturor. A respins contractul, a aprobat un alt contract. Pe data de 7 martie ar fi avut posibilitatea să aprobe, însă au fost retrase de pe ordinea de zi, deși la ședință a participat și a explicat foarte bine, colegul meu, directorul adjunct, domnul Mircea Fechet. Am pierdut timpul, iar timpul în 2018 nu mai este un aliat. Domnul Viceprimar Scripăț a subliniat, și nu o dată, riscul pentru orașul Comănești, pentru municipiul Bacău, pentru că suntem la ședința Consiliului Local Bacău, pentru întreg județul, de a nu avea unde depozita. Practic, avem unde - celula II e goală. Avem cu cine - un operator desemnat câștigător. Instituțional aparatul tehnic al ADIS consideră că și-a făcut treaba, a desemnat câștigătorul. Revenea membrilor, prin organele deliberative, obligația de a aproba acest contract. 93 s-au aliniat.

Domnul Primar Cosmin Necula - îmi cer scuze! Domnul Director ADIS Bogdan Seto - sigur!

Domnul Primar Cosmin Necula - ne punem foarte multe semne de întrebare, ce înseamnă riscul cu privire la sănătatea populației în momentul în care nu se mai poate depozita undeva gunoiul, pentru că asta este...și asta ar fi fost foarte important să punctați.

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - domnule primar!

Domnul Primar Cosmin Necula- dar, rugămintea mea către dumneavoastră, iarăși punctual, și e foarte important ca doamnele și domnii consilieri locali să fie conștienți în momentul în care vor da acest vot, care sunt riscurile financiare, pentru că nu sunt doar riscuri cu privire la starea de sănătate a populației?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - din păcate, Consiliul Județean Bacău, cu Autoritatea de Management a Programului Operațional Sectorial Mediu prin Ministerul de Finanțe sunt obligate de prevederile legale în vigoare și ale contractului de finanțare ale proiectul "Sistem de management integrat al deșeurilor solide în județul Bacău” să se îndrepte împotriva membrului ADIS care va fi exclus, pe de o parte, pe de altă parte, există un risc major în relația ADIS Bacău reprezentând cei 93 de membri și operatorul desemnat câștigător. Legat de procedura de licitație. Pe scurt, am prezentat 94 de membri, fiecare cu o populație, o cantitate de deșeuri. Când vom semna contractul cu Eco-Sudul, îl vom semna anume și pe seama a 93. Va avea dreptul, din păcate, dar așa este corect, la despăgubiri. Pe de altă parte, pentru toate cele 93 de unități administrativ-teritoriale din județ, există riscul de a rămâne cu deșeurile pentru o perioadă de timp, acasă. Nu vreau să-mi imaginez ce înseamnă acest lucru pentru municipiul Bacău. Vorbim de cantități de gunoi însumate pe 93 de membri ADIS, care depășesc echivalentul a 10.000 de tone de deșeuri lunar. Cantitatea de deșeuri produsă lunar în municipiul Bacău, în această perioadă a anului se apropie de cifra de 5000 de tone. Este primăvară, toată lumea face curățenie, toată lumea scoate din ce în ce mai mult. Nu mai avem unde să le depozităm. Celula I a depozitului și-a epuizat capacitatea. Avem o celulă goală, un operator desemnat câștigător și 93 de membri ADIS care au nevoie și sunt de acord cu contractul, al 94-lea membru, uitând ce s-a întâmplat în urmă cu 4 ani de zile și repet, atunci am pierdut 4 luni de zile, astăzi deja am pierdut deja 2 luni de zile. Dacă astăzi am semna contractul cu Eco-Sudul, Eco-Sudul ar avea în față o perioadă de mobilizare de 80 de zile. Garantează cineva din această sală că Celula I va mai rezista 90 de zile pentru deșeurile din întreg județul Bacău? Eu unul nu îmi pot permite o astfel de asumare. Ce îmi este clar, este că avem nevoie de acest contract. Cum putem face? Extrem de simplu. E o operație chirurgicală deloc plăcută, din punct de vedere instituțional. Credeți-mă, nici personal, și sunt convins pentru doamnele și domnii consilieri, nici din punct de vedere politic. Niciodată nu am privit activitatea la ADIS ca având vreo umbră de componentă politică, în condițiile în care, deșeurile n-au culoare politică. UAT-urile din județul Bacău au cetățeni ai acestui județ și toți au nevoie de serviciul public de salubritate. Ca să le oferim partea invizibilă a serviciului, în speță depozitarea deșeurilor, sortarea, transferul, tratarea acestora, avem nevoie de acest contract. Sunt 4 luni de zile de când am desemnat câștigătorul. Cine și ce ne-a împiedicat până în prezent să semnăm contractul? Un singur UAT. Ce prevede statutul ADIS, pentru mine este extrem de simplu și clar, orice unitate administrativ-teritorială care nu aprobă contractul de delegare ce va fi încheiat cu operatorul desemnat câștigător sau se retrage din acest contract, va fi exclusă din asociație. Prevederile statutare referitoare la acceptarea de membri sau excluderea de membri, impun această chestiune de formalitate, aprobarea prin hotărâre de consiliu local a excluderii sau a primirii de membri. Dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- domnul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule președinte de ședință, vreau și eu să intervin.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin- numai un pic! Eu am pus o întrebare foarte scurtă și la obiect. Răspunsul dumneavoastră nu mă satisface. Nu mă interesează, eu nu o să conving UAT-ul Comănești cum să voteze, doar v-am întrebat și acum înțeleg, avem 93 de UAT-uri care și-au dat aviz pentru a pomi Celula II, da?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - 93 de hotărâri de consiliu local.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - avem și 93 de hotărâri care aprobă excluderea UAT Comănești? Care poate sunt niște inconștienți după dumneavoastră sau poate niște nebuni, dar dacă se mai adaugă și unul lor, ce facem?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - nu există acest risc, domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - dar câte aveți?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - procedura...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - ceea ce ne cereți azi, în ce fază sunteți, suntem ultimul UAT?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - nu, procedura...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - a. primul!

