Proces verbal din 14.11.2018

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 14 noiembrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65488 din 19.11.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 14.11.2018.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc.

........................................ ................. 5

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39 (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare a fost convocat prin Dispoziția nr. 2087 din 09.11.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

Al

In sală sunt prezenți un număr de 16 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: domnul Consilier Miclăuș Daniel, domnul Consilier Fechet Mircea, domnul Consilier Ghingheș Cristian și doamna Consilier Lazăr Doina.

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 29.10.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi, procesului verbal al ședinței ordinare din data de 29.10.2018 a fost aprobat.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 06.11.2018. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

Cu 16 voturi, procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 06.11.2018 a fost aprobat. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - bună ziua. Doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună dimineața. Doamnelor și domnilor consilieri locali, vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această ședință extraordinară a Consiliului Local. Voi da citire Dispoziției nr. 2087 din 09.11.2018 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară:

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator- DOMNUL COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii martie 2018 Inițiator- DOMNUL COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4.  Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău Inițiator- DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. PESTE ORDINEA DE ZI:

Proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanent.

Inițiator- DOMNUL COSMIN NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut in valoare de 40.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fîscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Inițiator- DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - există observații la ordinea de zi prezentată? Nu există astfel de observații. Cine este pentru ? Cine este împotrivă ? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

*1

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi, a fost aprobată ordinea de zi. întrebăm domnii consilieri, dacă există vreo situație de conflict de interese sau de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi? Domnul Bîrzu!

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - da, sunt punctele legate de Thermoenergy. Punctul...stați așa ca să nu greșesc.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - la punctul 2 să înțeleg.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - punctul 2, da, da. Și 6 ...că e pentru Thermoenergy. Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - dar la 6.. .nu e cu Thermoenergy. Domnul Consilier Bîrzu Ilie - da.

Domnul Secretar Nicolae Ovidiu Popovici - s-a consemnat. Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail, iar pentru proiectul nr. 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut in valoare de 40.000.000 lei, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, vă propun ca modalitate de vot, vot direct, majoritate în funcție.

Cine este pentru? împotrivă este cineva? Cine se abține ?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMI CĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi exprimate, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 14.11.2018.

5                  S               5

 • 1. Se trece Ia punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de Ședință Pricopoăea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la Proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre, facem o rectificare a Programului de investiții, Bugetul de venituri și cheltuieli al Municipiului Bacău, în sensul în care rectificăm suma de 2 milioane lei, o mutăm în capitolul bugetar Combustibili și energie, în vederea achitării către Thermoenergy, a unei părți din creanța pe care o are Municipiul Bacău. Acest demers îl facem în scopul asigurării furnizării energiei termice, către populație în sezonul rece. Acesta este motivul pentru care am venit în fața dumneavoastră cu această rectificare bugetară. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - invit pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul. Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

ghingheș cristian

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂT CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi, a fost aprobat proiectul de hotărâre.

 • 2. Se trece Ia punctul 2 al ordinii de zi si Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre prin care se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice pentru populație în sistem centralizat, aferente lunii martie 2018 Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. După cum vedeți și al doilea proiect de hotărâre și vor mai urma, se referă tot la găsirea de soluții pentru Societatea Thermoenergy Group SA Bacău, în vederea continuării furnizării și în perioada sezonului rece a agentului termic către populația municipiului Bacău, către școli și grădinițe. Prin prezentul proiect de hotărâre se ia act de datoria municipiului Bacău către Societatea Thermoenergy Group, reprezentând pierderi induse de prestarea serviciilor publice de producție, transport, distribuție și furnizare a energiei termice.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - invit pe domnul secretar să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre?, Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - cine este pentru ? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOI ROMI CĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

C RIȘTI NA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CRETU CÂTÂLIN-BOGDAN

----------------2---......

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂT CONSTANTIN ______________________________?

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi, având în vedere neparticiparea domnului Bîrzu, a fost aprobat proiectul.

 • 3. Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula dă cuvântul Domnului Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de                                  delegare                                  prin

concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002.

Inițiator* - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră, cu rugămintea de a aproba atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu dispozițiile legale ale Ordonanței nr. 71 /2002. Practic, discutăm aici de delegarea către Societatea de Servicii Publice a Municipiul Bacău, în conformitate cu dispozițiile unor prevederi legale existente, în vigoare, respectiv Ordonanța 71 din 2002, delegarea acestor servicii facându-se după practica nu doar existentă aici, în Moldova, în toate municipiile, reședințe de județ și în multe municipii foarte importante din România, care au nevoie și au înțeles necesitatea unei societăți de servicii publice care să deservească nevoile imediate ale unui UAT. în fața dumneavoastră vin cu această rugăminte, sunt îndeplinite toate condițiile de legalitate. Am rugămintea de a vota favorabil, gândindu-vă nu la un interes politic, ci doar la un interes al municipiului Bacău. Cred că Societatea de Servicii Publice în ultimul an a reușit să demonstreze concret ce poate să facă, poate să crească și mai mult, depinde doar de dumneavoastră dacă ne dorim un oraș care să beneficieze de servicii de calitate. De asemenea, vă stă la dispoziție domnul director general interimar, domnul Nicolae Zaharia, pentru orice fel de întrebare. Mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - invit pe domnul secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate la proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu sunt obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - discuții asupra proiectului de hotărâre? Aveți cuvântul!

Domnul Consilier Crețu Cătălin - bună ziua. Aș dori să se consemneze faptul că la acest proiect noi nu o să participăm pentru că se pare că se insistă pe un proiect care s-a mai prezentat în forma asta de câteva ori și s-a mai votat și prin urmare pare absurd să mai manifești o dată votul doar de dragul că cineva dorește să mai pună imul pe ordinea de zi la infinit.

Domnul Primar Cosmin Necula - dacă îmi permiteți, doamna președinte de ședință, pentru a rămâne pe bandă, pentru istorie până la urmă. Proiectul în această formă, cu delegarea doar pentru Societatea de Servicii Publice, doar cu privire la drumuri, la cimitire și la parcări, nu a fost prezentat niciodată spre vot Consiliului Local. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - dăm cuvântul domnului Director Nicu Zaharia.

Domnul Director al Societății de Servicii Publice Nicolae Zaharia - bună ziua. Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău la momentul înființării și-a propus să...dacă se poate să rulăm și slide-ul pe videoproiector... și-a propus să realizeze următoarele obiective: în primul rând îmbunătățirea condițiilor de viață pentru cetățenii din municipiul Bacău. Este evident că la momentul înființării municipiul Bacău a sesizat că nevoia de flexibilitate în intervenții, pe problemele orașului Bacău, era absolut necesară. Și atunci, Societatea de Servicii Publice, prin faptul că are flexibilitatea în a angaja un număr de oameni la momentul potrivit și oportun, este un mare avantaj pentru oraș. Sunt momente pe parcursul unui an de zile când, în funcție de prioritățile sau de nevoile orașului, Societatea de Servicii Publice poate, într-un timp foarte scurt, respectând legea, să angajeze oameni, să mobilizeze resurse umane și materiale, utilaje și să rezolve câte o problemă absolut stringentă. La momentul înființării ne-am propus să asigurăm continuitatea serviciilor din punct de vedere cantitativ și calitativ, să aplicăm mecanismul economiei de piață, suntem autorizați și la Consiliul Concurenței pentru acest demers, Gestiunea serviciilor pe criterii de transparență și competitivitate: toate achizițiile la Societatea de Servicii Publice se fac prin SICAP, deci totul este transparent, este publicat, este vizibil. Ne-am propus să facem o implementare a unui mecanism eficient de planificare a investițiilor și de asemenea, în concordanță cu reglementările europene și naționale, protecția și conservarea mediului înconjurător.

A

In relația cu Municipiul Bacău, Societatea de Servicii Publice și-a propus să realizeze servicii în parametrii și în standardele negociate cu beneficiarul. Din acest punct de vedere, pot spune un lucru și putem discuta despre un lucru extrem de important pentru Consiliul Local și pentru Municipiul Bacău. O lucrare executată de Societatea de Servicii Publice Municipale poate fi discutată și calitatea lucrării respective o putem discuta aici, în Consiliu Local. Este pentru prima dată când o societate prestatoare pe domeniul public al municipiului Bacău, prin reprezentantul ei, poate să fie în fața Consiliului Local și eventual consilierii locali să sesizeze, nu știu, o inadvertență sau să solicite îmbunătățirea unui anumit tip de serviciu. Niciodată până acum, în municipiul Bacău, o firmă privată care a lucrat pe domeniul public n-a avut un reprezentant sau niciodată n-a ajuns în fața Consiliului Local să răspundă de o 10

eventuală problemă sau să primească un vot apreciativ pe serviciile prestate, da? Pentru că, din punctul meu de vedere, Consiliul Local și Municipiul Bacău- Primăria Bacău, prin societatea proprie, are avantajul discuției directe cu un executant sau cu un prestator de servicii pe domeniul public. Din acest motiv astăzi, noi, ca societate de

Al

servicii publice, intervenim pe sistemul de iluminat public. Intr-un an de zile am avut peste 1600 de intervenții la mentenanța sistemului de iluminat public, pentru că niciodată firmele care au făcut mentenanță în municipiul Bacău până acum, nu au fost trase la răspundere de către Consiliul Local, de către Primăria Bacău. In condițiile în care acționarul majoritar- Primăria Bacău în Societatea de Servicii Publice, ne cheamă aici, noi vom răspunde de fiecare dată și vom explica de ce am făcut sau cum am făcut o anumită investiție sau o anumită intervenție, o anumită prestație.

