Proces verbal din 12.01.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 12 ianuarie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 544 din 17.01.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 12.01.2018.

Domnul Primar Cosmin Necula - Vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Bună ziua. In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr.l din 08.01.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 21 de consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Cosma Elena și domnul consilier Manolache Cristinel.

Supunem aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.12.2017.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

COSMA ELENA

Absentă

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

 • 7.

 • 8.

DĂNILĂ GHEORGHE DIACONU EUSEBIU-IANCU

X

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GH1NGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

16.

LUCA VASILE

X

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

18.

MICLĂUȘ DANIEL

X

19.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

20.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

21.

STAN GABRIEL

X

22

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 voturi pentru, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28.12.2017 a fost aprobat.

Dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina - Bună dimineața. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței extraordinare de astăzi în conformitate cu legea și cu Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului primar pentru a vă prezenta lista de invitați și ordinea de zi aferente acestei ședințe. Mulțumesc frumos.

Domnul Primar Cosmin Necula - Vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, cetățeni ai municipiului Bacău, vreau înainte de toate, de a da citire ordinii de zi și listei de invitați, să vă urez să aveți un an cu sănătate, cu bucurii, cu foarte multe realizări. Vreau să ne gândim întotdeauna că avem nevoie pentru acest oraș să mergem împreună înainte și de asemenea să vă rog, în cazul în care au fost greșeli pe care le-ați semnalat din partea mea sau atitudini care nu au fost pe măsură, să mi le iertați. Vin în fala dumneavoastră cu toată sinceritatea și cu dorința de a începe împreună un an nou așa cum trebuie, un an care aduce aminte tuturor românilor de evenimentele de acum 100 de ani și poate nu neapărat în fcstivismul pc care de prea multe ori nc-am obișnuit să-l facem, sărbătorind anumite momente istorice. Cred că, într-un fel sau altul, ar trebui până la urmă să avem această sărbătoare în suflet și într-un fel să găsim calea ca această sărbătoare a celor 100 de ani de la unire să poată fi sărbătorită în municipiul Bacău, în primul rând prin realizările noastre comune, realizări care sunt dincolo de orice fel de culoare politică și dincolo de orice fel de interpretare. Vreau să vă mulțumesc pentru toată activitatea dumneavoastră de până acum și să vă doresc în primul și-n primul rând sănătate, să aveți multă liniște, multă iertare și să vă ajute Dumnezeu în tot ceea ce faceți de acum încolo și să ne ajute ca împreună să avem mintea limpede și mintea luminată, să găsim drumul pentru acest oraș, drumul cel mai bun. Î11 continuare voi da citire Dispoziției nr.l din 8.01.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Bacău în ședință extraordinară pentru data de 12.01.2018.

Dispoziția:

 • 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 -2019

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 467/ 2017 prm care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/ 2015 -privind Codul fiscal, modificată și completată

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări la plată

Inițiator-DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

PESTE ORDINEA DE ZI

 • 5. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ”ION GHICA”, P+l, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului

HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 6. Proiect de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de călre Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana-Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului „Reluncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinației socio-medicală (spital și cămin de bătrâni), str.Letea, nr.17, din vecinătatea imobilului C3-Clădire Școală, Corp B-Laborator chimic atelier mechanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr.cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 7. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici......Există observații la ordinea de zi?Dacă

nu există observații la ordinea de zi, supunem la vot ordinea de zi prezentată și modificată cu propunerile făcute. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

COSMA ELENA

Absentă

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

7.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

8.

DIACONII El ISEBIU-IANCU

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GFUNGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

16.

LUCA VASILE

X

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

18.

MICLĂUȘ DANIEL

X

19.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

20.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

21.

STAN GABRIEL

X

22

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi a fost aprobată ordinea de zi.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de conflict de interese în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu avem astfel de situații, încât dau cuvântul doamnei președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Breahnă- Pravăț Ionela- Cristina- Doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate astăzi pe ordinea de zi, conform listei care v-a fost deja transmisă în format electronic. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Ni*, cit.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

COSMA ELENA

Absentă

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

7.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

8.

DIACONI T FI TSFBII LI ANCIT

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

16.

LUCA VASILE

X

17.

MANOLACHE CRISTINEL

Absent

18.