Domnul Director ADIS Bogdan Seto -...procedura de excludere a fost demarată pe data de 7 martie, ziua în care, în a treia ședință a Consiliului Local Comănești consecutivă, Consiliul Local Comănești nu a aprobat contractual. V-am spus și nu întâmplător v-am dat toate detaliile: 30 ianuarie aprobat alt contract, 15 februarie respins contractul, între 15 februarie și 7 martie, întâlniri, discuții, explicații, în așa fel încât consilierii locali din Comănești să aprobe contractul, din păcate pe 7 martie nu s-a întâmplat și în aceeași zi s-a demarat procedura de excludere, care a presupus transmiterea către toți membrii ADIS a proiectului de hotărâre referitor la excludere. Sunt deja aprobate hotărâri de consiliu local și credeți-mă, nu-mi place să dau asigurări pe acest subiect, dar este un demers ireversibil. Sunt obligat de a fi în contact permanent cu toți membrii ADIS, iar hotărârea de excludere a UAT oraș Comănești din cadrul ADIS va fi aprobată, mai ales în condițiile în care depozitarea deșeurilor în Celula II este o nevoie imperioasă a tuturor. în aceste condiții, estimez că la sfârșitul săptămânii viitoare, numărul de hotărâri de consiliu local necesare adoptării hotărârii de adunare generală de excludere a orașului Comănești, vor fi adoptate.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - da, mulțumesc...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - domnul, domnul director, parcă vreau mai clar, în cazul ipotetic, când celor de la Comănești...

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - nu există acest risc. Scurt, nu există riscul.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - vedeți că mocnește și pe la Momești și pe la Dărmănești...

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - știu, sunt conștient.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - dar în cazul ipotetic, când se întâmplă și acelor nebuni li se mai adaugă un nebun, ce faceți dumneavoastră, care-i soluția? Că sunteți prea sigur că va trece. Noi o votăm astăzi, aici...

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - domnule viceprimar...

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin - .. .dar până la 93 mai e ceva.

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - domnule viceprimar, domnule primar, eu înțeleg ceea ce spuneți dumneavoastră. Consensul în unanimitate, din păcate, deși uneori necesar, în cazuri din acestea e utopic. Dar, repet ceea ce am spus, UAT-urile membre ADIS vor adopta hotărârile de consiliu local suficiente și necesare...

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți, numai o secundă.

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - sigur.

Domnul Primar Cosmin Necula - cred că înțeleg întrebarea domnului viceprimar și cred că.. .sau în fine.. .înțeleg și răspunsul dumneavoastră. Este un anumit cvorum? Domnul Director ADIS Bogdan Seto - da.

Domnul Primar Cosmin Necula - păi aia-i. Cât e?

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - și acel cvorum va fi atins.

Domnul Primar Cosmin Necula - bun, dar care-i... Domnul Director ADIS Bogdan Seto - două treimi.

Domnul Primar Cosmin Necula - exact. Aici...bun, înainte de a începe domnul Consilier Miclăuș, nu vreau să fiu foarte lung, vreau....

Domnul Consilier Miclăus Daniel - da. domnul președinte de ședință, cum să nu!

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, mi-am cerut dreptul de a vorbi de la domnul președinte de ședință. Eu zic că în cazul acesta, care până la urmă privește întreaga comunitate, nu trebuie să ne formalizăm atât de mult, dar pe această cale țin să mulțumesc și domnului Director Seto pentru toată dedicația și toată implicarea, dar de asemenea, țin să mulțumesc și domnului Director adjunct Fechet, pentru că dumneavoastră, domnul director general, sunteți o persoană apolitică sau în fine, nu discutați până la urmă de o componentă de politică în această chestiune a gunoiului, dar eu sunt politician, fie că vreau, fie că nu vreau, dar de asemenea, și domnul Fechet e politician, altfel nu era prezent aici. Cu atât mai mult, îi mulțumesc domnului Fechet pentru că să vii în fața unui primar greu liberal, cu multe cuvinte de spus în Partidul Național Liberal de la Bacău, să pledezi cauza, să fii pro-cauza ADIS și pro-cauza întregului județ, e cu atât mai lăudabil, fapt pentru care, dacă și domnul Fechet, membru al Partidul Național Liberal și al grupului liberal, a predat și a pledat această cauză, care noi acum o supunem votului în fața primarului liberal și în fața consiliului local cu majoritate liberală de la Comănești, simt convins că și grupul PNL de la Bacău va susține acest proiect de hotărâre, că altfel am fi iarăși în noaptea minții, nu că am fi prima dată, dar eu sunt convins că avem mintea cea de pe urmă, până la urmă pentru o stare de pericol, și aici nu e o glumă, o potențială stare de pericol la adresa populației. Vă mulțumesc.

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - cu permisiunea dumneavoastră, domnule primar.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - cu permisiunea domnului președinte de ședință. Domnul Director ADIS Bogdan Seto- și a domnului președinte de ședință, mulțumesc domnul consilier...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule președinte de ședință, haideți că vreau și eu să vorbesc. Dacă îl las pe domnul Seto, vorbește toată ziua. Domnule președinte de ședință, am o singură rugăminte la dumneavoastră...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- imediat, cu tot respectul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - ați invitat vreun reprezentant al orașului Comănești, al UAT Comănești la această discuție, că am impresia că vorbim... se lansează niște acuzații și fără a fi de față măcar un reprezentant al acestei...

Domnul Primar Cosmin Necula - e domnul Fechet acolo.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi, nu-i, domnul Fechet nu a reușit să convingă legislativul, Consiliul Local Comănești. Deci, să înțeleg că nu a fost lansată o invitație. Foarte rău. Pentru că aș fi fost curios să văd și eu punctul de vedere al celeilalte părți și asta v-o spun din.. .este cum să zic...

Domnul Primar Cosmin Necula - nu suntem organ de anchetă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel- nu, nu, păi tocmai, este un punct de vedere, am fi vrut să avem un alt punct de vedere. Eu atât vreau să-l întreb pe domnul Seto. Domnul Seto, s-a votat de către consiliul local? Că la mapă, noi avem o hotărâre nr. 3 din 30.01.2018. Este o hotărâre prin care se aprobă atribuirea contractului privind delegarea prin concesionare a gestiunii și nu mai dau citire... și la articolul 2 se aprobă contractul privind delegarea? Deci, contractul a fost aprobat. Să înțeleg, ce anume din contract nu le-a convenit reprezentanților de la Comănești? Membrului ADIS Comănești, ca să-i zic așa.

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - domnule președinte de ședință, domnule primar, pot răspunde domnului consilier?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, domnul director!