Legat de anul 2018, cred că am fost destul de vizibili în teren și vă reamintesc de: intervențiile pe infrastructura rutieră și aici discutăm de girația de la Liceul Economic, rondul giratoriu din cartierul Șerbănești care acum, așa cum ați văzut, este în lucru și sperăm ca la sfârșitul acestui an să atingem un procent de 70% din execuția lui, depinde foarte mult de vreme. Legat de covoarele asfaltice, să nu uităm că anul acesta am reușit să executăm un buget de aproape 6 milioane pe covoare asfaltice. Și aici avem: strada Neagoe Vodă, Martir Horia, Iosif Cocea, luni am finalizat strada Nicu Enea, 1 Mai, Ion Luca, plus partea de intervenții punctuale pe reparații pe covoare asfaltice, prin plombări.

In zona de administrare și de amenajare a spațiilor publice, astăzi lucrăm în Parcul Catedralei, pe un contract cu Municipiul Bacău, suntem în curs de execuție, lucrările avansează în ritm alert. Sperăm la finalul anului, în funcție și de vremea care o să ne întâmpine acum, la începutul lunii decembrie, sperăm să finalizăm lucrarea și să predăm către Municipiul Bacău, efectiv lucrarea. Anul acesta am făcut și cosit mecanic, am montat și toaletele publice acolo unde Municipiul Bacău ne-a solicitat, am montat mobilier urban.

Partea de relații pe igienă și sănătate publică, contractul SSP-ului cu Municipiul Bacău a presupus servicii de dezinsecție, deratizare, dezinfecție în creșe, școli, cantine și o activitate care, din punctul nostru de vedere, a funcționat foarte bine, chiar dacă la început au fost niște discuții aici, vis-a-vis de stațiile de intoxicare pentru rozătoare montate în orașul Bacău.

Ne mândrim cu cele 58 de săli de clasă amenajate de societate pe programul ”Clasa 0”. Am lucrat si anul 2017 si în anul 2018 aceste clase, credem că am făcut un lucru bun, am fost tot timpul.. .de fiecare dată ne-am respectat termenul de execuție și am predat exact cum am semnat și ne-am propus contractul cu Municipiul Bacău.

Pe chestiunea iluminatului public, de asta am și zis, avem peste 1600 de intervenții pe iluminatul public, peste 300 de corpuri de iluminat schimbate. în chestiunea rețelei de iluminat public salutăm investiția pe programul BERD, care va completa toată chestiunea asta a iluminatului public, însă iluminatul public este o realitate, că anumite segmente din orașul Bacău are peste 60 de ani vechime. Sistemul Al

este îmbătrânit, se lucrează continuu. In general, pe o infrastructură de iluminat public atât de învechită și nemodernizată, azi repari într-un loc, a doua zi lângă și credem că 11

si aceste ceste 1600 de intervenții in anul 2018 sunt si rezultatul anilor anteriori în care 5                         J,                                                                  »                                                             5

multe din lucrările executate pe domeniul public de firme private n-au fost conforme. Sperăm că în 2019 să intrăm în normalitate pe acest domeniu.

Rămânem mai departe deschiși în relația cu Consiliul Local și cu autoritatea Municipiului Bacău. La orice chestiune suntem pregătiți să răspundem și să explicăm în ce fel facem investițiile, în ce fel facem reparațiile în orașul Bacău. Suntem bucuroși că cetățenii orașului au început să colaboreze cu noi exact pe toate problemele pe care lucrăm și prin votul și delegarea domeniului public pe parcări, străzi, cimitire, sperăm să reușim să grăbim să facem un demers și o intervenție mai rapidă pe domeniul public, împreună cu funcționarii Primăriei Bacău, în tot ceea ce facem. Mulțumesc. Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - mulțumim domnule director, cuvântul domnului Viceprimar Ștefan.

Domnul Viceprimar Stefen Pragoș - da, mulțumesc, doamna președintă. Ce pot să spun acum după un an de când avem înființată societatea. Mi-aduc aminte că la început am fost susținătorul acestei idei, am dat chiar un exemplu atunci, Clujul. Acum dacă tragem linie după un an de activitate, cred că putem cu greu să acordăm o notă de trecere în ceea ce privește calitatea lucrărilor pe care le-a făcut Societatea Municipiului Bacău și nu o spun eu, o spun cetățenii. Cred în continuare că municipiul Bacău are nevoie totuși de o societate de servicii publice, doar că nu trebuie să monopolizeze toate serviciile de utilitate publică ale orașului. Cred că, pe viitor, calitatea lucrărilor se poate îmbunătăți și indicatorii de performanță să fie din ce în ce mai buni. Acum, înainte de a trece la vot, eu aș vrea să pun câteva întrebări și aș vrea să mă asigur că acest proiect de hotărâre este unul legal. Și aș vrea să-l întreb pe domnul Secretar și pe domnul Director Fantaza, dacă proiectul este legal, de delegare a acestei gestiuni și în momentul când s-a făcut acest proiect, în afară de Ordonanța 71/2002, s-a ținut cont și de Hotărârea Guvernului 672 din 2014. Aceasta ar fi prima întrebare care aș vrea să răspundă Direcția Juridică și Secretarul Municipiului Bacău. A doua întrebare se referă la Societatea de Servicii Publice, dacă are capacitatea și logistica necesară să poată să ducă la bun sfârșit acest contract de delegare. A treia întrebare este tot către Societatea de Servicii Publice, a spus domnul director, dar aș vrea să ne asigurăm și prin document, dacă există o atestare și o autorizație conform legii pentru prestarea acestor servicii. A patra întrebare, și aici cred că ține tot de Juridic, dacă exisă un studiu de oportunitate, conform Hotărârii de Guvern 672 din 2014, votat de Consiliu Local privind delegarea acestui serviciu. Și ultima întrebare, dacă există o valoare estimată și care este aceasta pe perioada de concesiune a acestor servicii. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - întrebare: 672 sau 772?

Domnul Viceprimar Stefen Dragos - 672 din 2014.

Doamna Președinte de Ședință Pricopoaea Enula - dăm cuvântul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - exact la ..., referitor, domnul viceprimar, doamna președintă, doamnelor și domnilor consilieri, e un soi de întrebări, cu tot respectul vă spun, care necesită o analiză. Nu cred că cineva poate să de-a răspuns la aceste întrebări acum. Noi suntem ... a vota sau a nu vota. A trece sau a nu trece. A

12

delega sau a nu delega. Ceea ce ați spus dumneavoastră necesită o analiză mult mai amănunțită, documente, poziția juriștilor ori...

Domnul «Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - eu nu m-am adresat... lăsați oleacă juriștii că au nevoie de timp.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - ori aceste întrebări puteam să le adresăm în ședința de comisie. Acum să venim aici pregătiți că punem juriștii la o muncă care poate să dureze o săptămână. Mă iertați. Nu o fac cu nici o intenție. Dar a răspunde la întrebările acestea dacă este cineva capabil și pe mine mă interesează răspunsul. Dar, nu știu dacă acum este cineva capabil să facă lumină deplină. Că și eu vreau să votez un proiect în deplină legalitate, în cunoștință de cauză... eu știu... eficient și oportun. Mulțumesc atât a fost intervenția mea. Cu scuzele de rigoare.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - vreau să fac și eu o precizare vis-a-vis de faptul dacă tot suntem consilieri locali, înseamnă să ne facem și treaba. Poate nu ar dura foarte mult ședințele si ordinare si extraordinare, dacă toti care suntem consilieri locali și suntem în anumite comisii, ne-am prezenta la acele comisii și ne-am face treaba. Pe de altă parte, este venită prin e-mail primit de fiecare consilier și de tot aparatul din conducere, au fost proiectele primite. Eu cred dacă fiecare ar avea nelămuriri, putea să ceară lămuriri până la această ședință sau poate chiar să ne ajute. Să nu uităm cazul cu Știința de la ședința extraordinară de data trecută sau ședința ordinară, din ce țin eu minte, pentru că sunt anumiți consilieri care nu s-au prezentat și nu au fost prezenți deloc la comisii. în altă ordine de idei, să nu uităm că vestul, orașele din vest și nu numai din vest, vă dau exemplu că întâmplarea face că socrii mei sunt din Constanța, deci și acolo cimitirele sunt sub egida Municipiului. A unei societăți care este sub consiliu local. Deci, se poate face treabă și se poate merge mai departe. Eu zic să ne legăm de faptul că o societate își face treaba bine sau nu. Nu uitați cum am preluat Bacăul, este greu, se implementează, și dacă noi nu sprijinim și dacă nu ajutăm, nu o să beneficiem numai cei care suntem acum. Vor beneficia și cei care vor urma la alegerile viitoare. Deci, se face ceva practic pentru municipiu. Eu zic să susținem și să facem ceva pentru municipiu. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - se trece la procedura ... dau cuvântul domnului Secretar Popovici.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - domnul Fantaza răspundeți că după aceea am și eu partea mea.

