Proces verbal din 15.02.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 15 februarie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 1767 din 20.02.2018

/X

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 15.02.2018.

Domnul Primar Cosmin Necula - Vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția 225 din 09.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 19 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2018.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DANILĂ GEIEORGEIE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, a fost aprobat procesul verbal al ședinței ordinare din data de 31.01.2018.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06.02.2018.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru, procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06.02.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a vă prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședințe.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, stimați angajați ai aparatului propriu al consiliului local, ca și invitați, astăzi îl avem prezent pe noul director al SC Thermoenergy SA, domnul Director Interimar Pavăl, domnul Director Popa și domnul Nicolae Zaharia de la Societatea de Servicii Publice. Voi da citire dispoziției de convocare a consiliului local în ședință extraordinară, Dispoziției nr. 225 din 09.02.2018.

Dispoziția:

 • 1. Proiect de hotărâre prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 28/ 02.02.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Manolache Cristinel, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului ”Hotel Central” situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 465/ 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aeroportului”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei septembrie 2017-decembrie 2017.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Fac următoarea mențiune, voi scoate, voi retrage de pe ordinea de zi, proiectul de hotărâre numărul 1, privind constatarea... și luarea la cunoștință de către consiliul local a Ordinului Prefectului Județului Bacău nr. 28, pe baza următorului considerent: având în vedere că legea, în cadru general stipulează faptul că această prezentare și încetare de drept este adusă la cunoștință consiliului local în ședință ordinară și având în vedere practica prin care s-a dispus până acum prezentarea încetării mandatului de consilier local în ședință ordinară, vom prezenta, vă voi prezenta, doamnelor și domnilor consilieri locali, acest proiect de hotărâre în ședința ordinară care va avea loc în această lună.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Există observații la ordinea de zi prezentată și cu propunerea de modificare?Dacă nu există, supunem la vot. Cine este de acord cu ordinea de zi prezentată și cu modificările aduse? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

x

11.

IROFTE DUMITRU

x

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

x

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Dacă nu există astfel de situații, încât dau cuvântul domnului președinte de ședință, nu înainte de a face o precizare. Ordinul prefectului este executoriu, astfel încât la data prezentei ședințe, avem 19 consilieri în funcție, modificându~se astfel și majoritățile necesare în vederea adoptării hotărârilor de consiliu local. Dau cuvântul domnului Gherasim.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost aprobată modalitatea de vot.

 • 1. Proiect de hotărâre retras de pe ordinea de zi.

 • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului "Hotel Central” situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră cu solicitarea, cu exercitarea dreptului de preemțiune în vederea achiziționării imobilului ”Hotel Central” situat în municipiul Bacău, str. Bălcescu nr. 8. Este vorba de hotelul aflat deasupra Teatrului Bacovia, pe care eu îl consider ca fiind o achiziție de normalitate pentru municipalitatea băcăuană, intrând practic întregul complex al Teatrului Bacovia într-o posibilitate de refacere. Intenția pe care o am, sunt axe de finanțare, dacă nu mă înșel, Axa 3, care dă posibilitatea reabilitării pe fonduri europene a clădirilor - monument istoric, fapt pentru care intenția de a cumpăra acest imobil, de a achiziționa acest imobil, s-ar putea circumscrie ulterior posibilităților reabilitării întregului complex al Teatrului Municipal. Este vorba de un monument istoric, este vorba de un monument istoric care aparține municipiului Bacău și existând și această posibilitate a fondurilor europene privind reabilitarea acestei clădiri, cred că există posibilitatea și ar fi o bună opțiune achiziționarea acestui imobil. Pe de altă parte, vreau să aduc o mențiune și o îndreptare, să zic, de eroare materială în articolul 1 al proiectului de hotărâre. Am să vă dau citire întregului articol și adăugirilor pe care doresc să vi le prezint: „se aprobă exercitarea de către...articolul 1: „Se aprobă exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului „ Hotel Central” situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8, înscris în Lista Monumentelor Istorice, având codul de clasificare BC-II-m-00772, la prețul de 212.000 euro”, fără TVA și aici începe modificarea: „ fără TVA și sub condiția prezentării raportului de evaluare actualizat și a cererii de cumpărare ferme”. Am solicitat deținătorului actual al imobilului acest raport de evaluare într-o formă actualizată, nu o dată. Din păcate nu am primit nici un fel de răspuns. Dacă nu veneam în fața dumneavoastră, nu puteam să respectăm termenul privind exercitarea dreptului de preemțiune și repet, consider că este obligatoriu, această hotărâre, în cazul în care dumneavoastră o veți aproba, să fie data sub rezerva prezentării acestui raport într-o formă actualizată și acelei oferte ferme. Domnul Director Fantaza vă poate explica corespondența pe care a făcut-o cu actualul deținător al imobilului și faptul că a solicitat aceste rapoarte. De asemenea, am luat la cunoștință de faptul că Consiliul Județean al Municipiului Bacău a inițiat proiect privind neexercitarea dreptului de preemțiune și las la latitudinea dumneavoastră dacă considerați oportun achiziționarea acestui imobil. Dar, repet, această achiziționare să fie făcută sub rezerva prezentării raportului actualizat, deci nu oricum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Director Executiv Adjunct la Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre? Domnul Ghingheș!

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, mulțumesc. O nelămurire, este eroare materială sau de fapt un amendament, pentru că se schimbă cumva sensul articolului 1 al proiectului de hotărâre? Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - este o completare a acestui articol, pentru a se îndepărta orice fel de posibilități de interpretare greșită sau eronată.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - întreb în ideea în care proiectul a primit avize pentru o formă și acum practic se schimbă acolo niște lucruri, deci nu este doar o eroare materială.

Domnul Director al Direcției Juridice Fantaza Ciprian - avizul este favorabil și pentru completarea făcută de domnul primar. Țin să vă informez că am purtat corespondență, încă de anul trecut cu această firmă de lichidare din București, BDO. Le-am explicat foarte clar care sunt condițiile, așa cum scrie la legea specială a protejării monumentelor istorice, precum și cele stabilite în mod general de Codul Civil. Le-am făcut adresă scrisă prin care... de urgență, când am primit, când s-a transmis dreptul de exercitare a preemțiunii de la Direcția Județeană a Cultelor către Municipiul Bacău, de urgență le-am transmis să ne pună la dispoziție această ofertă care apare în raportul lor, pe care l-au prezentat și raportul de evaluare actualizat. Până la data ședinței nu au fost depuse. Nu putem risca să pierdem cele 15 zile obligatorii în care noi trebuie să ne exercităm dreptul de preemțiune și de aceasta am venit în fața dumneavoastră și de aceasta s-a făcut și această completare de către domnul primar. Deci, eu avizez favorabil și această completare, sub această condiție. Astăzi, dacă acest proiect de hotărâre va fi aprobat, se va transforma în hotărâre, voi notifica de îndată și le voi comunica lichidatorilor de la București, firmei BDO, hotărârea luată și să ne comunice oferta fermă de cumpărare din partea Cereai COM, scrie despre cine este vorba și raportul de evaluare făcut de Sierra Quadrant Consulting. Mulțumesc. Și bineînțeles, dacă acestea există, așa cum au scris, să ne invite la cumpărarea imobilului.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Fechet, vă rog!

Domnul Consilier Fechet Mircea - vă mulțumesc. O veste bună, în opinia mea, posibilitatea achiziționării acestui imobil, mai ales prin prisma că există posibilitatea accesării de fonduri europene, pentru ca primăria municipiului, o dată devenită proprietar, să le acceseze și să și îl reabiliteze. Ceea ce voiam totuși să întreb este, dacă funcțiunea acestui monument istoric, respectiv hotel, va fî obligatoriu a fi păstrată o dată ce clădirea se va reabilita, sau primăria municipiului va avea posibilitatea să schimbe destinația acestuia și probabil, să identifice și alte nevoi ale municipiului care ar putea fi beneficiare ale acestei clădiri?

Domnul Primar Cosmin NECULA- vreau în primul rând să fac o mică rectificare, că nu e vorba de Axa 3, Axa 3 înseamnă reabilitarea instituțiilor publice. E vorba de Axa 5...nu., am vrut eu să fac această rectificare, având în vedere că e vorba de o clădire de patrimoniu care este monument istoric, ea trebuie să-și mențină destinația. Dar va intra în patrimoniul municipiului Bacău și în administrarea directă a Teatrului Municipal Bacovia, care va dispune în această funcțiune care o are clădirea în acest sens. Deci, menținerea destinației, din ceea ce știu eu, este obligatorie menținerea destinației inițiale. Dar, aici dacă sunt, și aici e și doamna arhitect, dacă ne poate spune regimul.

Doamna Arhitect Șef Marin Diana -- menținerea destinației este obligatorie. Pentru a schimba destinația unui monument istoric, sunt studii amănunțite,cu avizul Cultelor, nu putem face de capul nostru, ce vrem noi.

Domnul Primar Cosmin NECULA — deci, nu spune nimeni să fim obtuzi, să mergem doar pe o singură variantă, dar vă spun că din discuțiile pe care le-am avut și aici este prezent și domnul Director Anghel de la ADL, reabilitarea parțială, deci e un element foarte important, reabilitarea parțială a Teatrului Bacovia, care are în componența sa parte de monument istoric, nu este posibilă. Trebuie ca întregul complex să fie. Domnul director, ne confirmați această variantă? Eu așa am înțeles-o.

Domnul Director al Agentei de Dezvoltare Locală Bacău Anghel Adrian- da, pot să confirm ceea ce a spus și domnul primar. Reabilitarea trebuie să fie per total imobil.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - domnul Consilier Stan, vă rog.

Domnul Consilier Stan Gabrielmulțumesc, mulțumesc. La rândul meu salut această inițiativă și proiect de hotărâre. Centrul Bacăului nu arată foarte bine și acum se creează premisele unei ușoare ameliorări. Aș vrea aici să ridic o problemă, pe care noi putem să o rezolvăm. La nivel european, o serie de teatre finanțate de municipalitate beneficiază de spații de cazare de tip hotelier. Și în calitate de membru al Consiliului de Administrație, delegat din partea Consiliului Local, al Teatrului Municipal Bacovia, cred că este oportun ca spațiul să rămână, după reabilitare, în folosința acestei instituții de cultură. La nivel european există un proiect care se numește „Amadeus”. Acest proiect leagă spațiile de cultură, de teatru, sălile de teatru, de spații hoteliere. Cel mai aproape proiect, din perspectivă geografică, dezvoltat în această paradigmă, este la Cracovia. Vă invit să vizitați Cracovia, măcar în spațiul virtual, și să urmăriți că un spațiu aproape identic cu cel aflat în discuție, funcționează ca hotel. Astfel de proiecte sunt peste tot în Europa, în orașe cu o potență sau cu un potențial cultural și artistic, așa cum cred că Bacăul este sau chiar dacă nu este, tinde să devină. Dacă executivul, primăria, achiesează la acest proiect, se poate, se va putea și la Bacău implementa. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - ca și, dacă îmi permiteți domnule președinte, ca și ultimă precizare, deci, cred că intenția de achiziționare a acestui imobil este normală. Pe de altă parte, totuși, vreau o rigoare din partea celor care dețin, și o spun public, din partea celor care dețin în momentul de față acest imobil, o rigoare din punct de vedere juridic și un răspuns juridic foarte ferm și foarte corect. Exercitarea acestui drept de preemțiune înseamnă intenția noastră de a cumpăra, dar dacă nu vor pune la dispoziție toate documentele legale, așa cum scrie legea, atunci va fi o foarte mare problemă, pentru că nu putem cumpăra oricum. De aceea am făcut și această mențiune și solicitarea de a fi această condiție, a unui raport actualizat cu privire la acest imobil. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin -mulțumim. Dacă nu mai sunt discuții asupra proiectului, îl rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre .

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

19

-

-

Cu 19 voturi a fost proiectul de hotărâre.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - domnul secretar, faceți mențiunea că s-a supus la vot cu completarea făcută de domnul primar. Da, deci proiectul supus la vot cu completarea.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - proiectul supus la vot, a fost aprobat de dumneavoastră cu modificările și completările aduse de domnul primar. Dar aceasta a rezultat si din dezbateri.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie- domnul primar și dumneavoastră.(nu se înțelege) Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, am înțeles. Mulțumesc mult.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 465/ 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții "Reabilitare strada Aeroportului" Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA -mulțumesc, domnule președinte de ședință. Practic, prin prezentul proiect de hotărâre modificăm HCL nr. 465 din 2017, apărând 3 proprietari noi, în această speță, în zona exproprierilor și vrem să continuăm toate demersurile pentru a ajunge cât mai repede în execuția acestei străzi. Nu cunosc nici raționamentele, nici motivele pentru care proprietarii și cumpărătorii și-au achiziționat în această etapă a exproprierii aceste imobile. Doar iau act și vă prezint dumneavoastră aceste lucruri, ulterior, pe baza acestei hotărâri de consiliu local, vor continua demersurile în vederea finalizării tuturor procedurilor de expropriere. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridicăși Administrație Locală și Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog?