Domnul Director ADIS Bogdan Seto -...înmânându-i și Hotărârea Consiliului Local Comănești nr. 32 din 15.02.2018, reamintindu-i prevederile statutului ADIS aprobat prin hotărâre de Consiliu Local al Municipiului Bacău și consider, cu tot respectul față de doamnele și domnii consilieri, atât timp cât statutul ADIS este aprobat prin hotărâre de consiliu local, prevederile statutului sunt extrem de clare și explicite, iar în respectivul... în respectiva hotărâre de consiliu local și în respectivul statut, articolul 12, alineatul 4, este extrem de clar. Prin adresele pe care vi le-am transmis, am explicat extrem de clar și la obiect, faptul că UAT oraș Comănești, prin votul consiliului local și hotărârea adoptată în data de 30 ianuarie 2016, încalcă prevederile statutului, aprobând un alt contract decât cel care urmează să fie încheiat și dumneavoastră, domnule consilier, sunt convins de faptul că înțelegeți foarte bine acest lucru. Pe scurt, avem 93 de hotărâri de consiliu local și o anexă conformă, iar a 94-a conține un alt document care nu este contractul care urmează să fie încheiat cu operatorul desemnat câștigător. Mai mult decât atât, având în vedere expozeul meu anterior, și apreciez faptul că mi-ați acordat creditul că aș putea vorbi întreaga zi pe acest subiect, dați-mi voie să vă prezint și Hotărârea Consiliului Local nr....

Domnul Consilier Miclăus Daniel -.. .pe care nu o avem la mapă...

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - ...32, nu are nici o importanță, din 15 februarie prin care se respinge. Repet, în 30 ianuarie Consiliului Local Comănești nu a aprobat contractul care urmează să fie încheiat cu operatorul. Ceea ce au aprobat este altceva.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, mulțumesc domnule Director Bogdan Seto...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - acum am constat că este vorba de o hotărâre de consiliu local pe care noi nu am avut-o la mapă, de asta am și spus că ar fi fost benefic să fie și un reprezentant din partea UAT Comănești, fără a fi...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -... mulțumesc...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - numai un pic, mi-ați dat cuvântul la discuții, pe domnul primar nu Lăți întrerupt, pe domnul Seto nu Lăți întrerupt, pe domnul viceprimar nu 1-ați întrerupt...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - da, domnule, scurt, scurt....vă ascult

Domnul Consilier Miclăus Daniel - numai un pic...cât de scurt domnul președinte? Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - cel mai scurt.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dați-mi un exemplu. Am o întrebare către domnul Seto. încă o dată, eu apreciez calitățile dumneavoastră oratorice și sincer, vă simpatizez, dar haideți să revenim un pic la.. .și să fim un pic mai conciși. Ce anume nu le-a convenit, ce anume nu i-a convenit membrului ADIS Comănești? Ca să zic așa, ce anume din contract, ca să înțelegem cu toții....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - ...mă scuzați, mă scuzați... cu tot respectul....

Domnul Consilier Miclăus Daniel -...pentru că dumneavoastră ați pledat ca un nebun sau domnul viceprimar.. .între ghilimele...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin domnul consilier, cu tot respectul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel- .. .nu vrea, dar vrem să știm și noi de ce nu vrea, dar dați-mi voie ...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul consilier!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - numai un pic, se creează un precedent periculos...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul consilier Miclăuș!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - și asta este în interesul județului Bacău. Nu excludem un membru, dacă noi nu știm ce anume...ce anume nu i-a convenit acelui membru.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă omul pledează pentru, acum descoperi ți apa caldă, în cadrul ședinței?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnul primar, v-a dat cuvântul domnul președinte de ședință?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul consilier!

Domnul Primar Cosmin Necula - îmi cer scuze.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - v-am întrerupt? V-am întrerupt? Haideți domnule, lăsați-mă cu propaganda asta PSD-istă a dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -... vă las...

Domnul Consilier Miclăus Daniel -.. .este consiliul local...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - ....domnul consilier!

Domnul Consilier Miclăus Daniel . .Consiliul Local Comănești nu este obligat să aprobe. Atunci noi am fi de fațadă aici.

Domnul Primar Cosmin Necula - (luare de cuvânt înafara microfonului)

Domnul Consilier Miclăus Daniel - când ne cheamă procurorii la anchetă să nu le spuneți că noi suntem obligați să aprobăm contractele, că nu vă va crede nimeni. Vă spun eu.

Domnul Primar Cosmin Necula - (luare de cuvânt înafara microfonului)

Domnul Consilier Miclăus Daniel - nu, nu, vă spun eu. Nimeni nu vă va crede. Acesta este rolul consiliului local, să analizăm oportunitatea oricărui proiect de hotărâre. Nici măcar ADIS-ul, și poate să vină și Guvernul României, nu ne poate impune să aprobăm un proiect dinainte stabilit, pe nemestecate. Este vorba de un contract, vreau ca domnul director ADIS, aici prezent de față, nu mă interesează că dumneavoastră îl atacați pe domnul Fechet. Domnul Fechet este un profesionist, este menținut în structurile ADIS.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar de ce nu l-ați întrebat pe domnul Fechet? E tot liberal!

Domnul Consilier Miclăus Daniel -domnul Fechet nu participă la discuții pentru că dumnealui este în conflict de interese. Este angajat ADIS, ADIS este foarte mulțumit de prestația dumnealui.

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - domnul consilier Miclăuș, dar lăsați tonul acesta de maidan, domnule!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule președinte, dar de ce nu mă lăsați domnule, să vorbesc?

DomnulPresedinte de ședință Gherasim Constantin - dar vă las.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dar lăsați-mă să vorbesc!

Doamna consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - tonul jos, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -adică voi aveți dreptate tot timpul. Este un om care este lipsă și vorbesc eu în locul lui dacă este nevoie. Nu m-ați convins pe mine, domnule director. Numai un pic. Spuneți-mi, atât v-am întrebat.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul consilier!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - spuneți ce anume nu-i convine, că dacă nu, vă răspund eu. Ce anume nu-i convine Comănești-ului?

Domnul Primar Cosmin Necula - reprezentați cetățenii municipiului Bacău, nu ai Comănești-ului, domnul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi da, reprezint cetățenii municipiului, Bacăului...