Domnul Director Fantaza Ciprian Gabriel - voiam să-1 asigur pe domnul viceprimar că pentru această delegare s-au demarat toți pașii legali. A fost aprobat în consiliu local Studiu de oportunitate, Regulamentele serviciilor, Caietele de sarcini, în baza acestor aprobări, a fost constituită o comisie care știți foarte bine în martie, aprilie anul trecut a negociat cu reprezentanții societăți. Am venit în fața dumneavoastră cu contractul de delegare și cu toate, toate cele ce trebuie semnate și făcute. în ceea ce privește această hotărâre de guvern. Este o hotărâre care modifică regulamentul serviciului, este o hotărâre din 2004. Hotărârea din 2014 nu vine decât să modifice acest regulament, iar când s-a trecut la inițierea acestui proiect de hotărâre, la scrierea lui să zic așa, folosesc un termen din finanțări nerambursabile, la scrierea proiectului s-13

a avut în vedere toate prevederile legale în forma lor actualizată, modificată, completată, cu republicări cu tot ce este ... și la proiectul de hotărâre există avizul de legalitate, există avizul favorabil al tuturor compartimentelor de resort și al tuturor comisiilor. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - vreau să vin în completare cu următoarea mențiune că această Hotărâre de Guvern are ca obiect abrogarea unor paragrafe dintr-o hotărâre care reglementează organizarea și funcționarea serviciilor publice. In fața dumneavoastră a fost adus acum un proiect de hotărâre prin care se solicită delegarea acelor servicii și nu funcționarea. Mai mult decât atât, consider totuși că astfel de probleme juridice puteau fi ridicate, având în vedere că la etajul trei domnul viceprimar este pe același culoar cu Serviciul Juridic și cu Direcția Juridică și ne vedem zilnic și intr-un fel o aveți și în subordine și ne vedem zilnic. Cred că de când a fost acest proiect puteau fi ridicate, să fie lămurite, eu sunt sigur că nu vine de la dumneavoastră, probabil și dumneavoastră vi s-a indus această nedumerire de către cineva că altfel nu-mi explic, de ce astăzi ați venit în fața noastră cu această problemă. Dar pentru liniștea dumneavoastră și a celor care v-au întrebat acest aspect. Vă spun că se respectă. Nu sunt obiecțiuni de legalitate și inclusiv această hotărâre din 2014 se respectă, în sensul că nu s-au avut în vedere texte abrogate. Vă mulțumesc mult.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - mulțumesc domnul Secretar. Domnul director.

Domnul Director Zaharia Nicolae - mulțumesc domnul vice, mulțumesc pentru întrebare, pentru întrebări. E bine să răspundem ... eu răspund pentru toată lumea chiar și pentru băcăuani. Bun. Nu trebuie să uităm că Societatea de Servicii Publice este înființată așa cum sunt încă alte două mii de Societăți de Servicii Publice în România, mergem pe aceiași legislație. Chiar noi am făcut niște pași suplimentari ca să ne autorizăm și la Consiliul Concurenței. La întrebarea, la prima întrebare vă pot spune cu certitudine că avem capacitatea să gestionăm domeniul public, așa cum el, va fi dacă el va fi delegat de votul consiliului local, da. La a doua întrebare Societatea de Servicii Publice a Municipiului Bacău are toate autorizațiile necesare să presteze servicii pe domeniul public. Deci, ca și concluzie, suntem în deplină legalitate. Deci, funcționăm absolut legal și corect. Ce vreau să vă spun că astăzi, la momentul acesta, noi lucrăm pe bază de contract în relația cu dumneavoastră și executăm exact contractele pe care dumneavoastră ni le solicitați. In momentul delegării, într-adevăr autonomia societății va fi mai mare, vom interveni pe domeniul public mai repede, mai rapid și poate atunci veți sesiza și dumneavoastră o creștere a calității serviciilor prin viteza cu care vom putea interveni. Eu astăzi, să mă duc să repar o groapă, am nevoie de zece zile ca să facă Primăria niște demersuri. O procedură de achiziție pe Societatea de Servicii Publice. In ziua în care eu, societatea, va avea această delegare. In momentul acela se identifică groapa, la sesizarea cetățeanului, societatea se duce, anunță Primăria că intervine într-o oră, jumătate de oră sau într-o zi pe această groapă. Și Primăria constată că am executat lucrarea corect. Deci, eu ca să fac o lucrare azi, relație contractuală cu Primăria Bacău am nevoie de zece zile ca să intru la o lucrare. Chiar în regim de urgență. Dacă domeniul public este la societate în administrare, pot să intervin la o lucrare într-o oră. Deci este o diferență uriașă. Atunci si dumneavoastră probabil, împreună cu cetățenii și consiliul local, sigur veți sesiza că tipul de servicii prestate de societate vor fi și de altă calitate, și în alt ritm și atunci sigur vom funcționa, vom putea aduce orașul în parametri care trebuie să fie. Pentru că acum, așa cum știți, la Salubrizare nu putem să angajăm oameni, la Spații Verzi nu se pot angaja oameni, la Compartimentul Drumuri sunt cinci, șase angajați care trebuie să facă de toate. Nu pot să identifice problemele din teren pentru că au și acte de făcut. în condițiile acestea și în funcție de problemele orașului societatea poate să angajeze oameni poate să aloce resurse speciale și este un avantaj și atunci la momentul delegării putem discuta de parametri de lucru, putem discuta de obiective propuse asumate și îndeplinite. Putem evalua ... oricum la fiecare sfârșit de an vom prezenta raport de activitate. Avem audit intern, audit extern, control financiar preventiv și avem și controlul consiliului local. Eu cred că pentru prima dată consilieri locali poate să tragă ... exact ce am zis. Prestatorul de servicii îl trag de mânecă, nu știu îl trag la răspundere, poate să dea un vot de blam, pot să-l aplaude. Dar este pentru prima dată când putem discuta despre problemele Bacăului împreună, aici. Este cel mai mare avantaj al unei societăți de servicii publice a orașului. O firmă privată nu vine nici o

A

dată în consiliu local să explice de ce a făcut o lucrare greșit, spre exemplu. Insă SSP-ul poate să vină aici și explice de ce a făcut greșit, de ce poate să facă mai bine și tot așa, este cel mai mare ....nu știu, este marele avantaj al orașului Bacău. Pentru că avem o altă flexibilitate. Și putem interveni în regim de urgență, pe orice problemă din orașul Bacău. Dar asta presupune să avem încredere și să funcționăm ca alte două mii de orașe mai mari sau mai mici din România. Noi am devenit astăzi ... suntem într-un punct în care nu funcționăm modem. Așteptăm ca niște muncitori de pe la Spații Verzi să facă lucrări, diverse lucrări și reparații în regim de urgență. Nu se poate, oamenii aceia nu sunt calificați, nu au autorizare. Apropo, și în condițiile acestea, prin delegare intrăm în rând cu toată lumea bună, cu Clujul, cu Constanța, cu Oneștiul, cu Târgu Ocna. Suntem cred că ultima reședință de județ care nu avem Societate de Servicii Publice. Până și comunele din jurul orașului Bacău au Societate de Servicii Publice. Cam aici este discuția. Și aici este sensul acestei delegări. Delegarea ne ajută pe noi, ca oameni care avem grijă de oraș, să intervenim în timp util. Nu tardiv, nu târziu, nu după ce facem șapte hârtii, nu știu, ne mai gândim. Deci, din punctul acesta de vedere, domnul vice, sincer vă spun că suntem în deplină legalitate. Știți că puteți veni oricând la noi în societate. Ușa este deschisă. Am colaborat atât cât s-a putut în baza contractelor dintre Societate si Primăria Bacău.

Domnul Viceprimar Daniel Dragoș Ștefan - mulțumesc domnul director, mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, eu consider că s-a vorbit suficient pe tema acestei Societăți de Servicii Publice. Repet, considerentul este o stare de normalitate în existența unei astfel de societăți. Nu este societatea lui x, nu este societatea lui y, este o societate care are unic acționar Municipiul Bacău. Nu delegăm așa fără noimă tot 15

domeniul public. Discutăm aici de drumuri, discutăm de parcări, discutăm de cimitire. Vreau să fac o singură mențiune. Anul 2016 -2017 s-au asfaltat în Bacău, și aici îl avem pe domnul Director Mateuță, care poate confirma sau infirma ceea ce vă zic eu. S-a asfaltat în doi ani de zile de 3,7 milioane lei. Gresesc domnul director?

Domnul Director Mateută Florin - as a este.