MICLĂUȘ DANIEL

X

19.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

20.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

21.

STAN GABRIEL

X

22

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 2Ide voturi a fost aprobată modalitatea de vot aferentă proiectelor de hotărâre aflat© astăzi pe ordinea de zi.

1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Breahnâ-Pravăț Ionela- Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, nu e prima oară când vin cu acest proiect de hotărâre în fața dumneavoastră. Practic, pentru a fi foarte clar și foarte bine înțeles, această modalitate pe care eu o consider a fi oportună, modalitate care este susținută de toate documentele unui studiu, precum și de angajați! aparatului propriu al primarului, aceasta vin în fața dumneavoastră pe bază acestei hotărâri, pe baza acestui proiect de hotărâre, privind o modalitate prin care se poate gestiona domeniul public și domeniul privat al Municipiului Bacău. Procedura indică că după votul eventual favorabil pe care dumneavoastră îl dați sau pe baza votului pe care dumneavoastră îl dați favorabil, se poate constitui o comisie de negociere cu Societatea de Servicii Publice în vederea unei delegări efective a activităților specifice domeniului public și privat, către societatoa noastră, cătro societatea orașului. Deci, practic, suntem în fața unui proiect sau a unei viziuni care are cel puțin două etape de prezentare în fața consiliului local. A avut prima dată o etapă de dezbatere publică, cu care, în fața cetățenilor, am venit și prezentat acest proiect. De asemenea, vin acum în fața dumneavoastră și în cazul unui vot favorabil, va începe o negociere cu reprezentanții societății noastre, pentru ca mai apoi dumneavoastiă să analizați și să vedeți dacă într-adevăr negocierea care a avut loc a fost una corectă, pentru interesele municipalității și pentru interesele orașului. Consider că am spus foarte mult, s-au scris suficiente pe tema acestui principiu de administrare a domeniului public și privat al municipiului Bacău și cred că nu trebuie să avem sute de măturători care stau în aparatul propriu al primarului, cred cu toată sinceritatea că ne trebuie un aparat sau un sistem care să intervină rapid și aici mă refer la societate, cred în faptul că trebuie ca orice domeniu care este afectat prin activitatea acestor delegări să fie unul care se mișcă foarte elastic și foarte rapid, nu cineva încremenit în timp și nu cineva care este bătut în rigorile unor legi ale funcționarilor publici, care din punctul meu de vedere în momentul de față nu asigură o performanță așa cum ar trebui în domeniul public. Cred că aceasta este cea mai eficientă modalitate prin care un oraș își poate administra un domeniu public și unul privat și cred în faptul că cei peste 1000 de km de gard verde pe care îi are municipiul Bacău în momentul de față pot fi administrați cu mult mai eficient de către o societate care are un obiect de activitate foarte bine și foarte strict delimitat în acest sens și nu cum se întâmplă în momentul de față cu cei 200 de oameni pe care-i avem, trebuie să și măturăm, trebuie să facem și curat, trebuie să tundem și gardul verde, să acoperim și gropi, într-un fel sau altul să centrăm și să dăm cu capul cu acești oameni, care nici nu pot fî plătiți în funcție de performanțele lor, dar pe de altă parte nici nu pot fi, într-un fel sau altul, sancționați pentru un eventual dezinteres, așa cum ar trebui. Cred că modalitatea de operare pe care o societate ce îndeplinește și rigorile legilor societăților comerciale, Legii 31, pe de o parte, cât pe de altă parte o societate care să aibă un unic acționar care este Municipiul Bacău, care va primi întotdeauna întregul profit pe care îl primește această societate sau pe care îl face această societate, o societate la care deține controlul cu adevărat consiliul local, cred că este soluția cea mai importantă pe care poată să o aibă o municipalitate, pentru a avea un braț efectiv de acțiuni. în acest scop i-am invitat pentru eventualele dumneavoastră întrebări și nu numai, dar pentru a se prezenta așa cum nu au facut-o, din punctul meu de vedere, în anul care a trecut și nu cred că au făcut bine. I-am invitat pe domnii: Popa, domnul inginer Popa, domnul inginer Zaharia, n-am să le dau sub nici o formă funcțiile, dumnealor se vor prezenta, pentru a vă prezenta dumneavoastră, doamnelor și domnilor consilieri locali și stimați cetățeni ai municipiului Bacău, ce reprezintă această societate, ce a făcut cu adevărat această societate, făcând aici o mică paranteză, că nu sunt rudă cu nimeni din această societate și nici nu intenționez să devin. Dincolo de aceste aspecte, pot să vă spun în felul următor, că dumnealor de prea multe ori au considerat că trebuie să muncească și rezultatele să se vadă, să fie apreciate de către cetățeni sau de către consiliul local la justa valoare. Cred totuși că o mult mai bună comunicare și având în vedere că au și forțe proaspete, pot să le aducă un plus de credibilitate în fața dumneavoastră, pentru că în momentul de față, deși lucrările pe care noi, municipalitatea le-am încredințat, au fost făcute în totalitate și au fost făcute de foarte bună calitate și aici fac această paranteză, Lot ceea ce a piimil spie execuție această socielale și-a lacul treaba foarte bine, dar cred că totuși această societate trebuie să fie mai prezentă în tot ceea ce înseamnă spațiul public băcăuan și pe de o parte este vorba de prezentarea dumnealor, pe de altă parte este vorba de votul dumneavoastră. Domnilor ingineri, vă rog.