Domnul Primar Cosmin Necula - iar domnul Fechet e la dumneavoastră în partid și e plătit de ADIS să vă poată explica, da? Haideți să nu uităm treburile acestea, că domnul Fechet, nu am nimic cu el, îl respect...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule primar, chestiunile acestea nu o să mai meargă la infinit, vă spun eu. N-are nici o treabă...

Domnul Primar Cosmin Necula - dar vă spun ceva, dumnealui se află și angajat la ADIS.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - .. .dumnealui și-a făcut profesia, dumneavoastră vă faceți profesia, domnul Seto își face profesia...

Domnul Primar Cosmin Necula - da, corect, dar eu asta vă spun.

Domnul Consilier Miclăus Daniel -eu știți ce constat aici?

Domnul Primar Cosmin Necula - nu puteți descoperi apa caldă în ședință, domnul!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - asta e chestiune de instanța de judecată și asta vreau să-l întreb pe domnul Seto. Domnul Seto ați acționat în instanță acest membru ADIS neascultător pentru a se conforma, pentru că aici este o chestiune strict de instanță?

Domnul Primar Cosmin Necula - dar statutul la ce ne trebuie, domnul?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi calea ordonanței preșidențiale, domnul...este un pericol...

Domnul Primar Cosmin Necula - ce mai facem cu el?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi da, dar în statut spune că dacă nu aprobă contractul.

Domnul Primar Cosmin Necula - (luare de cuvânt înafara microfonului)

Domnul Consilier Miclăus Daniel - eu am văzut altceva, Bacăul, Municipiul Bacău a aprobat actul adițional nr.2 la contract?

Domnul Primar Cosmin Necula - haideți domnule!

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - da.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - da? Și cât este taxa de salubritate acum în Bacău? Domnul Primar Cosmin Necula - dar acum descoperiți apa caldă, în ședință de consiliu local?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - cât este taxa de salubritate, domnule primar? Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Miclăuș!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule primar, dar vă deranjează, domnule, vă uitați că nu sunteți în stare să administrați acest oraș? Dumneavoastră spuneți de gunoaie, gunoaiele deja sunt...

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin - domnul Miclăuș, dar dumneavoastră doriți să țineți Comănești-ul în ADIS cu forța? Poate ei nu vor.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi eu întrebam...

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin - vă oferiți avocatul lor cu forța, așa...

Domnul Primar Cosmin Necula - dar aveți contract de avocat, acolo, ce sunteți domnule, sunteți reprezentantul...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi n-am primit un răspuns. Sunteți avocatul domnului Seto!

Domnul Primar Cosmin Necula - cetățenii Bacăului, vă spun ceva?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - sunteți avocatul domnului Seto. Eu vă spun că domnul Seto este mai....

Domnul Primar Cosmin Necula - cetățenii Bacăului, vă spun ceva?

Domnul Consilier Miclăus Daniel -...dar nu vreau să mai vorbesc despre asta...n-are rost...

Domnul Primar Cosmin Necula - păi nu vreți, păi foarte bine, nu mai vorbiți, domnule!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dumneavoastră oricum nu reprezentați interesele cetățenilor...

Domnul Primar Cosmin Necula - duceți-vă la Comănești domnule...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dumneavoastră vă reprezentați pe dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula - eu știu...

Domnul Consilier Pârâianu Mădălîn - poate domnul coleg al dumneavoastră, care s-a făcut singur cetățean de onoare...

Domnul Consilier Miclăus Daniel . .domnul Seto vreau să-mi răspundeți...

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin -...ca să nu mai plătească taxe și impozite. Arată strategia privind colectarea și transportul gunoiului în orașul respectiv...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnul Pârâianu, dumneavoastră știți ce votați astăzi?

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin - ați auzit ce-am spus? Mă refeream la colegul dumneavoastră care s-a făcut singur.. .exact.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnilor consilieri, vă rog frumos, dacă nu încetați, întrerup ședința!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi am adresat o întrebare...

Domnul Președinte de ședință Gherasim - deci, vă rog frumos, cu tot respectul, domnul Consilier Miclăuș, vă adresați la executiv sau la cine doriți dumneavoastră....

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule președinte, am adresat o întrebare și n-am primit răspuns și am fost întrerupt, atât am întrebat, să ne explice domnul Seto....

Domnul Președinte de ședință Gherasim - nu v-am întrerupt...

Domnul Consilier Miclăus Daniel ce nu i-a convenit membrului ADIS Comănești?

Domnul Președinte de ședință Gherasim - nu v-am întrerupt și vă rog frumos să vă calmați. Haideți să vorbim civilizat!

Domnul Primar Cosmin Necula - domnul primar de la Comănești o să vă dea un premiu, domnul Miclăuș!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule primar...

Domnul Primar Cosmin Necula - la partid vă mai pune... o steluță.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule primar, domnule primar, haideți că vă descalificați în continuare...omul după fapte se cunoaște și pomul după fruct, dumneavoastră...

Doamna Consilier Breahnâ Pravăt Ionela-Cristina - domnul primar se descalifică, nu dumneavoastră că urlați de 10 minute la noi...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - n-am urlat, m-ați întrerupt și sincer nu-mi place chestia asta.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul președinte de ședință, dacă întrerupeți ședința, întrerupeți-o că urlă la noi de 10 minute încoace, dați-o încolo de treabă. Deci, de 10 minute urlați la noi, nu se poate.

Domnul Președinte de ședință Gherasim - deci, vă rog frumos, domnul consilier... Domnul Consilier Miclăus Daniel - v-a dat cineva voie să vorbiți?

Doamna Consilier Breahnâ-Pravăt Ionela-Cristina - dar dumneavoastră v-a dat cineva voie să urlați 10 minute la noi?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - am și eu voie să pun întrebări, serios? Păi acesta-i stilul PSD-ist, domnule! Vă deranjează adevărul, domnule!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - eu zic că...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - nu, vă deranjează adevărul...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - care adevăr, domnul Miclăuș? Domnul Consilier Miclăus Daniel - de ce vă deranjează adevărul?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - 93 de UAT-uri ...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - încercați să șantajați membri ai Partidului Național Liberal pe ideea, dar dumneavoastră sunteți director la Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - ok și care-i problema? Domnul Consilier Miclăus Daniel - are dreptul un liberal să muncească în țara asta? Are!