...................................................... 9

Domnul Primar Cosmin Necula - doar în anul 2018 am asfaltat de 6 milioane de lei. Fără a lua în calcul plombe, contracte de plombe, fără a lua în calcul de exemplu, Calea Bârladului. Deci, doar lucrări pe care am turnat covor asfaltic. Nu avem un an de când am început aceste lucrări cu Societatea de Servicii Publice. Este o diferență enormă. In momentul de față, Societatea de Servicii Publice face unele dintre lucrări simbol pe care le are orașul, Parcul Catedralei, sensurile giratorii de la Șerbănești. Sunt niște lucrări care totuși le vedem și avem posibilitatea să le consultăm fiecare dintre noi, din cei aflați la această masă. Sunt chestiuni evidente care se fac, toate supuse evident unor imperii legislative. Achiziții publice, legislație privind înființarea acestor societăți, hotărâri de Guvern, legi, nu putem face așa într-o chestiune care este oarecum după ureche. Nu. Trebuie respectate proceduri și acte normative. Este evident faptul că, într-un an și jumătate, să pornești cu o societate de la zero, să ajungi unde suntem noi, eu zic că este un început bun. Dar, pentru a dezvolta acest prestator pentru Municipiul Bacău, aparținând Municipiului Bacău, evident că trebuie această delegare și trebuie.timp. Am ajuns în etapa, și ați văzut că la un moment dat m-am oprit de a prezenta Consiliului Local această delegare, în forma pe care o prezentasem inițial. Și am venit cu o delegare, aș spune eu, specializată doar pe drumuri, cimitire și parcări, pentru că acesta va fî domeniul pe care va lucra această societate. Nu vreau să mai dau exemplu de orașe din România. Dar, totuși, hai să ne uităm la orașe europene, pentru că aud de foarte multe ori povești din astea, că vai nu știu ce se întâmplă din punct de vedere al legislației, tot felul de povești aud. Plângeri, povești de tot felul. Oameni buni, Viena are o sută de mii de societăți care fac diverse lucruri. Cel mai mare jucător de pe piața imobiliară a orașului Viena, este orașul Viena în esență, deține peste jumătate din imobilele care există în orașul Viena. Transport public, salubritate, drumuri, tot. în Bruxelles, iarăși există societăți, în Berlin, Valencia, Madrid. Nu am inventat noi aici ceva. Sau cum spunea Președintele României, în țări care există apă caldă există și aceste societăți, aș completa eu. Uitați că ne chinuim să fie apă caldă, în continuare la populație. Alături de o altă societate a municipiului Bacău, oameni buni, Thermoenergy SA, nu este o noutate.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - mai există un aspect la prezentul proiect de hotărâre. Vă rog frumos să luați loc. Domnul Ilie Bîrzu, mulțumim pentru ... . Am o rugăminte să fiți atenți două minute. în proiectul, domnul Irofte, domnul Irofte, domnul Irofte, în proiectul de hotărâre la anexe s-a strecurat o greșeală în sensul că litera t și ț au fost înlocuită din cauza calculatorului, la redactare cu litera g. Astfel aveți străzi în loc de Oțelari - Ogelari, înfrățirii - înfrăgirii, deci va fi la hotărârea de consiliu va fi redactată și îndreptată această eroare materială. Dar v-am adus-o la cunoștință, tocmai pentru a putea să o rectificăm.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - întrebare din partea comisiei de validare. Partidul Național Liberal s-a răzgândit sau își menține starea de hibernare? Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - vă mulțumim pentru aprecieri, dar cred că am fost destul de clari.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - ok, mulțumesc si eu. V-am întrebat ca să înapoiem cele două buletine de vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - gata. Ilie veniți să votați? Păi da, vă dă voie. Aveți voie. Ați zis că nu participați. Adică sunteți sau nu sunteți.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - am înapoiat buletinul.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre pentru aprobarea atribuirii contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -14

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l Se aprobă atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, către Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  2.

  Art.2 Se aprobă contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău conform Anexei la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  3.

  Art.3(l)Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va face demersurile necesare în vederea schimbării sediului social în Bacău, strada Constanței nr. 2.

  (2) Se mandatează împutemiciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acționarilor Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., să voteze pentru Municipiul Bacău, în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor modificările aduse prin art.3, alin. (1) al prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  4.

  Art.4 De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă orice prevedere contrară.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  5.

  Art.5(l) Până la data aprobării unui nou Regulament de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău, se aplică prevederile HCL nr. 210/2018.

  (2) Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA va întocmi în vederea aprobării în Consiliul Local, Regulamentul de Organizare și Funcționare al cimitirelor umane din municipiul Bacău în termen de 60 de zile de la data semnării contractului prevăzut la art. 2 al prezentei.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  6.

  Art.6 Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Economică, Direcția Salubrizare Agrement Parcuri, Direcția Arhitect-Șef- Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  7.

  Art7 Se împuternicește domnul Cosmin NECULA - Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum și a cimitirelor umane din municipiul Bacău, precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  8.

  Art 8 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Direcției Arhitect-Șef-Compartiment    Administrare    și    Inventarierea    Patrimoniului,

  Compartimentului Concesionări, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuternicirilor Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

  9.

  Art.9 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  14

  0

  0

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - da, mulțumesc. Este vorba de un proiect privind modificarea HCL nr. 135/ 2016 prin care s-a aprobat Organigrama, Statul de Funcții, Regulamentul de Organizare și Funcționare si Regulamentul Intern ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Compartiment învățământ, Cultură, Sănătate).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

* Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Aveți cuvântul domnul Sova.

Domnul Consilier Șova - Gâțu Laur - un amendament vă rog. în sensul că se modifică sintagma de referent de specialitate studii superioare I, în studii de specialitate studii superioare.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul ridicat de domnul consilier. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Domnul Cretu cum votati?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Cu 16 voturi (corect, 15- domnul Secretar nu a observat inițial absența din sală a

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CRETU CÂTÂLIN-BOGDAN

.....1

X

6.

DANILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

Ieșit din

3

sală

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPÂT CONSTANTIN

.........

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

15

-

-

domnului Consilier Huluță) pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre. Având în vedere absența domnului Huluță... am o rugăminte când ieșiți, de exemplu la ședința trecută a fost o nebunie întreagă. Și numai doamna Tamba și cu doamna Dinu știu câte eforturi au făcut ca să reflecte realitatea în actele care le-au semnat si întocmit. Când ieșiți din sală anunțați: am ieșit, am intrat. Pentru că eu nu am unghiul bun ca să vă văd pe dumneavoastră și nici nu pot să fac poliție cu dumneavoastră. Vă mulțumesc mult. Având în vedere.... (Domnul Consilier Huluță Gheorghi intră în sală) deci, repetăm votul. Cine este pentru amendamentul domnului Șova? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

^SZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

.. ’ ...........

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCAVASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Deci am avut dreptate, cu 16 voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre....amendamentul ridicat de domnul Șova. Mai sunt amendamente? Nu mai sunt. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CRETU CĂTĂLIN-BOGDAN

..... > .

X

6.

DANILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAG OMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, a fost adoptat proiectul de hotărâre.

5.Se trece la punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanent.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș - da, este vorba de un proiect de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanent. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția de Asistență Socială).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău cu titlu de excepție, pe perioadă determinată, a d-lui Curcan Gheorghe - persoană marginalizată social aflată în situație de risc ce necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanent.

Inițiator - DL. COSMIN NECULAPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți -16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  <1

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art 7. Se aprobă asistarea în Căminul pentru Persoane Vârstnice a Municipiului Bacău, cu titlu de excepție, pe perioadă determinată până la ameliorarea stării de sănătate a d-lui Curcan Gheorghe -persoană marginalizată social aflată în situație de risc, cu vârstă sub 65 de ani care necesită servicii de îngrijire și asistență medicală permanentă.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  2.

  Art 2. Internarea persoanelor nominalizate la art. 1 se va face dună întocmirea dosarului de internare în Căminul pentru Persoane Vârstnice al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  3.

  Art. 3. Finanțarea serviciilor acordate acestor categorii de persoane vor fi suportate din bugetul local al Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  4.

  Art 4 Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  5.

  Art 5 Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială a Municipiului Bacău.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

  6.

  Art 6 Prin griia Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat.

  16

  0

  0

6.Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut in valoare de 40.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative.

Inițiator - DOMNUL COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna Președintă de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali vin în fața dumneavoastră cu un proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui imprumut in valoare de 40.000.000 lei, in conformitate cu prevederile Ordonanței de urgenta a Guvernului nr. 89/2018 privind unele masuri fiscal-bugetare.

Aș vrea să explic un pic acest proiect consiliului local. Este un proiect care a fost pus de urgență peste ordinea de zi. Ce înseamnă acest împrumut? O să vă explic foarte concret. Anul trecut guvernul condus de prim-ministrul de atunci, Mihai Tudose, a alocat către Municipiul Bacău și nu numai către el, către cele șapte orașe care beneficiază, între ghilimele, de mari proiecte privind încălzirea centralizată, 15 milioane de lei. Acele 7 orașe, Bacău, Focșani, Oradea, Iași, Arad... beneficiază de aceste proiecte pe termie, Timișoara și aproape toate orașele, dacă nu mă înșel, au aceleași probleme cu tot ceea ce înseamnă, Suceava, au probleme cu finanțarea acestui sistem centralizat de încălzire.

Nu o dată, v-am prezentat aceste probleme pe care le are sistemul de încălzire centralizată, care dacă este să discutăm din punct de vedere al eficienței economice, reiese foarte clar că este nesustenabil. Fără un suport financiar din partea autorităților centrale, sistemul centralizat de încălzire nu poate să funcționeze așa cum trebuie. Soluția de anul trecut, din partea Guvernului P.S.D. condus de Tudose, Premierul Tudose, a fost alocarea unei sume de 15 milioane de lei către Municipiul Bacău, pentru acoperirea cheltuielilor pe care le are municipalitatea, mai exact pentru pierderile induse pe rețea, pierderi care și în cursul acestei ședințe le-am recunoscut față de Thermoenergy ca fiind o creanță pe care o are Municipiul Bacău față de Thermoenergy.