Se trece la procedura de vot secret

D ■na consilier Ioana-Raluca DINU - S-a procedat prin vot secret pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 465/ 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții "Reabilitare strada Aeroportului"

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -19

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -19

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1. Se modifică Anexa nr. 3 - Lista imobilelor proprietate privata afectate de amplasamentul lucrărilor ce constituie coridorul de expropriere necesar realizării obiectivului de investiție "Reabilitare strada Aeroportului" din Municipiul Bacau, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor, la HCL nr. 465/ 2017, în sensul modificării numelui proprietarului/ deținătorului de teren, în următoarele cazuri:

  a) la numărul curent 7 ™ S.C. COM-BETON S.A. cu S.C. COVIAL - CVA SRL;

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  2.

  b) la numărul curent 21 - BOTOMEI ANDREI ALEXANDRU cu S.C. PLESUVU COM S.R.L.;

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  3.

  c) la numărul curent 22 - BOTOMEI VASILE cu S.C. PLESUVU COM SRL.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  4.

  ART. 2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 465/ 2017 simt și rămân în vigoare.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  5.

  ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  6.

  ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Direcției Economice.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

  7.

  ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-A ADOPTAT

  19

  0

  0

Am o rugăminte către domnii consilieri și aici mizez pe buna intenție. Vă rog frumos, nu mai faceți semne pe buletinele de vot, pe spate sau pe față. Vă rog mult. Nu știu cine a făcut asta dar nu cred că este corect, nu este o dovadă spirit civic și profesionalism din partea dumneavoastră. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - îi mulțumim frumos doamnei consilier Dinu.

4.Se trece Ia punctul 4 al ordinii de zi și Domnului președinte de ședință Constantin GHERASIM dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71/2002.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră doamnelor și domnilor consilieri locali cu proiectul de hotărâre privind atribuirea contractului de delegare prin concesiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local al municipiului Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 din 2002. Nu mai vreau să mai fac nici un fel de considerație pe această temă. S-au spus și s-au scris suficient de multe. Mai fac o ultimă mențiune, din acest punct de vedere. Repet, Societatea de Servicii Publice devine administrator al domeniului public, nu are nimic în patrimoniu al municipiului Bacău, care să aparțină municipiului Bacău. Și cu toate obiectivele pe care le are în administrare trebuie să se comporte ca un administrator atât și nimic mai mult. Mai mult decât atât, mai plătește și redevență și mai plătește și chirie. De aici încolo cred că sunt spuse de prea multe ori argumentele de normalitate de înființare a acestei societăți și din păcate de prea puține ori argumente contra într-o cheie rațională. Vă mulțumesc.

9                                                  9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Comisia de specialitate nr. 5 - avizează proiectul de hotărâre nefavorabil.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - mă înscriu eu la cuvânt, dacă nu vrea altcineva.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - da, domnule consilier, vă ascultăm.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnule președinte de ședință, stimați colegi, stimați invitați, poziția Partidului Național Liberal este aceeași, rămânem consecvenți în ceea ce privește principiile promovate de către noi. Unul dintre obiectivele politice ale Partidului Național Liberal este promovarea unui mediu de afaceri concurențial. Noi sprijinim și stimulăm libera inițiativă. Și în ceea ce privește Ordonanța de Guvern care se aplică cu privire la delegarea gestiunii, ar mai fi fost o posibilitate de delegarea a acestei gestiuni a serviciilor publice către operatori privați sau cu capital mixt, prin licitație publică, spre deosebire de Societatea de Servicii Publice Municipale unde negocierea este directă, fără licitație publică. Aș avea o chestiune de comunicat atât dumneavoastră cât și opiniei publice. Vreau să vă zic că am luat act cu îngrijorare despre eliminarea unui coleg al nostru din opoziție, de la Partidul Social Românesc, prin ... domnul, mă lăsați să ....

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnul consilier, vă rog frumos.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ “domnule consilier, dar nu face obiectul punctului la care v-ați înscris. Dumneavoastră v-ați înscris la bară acum, ca avocat?

Domnul Consilier Cristian GHINGHEȘ - domnule președinte, vă rog să păstrați ordinea acestei ședințe. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - asta și fac, vă rog frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnule președinte, domnule președinte de ședință...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -asta și fac, domnule Miclăuș....

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - mă lăsati să vorbesc?

■.......................................■■■■!■!................................................................................................................................................................ 3

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ -dar vorbiți la ce v-ați înscris, la subiect, la punctul 4.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - vă iau cuvântul dacă nu discutăm asupra proiectului.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnule președinte de ședința...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - Manolache care a încălcat legea.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnule președinte de ședință, haideți să ne amintim când s-a luat act de ...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIMvă rog...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - când s-a luat act de demisia colegei noastre...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnule consilier Miclăuș, nu vă las să continuați pentru că nu face parte din discuțiile asupra proiectului de hotărâre.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - adică îmi puneți pumnul în gură. Puneți pumnul în gură opoziției.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - nu aveți voie...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - haideți... auziți cu o frază închei ceea ce vreau să spun.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - la diverse, vă mulțumesc. La chestiuni diverse...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ca să terminăm elegant. Domnule președinte de ședință, nu puteți să-mi luați cuvântul. Măcar limitați-mi...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIMvă mulțumesc, dau cuvântul domnului Viceprimar Scripăț Constantin. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnule președinte de ședință, faceți parte din Adunarea Generală a Acționarilor de la Societatea de Servicii Publice, domnule Gherasim.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -da.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru. Aveți un interes direct în ceea ce privește promovarea acestui proiect de lege. Și dumneavoastră îmi puneți pumnul în gură. După ce prin Ordin de Prefect nelegal ați eliminat un consilier al opoziției, în condițiile în care domnul Manolache a adus o adeverință de la partid prin care se atestă foarte clar că este membru al partidului. Nu se poate domnule, așa ceva.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARĂIANU - cine a eliminat pe cine, domnule consilier?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘavem indicii, avem indicii ferme.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - vă rog mult, domnule consilier...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - avem indicii ferme că asupra Instituției Prefectului s-au....

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARAIANUaparatul prefectului emite acte așa de aiurea, fără o bază legală?

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIMvă iau cuvântul...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - mă lăsați să termin? Asupra Instituției Prefectului au fost o serie de presiuni politice, pentru emiterea acestui ordin, din punctul nostru de vedere nelegal și instanța îmi va da dreptate, și viața îmi va da dreptate.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIMdomnule consilier Miclăuș, vă iau cuvântul. Vă rog frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -vreau să vă atrag atenția, pentru a se trece acest proiect de hotărâre și pentru a se crea o majoritate artificială de 2/3, 2/3 din 23 câți ar fi trebuit să fim în condițiile în care nu ați băgat pe ordinea de zi supleanții care ar fi venit după aceste mandate vacantate. 2/3 din 23 nu înseamnă 13, domnilor. Dumneavoastră, cu bună știință, și să nu spuneți că nu v-am spus.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - mulțumim frumos, domnul consilier. Vă rog frumos, vă iau cuvântul. ...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - vreau să vă atrag atenția că și acest proces verbal de ședință va ajunge pe masa organelor abilitate ale statului.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -haideți să oprim pentru că nu este asupra proiectului, vă rog frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu se poate așa ceva.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - nu este asupra proiectului, vă rog frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -vreau să vă spun, fără a fî avocatul domnului Manolache, se poate întâmpla cu oricare dintre noi, este o imixtiune gravă a guvernului în ceea ce privește activitatea noastră.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - la domnul Sebi Diaconu...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - un Ordin de Prefect fără să aibă la bază, în bază Decizie 45 a înaltei Curți...

Luări de cuvânt simultane. Nu se înțelege.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - domnule consilier, la domnul Sebi Diaconu de ce nu ati luat cuvântul? La domnul Sebi Diaconu de ce nu ati fost atât de virulent?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ați părăsit sala. Nu m-ați lăsat.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - întrebarea este, de ce?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ați părăsit sala.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- haideți să...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -ați părăsit sala.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - și ați vorbit, nu?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ați părăsit sala pentru că nu ați vrut să luați act de Ordinul Prefectului.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- domnule consilier, vă rog frumos...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - nu dumneavoastră, de ce nu ați făcut...

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARÂIANU - sincer nu aș vrea să fiu în locul dumneavoastră. Sunteți avocatul.... Domnul Manolache a fost în șase partide. A fost în două partide simultan și conform legilor partidelor politice nu are voie să candideze fiind înscris în alt partid în același timp.

Luări de cuvânt simultane. Nu se înțelege corect.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -sincer, nu mă impresionați și nu mă intimidați. Dacă vreți să puneți pumnul în gură opoziției nu vă ... este o chestiune care va ajunge pe masa organelor abilitate ale statului. ...

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PARAIANU -Ordinul Prefectului este absolut legal..

Nu se înțelege.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -.. .vă promit. Iar printr-un ordin de prefect nelegal, care nu are la bază o sesizare a Partidului Social Românesc, atenție, și cu asta închid . în ceea ce privește ordinele de... constatarea, prin care s-a constatat încetarea mandatelor colegilor noștri Botoi și Diaconu, vreau să vă aduc la cunoștință că acestea au fost pe ordinea de zi în ultima ședință ordinară, dumneavoastră colegii de la PSD și ceilalți ați părăsit sala. Și mai este o chestiune, acolo, uitați-vă atent Ordinele de Prefect, au fost emise pe 15 ianuarie având la bază adresă, sesizare PSRO și o hotărâre a biroului lor executiv. Pe când...

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu POPOVICI- domnul Miclăuș...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -numai două secunde, și au fost comunicate în aceiași zi consiliului local. Vă rog să vă uitați. Pe când în cazul de față, Ordinul de Prefect a fost emis pe 2 februarie....

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- domnule consilier, a trecut timpul pentru...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ -două secunde si cu asta am terminat. Ordinul de Prefect a fost emis pe 2 februarie...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- domnule consilier, vă sancționez...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ- ... comunicat pe 6 și înregistrat pe 7 februarie. Deci, practic, noi, de la ședința trecută cum de, adică sunt niște chestiuni care au fost și vor fî elucidate de organele abilitate ale statului. De ce? Pentru că la comisie și aveți la mapă, domnul Manolache s-a prezentat cu adeverință și cu asta chiar închei...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- domnul Miclăuș, domnul consilier, încheiați, aveți deja 5 minute de când spuneți că...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ...o adeverință de la PSRO, partid care există, persoană juridică de drept public ca și Instituția Prefectului, ca și UAT Bacău. Atenție. Și avem două înscrisuri. Din punctul meu de vedere, două înscrisuri oficiale care trebuie analizate de ...

Domnul Secretar Nicolae - Ovidiu POPOVICI- domnul Miclăuș, domnul Miclăuș

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ...organele abilitate ale statului, pentru a se vedea de ce. Pentru că în ritmul acesta ne curățați pe toți domnilor.

Doamna Consilier Doina DRAGOMIR - păi da domnule, ne puneți.....

Nu se înțelege.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ ■ Ne puneți pumnul în gură. Nu se poate face așa. Asta este o opoziție corectă. Domnule primar, și cu asta haideți să revenim la subiect. Domnule președinte de ședință, vă rog să-mi dați cuvântul strict pe Societatea de Servicii Publice.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- ați epuizat, ați epuizat timpul necesar...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - oamenii aceștia, oamenii aceștia nu au nici o vină...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM- ați epuizat...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - .. .că domnul primar, că domnul primar Cosmin Necula alimentează în continuare suspiciunile...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnule consilier, haideți să respectăm...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ... .cu privire la această societate. Și vă rog domnule primar, vă rog din suflet...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -- domnule consilier, v-am respectat, respectați-ne vă rog ....

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - eu vă doresc să aveți mult succes în administrația publică locală.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - vă mulțumim frumos, i                                                       i p ................ > i             >                                                                                                                                                                          3                                                             7

domnule consilier.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - dar vreau să vă spun că trebuie să vă asumați in integram acest proiect pentru că vă dați seama, dacă, și atât vreau să vă mai spun. ...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnule consilier, vă rog frumos...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - .. .dacă acest Ordin de Prefect va fi anulat în instanță, astăzi noi trebuia să fim 20, știți foarte bine....

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - vă mulțumesc frumos.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ... .și atunci va pica și această hotărâre de consiliu local.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -are cuvântul domnul vice Scripăț Constantin, vă mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - în continuare alimentați suspiciunile cu privire la această Societate de Servicii Publice, domnilor, asta faceți.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - vă mulțumesc domnule consilier.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - domnule Miclăuș, gata-

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - domnul Miclăuș ...