Domnul Primar Cosmin Necula - săracul, dar muncește domnule!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - cine a spus că n-are dreptul? Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnul Seto, să înțeleg că n-are culoare politică. Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Seto, există un punct de vedere al UAT Comănești, eu așa știu, care-i punctul de vedere, lămuriți-1 pe domnul Miclăuș!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - haideți domnule, suntem copii, ne fraieriți așa! Ne luați de proști, domnule, pe toți! Domnule, deocamdată, la revoluție au murit oameni ca să putem vorbi în țara asta.

Domnul Președinte de ședință Gherasim -domnule consilier...

Domnul Primar Cosmin Necula - așa-i, argumentul suprem, la revoluție au murit oameni.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - deocamdată nu este Ceaușescu, deocamdată... Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Miclăuș, să putem vorbi, nu să putem urla, domnul Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - așteptam un răspuns de la domnul Seto.. .refuz să mai vorbesc cu...

Domnul Președinte de ședință Gherasim - vă mulțumim domnul Miclăuș, vă rog frumos!

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - domnule președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri...

Domnul Președinte de ședință Gherasim -...mai are cineva...vă rog frumos...

Domnul Vicenrimar Scripăț Constantin - nu mai umblați prin gunoaie, hai să votăm și gata!

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - vă rog, nu vă certați din cauza mea.

Domnul Președinte de ședință Gherasim - domnule director, vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar nu ne certăm din cauza dumneavoastră, ne certăm pentru că cineva.. .domnul primar de la Comănești are un avocat în consiliul local...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnule și dumneavoastră sunteți avocatul domnului Seto, domnule!

Domnul Director ADIS Bogdan Seto - nu este nevoie, mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... hai că domnul Seto de la PSD, dumneavoastră de la PSD. PSD-ul are ceva cu primarul PNL de la Comănești, gata, am înțeles domnule...

Domnul Primar Cosmin Necula - mă interesează soarta cetățenilor din municipiul Bacău, domnule.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - ...dar vrem să înțelegem ce votăm, asta vă deranjează pe dumneavoastră Asta-i, când vă cheamă pe dumneavoastră la Parchet domnul primar...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina - domnul Miclăuș, domnul Miclăuș!

Domnul Președinte de ședință Gherasim - domnul consilier, haideți...vă rog frumos!

Domnul Consilier Miclăus Daniel -... știți ce spuneți, că Consiliul Local a votat. Eu nu vreau să votez în necunoștință de cauză.

Domnul Primar Cosmin Necula - iar amenințați?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - nu ameninț deloc. Vrem ca toți consilierii...consiliul local să fie consiliu local, nu să fie anexa dumneavoastră!

Domnul Primar Cosmin Necula - dar a Bacăului, nu a Comănești-ului, domnule!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi da și Comănești-ul este o autoritate a statului, vă convine sau nu.

Domnul Președinte de ședință Gherasim - domnul consilier Miclăuș, haideți să ne oprim. Vă rog frumos, haideți să oprim....

Domnul Consilier Miclăus Daniel«... dumneavoastră credeți că rezolvăm problema gunoiului, certându-ne între noi? Voiam să aflu care este punctul de vedere al directorului....

Domnul Primar Cosmin Necula- păi, întrebați-1 pe colegul liberal de la Comănești, domnule, dacă...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - ... domnule, nu se poate vorbi cu dumneavoastră....

Domnul Președinte de ședință Gherasim - trecem la procedura de vot secret... Domnul Consilier Miclăus Daniel - de asta nu faceți nimic în oraș...

Domnul Președinte de ședință Gherasim - vă mulțumesc, domnul consilier Miclăuș. Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dar lăsați-1 pe domnul director să vorbească, domnule!

Domnul Președinte de ședință Gherasim - s-au încheiat discuțiile ...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Miclăuș, dar oare în ADIS un singur primar liberal mai există? Cum domnule, eu vă consider om normal la cap. Deci, mă lâsați să vorbesc?

Domnul Președinte de ședință Gherasim -deci, trecem la procedura de vot secret,vă rog frumos, întrerupem...

Domnul Consilier Miclăus Daniel - nu mai întrerupeți microfonul. Lăsați-1 pe domnul Seto să dea un răspuns.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - câți primari PNL sunt în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate?

Domnul Consilier Miclăus Daniel - domnul președinte de ședință!

Domnul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - rugăm domnii consilieri să procedeze la votare! In acest sens, aveți cabina de vot la dispoziție, urna la dispoziție, unui câte unul, vă rog frumos să vă deplasați, pentru îndeplinirea procedurii de vot!

Domnul Consilier Miclăus Daniel - să înțeleg că nu mai sunt discuții la proiect sau... Domnul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - suntem în procedura de vot, conform dispoziției dată de domnul președinte.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - dacă dumneavoastră nici măcar nu ne lăsați să vorbim...

Domnul Secretar Nicolae- Ovidiu Popovici - domnul președinte a dat dispoziția... Domnul Consilier Miclăus Daniel - grupul consilierilor locali liberali... ca urmare, nici nu va participa la acest vot, domnule.

Domnul Primar Cosmin Necula - apoi, asta voiați.

Domnul Consilier Miclăus Daniel - păi nici nu participăm la vot. Păi dacă dumneavoastră nu ne lăsați să vorbim. Este inadmisibil ce se întâmplă, sincer.

Domnul Primar Cosmin Necula - asta era.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina - domnul Miclăuș, dar ce-ar fi, nici grupul PSD să nu participe la vot, că nici PSD-ul nu mai are....

Domnul Consilier Miclăus Daniel - ...dumneavoastră încălcați cele mai elementare norme de democrație și așa aveți votul, și așa aveți cvorumul să admiteți acest proiect, dar vă bateți joc de noi efectiv.

Domnul Primar Cosmin Necula - și dumneavoastră vă bateți joc de orașul Bacău, efectiv.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule primar, dumneavoastră faceți- vă treaba, domnule. Ați lăsat orașul acesta în noroi, toți cetățenii dumneavoastră .. .trăiți în altă lume.. .Vă spun eu, trăiți într-o lume paralelă.

Domnul Primar Cosmin Necula - (luare de cuvânt înafara microfonului)

Duceți-vă la Comănești, vă urez succes, viitorul președinte al Partidului Național Liberal.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-acesta e respectul dumneavoastră față de, dumneavoastră nu gândiți sistemic, pe strategii, nu gândiți.. .Dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin Necula-eu știu adevărul. Eu știu adevărul pe care l-am votat. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră aveți...