Din păcate, în acest an, pe fondul scăderii acelui impozit de la 16 % la 10% și pe fondul modificării formulelor bugetare, de alocări bugetare făcute de către guvern, Municipiul Bacău a pierdut niște sume considerabile, sume care dacă ar fi fost în bugetul municipalității, nu am fî discutat despre acest proiect de hotărâre. De asemenea, Municipiul Bacău, în fiecare an plătește cca.45 milioane de lei, dacă nu mă înșel, domnule director, domnule administrator, 45 milioane de lei către Thermoenergy, pierderi induse pe rețea. Deci, cca.10 milioane de euro plătim către Thermoenergy. Anul acesta prețul gazelor naturale, ca urmare a liberalizării pieței, dacă nu mă înșel a crescut cu 35%. Suntem în situația în care acest Thermoenergy, spre deosebire de Galați, de exemplu, a accesat fonduri europene. A accesat fonduri europene cu multe milioane de euro. Proiectele în sine este evident cât au fost de fiabile și cât au fost de bune. Acele săpături interminabile prin orașul Bacău pentru 23

rețelele secundare, acele turbine care merg sau nu merg la capacitate, turbine de cogenerare, nu greșesc domnule director, nu? Și alte asemenea componente investiționale. Fapt pentru care nu putem veni în fața cetățenilor municipiului Bacău sau Uniunii Europene să spunem că închidem acest sistem centralizat. Deoarece am fi puși într-o situație în care există riscul ca toți banii pe care i-a accesat Municipiul Bacău pe proiecte europene să fie dați înapoi. Din acest punct de vedere, din momentul în care am ajuns primar și dumneavoastră consilieri locali, toate acțiunile pe care le-am făcut în acest sens, au fost pentru a-1 susține și pentru a-1 face mai eficient, acest sistem. Ip momentul de față sunt în derulare investiții la Thermoenergy privind efectuarea acelor by-pass-uri, by-pass-uri care creează o posibilitate alternativă pentru cele trei rețele magistrale principale, pentru că în momentul în care o rețea, o magistrală este avariată să nu se închidă absolut toată magistrala și practic toți beneficiarii să nu mai aibă agent termic, ci să existe posibilitatea să fie preluat de alte sisteme și nu tot sistemul unei magistrale să nu funcționeze.

De asemenea, suntem în derularea investiției cu privire la racordarea Spitalului Județean, unul dintre marii consumatori pe care-i are municipiul Bacău, pe care-i are pe raza teritorială municipiul Bacău. De asemenea, suntem în cursul efectuării investiției de mărire a capacității, a debitului pe care, de gaz pe care-1 avem, de la 3 bari la 6 bari și ca urmare a creșterii acestui debit ar însemna o producție și mai mare de energie electrică.

Sunt pași și măsuri pe care i-am luat împreună, închiderea inelară și multe alte asemenea chestiuni. Sunt pași și măsuri pe care i-am luat împreună dincolo de culoare politică și dincolo de vitejisme, strâmbe de partid, pentru ca acest sistem să continue să funcționeze.

Am spus încă din cursul anului trecut, și mi-am menținut punctul de vedere și în fața Guvernului României în mai multe etape, prin nenumărate adrese în care am susținut faptul că acest sistem centralizat trebuie preluat de către autoritatea națională. El nu poate să funcționeze eficient fără injecții financiare sustenabile în fiecare an. La momentul anului 2016, împreună cu dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnilor viceprimari, am plătit datorii din urmă de peste 22 milioane de lei la furnizorii de gaz pe care-i avea Thermoenergy. în anul 2018, în februarie, dacă nu mă înșel, domnule director, am ajuns în situația în care aveam zero datorii către furnizorii de gaze, respectiv Thermoenergy avea zero datorii față de furnizorii de gaze. Din păcate, soluția Guvernului României în acest an nu este una care să ne bucure. Această Ordonanță 89 din 2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare prezintă practic posibilitatea pentru aceste orașe care au încălzire centralizată, posibilitatea de a împrumuta din Trezorerie pentru a susține instalațiile termice să funcționeze la parametrii normali și în această iarnă. Nu este o soluție de care să mă bucur, să împrumuți pentru a plăti sistemele de termie. Dar, din păcate, în acest moment, Guvernul României o prezintă ca singura variantă. Mai mult decât atât, de luni de zile suntem în aceeași situație și aici domnul director vă poate prezenta negocieri interminabile și adrese interminabile cu furnizorii de gaze care amenință că sistează gazul peste o săptămână, peste două zile, peste o săptămână peste două zile. După cum 24

vedeți si anul acesta am venit acum, în această ședință am mai rectificat două milioane de lei ca să mai plătim din datoriile pe care le avem către Thermoenergy. Acest împrumut, cu care vin în fața dumneavoastră este singura soluție, din păcate, pe care a prezentat-o în momentul de față Guvernul României, deși eu consider că Guvernul României are o datorie nu de onoare, ci o datorie de normalitate, să furnizeze injecții financiare capabile ca acest sistem să fie fezabil. Guvernul României, prin intermediul organismelor proprii de atragere a fondurilor europene, a spus că acest proiect faimos și nu numai acesta, toate din țară, sunt bune. Păi dacă sunt bune, luați-le și le utilizați, domnilor de la Guvern. Mai mult decât atât, consider că în momentul de față Guvernul României are o serie de datorii față de municipiul Bacău, am făcut și adrese către finanțele e publice, nu ne~au fost achitate integral, sumele care au fost destinate învățământului și consider că Guvernul României are aceste datorii pe care trebuie să și le achite. Care este suma exactă, domnule administrator, pentru ce reprezintă, valoarea acestor creanțe pe care le considerăm noi?

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - la școli, înjur de 11 milioane de lei.

Domnul Primar Cosmin Necula - 11,6, dacă nu mă înșel.

Domnul Administrator public Chindruș Romică - 11,6 milioane, da.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, 11,6 milioane lei, pe care eu consider, împreună cu aparatul de specialitate că reprezintă o creanță pe care o are guvernul, bani pe care guvernul ar trebui să ni-i dea. Soluția unui împrumut nu e una care să-mi placă, nu-i una care să mă bucure, preferam să împrumutăm bani pentru a face investiții, așa cum am făcut în cazul BERD. Dacă nu mă înșel și aici am să-l rog pe domnul administrator să ne confirme sau să ne infirme, valoarea împrumuturilor pe care le poate face municipiul Bacău în momentul de față sunt cca.52 milioane de lei, nu?

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - da, asa este.

Domnul Primar Cosmin Necula - până la atingerea gradului de îndatorare ... Domnul Administrator Public Chindruș Romică - 53 de milioane.

Domnul Primar Cosmin Necula - si în momentul de fată vin în fata dumneavoastră... ........................................... I                            ■■■■■!!■............... >                                       ț

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - dar fac o corectură.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rog.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - până la atingerea gradului de îndatorare în acest moment avem 20% .

Domnul Primar Cosmin Necula - da.

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - deci noi avem, deci noi mai avem să facem împrumut până la 30%. Dar cele 10 procente nu le mai facem, nu facem împrumut datorită faptului că au scăzut veniturile, impozitul de la 16 la 10. Asta este motivul. Noi, gradul de îndatorare îl avem în momentul de față în jur de 20% și maxim avem voie 30.

Domnul Primar Cosmin Necula - da. Mai mult decât atât, această sumă cu care vin în fața dumneavoastră, este o sumă pe care eu sper să nu o consumăm. Aș putea să mă inspir din momente istorice dificile ale României în care s-a semnat un Acord Cadru cu 25

Fondul Monetar Internațional, dacă v-aduceți aminte, pe principiul acelei centuri de siguranță. V-aduceți aminte? Era un alt președinte la momentul respectiv. Din păcate ajung să consider Trezoreria un fel de Fond Monetar Internațional. Asta-i realitatea. Nu mi se pare normal ca, în momentul în care-ți dorești să ai încălziri centralizate în România, singura soluție pe care s-o prezinți tu ca guvern, să fie împrumutul. Au fost diverse etape în..., pe parcursul acestui an, etape financiare în care am tot sperat că vom fi reechilibrați fiscal-bugetar și aici nu este doar situația municipiului Bacău, sunt și alte municipii. Vă pot spune cu toată sinceritatea că am avut noroc de parteneriatul sincer pe care l-am avut cu Consiliu Județean, în care dumnealor au preluat o serie de obiective investiționale, cum ar fi strada Aeroportului, care ar fi grevat și mai mult bugetul municipiului Bacău. Dar, din păcate, ne trebuie un parteneriat mai eficient, din punct de vedere financiar, cu Guvernul României. Nu voi renunța la ideea ca acest Thermoenergy să fie preluat de către guvern. Și pot să vă dau exemple că în tară în momentul de față Guvernul României are în proprietate sau are în susținere financiară sisteme de termie, dacă nu mă înșel, Constanța, București, nu înțeleg de ce la Bacău nu s-ar putea face. Și voi continua aceste demersuri și voi veni în fața dumneavoastră cât de curând să vedeți exact demersurile pe care le-am făcut, pentru că nu-mi doresc aceste împrumuturi să fie făcute pentru încălzire. Dar pe de altă parte, sper ca acest împrumut nu va fi utilizat în totalitate și vom avea posibilitățile să-1 atingem foarte puțin, sper. Aici va depinde foarte mult și de iarna pe care o vom avea. Pe de altă parte eu vin în fata dumneavoastră, doamnelor si domnilor consilieri locali, cu o variantă în care vă cer să fiți oameni politici, care-și asumă funcționarea corectă a acestui oraș, acei oameni de stat, cum erau denumiți și în perioada interbelică și nu numai. Politic, e simplu să vii în fața, să dai în primar, să spui uite ce face, cum împrumută bani ca să încălzească orașul. Da, vă confirm, asta-i rugămintea mea către dumneavoastră, dar realitățile mă împing să vin pe aceste repere pe care nu mi le doream. Și repet aceleași componente:

1.0 scădere drastică a veniturilor bugetare cauzate de o formulă pe care o consider injustă.