Domnul Consilier Gabriel STAN - dar dacă nu va pica? Votul domnului Manolache este nul în ultimul an.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - da, mă lupt cu câți sunteți, 10, mai veniți, să stiti că vă fac fată la toti.

Domnul Consilier Gabriel STAN - deci dacă nu va pica, conform logicii dumneavoastră, tot ce a votat domnul Manolache în ultimul an este supus semnului întrebării.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu era vorba de domnul Manolache aici.

Putea să fie vorba și de dumneavoastră, domnule profesor.

Domnul Consilier Gabriel STAN -mulțumesc. Sper să nu fie cazul. Eu vă spun că, conform logicii dumneavoastră, în ultimul an tot ce s-a votat este ilegal. Asta o mai luati în calcul, sau nu?

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -domnule consilier Stan, vă rog, haideți să ...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnule membru în AGA, domnule membru în AGA SSPM, domnul Gherasim, vă rog, haideți să conduceți ședința.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - vă rog frumos să continuăm. Să continuăm...

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - domnul avocat, v-a scăpat un amănunt foarte important. Sesizarea...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu mai spuneți!

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - stați oleacă, aveți răbdare domnule, parcă ești scăpat...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnule președinte... lăsați, pot și eu să vorbesc?

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - da m-am înscris și eu. Ai răbdare oleacă. Știu că te-a plătit ca avocat, dar ai răbdare oleacă.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - ca avocat. Cine m-a plătit?

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - clienții matale.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - care clienții matale?

.............................................. 9

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - nu știu, care îi ai la bară, la judecătorie acolo.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - și aici pe cine apăr? Apăr cetățenii municipiului Bacău. Cetățenii municipiului Bacău m-au plătit pe mine, nu?.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - mă lași să vorbesc...

Domnul Consilier Mădălin - Nicolaie PÂRÂIANU - poate vrei să-i distrugi, sau vrei să îngropi orașul cu ideile astea. Și într-adevăr domnul Manolache, lipsa lui, .. .poate să fie o problemă în planul vostru.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - mă plătesc cu indemnizația pe care o am ca și consilier. Corect, aici prefer să fiu avocatul cetățenilor municipiului Bacău.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - sesizarea prefecturii...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - vă rog, pe rând, dacă nu, vă răspund la trei odată, nu este nici o problemă.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIMdomnule consilier Miclăuș, haideți să oprim discuția aici.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - joci un teatru fals. Sesizarea prefecturii a facut-o secretarul partidului.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - secretarul are puteri de reprezentare? In orice statut al oricărui partid politic președintele are puteri de reprezentare, domnilor. Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - în lipsa lui...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - atunci domnul Pârâianu, în calitate de secretar general, când va face o hârtie către doamna Prefect, s-ar putea să zburați din funcție. Vă spun eu.

Doamna Consilier Ionela -Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - domnul Miclăuș, dumneavoastră...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu dumneavoastră. Președintele organizației filialei domnilor, conform statului aprobat de Tribunalul București, ca la orice partid politic conform legii partidelor politice, are puteri de reprezentare.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolaie PÂRÂIANU - am o rugăminte la dumneavoastră domnule consilier, ce spune Legea partidelor politice?

De-a lungul acestui dialog s-au suprapus unele luări de cuvânt. Nu au putut fi redate integral, cu exactitate, luările de cuvânt.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu stiti noțiuni elementare. Nu aveți ce căuta aici. Nu vă e rușine!

Domnul Consilier Gabriel STAN - domnule Miclăuș, în afară de amenințări, eu m-am cam săturat de amenințări...

3

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘcare amenințări? Amenințările cu legea nu sunt amenințări, domnule consilier.

Domnul Consilier Gabriel STAN - mergeți și amenințați pe altcineva și în alt cadru. în afară de amenințări...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - dumneavoastră ne amenințați. Săriți toți pe

Domnul Consilier Gabriel STAN -- amenințări, amenințări, amenințări. Lăsați-o baltă, domnule avocat. Amenințați pe altcineva, în alt cadru, pe un ton civilizat.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - personal, eu vorbesc destul de calm,..

Domnul Consilier Gabriel STAN - știți ce se întâmplă? Reprezentați în municipiul Bacău o serie de alegători, ca și noi. Personal m-am săturat de amenințările dumneavoastră.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - personal...

Domnul Consilier Gabriel STAN - țineți-le în altă parte. Duceți-vă la bară, unde doriți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnul Stan...

Domnul Consilier Gabriel STAN - știți ce se întâmplă?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - domnul profesor...

Domnul Consilier Gabriel STAN -- toate amenințările astea...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - stiti definiția amenințării?

Domnul Consilier Gabriel STAN - nu fac altceva decât să vicieze atmosfera din consiliu local.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - stiti definiția amenințării?

Domnul Consilier Gabriel STAN - stăm cu orele aici să auzim o pleiadă de amenințări.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - dar stiti definiția amenințării?

Domnul Consilier Gabriel STANhaideți să facem ceva constructiv, domnule avocat.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ ■domnule consilier...

Domnul Consilier Gabriel STAN - haideți să construim, haideți să discutăm. Veniți și pledați aici niște cauze pentru care nu trebuie să ne manifestăm în acest cadru. Haideți să vă mai spun și altceva.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - atunci unde să pledez?

Domnul Consilier Gabriel STAN -să vă mai spun și altceva. Eu am un respect, ca profesor de istorie, pentru doctrina liberală. Liberalii au ridicat România modernă. Știți. Dumneavoastră promovați aici un liberalism autohton. Sunt în țara românească primării, primari și consilii locale în care Partidul Național Liberal este majoritar. In acele primării și în acele administrații există astfel de societăți. Nu credeți că este o contradicție? Dumneavoastră susțineți sus si tare că reprezentati liberalismul si doctrina liberală. Care? De pe Bistrița? Sau doctrina național liberală, națională.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - îmi permiteți domnule președinte să răspund?

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM -nu, vă mulțumesc domnul consilier.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Partidul Național Liberal la nivel central are aceeași poziție...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnule consilier...

Domnul Consilier Gabriel STAN - nu are nici o poziție. Atunci trebuie să destituiți toți primarii liberali...

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - domnul consilier Miclăuș vă rog frumos.

Domnul Consilier Gabriel STAN și toți consilierii liberali care au votat la Arad, la Baia Mare, la Cluj înființarea unei astfel de societăți. înseamnă că reprezentanții Partidului Național Liberal din orașele, municipiile și localitățile României care au votat înființarea unor societăți liberale au votat în contradicție cu doctrina de astăzi a Partidului Național Liberal. Și conform unei logici elementare, dați-i afară.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - mulțumim frumos, domnule consilier Stan.

Domnul Consilier Gabriel STAN - nu vă dau sfaturi. Dar sunteți în contradicție flagrantă și cu principiile neoliberale, nu numai cu cele liberale.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - colegului îi mulțumiți?

Domnul Consilier Gabriel STAN - acesta este un liberalism de Bacău, de Bistrița.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - care și-au vândut, care și-au vândut...

Domnul Consilier Gabriel STAN - la confluență cu Șiretul, nu are nimic de a face cu doctrina liberală.

Domnul Consilier Gheorghe DĂNILĂ - ..care și-au vândut propria casă Cancicov. Care Cancicov, pentru acest oraș, a donat acel teren care s-a făcut parcul, care îi poartă numele. Ce a făcut liberalismul băcăuan? Și-au vândut propria casă. Și acum caută și ei un adăpost, prin alte locuri.

Domnul Președinte de ședință Constantin GHERASIM - mulțumim frumos...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - PNL-ul nu era proprietar.

Domnul Consilier Gabriel STAN eu înțeleg opoziția de tip politic. O înțeleg foarte bine. Dar nu mai rostiți aici, că intrați în derizoriu. Că reprezentați doctrina liberală în ceea ce privește înființarea acestei societăți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - dumneavoastră vreți să decimați toată opoziția. Vreți să vorbiți numai dumneavoastră.

Domnul Consilier Gabriel STAN -- nu vorbesc...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - mai existăm și noi pe aici.

Domnul Consilier Gabriel STAN - eu vorbesc o dată pe semestru, o dată pe trimestru sau o dată pe an. Dar,l. ,m-am săturat de amenințări. Eu nu am fost trimis aici să fiu amenințat.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - dați definiția amenințării, domnule profesor. Domnul Consilier Stan Gabriel-m-am săturat de amenințări, nu suntem aici... Domnul Consilier Miclăuș Daniel-amenințați singur.

Domnul Consilier Stan Gabriel-....să ascultăm amenințări. Nu-i adevărat, nu-i adevărat. Și eu am vrut încă de rândul trecut. Ați aruncat în spațiul public două anateme, una, ați spus că această societate publică va sifona bugetul local, dați-mi exemple, dacă aveți exemple concrete, dați-mi exemple, ați spus rândul trecut, ați spus așa:,, societatea sifonează bugetul local”. Exemplu.

Și a doua, că doctrina liberală nu susține asemenea inițiative. Eu vă contrazic. Luăm harta politică a U.A.T.-urilor din țară, vedem unde sunt primării și consilii dominate de Partidul Național Liberal, ceea ce este perfect, e respectabil, este ok, vot democratic și o să vedeți că în acele U.A.T.-uri există asemenea societăți.

Domnul Președinte de Ședință-Gherasim Constantin-multumesc.

Domnul Consilier Stan Gabriel-nu mai afirmați, în aceste condiții, că reprezentări doctrina liberală.

Domnul Președinte de Ședință-Gherasim Constantin-domnule consilier Stan, vă mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ati văzut că se poate discuta și civilizat? Eu v-am ascultat.

Domnul Președinte de Ședință-Gherasim Constantin-mulțumim frumos. Și domnul consilier Miclăuș, domnul Viceprimar Scripăț Constantin dorește să intervină.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin-domnule Președinte, domnule Primar, doamnelor și domnilor consilieri. Voi încerca să fac referire doar la proiectul inițiat de Primarul Municipiului Bacău și supus aprobării dumneavoastră.

Această societate se naște, sau s-a născut cam greu, deși demersurile au început din 2016, prin înscrierea la Registrul Comerțului, stabilirea Codului C.A.E.N., ulterior le-am acordat un capital social, au început activitatea, au făcut demersuri care simt chiar lungi și costisitoare și pretențioase, de la Consiliul Concurenței, de la A.N.R.S.C. pentru obținerea licenței de funcționare.

JF                      3                             3                         3

Astăzi, trebuie să spunem da sau nu continuării acestei societăți. Este o situație dificilă, dar s-a creat un precedent. Eu și colegul meu, domnul consilier Irofte, avem o misiune și mai grea. Urmare a evoluției componenței consiliului local, se pare că votul nostru poate fi decisiv, decisiv într-o parte sau alta.

Acum reprezint Partidul Mișcarea Populară.

N-am avut un scor mare în Bacău, am avut si o situație favorabilă si mi s-a oferit ocazia să creăm această majoritate în consiliul local. Partidul Mișcarea Populară chiar dacă-i relativ mic, relativ nou, asemenea majorități se creează și la Consiliul Județean Timișoara si la Constanta si la Brașov si la Piatra Neamț si la Suceava, deci si un, nu știu, e și un fel de mândrie pentru noi.

La Bacău am venit și noi în această majoritate și, a se înțelege foarte bine, nu alianță. Avem programul nostru, avem Statutul nostru, avem platforma noastră electorală cu care am încântat, nu prea mulți băcăuani, dar suficienți ca să fim astăzi aici. De altfel și dumneavoastră veniri din mediul politic.

întrebarea, ce facem cu această societate? Dacă mă întrebați pe mine, mă uit puțin în istorie si administrația liberală a avut o tentativă de a înființa o asemenea societate, parcă Novabac. în țară, chiar în ultimele zile, unde am avut o oarecare presiune și pro și contra, am văzut că majoritatea orașelor au asemenea societăți. Dar, în același timp, am putut să observ că sunt și exemple de succes și eșecuri totale.

Este la modă, este legal, mai toate orașele au avut aceste tentative. Pe mine mă încântă doar un singur lucru, sau unul dintre lucruri e că evităm acele achiziții publice. Și vreau să vă dau un exemplu. Urmare a incendiului de la Depozitul Ecologic, l-am stins noi cum l-am stins, au mai rămas niște focare, care și astăzi sunt și a trebuit să facem o achiziție publică pentru pământ vegetal, să acoperim în continuare. Vă spun sincer că s-a demarat din luna august-septembrie și nici astăzi nu am putut să avem un câștigător, motivat de legislația, sau mai exact Legea 34, Legea Achizițiilor Publice, care oricui vine la o licitație, îi dă ocazia s-o conteste și să ne ducă într-o zonă în care nici nu ne putem îndeplini niște obligații față de Garda de mediu și chiar riscăm să pierdem banii. Aceeași situație s-a întâmplat și cu o achiziție publică, pe care noi am denumit-o achiziție balast și balastarea străzilor cere reprofilarea acestora, deoarece în Bacău, peste 50 de străzi care au regim de balast și altele noi pe care nici balast nu există. Deci, această operațiune trebuia să se desfășoare în toamnă, normal în luna noiembrie, decembrie, când e anotimpul ploios și se creează aceste bălți. Vă pot spune, că nici până astăzi n-am putut să adjudecăm un câștigător. Legea achizițiilor publice permite oricui să ducă în instanță, la C.N.S.C. sau alte căi de atac și ne țin pe loc.