Domnul Primar Cosmin Necula-dumneavoastră. domnule consilier...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră sunteți un primar care nu vă ridicați la înălțimea funcției, vă spun eu, care nu sunteți în stare să manageriați acest oraș, vă bateți joc de noi toți și veniți acum să ne dați nouă lecții în consiliul local. N-aveți unde să vă desfașurați.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule. chiar am vrut să vă văd până unde o să mergeți cu povestea asta frumoasă. Dar vă repet, o să vă dea o mângâiere pe cap, așa, pe creștet, domnul primar de la Comănești și o să vă felicite, probabil și locuitorii Comănești-ului. Vă urez succes.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră nu înțelegeți dialogul?

Domnul Primar Cosmin Necula-luati o tresă pe umăr.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră nu înțelegeți dialogul?

Domnul Primar Cosmin Necula-de asta nu votați?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu mai dezinformați. Nu mai dezinformați.

Domnul Primar Cosmin Necula-lăsati că o să vă informez de absolut tot ce...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu se rezumă la problema gunoiului de astăzi. Vă spun eu.

Domnul Primar Cosmin Necula-ati făcut și dumneavoastră o promisiune astăzi, vă fac și eu. O să informez toți cetățenii ce faceți.

Domnul consilier Pârâianu Mâdălin-Nicolae-dar acum se votează. Nu putem vota din cauza dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ce ați spus?

Domnul Primar Cosmin Necula-dar vă mai repet o dată.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnule Miclăuș, nu se pot concentra colegii m cabina de vot din cauza tonului dumneavoastră.

Domnul Viceprimar Scripăt Constantin-gata, nu mai suport să vorbim despre gunoaie. Gata.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eram sigur că o să duceți această discuție în derizoriu, pentru că asta vă caracterizează. Treabă nu știți să faceți și atâta știți să faceți. Domnul Primar Cosmin Necula-ce?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- să puneți pumnul în gură...

Domnul Primar Cosmin Necula-domnul primar de la Comănești este cetățean de onoare la Comănești?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-domnule. dumneavoastră aveți numai punctul dumneavoastră de vedere. Domnule, e noaptea minții, domnule.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnule. dar unde-i președintele de ședință?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-să respectăm un minim de ...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- unde-i președintele de ședință?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-dar avem și noi dreptul la un alt punct de vedere, vrem să cunoaștem ceva, dar nimic.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- domnule secretar, unde-i președintele de ședință, serios acum?

Domnul Primar Cosmin Necula-votează.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina -nu votează, ia pauză văd.

Domnul Primar Cosmin Necula-da votează, lăsați-1 să voteze.

(Se vorbește în afara microfonului).

Asta-itema la partid.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-n-are treabă partidul, vă garantez. N-are nicio treabă partidul în chestiunea asta. Dar dumneavoastră, spre deosebire de Comănești, care are un proiect european Phare...

Domnul Primar Cosmin Necula-da. da...

Domnul Consilier Miclăus Daniel -în derulare, are nevoie, vă spun eu că nu v-am spus, Comănești-ul da, Comănești-ul are nevoie numai de groapa de gunoi a Bacăului, atât.

Domnul Primar Cosmin Necula-aha..

Domnul Consilier Miclăus Daniel-aha. da, da și nu-i de acord, spre deosebire de dumneavoastră...

Domnul Primar Cosmin Necula-consilierii liberali...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-șpre deosebire de dumneavoastră care în campania electorală ați susținut că 6 lei taxă de salubritate este prea mult și... Voiați s-o reduceți la jumătate.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos-domnul Miclăuș, oleacă....

Domnul Consilier Miclăus Daniel-asta nu vreți să spuneți acum. De persoană, atenție...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-votati sau nu votați? Votați? Domnul consilier Dănilă Gheorghe-votati. votați consilierii locali?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-nu participăm la vot pentru că ați încălcat elementar principiile de democrație.

Domnul Primar Cosmin Necula-asta trebuia, asta era misiunea de la partid?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-luati. chemați, luați invitatul, un reprezentant al membrului A.D.I.S. Comănești la ședință, pentru că trebuia să-și expună un punct de vedere, după cum bine dumneavoastră domnule primar, împreună cu echipa de consilieri...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-există un punct de vedere exprimat al A.D.I.S.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-când a fost vorba de A.D.I.S. și de A.D.I.B.....

Domnul Primar Cosmin Necula-asta a fost tema dumneavoastră ....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- aveți un buton? Poftim?

Domnul Primar Cosmin Necula-tema dumneavoastră la partid asta era.

Domnul Consilier Miclâus Daniel-ati retras de pe ordinea de zi acele proiecte și până când au venit reprezentanții A.D.I.S. și de A.D.I.B. De ce nu ar fi, pentru că dumneavoastră nu lucrați cu egalitate de tratament, dumneavoastră nu știți de justa măsură, echilibrul.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule consilier, am o rugăminte la dumneavoastră, totuși explicați și colegilor dumneavoastră de partid că...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră nu știți să faceți nimic.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu poți trata totul din punct de vedere politic.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dumneavoastră numai șantajați și numai amenințați oamenii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-gata. gata.

Domnul Primar Cosmin Necula-vedeți că o să vă coste în instanță afirmațiile astea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de ce?

Domnul Primar Cosmin Necula-pentru că spuneți numai porcării.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dati-mă în judecată, vă spun eu.

Domnul Primar Cosmin Necula-dau, vă dau.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-da. dar este proba verității și o voi dovedi, să știți. Domnul Primar Cosmin Necula -da, da.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnul Bîrzu! rog frumos, domnule Miclăuș. Domnule Bîrzu, procedura de vot s-a încheiat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu vă spun, domnule primar, apucați-vă de treabă, domnule.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Ponovici-domnule Bîrzu, vă rog frumos, faceți parte din Comisia de validare. Poftiți în față. Votați.

Domnul Primar Cosmin Necula-vă dă voie măcar să participați?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-putea să nu-i mai dea voie domnul Miclăuș nici să facă parte din Comisia de validare.

Domnul Primar Cosmin Necula-păi dacă îi spune primarul de la Comănești ce facă, normal că n-o să-i dea voie, na.