2.Soluții financiare neadecvate nici realităților și nici corectitudinii față de populații din municipii care beneficiază de acest sistem de încălzire centralizată. Nu împrumutul este marea soluție făcută de către guvern și alocări financiare directe. Scăderea acestui impozit, pe care eu nu știu să o salut sau nu, dar, de la 16 la 10%, dar care totuși reprezintă o diminuare a veniturilor, domnul administrator greșesc dacă spun undeva la 3 milioane de lei pe lună?

Domnul Administrator Public Chindrus Romică - da, asa este 3 milioane.

Domnul Primar Cosmin Necula - în fiecare lună municipiul Bacău a pierdut 3 milioane de lei, sau pierde în continuare câte 3 milioane de lei. Iar pierderea fiscală pe care am avut-o la începutul anului bugetar, față de bugetul anterior a fost 27, 7 milioane lei. Gresesc?

Domnul Administrator Public Chindrus Romică - asa este.

............... y

Domnul Primar Cosmin Necula - cred că din punct de vedere fiscal aceste situații cauzate de către guvern trebuie realizate și soluționate tot de către guvern ori printr-o 26 rectificare bugetară de urgență ori dacă nu, printr-o lege care să preia și să degreveze municipalitatea, măcar parțial, de aceste poveri care reprezintă încălzirea centralizată. Nu vreau să vin în fața dumneavoastră să vă fac exerciții de astea de...utopice la momentul actual, ce am putea să facem cu cei 45 milioane lei care-i cheltuim în fiecare an cu Thermoenergy, poduri, șosele, creșe și grădinițe. De aceea, vin în fața dumneavoastră, foarte sincer, cu rugămintea ca împreună să ne asumăm acest lucru și s-o facem în deplină cunoștință de cauză pentru realitățile pe care le trăiește municipiul Bacău.Mai mult decât atât, mai pot spune un element. De ce așa repede? De ce așa pe fugă? Pentru că suntem forțați să ajungem cât mai repede la Comisia de aprobare a împrumuturilor administrației locale, pentru ca aceste tranșe financiare să se deblocheze cât mai urgent. Evident că suntem cu sabia deasupra capului din partea furnizorilor de gaz. Nu-i un moment simplu pentru mine, nu-i un moment care să-mi facă plăcere, am venit cu bucurie și cu inima foarte deschisă în fața dumneavoastră, solicitându-vă votul pentru cei 11 milioane de euro la împrumutul BERD, refacerea sistemului de iluminat, dar vin cu inima efectiv înghețată de calitățile care, din punct de vedere fiscal-financiar, ni le-a prezentat Guvernul României și de soluțiile, din punctul meu de vedere, proaste, pe care ni le-au prezentat nu numai nouă, dar tuturor celor care suntem în situația să avem încălzire centralizată. Dacă, aici o să-1 citez oarecum și pe colegul meu, dacă există toate avizele de legalitate, dacă există toate formulele juridice care să fie respectate și am convingerea că sunt, colegii mei totuși nu ar fi venit, colegii mei din aparatul propriu și domnul secretar, n-ar fi venit în fața dumneavoastră cu un proiect care-i greșit. Dar am încredere în continuare, vin cu rugămintea ca împreună, dincolo de culori politice să ne asumăm că închiderea aceasta centralizată trebuie să fie și în această iarnă și trebuie să dăm populației municipiului Bacău încălzire. Și nu numai populației, ci și școlilor și grădinițelor și creșelor care sunt racordate la sistem și din ceea ce știu discutăm de o proporție de 90%. Asta-i rugămintea mea către dumneavoastră, depășim împreună etape de politicieni, să fim împreună oameni de stat ai acestui oraș. Vă mulțumesc.

Doamna; Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dăm cuvântul domnului Viceprimar Scripăț.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - doamnă președinte, domnule primar, stimați colegi. Acum vreun an, chiar într-o ședință de consiliu local, eu am pomenit faptul că CET-ul, Thermoenergy, este o gaură neagră a bugetului consiliului local și se află într-o stare dramatică. Am primit atunci anumite reproșuri, însă aș fi vrut să spun că cei care mi-au reproșat au dreptate. Dar nici pe departe nu este așa. în primul rând, această societate are și a avut mari probleme. M-aș referi un pic și la faptul că și administrațiile anterioare au făcut eforturi să o aducă pe linia de plutire. Faptul că abonații au părăsit acest sistem centralizat și stau și mă întreb și nu că pun întrebări dar nu știu câți dintre noi mai sunt racordați, din cei în sală, racordați la sistemul centralizat. Nimeni n-a plecat că-i mai bine cu centrală proprie, ci doar prin faptul că serviciile nu erau de calitate. Punct.Vreau să vă amintesc că am avut un contract de derulare nu chiar mic, cu finanțare de la bugetul local, de la bugetul statului și de la Uniunea Europeană, aproximativ 78 de milioane de euro. Pun întrebarea: și-a atins 27

scopul acest proiect? în ce fază este? Ne-am implicat suficient, noi, consiliu local, executivul primăriei, CET-ul, pentru derularea lui? Vă răspund tot eu. Nu. Prin acești bani alocați de Uniunea Europeană și suntem intr-un mare risc, trebuia să se concretizeze un proiect care înseamnă modernizarea rețelei secundare de termoficare. Și acum este aproape în faza anului 2016, când trebuia

finalizat. Acele societăți au dat dovadă că nu sunt serioase. Ne-au solicitat și le-am mai acordat niște termene, autorizații de spargere. Lucrările sunt într-o formă dramatică la ora actuală. Vă invit doar să vedeți pe strada Carpați, în zona după Piața Sud, spre strada Garofiței, să vedeți un exemplu de lucrare. Și acum conductele sunt descoperite, traversările nu sunt reparate. S-au acceptat traversări pe sub blocuri și datorită faptului că nu s-au etanșat ulterior, intră apa la locatari. Spațiile verzi sunt distruse și îmi pun și eu întrebarea și dumneavoastră: oare noi nu avem obligația să controlăm, să sesizăm, deopotrivă directorul Thermoenergy care este prezent, în măsura în care are atribuții, că nu prea are el pe zona aceea dar în special executivul primăriei, prin aparatul propriu. Sunt salariați care au atribuții speciale în acest sens. Fac parte din comisii de recepție, fac parte din comisii de implementare a proiectului. Lucru mare nu am făcut. Eu apreciez noua conducere a Thermoenergy cât se poate pentru acele lucrări, sau acele by-pass-uri, care au făcut, sau duc la a putea alimenta, în caz de o avarie, gen strada Garofiței, prin niște manevre, prin niște vane să mutăm alimentarea a jumătate de oraș prin alte zone, deci să nu lăsăm locatarii. Dar nu este suficient. Consider și spun public că lucrările trebuiau făcute invers, cumva. Prima dată rețeaua principală și apoi rețeaua secundară, căci degeaba faci rețeaua secundară dacă cea principală nu îți permite să duci agentul termic și să îl dai prin parc și prin găuri și mă uitam dimineață, domnul director, pe strada Nufărului iar aveți o avarie mare. Trebuie să interveniți urgent acolo. De asta vă propun și vă rog să îmi acceptați ca la următoarea, proxima ședință ordinară solicităm o informare foarte clară de la Thermoenergy, constructorul acelui proiect de 78 de milioane și de asemenea de la executivul primăriei, cu persoanele implicate. Mergem mai departe, mergem rău. Dacă noi am ajuns în situația ca Thermoenergy să vândă fier vechi să plătească salariile angajaților, nu este în regulă. Viitorul este sumbru pentru societate deși, noi prin condițiile de fmanțare, trebuia să mărim numărul abonaților. Da, sunt de acord cu domnul, întreb, cum putem să determinăm un abonat din Bacău, de aici încolo să vină. Nu mai spun că blocurile noi nu mai au prevăzut prin construcție și prin proiectare acele rețele de încălzire centralizată. De aceea, eu spun să fie pentru toți un semnal de alarmă și vreau, sau propun să avem o informare exactă, corectă și la zi despre situația acelor lucrări care nu sunt puține - 78 de milioane de Euro. Noi înțelegem împrumutul, îl votăm, îl susținem, dar vrem pe viitor nu aici să mai găsim soluțiile de a ieși din impas, deoarece împrumutul nici nu se adresează tuturor cetățenilor. Până la urmă noi plătim din bugetul local împrumutul, dobânzi, comisioane dar ce vină are cetățeanul din cartierul CFR care nu e racordat. A, dacă facem rețeaua de iluminat public, sau o stradă, se adresează tuturor cetățenilor, dar aici pe un segment și din păcate acest segment are condiții modeste că altfel s-ar fi racordat și el, sau ar fi luat și el o centrală. Atât.