Ei, se pare că această dificultate a administrației va dispărea odată cu această societate nou înființată, căreia legea ne permite să-i dăm o delegare directă, sau mai exact o atribuire directă de lucrări si servicii.

3

Astăzi, deși ne-am dorit-o inițial, am avut niște evoluții, s-au promovat și adoptat vreo patru hotărâri de consiliu local, se pare că astăzi disputele sunt mai mult ca oricând.

Noi, Partidul Mișcarea Populară am avut mult mai multe discuții și la nivel central și la nivel local, dar trebuie să luăm o hotărâre înțeleaptă. Dar rezultatul e că, indiferent cum vom vota, ne vom pierde sau se vor face interpretări. Dacă votăm contra, cum sunt păreri și la mine în partid, ce facem, blocăm o activitate care trebuie să meargă mai departe și în care deja am investit. Dacă votăm pentru continuarea, e posibil după unii, chiar să ne jucăm cartea politică eu și colegul meu. Am luat în calcul toate variantele. Eu cu colegul meu ne-am consultat, am discutat, lăsăm la latitudinea fiecăruia să voteze. Dar, în același timp, vă rog să ne credeți că interesul este, pentru noi, să nu blocăm activitatea mai departe a municipalității, că putem să trecem într-o opoziție comodă, în care să ni se asigure un 2/3 și să stăm pe scaune și să creăm, eu știu, o opoziție la actuala administrație, care până una alta, am plecat pe același drum. Am avut un acord de a crea o majoritate. Deci, indiferent cum vom face noi, dar vom face în așa fel încât lucrurile să meargă înainte.

Societatea, care la ora actuală încă bâlbâie, avem încheiat după înființare, doar un singur contract de delegare, iluminatul public, iluminat public de care eu la ora actuală nu pot spune că sunt total nemulțumit, dar sunt nemulțumit. Chiar și conferința de presă organizată de dumnealor acum câteva zile, mi s-a părut că nu vor prea mult iluminat, ci mai mult justificări, greaua moștenire, cine a intrat în instalații. Dar și aceste pârghii sunt la latitudinea noastră. Eu, personal, pe atribuțiile pe care le am astăzi, s-ar părea că mare parte le va prelua societatea, noua societate. Bănuiesc că, nu știu, teoretic ori îmi dispar atribuțiile ori le voi avea. De asta eu vă rog, în orice situație, oricând, domnilor consilieri, sunați-mă. Mă consider cooperant, mă consider constructiv la orice probleme avem când vorbim astăzi de iluminat public, e singurul contract care este autorizat și pot să-1 facă. Urmează și altele, dar depinde și ce înțelegem noi. Ei n-au mari specialiști. S-au creat acolo, eu nu discut salarii, nu discut politică, nu discut de unde vin persoanele alea. S-a creat un mic corp, ei încă nu au specialiști. Vor să ne facă drumurile, acolo trebuiesc drumari, proiectanți, instalatori, tot ce ține de a face modernizarea unui drum. Dar să și înțelegem, că ei trebuie să aibă un cadru normal și legal ca să poată funcționa în continuare.

La ora actuală noi încercăm mai mult să o tranșăm politic, să ne dezbinăm. Noi, Partidul Mișcarea Populară, nu vom face jocul altuia sub nici o formă, vom face jocul nostru și vom merge înainte, avem un Statut, un Partid, după alții mare, mic, dar îl respect și îl reprezint aici. Și vă asigur că voi lua o măsură înțeleaptă, deci indiferent cum votăm noi, tot vom fi căstăniți sau eliminați din politică. Ne-am luat în calcul toate variantele și mergem mai departe și sper, și doresc și de la dumneavoastră o, eu știu, să vină ceva, o notă constructivă și să mergem mai departe. Dacă ați fost până acum de acord, acum... Și mă întreb eu, nu votăm azi, iau și asta, ce se întâmplă cu societatea? Și vă rog să mai înțelegeți ceva. Eu n-am văzut, se speculează și în spațiul public, că această societate, de cine-i formată, că~i a P.S.D.-ului, că sustrage și în viitor poate să privatizeze drumurile din Bacău. De fapt, asta oferim noi astăzi, ca să poată și ei să aibă cadrul legal, ca să înceapă o proiectare, o execuție, un sens giratoriu.

Vă spun, nu-mi sunt chiar dragi, dar să-i lăsăm măcar să manifeste și să nu-i frânăm, că am ajuns într-o fază în care noi am investit în ei. Discuțiile vor urma, nu știu ce se va întâmpla. Nu știu ce se va întâmpla cu mine, dacă de aici nu voi fi acolo sau trimis acasă, am luat toate în calcule și ne asumăm votul pe care-1 vom da astăzi. Vă mulțumesc.

Domnul consilier Miclăuș Daniel-domnule Președinte, vreau și eu o scurtă intervenție.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-mulțumesc domnului Viceprimar. S-a înscris la cuvânt doamna consilier Breahnă.

Doamna Consilier Breahnă Pravăț Ionela-Cristina-aș avea rugămintea să nu fiu întreruptă și să fiu respectată.

Domnule consilier Miclăuș, vă întreb, pentru ce ați venit în consiliul local, să ne jigniți? De vreo 4-5 ședințe încoace nu faceți altceva decât să ne jigniți. Chiar astăzi ați afirmat că ne veți face față chiar și cu zece cu plus, sau ceva de genul. Nu e admisibil. Comportamentul dumneavoastră, tonul pe care îl utilizați de câteva ședințe încoace, nu este admisibil. Și chiar o să-1 rog pe domnul președinte de ședință, pe domnii viitori președinți de ședință, dacă dumneavoastră n-o să îmbunătățiți comportamentul dumneavoastră, să pună în practică acele categorii de sancțiuni prevăzute de către cadrul legal.

Vă rog frumos, mă lăsați să termin? Am înțeles că aveți o problemă ideologică cu această Societate de Servicii Publice. Probabil pentru că sunteți mai nou în partid și așa cum spunea domnul viceprimar, prin 2010 antecesorii dumneavoastră au avut o inițiativă, aprobată printr-un HCL nr. 170/2010 dacă nu mă înșel, care prevedea înființarea unei societăți, care urma să aibă ca și obiect de activitate exact ce are pe tapet ca și obiect de activitate Societatea de Servicii Publice actuală.

Ok, probabil, aveți această problemă ideologică cu Societatea de Servicii Publice actuală, pentru că la momentul acela nu erați membru P.N.L., nu visați să ajungeți primar, sau nu știu, domnul Mihalache, care vă tot coordonează activitatea în ultima vreme, domnul Mănăilă, care tot vă coordonează, nu-1 cunosc personal și nici nu-mi doresc, am auzit așa de jur împrejur, de la colegii de pe scaunele de jur-împrejur, cert este că am considerat, am ajuns la concluzia că acest domn vă coordonează activitatea, dumnealui la momentul acela era membru P.D.L., deci nu era membru P.N.L., repet, dacă vă veți sfătui cu colegii de partid, cu siguranță nu au aceeași problemă ideologică pe care o aveți dumneavoastră cu acest, cu această organizație, cu această Societate de Servicii Publice. Niciodată nu ați enumerat acei factori de risc pe care îi tot puneți pe tapet.

Sifonare, sifonare, cum spunea și domnul consilier Stan. Dați-ne exemple de mijloace prin care primăria, Primarul Cosmin Necula ar putea să sifoneze banii publici prin această societate. Ați tot spus, mijloace democratice, vă opuneți prin mijloace democratice. Care sunt alea, domnule? Faptul că nu vă ridicați de pe scaun, reprezintă mijloc democratic de exercitare a unui vot contra? Faptul că nu vă ridicați de pe scaun, reprezintă o dovadă de respect față de cei care v-au dat votul în 2016? Acesta-i mijloc democratic de a vă împotrivi la proiectul acesta de hotărâre?

Deci, repet, creați scenarii. Apropos de ceea ce ați invocat mai devreme. Ați adus în discuție un element care nu face parte sau nu mai este pe ordinea de zi, cel legat de încetarea mandatului domnului consilier Manolache. Haideți să nu cădem în derizoriu. Am avut acum două zile ședință de comisie, l-ați invitat pe domnul Manolache la ședința de comisie fără acordul celorlalți membri ai comisiei de specialitate.

Domnule consilier Miclăuș, n-om fi noi avocați, dar nu suntem proști, domnule Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel a răspuns înafara microfonului. Nu se înțelege.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Tonela-Cristina-ok, puteați să ne informați, din respect. Dar dumneavoastră nu dați dovadă de respect. Nu știu, cred că noțiunea de respect pentru dumneavoastră nu s-a inventat. Un pic și termin.

Spuneați că Secretarul General al Partidului nu poate reprezenta Partidul Social Românesc. Dumneavoastră, ci doar Președintele. Dumneavoastră știți cine este la momentul acesta Președinte Partidului Social Românesc? Știți cine este?

Domnul Consilier Micăuș Daniel-da.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela -Cristina-cum se numește?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ne referim la Partidul Social Românesc-Filiala Bacău, Județeană Bacău?

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-da, exact, cine este?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnul Izvoranu, avem de pe adresă, eu...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-știți care este gradul de rudenie dintre domnul Vasile Izvoranu și domnul consilier Cristinel Manolache?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-doamna consilier, am avut o părere foarte bună despre dumneavoastră, dar...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-ei sunt în conflict de interese, sunt veri primari. Știți lucrul acesta?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-în momentul de față vreau să zic că mi-am schimbat-o. Sincer.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-atuncț nu, știți la ce mă refer. Domnul Consilier Miclăuș Daniel-sincer.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnilor consilieri, haideți să oprim discuțiile.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-sincer. Mă uit în ochii dumneavoastră...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-și eu la fel. Nu mai încercați să aduceți în discuție subiecte, doar pentru că dumneavoastră v-ați pregătit pentru ziua de astăzi o pledoarie care viza apărarea domnului consilier Manolache.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin- mulțumim frumos, doamna consilier.

Doamna Consilier Beahnă-Pravăț Ionela-Cristina-ok. s-a retras proiectul de pe ordinea de zi, lăsați pledoaria pentru ședința ordinară.

Domnul Președinte de ședință-Gherasim Constantin-mulțumim frumos doamnei consilier, dau cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș. Mulțumesc.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-da mulțumesc, domnule președinte.

Da, într-adevăr, în ultimul timp au fost foarte multe păreri și pro și contra referitor la această Societate de Servicii Publice. Spunea domnul consilier Miclăuș că Partidul din care face dumnealui parte sprijină mediul de afaceri și sistemul concurențial. Foarte bine. Și A.L.D.E. sprijină mediul de afaceri, domnule Miclăuș și după cum știți și eu și dumneavoastră facem parte din eșichierul de dreapta al politicii românești.

M-am informat și eu în ultimul timp despre aceste societăți de servicii publice în țară și în județ și aș vrea să vin în fața dumneavoastră cu un exemplu de succes.

Și, domnule consilier Miclăuș, aș vrea să vă dau un exemplu de succes, într-un U.A.T. unde este păstorit de liberali de 30 de ani și anume Clujul. La Cluj, domnule consilier, există o societate care se numește Regia Autonomă a Domeniului Public, înființată în 1991, care într-adevăr nu a fost ușor, dar a ajuns astăzi, în 2018, să aibă 800 de angajați, să fie pe profit și să nu omoare mediul concurențial. Pentru că mediul de afaceri de la Cluj, domnule consilier, o duce foarte bine.

Ca principiu pot să vă spun, că a descentraliza, este clar un principiu de dreapta. Noi ce facem astăzi? încercăm să oferim băcăuanilor niște servicii de calitate. Ca să gândim acum, că ce se va întâmpla peste un an, cine va fî director, cine va fi în consiliul de administrație, ce se va întâmpla peste doi ani? Haideți să delegăm astăzi, să dăm o șansă unei societăți de servicii publice, care poate să ofere servicii de calitate băcăuanilor și nu cum spuneți dumneavoastră, să omoare mediul de afaceri și sistemul concurențial.