Viitorul Președinte al Partidului Național Liberal de la Bacău.

Nurâdeți, că...

Nu-i așa, domnule Miclăuș?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, vorbesc cu un politician adevărat. Pe dumneavoastră, sincer nu vă recunosc de politician.

Nu, sincer, nici de primar, nici de politician.

Domnul Primar Cosmin Necula-pe mine mă interesează de cetățenii Bacăului, nu Comănești-ul.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-pe dumneavoastră vă interesează decât de dumneavoastră, de job-ul dumneavoastră, vă spun eu. Vă interesează de job-ul dumneavoastră, atât. în rest m am lămurit cu dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula-am văzut. Am văzut.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-da. da, și mai nou vă spun că am văzut, nu vă mai zic domnule primar, vă spun domnule președinte de ședință.

Domnul Primar Cosmin Necula-outeti să-mi spuneți cum vreți.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-dumneavoastră căleați în picioare și după asta veniți la noi să vă votăm proiectele.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu vin domnule, la voi.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-introduceti o stare de tensiune inutilă...

Domnul Primar Cosmin Necula-oho...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-nu ne lăsați să ne exprimăm, pentru că anumiți consilieri obedienți dumneavoastră n-au curajul să aibă un punct de vedere...

Domnul Primar Cosmin Necula-stiti dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-si să-și exprime și să-și îndeplinească atribuțiile de serviciu și dumneavoastră vreți ca cetățenii să audă numai punctul dumneavoastră de vedere. Atât. Noi să ne facem că vă ascultăm, stăm frumos în scaune și ridicăm mânuța liniștiți că poate vom suporta niște consecințe.

Dar vă spun eu că nimic nu este la infinit și se va termina toată această șaradă la un moment dat.

Domnul Primar Cosmin Necula-nimic nu-i întâmplător.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-da.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-domnule președinte de ședință, n-aveți nicio reacție? Nici una, așa?

Domnul consilier Dănîlă Gheorghe-domnule președinte, vă rog frumos, se numără voturile.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina-îmi dați voie?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da doamna consilier, cum să

nu.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăt Ionela-Cristina- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău pentru Salubrizare a orașului Comănești.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-11

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l. Se aprobă excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești.

  S-a adoptat

  11

  0

  0

  2.

  Art.2. Se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociației exclus.

  S-a adoptat

  11

  0

  0

  3.

  Art.3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău corespunzător prevederilor art.l din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  11

  0

  0

  4.

  Art.4, Se împuternicește dl. Lucian Bogdănel, având calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.l, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației.

  S-a adoptat

  11

  0

  0

  5.

  Art.5. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pentru ca, în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze actele adiționale privind modificarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

  S-a adoptat

  11

  0

  0

  6.

  Art.6. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

  S-a adoptat

  11

  0

  0

  7.

  Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.4, Consiliului Județean Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău, Compartimentului    Unitatea    Municipală    pentru

  Monitorizare și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

  S-a adoptat

  11

  0

  0

  8.

  Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

8.Se trece la punctul 8 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General „Nicolae Șova”, filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului „100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018.

Inițiator- DL. COSMLN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - pe românește, domnul Viceprimar Scripăț a pus punctul pe i, ceea ce i-a spus domnului consilier Bîrzu, domnule noi stăm în Bacău și ne interesează Comănești-ul. Da, asta e. Ați rezumat-o foarte bine. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin prin prezentul proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General „Nicolae Șova”, filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului „100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, din Bacău și nu din Comănești. Vă mulțumesc. De asemenea, cel care a fost sufletul acestui proiect, domnul Comandor Florea, se află în sală. Dacă poate să ne adreseze câteva cuvinte.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- aveți cuvântul domnule Comandor.

Domnul Vasile FLOREA - Comandor Doctor - Asociația Cadrelor Militare în Rezervă si Retragere General „Nicolae Șova” - domnule primar, doamnelor și domnilor consilieri, încerc în trei minute să vă explic ce acțiune întreprindem. Și trăiesc cu speranța că poate în final am să reușesc să mai sting un pic focul care a început să ardă prea tare aici, în sală. Deci, pe data de 26 martie, cu o zi înainte de a se împlini 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Bucovina, am avut ideea și domnul primar a fost de acord cu ea, să facem o acțiune mai de amploare, am zis noi. La această acțiune participă următoare elemente componente ale municipiului nostru: Inspectoratul Județean Școlar, Asociația Cadrelor Militare hi Rezervă și Retragere, Garnizoana Bacău, Protopopiatul Bacău. De ce am hotărât ca să... ne-am gândit noi ca să fie acești participanți? Sunt multe argumente. Pe scurt ar însemna armata, biserica și școala, care sunt cei trei stâlpi ai unei națiuni. Eu am să vă spun dumneavoastră un singur argument în speranță că o să vă trezesc interesul și o să veniți pe data de 26 la ora 13 la teatru să vedeți această activitate care implică și Corala Protopopiatului și Fanfara Garnizoanei. Deci, este mai de amploare și frumoasă, zic eu. Care este acest argument printre multe altele de am organizat așa? Dumnezeu a trimis poporului român un mare dar, pe Mihai Eminescu, care a făcut foarte multe lucruri pentru poporul nostru. Dar a făcut un lucru deosebit care s-a răsfrânt asupra viitoarei mari uniri. în 1983 a scris poezia „ Doina”. Cu această poezie a așezat o cruce peste neamul românesc. Vă explic foarte pe scurt ce înseamnă asta. A avut două axe. O axă est-vest care sună așa:

„ De la Nistru pân’la Tisa

Tot românul plâsu-mi-s-a

Că nu mai poate străbate

De-atâta străinătate;

Și o axă nord-sud care sună așa:

De la Tumu’n Dorohoi

Vin dușmanii în puhoi Și s-așează pe la noi;”

Aceste două axe sunt o cruce. Crucea este a bisericii. El a urmărit să modeleze spiritualitatea poporului român care prin școală s-a făcut cu prisosință. Iar armata a încercat să contribuie în acele momente la consolidarea hotărârilor celor mulți și a intervenit în sprijinul populației din Basarabia. Și apoi, cu campania din 1919, hi Ungaria până în Budapesta când a avut loc acel episod mai aparte, ca să zicem așa, când un soldat român a urcat opinca pe Parlamentul din Budapesta.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERAS1M -domnule Comandor, cu tot respectul, aș dori să...