Domnul Director al Societatății de Servicii Publice- Popa Vlad Ionuț - Bună ziua, mă numesc Popa Vlad Ionuț, sunt director general la Societatea de Servicii Publice și vin în fața dumneavoastră pentru a prezenta un raport de activitate în ultimul an, cu realizările noastre în desfășurarea anumitor activități, în baza contractelor si în baza comenzilor oferite de Municipiul Bacău. Ca activități principale realizate de societate, avem reparații și amenajări, lucrări de igienizare și compartimentare nestructurală, servicii de întreținere iluminat public, prestarea de servicii dezinsecție, dezinfecție, deratizare, organizare de evenimente, servicii de asamblare mobilier urban: bănci, coșuri de gunoi, servicii de dotare și transformare a unor containere în toalete publice. Societatea, la momentul de față, are un număr de 57 de angajați și lucrările au început etapizat, funcție de fiecare serviciu în parte, pe care vi l-am prezentat mai înainte. Lucrările de DDD au început în luna august, pe baza unei comenzi primite de la Municipiul Bacău, am obținut în primă fază, toate avizele și autorizațiile necesare desfășurării acestei activități, am realizat norme locale de lucru având în vedere faptul că această activitate nu este încadrată în norme de deviz proprii, astfel încât să putem să creăm un preț optim, față de ceea ce s-a executat până acum în cadrul municipiului Bacău. Am folosit capcane omologate pentru prinderea rozătoarelor, am montat în decursul anului trecut peste 1100 de stații de intoxicare și aș vrea să prezint zonele: Piața centrală, zonele creșelor, Protecția Civilă, Bazin de înot și în apropierea instituțiilor de învățământ. Am mai realizat un număr de 33 de săli de clasă, în programul clasa pregătitoare, clasa 0, în fiecare locație făcând lucrări de hidroizolație, terasă, finisaje interioare, reabilitare instalații electrice, termice, înlocuire ferestre, uși, după caz. în cadrul societății, tot în partea de construcții, am mai realizat lucrări de reparații, zugrăveli lavabile, holuri și aș dori să dau cu exemple ca să... "Vasile Alecsandri”, Grădinița ”Crai Nou”, lucrări de igienizare, compartimentare nestructurală Creșa 3, hidroizolație terase ”Octavian Voicu”, reparații clădirii Cimitir "Sărata II”, reparații la Bazinul de înot, "Constantin Anghelache” la baza sportivă, Teatrul ”Radu Beligan”, Școala Gimnazială ”Mihai Drăgan”, aici făcând două laboratoare. în septembrie am primit o comandă privind implicarea noastră în iluminatul public, am realizat în termenul de 120 de zile, 3 luni de contract, aproximativ 400 de intervenții la îcțcaua de iluminat public, asiguiând totodată și icpaiația sistemului de iluminai ornamental, lucru pe care noi le-am și montat pe teren, un număr de vreo 700 de bucăți. Totodată pe partea de iluminat am realizat zona centrală a municipiului, cu, zic eu, cu un design bun pentru ceea ce arată centrul la momentul de față. Tot departamentul intervenții a realizat si a asamblat, a montat un număr de 200 de bănci, 200 de coșuri de gunoi, în luna decembrie realizându-se și montajul lor efectiv pe teien în uima ceieillor de la asociațiile de proprietari, persoane fizice, etc. în luna decembrie ne-am apucat de organizarea evenimentului "Sărbători de iarnă 2017”, mai precis printr-un spectacol pe data de 5 decembrie, prilejuit de iluminatul festiv, aprinderea bradului de Crăciun și în data de 31 decembrie spectacolul de revelion și implicit focul de artificii. în calitate de prestator, zic că am asigurat tot ceea ce înseamnă montarea, operarea, regie de spectacol, tot ceea ce s-a putut, activităților de management aferentă acestor evenimente. Aceasta este activitatea noastră pe anul 2017. Vă mulțumesc.