Cred că este o soluție, din punctul meu de vedere, pentru ca Bacăul, în câțiva ani, să arate așa cum arată orașele din vestul țării. Și orașele din vestul țării, domnule consilier, arată pentru că au astfel societăți și funcționează.

Da, poate e nevoie de mai multă transparență, da poate e nevoie, așa cum v-am spus și la comisie, de mai multe comisii de verificare, de nu știu, comisie de stabilire a prețurilor, da, dar ca și principiu, Bacăul are nevoie de o Societate de Servicii Publice. Vă mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-mulțumim, domnule viceprimar.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-aș dori și eu să mă înscriu la cuvânt.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-ați avut cuvântul, domnule Miclăuș. îmi pare rău, ați epuizat, ați epuizat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pentru că s-a vorbit despre mine. Domnule președinte, la obiect, civilizat.

Domnul Președinte Gherasim Constantin-domnul consilier Ghingheș are cuvântul. Vă rog.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dupâ domnul Ghingheș, vreau și eu, la obiect, două fraze. Atât.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul consilier Ghingheș, vă rog.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-multumesc. Eu nu am o problemă ideologică cu această propunere, ci una de legalitate. Discutăm deja de trei luni despre această Societate de Servicii Publice și despre această operațiune pe care ne-o propuneți și de trei luni vin în fața dumneavoastră aici și aduc pe masă aceleași probleme de transparență, pe care această societate nu le respectă în continuare, Legea 544/2001, mă refer la informațiile din oficiu ce trebuie publicate pe Web site, Anexa 5 a Strategiei Naționale Anticorupție, care prevede foarte clar ce documente trebuie să apară pe site-ul unei întreprinderi publice și desigur Ordonanța 109 privind guvemanța corporativă, iarăși acolo sunt niște chestiuni de transparență, pe care astăzi societatea nu le respectă.

Vreau să vă aduc la cunoștință că lipsa de transparență este principalul semn pentru corupție. Această chestiune nu am inventat-o eu ci apare în toate rapoartele posibile și imposibile internaționale. Transparency International declară la scenă deschisă acest lucru și nu numai el. Asta apropos de factorii de risc, doamna Breahnă. Acesta este un factor de risc, faptul că această societate nu respectă...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-oricum am constatat că alți factori nu ați mai identificat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vă rog să...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-de trei ședințe încoace, aveți dreptate, e singurul factor de risc pe care l-ați identificat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule președinte, dar vă rog, interveniți.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-doamna consilier, haideți, vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-la opoziție imediat ne cenzurați. La putere, nu. Domnul Consilier Ghingheș Cristian-haideți să vorbim pe rând, să înțeleagă și cetățenii ceva și noi până la urmă să înțelegem ceva, da?

Eu n-am cum să am încredere într-o societate care nu respectă legea. Și tocmai v-am enumerat trei legi mari și late pe care această societate astăzi nu le respectă.

Domnule Dragoș Ștefan, ați spus că sunteți liberal, dar eu consider că prin declarațiile dumneavoastră de astăzi tocmai ați pus o plapumă pe cap liberalismului, pentru că ați confundat regia autonomă cu o societate comercială. Eu, mă rog, e de noaptea minții pentru un liberal, dar asta-i partea a doua.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-asta-i denumirea, domnul consilier, domeniile de activitate sunt același si vi le enumăr imediat, dacă vreți, să vedeți cu ce se ocupă. Așa se numește.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ne referim la legi..

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-pentru că așa a fost denumirea din 1970, când a fost...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-funcționează pe legi total diferite și după principii total diferite.

Astăzi eu vreau să anunț că eu voi participa la vot, îmi voi anula votul, deci voi participa la vot dar mi-1 voi anula și am pretenția de la domnii liberali să-și rezolve problemele interne, pentru că eu nu, bun, o ședință, două, trei, nu participi la vot, tocmai ca acolo să nu existe trădări. Dar trebuie să-și rezolve și dumnealor problemele, mai ales că, gata, am pierdut acest avantaj în fața majorității de la putere. Că putem să ne împotrivim atunci când este vorba de proiecte cu care nu suntem de acord ce presupun patrimoniu, dar nu voi tolera la infinit un parteneriat în opoziție de acest gen. Ies din sală, pentru că nu pentru asta m-au trimis cetățenii aici, să ies din sală, pentru că la dumneavoastră sunt tot felul de frici că unii sau alții trădează. Particip la vot și mi-1 anulez și vă îndemn să faceți același lucru. Mulțumesc.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da, mulțumesc domnule consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pot să vorbesc și eu, domnule președinte, un minut, la obiect?

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnule consilier, ați avut timpul necesar.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule președinte...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-ați vorbit douăzeci și cinci de minute. Mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu este normal să mă cenzurați. La obiect, n-am întrerupt pe nimeni. Atât, un minut vă cer. Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantinse trece la procedura de vot secret. Mulțumesc.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - asta spune multe. Două treimi din 23...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - lăsații dreptul la replică pentru că a fost menționat în discuțiile doamnei Breahnă. Așa este civilizat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - am fost și întrerupt de colegi, deliberat. Nici nu mă lăsați să vorbesc, domnule președinte.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - domnule Miclăuș și mie mi-ați pomenit numele și...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu am întrerupt pe nimeni.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - nu vreau să vă amintesc că ați făcut o supoziție fantasmagorică, nu știu cum vă descurcați în pledoarie dar...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - vă rog frumos, se trece la procedura de vot secret. Lăsăm discuțiile, vă rog frumos. Haideți, vă rog frumos. Se trece la procedura de vot secret.Rog domni consilieri să vină la cabina de vot.

Doamna Consilier Breahnă -Pravăț Ionela-Cristina - așa, o intervenție aș vrea și eu. îmi permiteți, domnul președinte? O singură frază. Am văzut că și-a anulat votul, domnul Ghingheș. Dacă...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - doamna președintă de ședință, doamna președintă ...

Doamna Consilier Breahnă -Pravăț Ionela-Cristina - dacă tot e penal, domnul Ghingheș, puteți să-mi răspundeți - de ce v-ați anulat votul și nu ați votat împotrivă, dacă e atât de penal acest proiect al Societății de Servicii Publice, precum pretindeți? De ce nu ați votat împotrivă la o chestie de atât de gravă?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -mai sunteți președintă de ședință aici? Domnul Gherasim.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - mă lăsați să vă răspund?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule, dumneavoastră aduceți anarhia în tara asta.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - vă mulțumesc, doamna consilier. Trecem la următorul punct.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel mi asum ceea ce spun.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - ...punctul nr. 5.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -sunt dator cu un răspuns, foarte scurt, pentru că astăzi încercați să treceți un proiect care necesită 2/3 dintre voturi cu majoritate simplă, de asta , de asta mi-1 anulez.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -legea de ce a spus două treimi?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - domnul consilier, v-am rugat frumos, indiferent care e decizia dumneavoastră, să votati în cabina de vot. Dumneavoastră împreună cu colegul dumneavoastră, domnul consilier Miclăuș, ați acuzat că formula de vot secret nu este corectă si că trebuie să votăm la urnă, în cabina de vot. Toți ceilalți colegi și-au, au respectat această doleanță și nu înțeleg de ce continuați să ne sfidați. Dacă dumneavoastră considerați că este corect să ne sfidați pe noi,toți ceilalți, nu cred că este dovadă de politețe. Ați anunțat că vă anulați votul, nu cred că era atât de greu, ca și restul colegilor, să respectați procedura de vot. Asta este o sfidare și o nepolitețe care nu înțeleg scopul , unde va duce? Vă rog frumos să respectați procedura de vot.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian — voturile mele sunt întotdeauna la vedere, tocmai de asta.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - nu este. Tocmai de asta...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - este alegerea mea.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca — votul secret nu poate să fie alegerea dumneavoastră. Există un regulament...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - este alegerea mea.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - nu merge așa. Este un regulament. Cum adică merge așa, dar dumneavoastră nu respectați Regulamentul de funcționare a Consiliului Local?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - puteti să țipați până la infinit la mine. Mulțumesc.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - nu, dar nu-1 respectați? Ce să înțeleg, să cer sancțiuni domnului secretar și domnului președinte de ședință? S-a hotărât că se votează în urnă și votul ... se votează în cabină și votul se pune în urnă? Pentru ce?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vreți să luăm toate hotărârile de consiliu local din urmă și să mergem la instanță cu această procedură de vot de până acum pe votul secret?

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - dacă la penultima ședință s-a hotărât că votăm secret...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -dacă doriți, o facem și pe asta.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca ...atunci puteți să faceți ce vreți, dar vă rog frumos să vă respectați colegii și procedura care ați hotărât-o și care, pe care ați cerut-o. Asta este sfidare, domnul consilier. Nu este nici politețe, nu-i corect față de restul colegilor. Aveți o vârstă, dar...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - doamna consilier Dinu, vă rog...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - haideți să nu mai țipăm unii la alții, că nu ajungem nicăieri.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - eu v-am rugat și ședința trecută... Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ok.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - .. .să votați în cabina de vot.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - v-am spus, nu este o dovadă de lipsă de respect, îmi cer scuze dacă asta ați înțeles. Eu doar, pur și simplu, vreau să arăt cetățenilor care m-au trimis aici, cum votez eu, doar atâta tot.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- ati spus public și a rămas pe stenograme cum votați, mai devreme, ca să respectați întâi procedura, să mergeți mai întâi în cabină de vot, e a doua oară când vă rog. Vă rog faceți lucrul acesta. Nu am avut o problemă că ați spus public cum urmează să votați.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - dacă am dat dovadă de lipsă de respect, îmi cer scuze.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - data viitoare ,vă rog să mergeți la cabina, da? Mulțumesc.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - mulțumesc, domnul...

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae -nu mai bine le explicați votul pe facebook?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - am o rugăminte. Senzația... domnul Pârâianu, două minute. Si-a dat seama că duce în derizoriu niște ședințe de consiliu local, a căror principii ar trebui să fie solemnitate, eleganță. Faptul că dumneavoastră, domnul Ghingheș, invocați la fiecare ședință de consiliu local legalitatea și de fapt vă doare în cot de ea prin manifestările pe care le faceți, pentru că totuși nu numai regulamentul dar și legea, pe care tot dumneavoastră ați invocat-o...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă doare în cot că este o construcție elegantă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Ghingheș, eu știu că cei 7 ani de acasă dumneavoastră probabil i-ați făcut în alte părți.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - da, dar vă doare în cot că este o construcție elegantă?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — lăsati-mă să termin și după aceea probabil ...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - v-as ruga să vă cereți scuze pentru astfel de construcții.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci domnul, o să-mi cer scuze atunci

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin — domnilor, haideți să...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - o să-mi cer scuze în momentul când am considerat că am greșit. In momentul când invocăm legea, trebuie să ne asigurăm că noi înșine o respectăm. Atâta timp cât legea prevede votul secret, atunci și dumneavoastră, chiar dacă aveți o tinerețe, ca să fiu foarte elegant și o oarecare lipsă de manifestare de lipsă de conștiință și de reprezentativitate a efectelor dumneavoastră, totuși trebuie respectată. Și dumneavoastră și domnul Miclăuș, care aș dori să fie, domnul Miclăuș fiți puțin atent, invocați -acest atribut două treimi, eu știu că la matematica pe care am învățat-o în clasa a IV-a, din 19 voturi, două treimi înseamnă 13 voturi și știu de asemenea că Instituția Prefectului poate fi discutată, sau actele emise de aceasta instituție pot fi discutate doar numai în instanța de judecată. Nici domnul Ghingheș, nici nu are nici măcar, nu pregătire, dar pot să spun - nici măcar vârsta, în fme, nici măcar ... pot să spun că nu aveți nici de unele ca să puteți...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - știu, nu m-ați fi vrut aici niciodată. Dar asta e, v-a scăpat. V-a scăpat, asta e.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -nu știu, tare aș vrea să fac cunoștință cu tăticul dumneavoastră. Pe cuvântul meu. Cred că erați mai mult prin curtea blocului, nu prin casă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vă organizez o întâlnire cu cea mai mare plăcere, dacă aveți dorința asta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu cumpăr trening, nu cumpăr nimic, nici trening, nici bluze,

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - deci tot noi suntem cei care ducem în derizoriu ședința de consiliu local, nu?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — nici tricouri. Mă întreruperi...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - veniti cu atacuri personale la adresa familiei și...