Domnul Vasile FLOREA - Comandor Doctor - Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General „Nicolae Sova” - acesta este argumentul pe care doresc să vi-1 relatez. Și în speranța că v-am convins, vă așteptăm cu mare drag pe data de 26 la ora 13. Vă mulțumesc pentru atenție.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNÂ-PRAVĂT - bine că pe domnul Miclăuș l-ați lăsat să vorbească dar pe domnul Comandor nu.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - mă scuzați, doamna consilier, dar deocamdată sunt președinte de ședință. Dacă aveți ceva, putem discuta. Dacă aveți ceva contra. Am stabilit cu dumnealui două-trei minute. Da, vă mulțumesc. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI ■ prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

D-na Consilier lonela-Cristina BREAHNĂ-PRAVÂT - având în vedere faptul că domnul consilier Șova nu a putut fi prezent la ședința de consiliu local de astăzi având un deces în familie, am prezentat eu astăzi avizele. Da, favorabil pentru comisia 5.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - mulțumim frumos. Discuții asupra proiectului de hotărâre? Da, domnul consilier Bîrzu.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - vreau să felicit pe domnul comandor Florea de inițiativă și aș vrea să vă propun... vă propun dumneavoastră, dragi colegi din consiliul local și executiv, să invităm la această manifestare și persoane, frații noștri de peste Prut. Practic asta sărbătorim, 100 de ani de la unirea cu frații noștri. Atunci cred că este esențial să-i invităm la această manifestare de la Bacău, câțiva, două-trei persoane reprezentative, oameni de istorie, oameni de artă, reprezentanți de la Chișinău sau de la localitatea înfrățită cu Municipiul Bacău, din Costești. Asta este propunerea mea. Și aș vrea... având în vedere că probabil această invitație necesită cheltuieli de cazare, de transport, să punem în buget în înafara de punerea sălii la dispoziție, să punem un buget de o mie de lei pentru acești invitați.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - mulțumim frumos, domnule consilier.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul, am înțeles că ați făcut un amendament ?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - da, un amendament, să invităm frați de ai noștri reprezentativ două-trei persoane și să punem un buget de o mie de lei cheltuieli de transport și cazare pentru aceste persoane.

Domnul Primar Cosmin NECULA - unde să punem domnule Bîrzu, la Comănești, unde să punem acum bani ? Da, serios, unde punem acum?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - când o să vă ridicați la înălțimea primarului de la Comănești, domnule primar, domnule președinte de ședință....

Domnul Primar Cosmin NECULA - da, bineînțeles, așa este.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - domnule președinte de ședință, mai existați? Domnul Primar Cosmin NECULA - farul călăuzitor.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - Doamne ajută.

Domnul Primar Cosmin NECULA - lămpașul Mihăilă.... (nu se înțelege)

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - deocamdată nu ați dovedit nimic. Deocamdată nu ați dovedit nimic, nu mai râdeți de oamenii care fac treabă.

Domnul Primar Cosmin NECULA - promit că vă face cetățean de onoare la Comănești.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - da, nu accept. Nu-mi trebuie mie așa ceva. Domnul Primar Cosmin NECULA -domnul Bîrzu, nu sunt bani.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - una la mână. 2. V-am mai spus nu sunteți președinte de ședință. Nu-1 mai întrerupeți pe colegul meu. E dreptul lui să se exprime.

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - la articolul de hotărâre unde se prevede punerea la dispoziție gratuită a sălii Teatrului Bacovia adăugăm și alocarea unei sume în buget de o mie de lei pentru invitarea a două persoane din Republica Moldova, necesare pentru cazare și transport.

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - cum facem selecția celor două persoane?

Domnul Consilier Hie BÎRZU - mandatăm pe organizator, pe domnul Comandor, să se ocupe de acest lucru.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - având în vedere că este vorba de asociere, ar trebui și asociația să pună ceva.

Domnul Primar Cosmin NECULA - noi nu putem să-i impunem asociației.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - înțelegeți?

Domnul Consilier Hie BLRZU - da, propunerea mea...

Domnul Vasile FLOREA - Comandor Doctor - Asociația Cadrelor Militare în

Rezervă si Retragere General „Nicolae Sova” - noi am invitat 20 de studenți basarabeni de aici, din Bacău, care vor fi în sală.

Domnul Consilier Hie BÎRZU - deci nu considerați oportun să invitați persoane reprezentative, adică un profesor, un istoric?

Domnul Primar Cosmin NECULA - insist să vină și domnul Miron. Faceți un amendament și pentru domnul primar de la Comănești, să-l învățăm cu unirea aici.

Domnul Consilier Mădălin- Nicolae PĂRĂIANU - domnul Miron este specialist în frigidere din câte am înțeles nu are treabă cu istoria sau ...

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - domnule Comandor, sunteți de acord cu inițiativa sau nu?

D-na Consilier Ionela-Cristina BREAHNĂ-PRAVĂT - v-a răspuns. V-a răspuns. Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - s-au rezolvat toate treburile din oraș. Trebuie să râdem, nu?

Domnul Consilier Hie BÎRZU - sunteți de acord?

Domnul Primar Cosmin NECULA - ați rezolvat dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - domnule primar, domnule președinte de ședință, foarte interesant, ați rezolvat toate problemele din oraș.

Domnul Primar Cosmin NECULA - și dumneavoastră, la Comănești le-ți rezolvat pe toate.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - eu în locul dumneavoastră aș plânge, domnule. Pe cuvântul meu.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - vă mulțumesc frumos. Domnul Consilier Daniel MICLĂUS - serios.

Domnul Secretar Nicolae-Ovîdiu POPOVICI - domnul Ilie, mai insistați?

Domnul Consilier Ilie BÎRZU - am înțeles că domnul nu agreează acest amendament. Atunci îl retrag.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - vă mulțumim mult.

Domnul Președinte de ședință - Constantin GHERASIM - rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - supunem la vot proiectul de hotărâre

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilieri’ și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

absent

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU     MĂDĂLIN-

NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

absent

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 de voturi pentru a fost adoptat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mulțumim. Ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, GHERASIM CONSTANTIN


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit:,Mariana Tebeică, Marin AdomnicSl, OliviaTeletin

Ds.I-A-2/Ex.l