Mulțumesc și dacă sunteți de acord să avem o informare la o ședință, corectă și la zi. Mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea- dăm cuvântul domnului viceprimar.

Domnul Primar Cosmin Necula - numai o secundă, domnul viceprimar. Nu e vorba de un drept la replică, ci doar vreau să fac o serie de precizări. Acest proiect de termie a avut 4 primari în funcție. Doi îi aveți în sală. Stavarache la început, a fost Tescaru, primar interimar sau viceprimar cu atribuții de primar, domnul Bîrzu a fost și a venit Necula. îmi pare rău să vă zic că Necula a fost singurul, domnule viceprimar, care a impus amenzi, sancțiuni, acelor firme care din punctul meu de vedere lucrează prost, sau lucrează greșit sau lucrează în toate felurile la acest mare proiect. Și aceste penalități și amenzi le-am dat împreună, toată echipa de la primărie. V-o spun pentru că ne-am implicat împreună. Suntem deja în instanța de judecată cu o solicitare de 2 milioane de lei. Mă înșel, domnule Director Fantaza?

Domnul Fantaza Ciprian - Director Executiv la Direcția Juridică și Administrație Locală - suma inițială, da, dar ele curg, penalitățile sunt pe întârziere. Orice zi de întârziere se adaugă.

Domnul Primar Cosmin Necula - deci, am dat în judecată. Ne judecăm cu acea firmă constructoare...

Domnul Fantaza Ciprian - Director Executiv la Direcția Juridică și Administrație Locală - bineînțeles.

) ..............................——5

Domnul Primar Cosmin Necula -... pentru 2 milioane, cu penalități care curg în continuare. Adică să nu vă închipuiți că i-am luat în ușor, să nu vă închipuiți că i-am tolerat, să nu vă închipuiți că e așa o prietenie cu vreun constructor. Sub nici o formă. Mai mult, ceea ce am găsit raportat la Thermoenergy frizează alte tipuri de relații decât cele civile. Și să știți că demersuri se tot fac, tot vin adrese de la diverse instituții ale statului. Totu-i tratat foarte bine, cu foarte mare atenție. V-o spun și să aveți toată încrederea. O să se prezinte raportarea care a propus-o domnul viceprimar și foarte corect, pentru proxima ședință. O să vă cam puneți mâinile în cap. Pe de altă parte, repet, acest proiect a fost prost de la momentul în care a început. Și de ce a fost prost? Pentru că s-a mințit, cu bună știință, cred eu, doar în scopul de a atrage acele fonduri europene. Și dumneavoastră, și cred în buna dumneavoastră credință, cei care erați concilieri locali la momentul respectiv, ați fost înșelați. S-au depus niște proiecte europene care nu băteau cu realitatea. Povești, că suntem mulți abonați, povești că realizăm termene, povești că facem, că dregem, nu, astea sunt realitățile. Și să știți că ceea ce începe prost sau prin minciună, e greu să îl întorci, să îl așezi pe picioare, să îl faci să funcționeze fără ajutor. Uitați, dacă în cazul Insulei de agrement, care e tot un proiect care a început prost, gândit cu picioarele, pe principiul „drumul spre iad este pavat cu intenții bune”, aproape l-am așezat la locul lui și sper eu cât mai repede să avem săptămâna viitoare un nou executant pentru Insula de agrement, uitați-vă că în cazul Thermoenergy care este un proiect cu un impact enorm, greutățile sunt foarte mari. Și vă spun, în momentul în care, vă dau un singur exemplu, faci două turbine de cogenerare, cu care povestești Uniunii Europene și cetățenilor din municipiul Bacău 29

că dai curent electric și vinzi curent electric și faci tu o mare realizare, dar tu știi încă de la început că țeava de gaz are un debit prea redus ca să poată funcționa ambele turbine odată, greșesc, domnul director?

Domnul Pavai Florin- Director Thermoenergy- nu putem merge cu amândouă. Domnul Primar Cosmin Necula - v-am dat un singur exemplu de ceea ce înseamnă monstruozitatea acestui proiect.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea- dăm cuvântul domnului Viceprimar Ștefan.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc, doamna președinte. Am ascultat ceea ce au spus antevorbitorii mei, domnul primar și domnul Vice Scripăț. Din punct de vedere tehnic cred că nu este cazul astăzi să discutăm, știm cu toții ce se întâmplă la Thermoenergy. Eu aș vrea să discutăm domnule primar, stimați consilieri, despre oportunitatea acestui împrumut și nu așa, pe genunchi, de azi pe mâine. Foarte bine a punctat domnul primar că acest sistem îl au moștenit sau îl păstoresc, l-au păstorit 4 primari. Păi dacă l-au păstorit 4 primari, eu cred că ar trebui să avem un consens politic, cu toții din consiliul local, când este vorba să îndatorăm municipiul Bacău pe încă 10 ani de zile cu o sumă destul de mare, aproape 10 milioane de euro. Și uitându-mă așa pe proiect, dobânda, domnule primar și domnilor consilieri, nu mi se pare una privilegiată, ba din contra , cred că este dobânda care este pe piață astăzi, adică un ROBOR la 3 luni plus 2,5, este o dobândă pe care poate să și-o ia orice societate comercială de la o bancă, undeva la 5,7 dobânda totală. Având în vedere că și eu provin din mediul de afaceri, nu voi fî niciodată împotriva unui împrumut, ba dimpotrivă, consider că este un instrument financiar pe care poți să-1 folosești, însă astăzi, vă spun cu toată sinceritatea că mă voi abține de la acest proiect și ne vom abține, atât eu cât și colegul meu, pentru că îmi doresc ca acest împrumut să fie asumat de întreg consiliul local, nu doar de actorii politici care sunt astăzi la guvernarea locală. Dacă vom găsi, domnule primar, un punct de discuții cu toți actorii politici din consiliul local, veți avea și susținerea noastră. Astăzi ne abținem pentru că a venit un proiect pe ultima sută de metri, este vorba de un împrumut și aș vrea ca toți actorii politici care sunt astăzi în consiliul local să-și asume acest împrumut. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - referitor la urgența pentru care am venit și am pus peste ordinea de zi. Noi suntem în situația în care avem, repet, somații de sistare a furnizării gazelor naturale. Greșesc, domnul director? Termenul de închidere, săptămâna viitoare. Tot îl decalăm. Dar nu discutăm aici de o chestiune pe care să o vreau eu. Doamna consilier, numai o secundă.

Doamna consilier Breahnă-Pravăt Ionela Cristina - mă scuzați.

....................... ............................................ g                   iii                             ............................ 9

Domnul Primar Cosmin Necula - nu discutăm aici de o chestiune pe care să o fi băgat eu pe genunchi, ca să ne înțelegem, că mă grăbeam eu tare și voiam să nu se discute. Nu. Ci datorită faptului că suntem într-o situație de urgență și de aceea, e o situație de urgență, nu caracterul stărilor de urgență declarate de Comitetul de Situații de Urgență. Este o ședință extraordinară, având un caracter extraordinar această problemă.

2. Vă repet, așa, povești de astea cu consensul, cu neconsensul, sunt frumoase dar cineva mai trebuie să își și asume și mai să și rezolve. Nu putem fi prieteni doar la bine sau nu putem fi prieteni doar o dată, iar guvernarea locală se ține cap-coadă. Eu nu am venit către un grup politic sau către altul. Am venit către dumneavoastră în calitate de consilieri locali, oameni buni. Fără culori politice. Fiecare dintre dumneavoastră aveți libertatea de a decide. Nu vreau să vă influențez, nu vreau să vă zic mai mult, dumneavoastră hotărâți ce e bine și ce e rău. Eu doar am propus.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - la termenul limită, m-am uitat în proiect, este 29 noiembrie așa că putem avea o discuție cu toți consilierii locali pentru a rezolva;această situație.

Domnul Primar Cosmin Necula - termenul limită, domnul viceprimar....

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - pentru împrumut.

Domnul Primar Cosmin Necula - termenul limită este 29 noiembrie, dar eu trebuie să trec și prin Comisia de Aprobare a împrumuturilor Administrației Locale (CAIL). Asta e discuția.

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - aceea este 29, comisia.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu, nu. Acolo este termenul final de depunere a documentelor.

Domnul Chindruș Romică - Administrator Public - până atunci trebuie făcute o serie de documente foarte importante și foarte greoaie și trebuie depuse la CAIL. Mai durează și la CAIL, de asta e termenul așa de rapid. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - nu veneam așa...acesta este elementul pentru care am venit cu urgența, nu-i că am vrut eu să nu se discute și repet chestiunea asta. Dacă dumneavoastră considerați că mai trebuie discutat, mai discutăm. Și încă un element, domnilor viceprimari, să știți că împreună conducem acest oraș, executiv. Dumneavoastră aveți posibilitatea să verificați toate scriptele financiare, să vă implicați în absolut toate componentele. Nu v-am împiedicat eu. Aveți anumite atribuțiuni, evident. Vi le faceți atribuțiunile care au fost date prin dispoziție de primar, dar asta nu înseamnă că nu puteți întreba cum funcționează cu adevărat un sistem sau...