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin -domnul consilier, puțin respect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul, puțină educație, atâta cer de la dumneavoastră.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin-domnii consilieri...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -matematica spune foarte clar că sunt 13 voturi pentru două treimi. Dumneavoastră și nici domnul Miclăuș nu aveți calitatea și nici dreptul să puneți în discuție un ordin al prefectului. Domnul Miclăuș știe foarte bine acest lucru, dar îi place să-l facă pe domnul Ghingheș să râdă probabil. In consecință, vă rog frumos, în momentul când aveți nemulțumiri, când aveți opinii, când aveți păreri, exercitați-le în cadrul în care trebuie exercitate, la instanța de judecată. Până atunci, vă rog frumos să încercați totuși să nu mai transformați ședința asta într-un circ ieftin si nu mă refer la dumneavoastră domnul

3       5               3                                                                                      3

Miclăuș, nu mai puneți repede mâna pe microfon pentru că nu v-am vizat pe dumneavoastră. Dumneavoastră măcar aveți scuza că sunteți avocatul pledant, un avocat bun și până la urmă, probabil, face parte din obișnuința dumneavoastră de a vă contraria cu toți adversarii, dar repet, haideți să vorbim la obiect și pe lege. Avem patru, avem trei ordine de prefect, aplicăm aceeași măsură pentru toate. Aceste ordine de prefect sunt executorii. Haideți să nu ducem în derizoriu instituții ale statului, chiar dacă le invocăm sau nu le invocăm. Nu putem crea un regim juridic pentru două ordine de prefect și pentru unul alt regim juridic. Vă mulțumesc mult.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -domnule secretar, ați primit un supleant din partea PSRO ? O cerere cu...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - da, ieri. Trebuia, ... pe care ordine de zi trebuia să o pun?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu știu, domnule secretar, eu vă întreb.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - păi eu vă spun-ieri am primit un supleant. Ieri.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - din 15 ianuarie ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — nu, nu, ieri a venit.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - a fost executoriu că a fost... în ceea ce privește mandatele celor doi.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — și ieri a venit un supleant. Când trebuia să-l pun?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - eu nu știu când , eu doar v-am întrebat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - tocmai. Ieri a venit la mapă și tot potrivit practicii, consiliul local, se pun acești supleant!,., se pun în ședința ordinară.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - și atunci v-am spus, avem un ordin de prefect și avem o adeverință de la partid care spune... care atestă că domnul Manolache este membru de partid.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nici eu, nici dumneavoastră...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - din două, una nu-i bună.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nici eu, nici dumneavoastră...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -de asta am spus.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -.. .nu suntem în măsură...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - da, dar eu am vrut să precizez ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ... să ne pronunțăm .

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - pentru că atunci când organele abilitate ale statului vor lua la cercetat această situație, care este mult mai amplă, să nu spuneți că nu v-am spus.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - dar nu era mai corect sau mai corect, decât să invocați anumite cuvinte pe care colegii dumneavoastră le pot interpreta pe bună dreptate amenințări...,

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu sunt amenințări.

...................................................................................... ......................................................................... 5

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu era corect, nu era corect sau mai corect, ca din punctul meu de vedere, ca o părere pertinentă a dumneavoastră să-i spuneți o situație de fapt și să vă mărginiți doar la a vă exprima dumneavoastră îndoiala?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu am fost lăsat să mă exprim calm, civilizat. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vai, ați fost lăsat cu vârf și îndesat. Domnul Consilier Miclăuș Daniel - păi sincer, domnule secretar, ați văzut și dumneavoastră că am fost întrerupt de nu știu câte ori, a trebuit să vorbesc cu 7, 8 consilieri PSD plus cu președintele de ședință...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - de obicei ...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - mi s-a pus pumnul în gură.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici — de obicei primim respectul pe care îl avem fată de cei din fată.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu-i nici o problemă, totul în viață se schimbă, nu? Roata de învârte. Convoi nu o să facem niciodată ca dumneavoastră.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - ati câștigat mila noastră și o să vă mai cedăm cuvântul, o oră, două.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel - de asta dumneavoastră alimentați suspiciunile, că oamenii de la societatea de servicii publice nu au nici o vină.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -am o singură întrebare, ca să închidem. Dumneavoastră iesiti la urna de vot sau la cabină sau nu iesiti?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu participăm la vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -am înțeles. Da, putem închide votul, de asta. Am înțeles.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - dau cuvântul doamnei consilier Dinu, vă rog. .. .Da, mulțumesc.

Se numără voturile.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - pot să anunț rezultatul votului?

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - da, vă rog, doamna consilier, anunțați.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți -19

2. Numărul consilierilor care au votat -14

Nr. Crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

Art.l Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, către    Societatea de Servicii Publice

Municipale Bacău SA.

Nu s-a adoptat

12

1

1

2.

Art.2 Se aproba contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, conform Anexei I la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

Nu s-a adoptat

12

1

1

3.

Art.3(l)Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va face demersurile necesare în vederea schimbării sediului social în Bacău, strada Constanței nr. 2.

Nu s-a adoptat

12

1

1

4.

(2)Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., domnul Irofte Dumitru să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

1

1

5.

și domnul Gherasim Constantin să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3 alin. (1) al prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

1

1

6.

Art. 4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

Nu s-a adoptat

12

1

1

7.

Art.5 Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică, Direcția Administrare Baze Sportive-Secția Intervenție și Administrare Cimitire, Direcția Arhitect-Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentul Concesionări și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

1

1

8.

Art.6 Se împuternicește domnul Cosmin NECULA - Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Nu s-a adoptat

12

1

1

9.

Art.7 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Administrare Baze Sportive- Secția Intervenție și Administrare Cimitire, Direcției Arhitect-Șef-Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Compartimentului Concesionări, Compartimentului Unității Municipale pentru Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

Nu s-a adoptat

12

1

1

10.

Art8 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Nu s-a adoptat

12

1

1

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - mulțumim cetățeanului care nu a votat. Mulțumim pentru spiritul civic. Există dreptate în lumea asta, domnilor.

Doamna Consilier Breahna -Pravăț Ionela-Cristina - domnul Miclăuș, iar vorbiți singur, domnul Miclăuș? Pe cuvânt, sau urma o amenințare, gen roata se învârte.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin — vă mulțumesc doamna consilier, dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, nu este victoria unuia și înfrângerea altuia, dar vreau să fac o serie de precizări pentru a se înțelege foarte clar acest subiect al Societății de Servicii Publice. El s-a transformat de fapt într-un război al unora, personal cu Cosmin Necula. Unii care-și închipuiau că îl pot șantaja, unii care~și închipuiau că pot să facă diverse negocieri pe sub masă, unii care-și închipuiau că se luptă să ia vreun post, să ia vreun scaun. Oameni buni, aici e vorba de orașul Bacău. Sunt unii în sala asta care sunt supărați că nu le-am dat bani. Sunt unii care sunt supărați pe mine că nu am stat la negocieri fanteziste.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- cine sunt ăia domnule Necula? Dați nume. Dati nume.

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ati fost la Parchet?

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnule consilier, vă rog frumos, nu v-am dat dreptul.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - ati sesizat Parchetul?

Domnul Președinte de Ședință Gherasim Constantin - domnule consilier, vă rog frumos, puțin respect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - vorbe așa aruncate...

Domnul Primar Cosmin Necula - sunt unii care sunt efectiv caricaturi de consilieri locali și sunt unii care nu știu de ce au ajuns în consiliul local. Din păcate, astea sunt realitățile. Fiecare dintre noi votăm după propria conștiință, dar repet, această societate este a orașului Bacău, este pentru orașul Bacău și nu era a PSD-ului, a PNL-ului, a nu știu cui. Vreau să mulțumesc și domnului Viceprimar Ștefan pentru susținere și domnului Viceprimar Scripăț pentru susținere, vreau să le mulțumesc pentru faptul că au rezistat la presiuni venite de prin toate zonele și va veni un moment în care voi spune despre caricaturile de la București care-și închipuie că și-au finalizat jocurile de acolo și dacă tot nu le iese acolo, le iese la Bacău. Le anunț pe acele caricaturi de la București că Bacăul nu-i nici de vânzare, nici moșia vreunuia si nu bunul dat cuiva spre moștenire, sub nici o formă, dar va veni momentul în care voi face publice toate aceste lucruri. Mai mult decât atât, vreau să mai fac două considerații, dacă tot s-a vorbit atâta de doctrină. Care doctrină liberală? Dumneavoastră sunteți liberal domnule Viceprimar Ștefan, dumnealor cei din bănci care au sigla PNL sunt creștini - democrați, au vândut demult doctrina liberală, populari sau ce alt partid ar mai fi la putere și pe care doamna Merkel l-ar duce în față. Pe de altă parte, îmi aduc aminte de unii care apărau, erau apărătorii cetățenilor din Bacău și domnul Botomei o spunea tot cu aceeași emfază, cumpărătorii cetățenilor din Municipiului Bacău. Vreau să concluzionez, poate unii dintre dumneavoastră nu ați înțeles, poate nu cunoașteți și cred că nu cunoașteți legea. Această Societate de servicii publice, doamnelor și domnilor consilieri care votați contra sau nici măcar nu aveți curajul să votați, va funcționa în continuare, va primi în continuare contracte, va merge mai departe. Ceea ce vroiam să fac prin această delegare, într-o eventuală aprobare din partea dumneavoastră, era legat doar de simplul motiv că ne doream să ajungem în etapa în care puteau să administreze mult mai eficient decât o face în momentul de față Primăria Bacău, pentru că au posibilitatea să angajeze mai mulți oameni, mai multă tehnologie, într-un regim mult competitiv și mai elastic. Dar unii dintre dumneavoastră ați crezut că aici e clue-ul dumneavoastră politic, chintesența dumneavoastră politică, vreo victorie politică a cuiva. Vă înșelați. Cetățenii pe care-i clamați dumneavoastră vă văd și vă înțeleg și se uită la dumneavoastră cât de mult puteți. Nu puteți înșela cetățenii. Dincolo de aceste aspecte, vă repet, voi merge până la capăt și nu mă voi opri pentru că eu cred că acesta este drumul pe care Municipiul Bacău trebuie să să-1 aibă iar această Societate de Servicii Publice, cu voia, sau fără voia dumneavoastră, va lucra în continuare. Iar

dumneavoastră veți fî convocați în continuare la ședințe de consiliu local în speranța că până la urmă veți înțelege că nu este nici societatea mea, nici marea dumneavoastră victorie politică, ci un bun necesar municipiului Bacău. Mai fac o mică paranteză pentru a mai sublinia a suta oară și pentru a nu mai lăsa loc de interpretări. Aceasta este societatea care are unic acționar Municipiul Bacău. Nu poți să vii să scoți cu sacoșa bani din societate, așa cum îți închipuie unii colegi din consiliul local, unii pentru că așa au văzut acasă, unii pentru că așa au văzut în partid. Nu, chestiunile astea nu se pot face. Cel mai simplu model de a funcționa este pe legea societăților comerciale. Dar ca să vă mai spun un element și faptul că sunt convins și credincios convingerilor mele, voi veni în fața dumneavoastră inclusiv cu serviciul, extemalizarea Serviciului de Salubritate si Iluminat Public. Si acolo veți găsi motive. Prea puțin contează. Dar vă repet. E circul vostru ieftin, circul dumneavoastră ieftin, îmi cer scuze, față de nevoia pe care o are orașul Bacău. Și am să continui să mă bat pentru el indiferent cât veți negocia, ce chitarist nătărău veți mai invoca, ce tot felul de alte povești.....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -domnul președinte de ședință, vă rog atrageți-i atenția domnului primar că jignește, una la mână, a doua, văd că nu l-ați întrerupt...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- _domnul consilier, puțin respect, vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ...și nu sunt obligat să ascult alegații la nesfârșit...

5

Domnul Primar Cosmin Necula -păi puteți ieși.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -...de o sută de ori vreți să băgați proiectul. Domnul primar, asta este voința politică a consiliului local. Respectați-ne.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier, vă rog frumos,puțin respect.

Domnul Primar Cosmin Necula - dar vă respect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ați pornit un război, deci ați pornit un război inutil cu noi. Faceți un rău Societății de Servicii Publice.

5                                                            5

Domnul Primar Cosmin Neculavă respect și v-am respectat. Nu v-am întrerupt sub nici o formă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - veniți la discuții....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-vă rog frumos, nu mai întreruperi.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu v-am întrerupt sub nici o formă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... să discutăm, nu numai dumneavoastră să discutați. Convingeri-ne.

Domnul Primar Cosmin Necula -ipocrizia e dusă la extrem.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - asta e un demagogism ieftin, vă spun eu. Nu vă mai crede nimeni. Nu faceți nimic în Bacău. Sincer.

Domnul Primar Cosmin Necula- haideți să vă spun ceva. Nu vreau să intru într-un dialog. Am discutat de prea multe ori cu dumneavoastră. Și nici nu o voi mai face.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - asta se întâmplă când consiliul local....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier, vă rog frumos...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ... nu-și respectă consilierii și președintele de ședință nu-și îndeplinește atribuțiunile de serviciu. Domnule președinte de ședință, vă anunț public. Nu-mi place, nu-mi face plăcere să fac plângeri penale. Era apanajul domnului primar. Dar am să mă gândesc astăzi câte am să scriu. Pe cuvântul meu. A

Indepliniți-vă atribuțiunile de serviciu pentru că deja am văzut foarte multe elemente care se circumscriu anumitor chestiuni și știți foarte bine la ce mă gândesc.