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - vreau să vă spun ceva. Dacă nu se achită și am înțeles acum care este problema, deci dacă noi nu facem acest împrumut, vreau să vă întreb domnilor viceprimari, ce le vom spune elevilor la școli când nu vor avea căldură, ce vom spune la Spitalul Județean? Vor rămâne pacienții fără căldură și cum vor opera, vor sta în șube?

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - da, vă răspund, doamna președinte. Școlile din Bacău, în Uniunea Europeană și în 2018, trebuiau să aibă centrale termice de vreo 10 ani. Și cu asta am încheiat. S-a căutat să folosească, ca o condiție, să se îndeplinească condiții. Și copilul o dată este încălzit acasă prin sursele care le are și să încerce să crească numărul abonaților și prin faptul că el este încălzit la școală.

Domnul Primar Cosmin Necula - cine a făcut asta?

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - oricum nu administrația noastră. Oricum eu am reacționat și voi reacționa la un asemenea mod de a induce în eroare 31

niște organisme internaționale care ne dau banii. Apreciez că domnul primar., o să racordăm și spitalul. Nu rezolvăm problema. Noi am avut niște sarcini să venim cu niște abonați noi. Faptul că am racordat Aerostarul, nu mai stârnesc o treabă, am făcut-o ilegal. Am făcut o investiție la nivelul anului 2015 într-o societate privată cu bani de la Guvern. Noi nu aveam ce căuta acolo. De asta spun, elevii îi înțeleg, spitalul îl înțeleg și fac încă apel să găsim soluții ca școlile din municipiul Bacău (sunt frumoase, sunt dotate, sunt modeme, avem elevi premianți) să aibă centrale proprii. Altfel economisesc. Mai pun o întrebare către domnul director: cu ce scop încălzim noi? Școlile trebuie să se alinieze la regimul de încălzire casnică. Pentru ce le încălzim noi de vineri la prânz până luni? Pentru ce le încălzim în vacanță? Că nu toate au posibilități să fie separate. Le încălzim degeaba pe banii comunității. De asta fac apel să ne gândim ca școlile să aibă centrale proprii. Mulțumesc.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - sunt activități și extrașcolare, domnul viceprimar și sâmbăta foarte mulți dintre elevi au proiecte și se lucrează. Este școala după școală și sunt sâmbăta care chiar fac activități. Eu chiar merg la unele activități cu ei și vă zic, în fiecare școală, sâmbăta, clar, se lucrează și nu mai spunem că au și sunt și activități extrașcolare care se desfășoară acolo.

Domnul Pavăl Florin- Director Thermoenergy - gestionarea la școli se face cu fochiștii lor. Ei închid, ei deschid.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - dăm cuvântul domnului consilier Cretu.

Domnul Primar Cosmin Necula - o secundă. îmi cer scuze, domnul Cretu. Ideea domnului viceprimar chiar este lăudabilă. Nu aveți idee de câte ori tot am încercat cu domnul Chindruș, începând de anul trecut, aceste variante. Dar, doamnelor și domnilor consilieri locali, domnilor viceprimari, vreau să vă aduceți aminte de un moment al delirului generalizat în care noi veneam și solicitam Uniunii Europene bani, 80 de milioane de euro, 85 de milioane am solicitat, noi, Municipiul Bacău, cu altă conducere și cu alt consiliu local, ne asumam după aia că vom cabla și vom crește numărul de utilizatori și în paralel primarul acelor vremuri și consiliul local al acelor vremuri ce făcea? Dădea subvenții pentru centrale de apartament. E nebunie. Pe de o parte ceri Uniunii Europene - dă-mi bani că eu racordez tot orașul, pe de altă parte dădea bani subvenție să ne punem centrale individuale. Păi ce nebunie e asta? Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - domnul Crețu, aveți cuvântul.

Domnul Consilier Cretu Cătălin-Bogdan - aș dori să îl întreb pe domnul Chindruș, câte proiecte sunt depuse pentru reabilitarea termică sau modernizarea instituțiilor publice, clădirilor instituțiilor publice, având în vedere că există axe care finanțează expres acest gen de clădiri pentru reabilitări termice, pentru echiparea cu surse alternative sau centrale noi, la nivelul Municipalității?

Domnul Administrator Public Chindruș Romică - deocamdată nu este nici un proiect de genul acesta, dar avem un proiect pe termie. închidere inelară, care este în legătură cu termia și celelalte proiecte pe care le-am avut: Școala nr.2 și parohia, mă refer pe Programul Termoficare 2006-2020, 70% finanțare buget de stat, 30% buget

local și suntem inclusiv ce a spus domnul primar, racordarea Spitalului Județean și Liceul Ion Ghica.

Domnul Primar Cosmin Necula - aici stați să ...să îmi permiteți să vă răspund. Probabil, prin instituții publice la ce vă refereați?

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - școli, licee.

Domnul Primar Cosmin Necula - așa. Domnul Anghel trebuie să vă răspundă aici. O să vă spun și de ce.

Domnul Anghel Adrian - Director ADL - probabil vă referiți la Axa 3.I.B. -îmbunătățirea eficienței clădirilor publice. Această axă a fost deschisă anul trecut până în luna septembrie. în momentul de față este închisă, deci nu se pot depune proiecte. în schimb există premise și promisiuni din partea celor de la ADR Nord-Est în care ne-au spus că această axă se va redeschide. Avem un proiect pentru un colegiu în care s-a făcut documentația tehnico-economică și așteptăm. în momentul când se va redeschide, să depunem.

Domnul Primar Cosmin Necula - care colegiu, domnul director?

Domnul Anghel Adrian - Director ADL - Liceul de Artă, Colegiul ”George Apostu”. S-a și aprobat documentația tehnico-economică în consiliul local, pentru reabilitare, exact ce spuneați dumneavoastră, cu pompe de căldură.

Domnul Primar Cosmin Necula - am înțeles. Acum, permiteți să vă răspund și mai mult. Fiecare, într-un fel sau altul, știe câte o bucățică. Domnul viceprimar cu domnul Anghel, în cursul anului 2017, nu? Domnul Viceprimar Ștefan împreună cu domnul Anghel, în cursul anului 2017, au căutat soluții pentru a fi depuse mai multe proiecte, și domnul Bogdanei știe aceste situații, mai multe proiecte privind reabilitarea termică a instituțiilor publice. Din păcate, noi ne-am dus cu prioritate pentru ceea ce înseamnă sistemul de învățământ, acolo a fost prioritatea principală pe care o aveam. Din păcate, și o spun, dumneavoastră înțelegeți foarte bine ca profesionist. Problema pe care o avem la ceea ce înseamnă componenta clădirilor școlare este faptul că ele trebuie să se încadreze în anumiți parametri de rezistență, stabiliți de către Uniunea Europeană. Sunt niște parametri pe care nu i-am stabilit noi. Din punctul meu de vedere, e o negociere extrem de proastă pe care a facut-o statul român și noi nu avem certitudinea că acele clădiri, de foarte multe ori experții, și aici vă poate spune și domnul viceprimar, veneau și se uitau așa la clădire - din ce an este? Dinainte de 1974. Bun, deci, nu merge. Așteptăm ca redeschiderea noii axe să fie făcută totuși sub altă formă, pe alte principii. Dacă vom fi iarăși cu riscul seismic atestat de expertiză și cu chestiuni de genul acesta și nu va fi consolidare și reabilitare, cum bine spune domnul viceprimar, va fi iarăși o problemă pentru toată lumea.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - cred că de expertiză și de reabilitare, dacă clădirea necesită această intervenție, nu o să scăpăm indiferent de ce condiții vor negocia cei de la guvern sau cine va negocia, pentru că legea prevede că atunci când faci o intervenție pe o clădire existentă, să faci automat expertiză. De ce am ridicat această problemă? Pentru că știu că la nivelul Regiunii Nord-Est există un număr foarte, foarte mic de proiecte depuse pe această axă, lucru care ar facilita câștigarea proiectului depus cu șanse foarte mari.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - am o rugăminte, domnul Crețu, cu scuzele de rigoare. La ora 11 sala este ocupată....

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - imediat termin.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - bun.

Domnul Consilier Crețu Cătălin-Bogdan - această măsură, chiar dacă nu separă din punct de vedere termic instituțiile de Thermoenergy, cel puțin reduc substanțial consumul de energie, deci costurile. Prin urmare, orice proiect pe fonduri europene privind reabilitarea termică a clădirilor pe care instituția municipalității le deține este benefică pentru bugetul municipalității. Mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin Necula - exact din cauzele astea e accesarea mică. Pentru că simt niște condiții pe care nu le îndeplinește nimeni și atunci este o poveste din asta - uite că v-am dat bani, dar de fapt nu puteți să-i accesați. Aceasta este o problemă, care sunt organismele intermediare ale guvernului.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administrator Public și Direcția Economică).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Avizul Comisiei de specialitate nr.5 este nefavorabil.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BOTOI ROMICÂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

absent

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚÂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂT CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

14

-

2

Cu 14 voturi pentru și 2 abțineri, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamnelor și domnilor consilieri pentru asumarea pe care ați facut-o.

Doamna Președinte de Ședință Enula Pricopoaea - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU,

ENULA PRICOPOAEA           NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Olivia Teletin, Mariana Tebeică, Maria Adomnicăi, Rodica Florentina Tamba Ds.I-A-2/Ex.l