Domnul Primar Cosmin Necula vă urez succes. Scrieți.

I                                       .............................................. »

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vă doresc, domnule primar, să spuneți cu nume și prenume cine a venit să vă ceară ceva.

Domnul Primar Cosmin Necula-dincolo de aceste lucruri....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -- spuneți, spuneți!

Domnul Primar Cosmin Necula- ... .eu am avut ....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - și nu mai jigniți.

Domnul Primar Cosmin Necula -....mult bun simt.

—-......................... ni»                                         5

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu vă mai merge să cumpărați la bucată oameni din opoziție.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier!

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dacă nu puteți să-i cumpărați, îi eliminați.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier, nu este nevoie să ridicați tonul.

Domnul Primar Cosmin Necula-domnule. dar ce ați pățit?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dar vă bateți joc de noi, domnule. Nu ne lăsați să vorbim, ne întrerupeți....

Domnul Primar Cosmin Necula- vedeți că vă ies ochii din orbite.

..........................«IUI               ........................................... 3

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -.....faceți dumneavoastră ce vreți, aduceți

directori la instituții publice să facă ordine în consiliul local? Nu se poate așa ceva. Vreți să vă spun? Ar trebui aici să aducem televiziunile naționale.

Domnul Primar Cosmin Necula- dar aduceti-le, domnule. Veniti cu chitaristul si povestiți aici.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -si atentie’Pozitia. Domnul, decât infractor condamnat....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier!

Luări de cuvânt simultane. Nu se înțelege.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — suntem o tară condusă de infractori, domnule

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae - vă rugăm faceți ceva cu domnul coleg Miclăuș.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-condamnat definitiv.

Domnul Primar Cosmin Necula - domnule, ce-i cu tine? Domnul Miclăuș, ați pățit ceva?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel ■- păi și atunci despre ce vorbim? Dumneavoastră vorbiți despre chestiuni de genul acesta?

Luări de cuvânt simultane. Nu se înțelege.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu vă convin oamenii corecți.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier, aveți un avertisment.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - știu asta. Nu vă convin oamenii cu coloană vertebrală, știu asta.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier, vă rugăm frumos ....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -dar acceptați rezultatul votului, este o decizie politică.

Domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae domnul Miclăuș, am văzut că umblă tot timpul și cu legea și cu dreptatea în gură. La un moment dat se și sufocă cu atâta dreptate cât...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vreți să o dați jos pe Kovesi. Nu o să reușiți.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- da, mulțumesc. Supunem la vot.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - asta vreți dumneavoastră. Asta vreți la nivel național.

Luări de cuvânt simultane. Nu se înțelege.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin— domnul consilier Miclăuș, ...supun la vot....

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- domnul consilier, nimeni nu vă poate acoperi, chiar nu cred....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vă rog atrageți-i atenția și domnului primar și cenzurați-1, nu numai pe noi domnule președinte al consiliului local, de ședință.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -domnul consilier, vă rog nu mai ridicați tonul.

Domnul Primar Cosmin Necula- dacă-mi permiteți, voiam să mai spun doar o singură frază. Eu chiar nu am întrerupt pe nimeni astăzi, dar lipsa de bun simț continuă. Vreau să vă spun și rezum doar aici, pentru a vedea toată lumea ipocrizia, ipocrizia acestor oameni. Să ai dezbateri publice, să fii invitat să participi la negociere, să fii chemat de fiecare dată și să nu te prezinți și după aceea să spui că nu-i transparență, că n-ai fost chemat să negociezi, că-nu ai fost chemat să discuți.

Dar astea sunt realitățile. Urez tuturor succes la plângeri penale, urez tuturor succes în cariera politică, dar să știți că oamenii vă văd. Iar Bacăul o să meargă înainte indiferent că unii vor, de aici de la Bacău, nu, iar unii de la București își închipuie că și-au încheiat jocurile și trebuie să vină la Bacău să salveze vreun creștin democrat, un om de dreapta sau nu mai știu ce altă poveste. Atât și nimic mai mult.

Domnul Președinte de ședința Gherasim Constantin-da, vă mulțumesc domnul primar.

Domnul Primar Cosmin Necula - de asemenea, vreau să mulțumesc colegilor mei pentru că sunt convins că au votat alături de mine și vreau să le mulțumesc pentru faptul că au înțeles despre ce este vorba cu această Societate de Servicii Publice.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - nu se știe.

.........................................................................■■■■■■!........ 9

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da, mulțumim domnule primar. Peste ordinea de zi....

Domnul Primar Cosmin Necula - stimate domn, ești dintr-un alt film.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vot secret. Ați început să fiți contestat în propriul partid. Sincer vă spun. Păi asta e. Nu mai este trădătorul. PNL-ul nu s-a mai dus la vot. Nu mai aveți pe cine să o pasați.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -domnul președinte.....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — domnul Ghingheș și-a anulat votul, felicitări! Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -domnul președinte de ședință, ori îi dati avertisment domnului Miclăuș, ori....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - doamna președinte de ședință...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina —...ori o rog pe colega mea să vă dea un distonocalm. Serios.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-da, doamna consilier, vă rog trecem....

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina- aduceți acuzații că suntem, că sunteti cenzurat. Păi cine a vorbit cel mai mult în ultimele ședințe, domnul

3                                                                                                                                                                                      9              9    7

Miclăuș?

9

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- doamna consilier, vă rog frumos, haideți să depășim momentul.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina- dati-ne la amândoi i         .....................................................................................——■■■■■■■■■■■»■■»■■■■■             9

avertisment și gata.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin— haideți să depășim momentul......

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -păi nu se poate așa să ne călărească un consilier asa cum vrea el.

9

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- și să trecem la următorul... De-a lungul acestui dialog s-au suprapus unele luări de cuvânt.

5.Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei septembrie 2017-decembrie 2017.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula- mulțumesc domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente perioadei septembrie 2017-decembrie 2017.

Țin să vă menționez că documentele le-ați avut la mapă. Sper măcar aici să vă dați, v-ați câștigat trofeul, nu a trecut delegarea societății, nu repetați circul pe care l-ați mai făcut anterior în 2017 și nu voiați să dați bani societății Thermoenergy, nu voiați să recunoaștem pierderile induse pe rețea. Sper să încetați, v-ați făcut un număr, sper să ajungeți în etapa în care să înțelegeți că mai trebuie să faceți ceva și pentru oraș, nu doar să vă luati indemnizațiile si să hăuliti. Aici se află alături de noi domnul, noul director al Societății Thermoenergy SA, vă poate sta la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră referitoare la acest subiect.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentul de resort din cadrul Primăriei își dă acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare ).

Domnul Director Pavăl Florin prezintă raportul Societății Thermoenergy Group SA Bacău.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3,4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mulțumesc. Discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — atât aș avea eu o singură mențiune. Domnule primar, la punctul 5 despre ce discutăm? O societate care are ca unic acționar Municipiul Bacău, nu? Căreia îi este delegat un serviciu public. Vi se pare atât de performantă această societate? Vă dau un exemplu. Nu, nu, nu. Nu mai contează cine, cum. Si dumneavoastră bănuiesc că aveți bune intenții. Si acum iar o să ziceți de hidra liberală, de ...

Domnul Primar Cosmin Necula- vreți să încep să vă spun?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel nu. nu, nu. E un exemplu de societate de servicii publice care nu este...

Domnul Primar Cosmin Necula- vreți să încep să vă spun de subiectul Thermoenergy? Vi se sparge direct între ochi, domnule consilier.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -ei, ați văzut? Păi eu de ce v-am spus? V-am.... Domnul Primar Cosmin Necula- dar stiti de ce?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -dar vă invit....

Domnul Primar Cosmin Necula- pentru că eu o să vă pun la dispoziție plângerea penală...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - .. hidra liberală...

Domnul Primar Cosmin Necula- ... în care am scris cu nume și prenume toate rahaturile pe care le-ați făcut acolo...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -domnule primar, vă rog, chiar vă rog .

Domnul Primar Cosmin Necula- toate mișmașurile, toate porcăriile.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - ajutați-mă să facem curățenie în municipiu.

Domnul Primar Cosmin Necula- te-am lăsat pe dumneata, domnule consilier, să-ți bați joc de toți. Dar îți repet - nu-ți bate joc de un oraș întreg, iar ceea ce discutăm de Thermoenergy, stimate domn, vezi că încurci borcanele.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - de ce vă enervați?

Domnul Primar Cosmin Necula-încurci borcanele. Habar nu ai cine a înființat.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -habar nu ai tu, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-habar nu ai.

Domnul Consilier Miclăuș Danielhabar nu ai tu, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-cine le-a făcut...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu, dar deja nu mai ești respectat în ...

Domnul Primar Cosmin Necula-.. .toate porcăriile pe care le-ați făcut acolo.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -deja nu mai ești respectat în municipiu că nu ești în stare să faci nimic.

Domnul Primar Cosmin Necula-îmi povestiți de Kovesi?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel — da, ce să ...

Domnul Primar Cosmin Necula-dar sunteți coleg cu oamenii...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - domnule primar, aduceți ...aduceți....

Domnul Primar Cosmin Necula- ... care au furat din Thermoenergy.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - vă rog, nu vă descărcați nervii pe mine. Domnul Primar Cosmin Necula-îmi povestiți de Kovesi? Povestiți de penali.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -vă rog, nu vă descărcați pe mine.

Domnul Primar Cosmin Necula-vedeți că aveți penali în casă, domnule.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-veniti la consiliul local....

 • ■ ..... ■                                    I                        »

Domnul Primar Cosmin Necula-sunteti și vă pupați pe gură cu toți penalii.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -dați-mi exemplu.

Domnul Primar Cosmin Necula-si veniti si țineți lecții.

■ii i                                                          i                                                                                   i 5                         9       9       9              9                   3

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -dati-mi exemplu.

Domnul Primar Cosmin Necula-nu. O să vă pun la dispoziție plângerea penală.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -vă rog.

Domnul Primar Cosmin Necula-vi se pare că aveți vreo mare victorie? Nu aveți nimic.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu, domnule primar. Dumneavoastră ați pierdut.

Domnul Primar Cosmin Necula-eu nu am pierdut nimic, stimate domn.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - și cetățenii au câștigat, vă spun eu.

Domnul Primar Cosmin Necula- cetățenii pierd din cauza dumitale.....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - dumneavoastră și cei de lângă dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin Necula-... și a altor oameni ca tine.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel nu, dar v-am zis, ducem....

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă spun. Istoria o va demonstra.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel - viata va demonstra.

.................■«■■■■■■im......3

Domnul Primar Cosmin Necula-istoria o va demonstra.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- așa este. Veți intra în istorie ca cel mai slab primar al Bacăului.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- da, domnul consilier...

Domnul Primar Cosmin Necula-stimate domn, în afară de faptul că ai un comportament total indecent....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- v-am vorbit frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula-am fost scuipat, înjurat....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-de cine?

Domnul Primar Cosmin Necula-de dumneavoastră, de gașca dumneavoastră....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule primar....

Domnul Primar Cosmin Necula-încontinuu. Și de alte caricaturi care nu simt aici.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-... nu mai puneți cetățeni din municipiul Bacău să mă sune....

Domnul Primar Cosmin Necula-nu, stimate domn. M-ați înjurat.....

Domnul Consilier Miclăus Daniel- ... si să mă amenințe...

■III                     .............. I                                                                          *   ............ I                 3                                                                              9

Domnul Primar Cosmin Necula-... .m-ați scuipat

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- ... nici nu am vrut să spun. Să mă amenințe să am grijă cum votez astăzi.

Domnul Primar Cosmin Necula-faceți. Faceți...

 • ■                                  ............. i ii                                                                                                                  i                  ■                              9                                          9

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- .. .domnule primar...

Domnul Primar Cosmin Necula-haideti domnule, că sunteti...

......................-11»1»....... >                           5

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- domnule primar.....

Domnul Primar Cosmin Necula- ....continuați să fiți într-un joc și într-o caricatură.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- nu mai puneți cetățeni de la PSD să mă sune. Vă rog frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula- nu vă amenință nimeni, domnule.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- .. .o pot proba.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar du-te domnule la parchet și fă plângere.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- o pot proba... .Da, vă dați seama că asta...

Domnul Primar Cosmin Necula-du-te și fa plângere dacă te amenință.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- cum să nu. Asta facem toată ziua. ...

Domnul Primar Cosmin Necula-da. Păi fa-le.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-în loc să.. ..Păi haideți să administrăm orașul.

......................... E II11                            ...... s                                                                                                         5

Domnul Primar Cosmin Necula-fa-le, nu mai lansa fumigene inutile.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- haideți să administrăm orașul, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-dar va veni momentul în care ai să te uiți asa în

1                        ......................■"■■■■■■■■■I—.......... 9

oglindă ...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- .. .va veni momentul în care dumneavoastră nu veți mai fî primar. Vă spun eu.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul consilier, vă rog eu frumos....

Domnul Primar Cosmin Necula-....sâ-ti dai seama. Da, cu certitudine. Cu certitudine, nu vreau să fiu etern. Numai dumneavoastră vă închipuiți că sunteți unic si de înlocuit.

9

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- dar de ce....

Domnul Primar Cosmin Necula-vă garantez că sunteți. Iar cu privire la...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- uitati, vă ascult cu grijă și cu atenție.

Domnul Primar Cosmin Necula-aveti sansa să fiți un consilier local, să faceți ceva. Din punctul meu de vedere sunteți unul din cei mai slabi - fără proiecte, fără inițiative, doar distructiv.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- nu sunt la putere, domnule. Știți ceva?

Domnul Primar Cosmin Necula-dar puteți avea inițiative.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- toate proiectele pe care le-am făcut și pe care o să le facem, o să le respingeți și o să ne puneți bețe în roate și ne-am obișnuit. Nici măcar cuvântul....

Domnul Primar Cosmin Necula-dar vino cu unul bun, stimate domnule, nu cu porcării.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- iar dumneavoastră aveți un aparat întreg de specialitate.....

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul consilier, vă rog să....

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- .... și 85% sunt incompetenți din punctul dumneavoastră de vedere.

Domnul Primar Cosmin Necula- da.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- fără rapoarte de evaluare. Vă bateți joc de noi toți, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-i-am moștenit de la dumneavoastră.

........................... i                                                3

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- vă bateți joc de oamenii ăștia din primărie...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul consilier, haideți vă rog frumos opriți-vă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- ..„că ne-am procopsit cu dumneavoastră.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-rog frumos.

Domnul Secretar- domnul consilier, domnilor, haideți, vă rog frumos, totuși...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-numai un pic.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- ați coborât limbajul foarte jos.

Domnul Secretar- vă rog mult.

Doamna ConsilierDinu Ioana-Raluca - cine a coborât limbajul, cine spune ”vă bateți joc”, cine folosește calomnii și insulte, domnul consilier?

Luări de cuvânt simultane. Nu se înțelege.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -sunteti avocat, domnule consilier...

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domn.ati făcut zeci de amenințări.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-spuneti-mi una, domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula- dar nu, lăsați, că o să ne vedem în instanță să le vedeți.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-domnule primar, spuneți-mi una.

Domnul Primar Cosmin Necula- vă spun mai multe.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- o amenințare....

i 11                      ................... >                                                                                                                 3

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin— domnul consilier, vă rog să limităm, vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- știți foarte bine că declarațiile politice... nu poți fi tras la răspundere.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin— domnul consilier,haideți...

Domnul Primar Cosmin Necula- sunteți parlamentar? Ce declarații politice, domnule?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- ce amenințare?

Domnul Primar Cosmin Necula- sunteți parlamentar, acolo sunt declarații politice, domnule.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-dar dati-mi definiția. Dati-mi definiția

—                      i i i                       ..................«ii.......................                                                                        9                                               9                              3                                               3

infracțiunii „amenințare”.

9                                          3

Domnul Primar Cosmin Necula-eu vă spun ceva. Lasă-mă domnule cu definiția. Eu îți spun că ai făcut amenințări. Iarăși nu există declarații politice prin care să-ți bați joc de toată lumea.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-adică cum, ce am amenințat?

Domnul Primar Cosmin Necula-meriti să fii dat în judecată

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- cu ce am amenințat, domnule?

Domnul Primar Cosmin Necula-meriti să te duci în fata instanței si să te întorci de ................... .........................■■■■»—........................—■......................... 9                                   9                 9 3 la instanță cum s-a întors domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ce, sunteti nervos că nu....

Domnul Primar Cosmin Necula-hăulind de societatea de servicii și pierzând.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-sunteti nervos că nu v-a ieșit combinația? Sunteti ...................... ............................ *    .....................■■■■■■■                  9                                                               9                                 3                             9 nervos?

Domnul Primar Cosmin Necula-nu am nici o combinație. Nu am nici o combinație.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-asta va rămâne de văzut.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mulțumesc, domnul consilier...

Doamna ConsilierBreahnă-Pravăț Ionela-Cristina -ați început să semănați cu domnul Ghingheș, domnul Miclăuș, serios.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-domnul consilier...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- dar să știți că nu mă jigniți. Chiar îmi faceți un compliment.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - da, da.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici-domnul Miclăuș, domnul Miclăuș,...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- este un băiat tânăr,....

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -domnul Miclăuș, domnul Miclăuș, chiar am pretenții, vă rog, haideți, haideți. Vă rog mult. Haideți, gata, vă rog. E consiliul local, e ședință solemnă. Hai, dați-o încolo de treabă.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- nu prea mai este solemnă.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -domnul Miclăuș, gata, vă rog mult.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - trecând peste obrăzniciile doamnelor de aici, aparent...

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- o luăm de la capăt acum?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -la subiect.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin-rog frumos, la subiect.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu-Popovici -domnul Ghingheș ....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi nu, astea-s obrăznicii.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca -despre ce vorbim? Despre obrăzniciile noastre? Cine n-a votat cum trebuie?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi nu, nu, nu, nu. Dar mai înainte, cu semănatul, cu Ghingheș...

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina -cine a încercat să joace x și 0 cu domnul Scripăț, acolo pe pupitru?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -nu am jucat. Nu. Vă dați seama, 13%, cu 13% sau cât om mai avea acum, e bine dacă semănăm.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- domnul consilier,....

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domn, e vorba de Thermoenergy, unde ești în consiliul de administrație si nu te duci.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi asta voiam să spun.

Domnul Primar Cosmin Necula- fa treabă! Muncește pentru oameni, ....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -deci dacă...

Domnul Primar Cosmin Necula- ....nu-ți bate joc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -domnule primar,...

Domnul Primar Cosmin Necula- muncește pentru oameni, stimate consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule primar,...

Domnul Primar Cosmin Necula- nu-ți bate joc de consilii de administrație de la scoli...

3

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -...dacă nu mă duceam la consilii....

Domnul Primar Cosmin Necula-nu te duci nicăieri, nu faci treabă.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -deci, dacă nu mă duceam la AGA, astăzi nu era domnul director aici prezent.

Domnul Primar Cosmin Necula- să înțeleg. Trebuie să îți mulțumesc, nu?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -păi nu. Tocmai asta ....

Domnul Primar Cosmin Necula- datorită tie domnul director....

.............................................. ........................................... 5

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - tocmai asta, ați lansat o minciună.

Domnul Primar Cosmin Necula- domnul director este director, nu? Datorită dumneavoastră. Asta se înțelege.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule primar, ați lansat o minciună...

Domnul Primar Cosmin Necula- mai lasă~mă cu domnul primar.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian —...spunând că nu particip la aceste ședințe, ceea ce este total eronat.

Domnul Primar Cosmin Necula-la câte ședințe ați participat domnul...? Domnul Bogdănel, la câte ședințe, că sunteți coleg?

Domnul Inspector de specialitate Lucian Bogdănel - domnul Ghingheș votează prin mail.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -pentru că așa mi se cere.

Domnul Inspector de specialitate Lucian Bogdănel -nu, pentru că nu ați participat. Dumneavoastră ati motivat la ultimele două ședințe că ati avut examene si cursuri.

3          >53      3

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mai aveți ceva de spus? Domnul Consilier Ghingheș Cristian -da, domnule președinte.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- la subiect.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -la subiect.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- da, ce anume?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - aceste pierderi nu sunt din cauza Societății Thermoenergy. Sunt în primul rând din cauza noastră, a municipalității, din cauza rețelelor noastre și tocmai de aceea voiam să vă întreb, domnule primar. Cum mai stă acel proiect cu retehnologizarea sistemului de termoficare? Pentru că din cauza acelui sistem astăzi noi plătim pierderi către Thermoenergy. Acel proiect pe care l-ați criticat și pentru care ne-ați spus la un moment dat că ați dat anumite sancțiuni. în ce stadiu se mai află acest proiect finanțat prin fonduri europene și făcut praf până la urmă? Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula- stimate domn, ai încurcat borcanele, dovadă a faptului că nu te apuci de treabă sub nici o formă. Iar ai încurcat borcanele, iar nu ai înțeles nimic.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - domnule primar, vă rog să mă respectați... Domnul Primar Cosmin Necula- haideți sate luminez, domnule consilier.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -v-am adresat respectuos o întrebare, nu trebuie să...

Domnul Primar Cosmin Necula-respectuos. Respectuos. îți explic....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian -dar suntem .... Haideți să ne respectăm.

Domnul Primar Cosmin Necula-... stimate domnule consilier că faci confuzii. Dar lasă-mă să-ți explic în continuare, domnule consilier. Faci niște confuzii grave. în primul rând nu e vorba de sistemul de retehnologizare. Nu există nici proiect de retehnologizare, da? Acesta este un element. 2. Pierderile pe rețea, da, există. Există și mă bucur că ați înțeles și dumneavoastră într-un final sistemul. Dincolo de aceste elemente, eu v-am spus foarte clar că îmi duc treaba până la capăt și fac ceea ce este de făcut. Ati uitat de momentul în care am venit în fata dumneavoastră si v-am explicat de 100 de ori că trebuie să facem acele închideri inelare, închideri inelare care au capacitatea de a bloca anumite pierderi, da? Suntem în situația în care în câteva zile semnăm contractul, domnule consilier iar alocările de la Guvernul României sunt undeva la 9 milioane de lei. Atâta este valoarea proiectului. Dar eu mi-am dus treaba la capăt. Mi-am dus treaba și merg în continuare așa cum am zis. Mă țin de cuvânt. Proiectul referitor la sistemele secundare, rețele secundare, nu influențează sub nici o fora aceste pierderi, domnule consilier. Acolo e utilizatorul final. De ce nu s-a oprit acest proiect? Pentru că nu suntem niște caricaturi care să ne blocăm orașul într-o zonă de pierderi de 85 de milioane de Euro. Pentru că o majoritate liberală a considerat extraordinar de frumos să facem un proiect de termie de 85 de milioane de Euro pentru 15% din cetățenii municipiului Bacău. Să cheltuim 40 de milioane de lei anual pentru 15% din locuitorii municipiului Bacău. Un proiect profund nefezabil. Și acela este un proiect de mediu, nu de retehnologizare. Da, s-au redus emisiile care se duceau în atmosferă. Extraordinar. Și se încarcă nota de plată a municipiului Bacău pentru că în loc să se apuce de magistralele care sunt din 1972-1974-1978, cele mai multe, s-au apucat de rețelele secundare. Asta s-a întâmplat acolo iar cele 3 magistrale principale, nu a lucrat nimeni, niciodată la ele, sub nici o formă. Până am venit eu, domnul consilier. M-am apucat de treabă. Așa cum mi se explică mie că fac, că dreg, că nu știu ce, Uitați că sunt în situația în care am primit și banii și mai semnăm și contractul. Asta facem. Exact pentru a reduce pierderile la rețea. O să vedeți pe buget inclusiv propunerea mea de alocare bugetară pentru acest lucru. Stimate domn, încercam să vă luminez pe dumneavoastră, dar se pare că sunteți ocupat cu altceva. Dar haideți să vă mai spun. Tot în cheia aceasta a efîcientizării acestei societăți comerciale, am început și deja Consiliul Județean a aprobat proiectul prin care Spitalul Județean de Urgență este legat de Thermoenergy. Pentru că încercăm să găsim și căutăm tot felul de căi pentru a rezolva aceste probleme. Dar nu mai încurcați borcanele, duceți-vă la treaba pentru care ați fost desemnat de comunitate, înțelegeți despre ce e vorba și faceți treabă pentru oraș.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mulțumim. îl rog pe domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ       IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGIIE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

Plecat din sală

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

X

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

SOVA-GÂTU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

18

-

Cu 18voturi pentru (având în vedere absența domnului Fechet), a fost aprobat proiectul de hotărâre.

Domnul Președinte de ședință Gherasim Constantin- mulțumim. Ședința Consiliului

Local al Municipiului Bacăua luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,       SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU,

GHERASIM CONSTANTIN           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit:OliviaTelctin,Mariana Tebeică, Maria Adomnicăi, Nicoleta Matei, Rodica-FIorentina Tamba Ds.I-A-2/ Ex.l