Domnul Primar Cosmin NECULA - Rugămintea mea către dumneavoastră ar fi ca această prezentare pe care ați facut-o dumneavoastră să fie dată fiecărui membru al consiliului local și nu numai.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - o să inițiez procedura de obținere a avizelor și îl invit pe domnul secretar Ovidiu Popovici să prezinte avizul de legalitate.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Unitatea Municipală de Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -mulțumesc frumos. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Domnul Consilier Ghingheș, vă rog frumos.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - mulțumesc. Am trei întrebări către reprezentanții Societăți de Servicii Publice. Și mi-ar plăcea ca dumnealor să răspundă cât mai la obiect. Dacă au aderat la strategia națională anticorupțic care este o obligație pentru o întreprindere, întreprinderile publice, aprobată prin hotărâre de guvern, deci este o obligație și acolo aveți și o anexă 5 care stabilește un standard de publicare a unor informații de interes public, multe de altfel, pe care dumneavoastră nu le aveți pe site. Și în privința asta aș dori să întreb. Dacă dumneavoastră vă considerați capabil să gestionați administrarea domeniului public și privat al municipiului, când nu ați fost în stare să publicați aceste informații de interes public în acest an? Și vă întieb asta în lumina în care domnul primat a menționat ceva de genul ca societatea are forțe proaspete în privința comunicării cu cetățeanul sau comunicării informațiilor de interes public. Și aici am două întrebări către domnul primar că ați spus ceva de forțe proaspete în sensul comunicării cu opinia publică. La ce v~ați referit când ați spus forțe proaspete? Și o întrebare, dacă îmi permiteți. Eu cred că este necesar acest răspuns. Dacă domnul Gabi Ioniță și doimiul Nicolae Zaharia sunt finii dumneavoastră? Domnul Gabi Ioniță fiind avocatul care a câștigat primul contract negociat prin SEAP de către această Societate de Servicii Publice, iar domnul Nicolae Zaharia prezent de față fiind angajat în cadrul acestei Societăți de Servicii Publice și aflându-se în conducere ei. Deci, dacă sunt finii dumneavoastră? Mulțumesc.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂT - pentru prima întrebare.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - suntem conform legii. Nu înțeleg. Asta cu strategia care spuneți dumneavoastră. Aderarea strategică. Ce număr spuneți?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - ok.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - spuneți.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - A fost aprobată strategia națională anticorupție la nivelul Guvernului României în anul 2016 prin HG 583/2016. Acolo sunt o serie de obligații pentru întreprinderi publice, ca cea pe care dumneavoastră o conduceți, de afișare a unor informații de interes public.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - noi afișăm ...... ............. ........■             ........ I—*HI II I—— ......................... ț informații de interes public.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - da, foarte sumar. Ok...

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - sumar nesumar, asta e.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - o să vă rog să deschideți, să accesați această lege și să vă uitați la anexa 5 și să vedeți că este o pagină de informații pe care dumneavoastră trebuia la această oră....

Domnul Director de Ia Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - am înțeles, o să mă uit pe anexa 5.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș . la această oră să le aveți pe site.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - vreți să spuneți să mă uit la anexa 5, nu?

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - nu, să respectați legea în general.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPAbun , bun, mulțumesc.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - așa. Mai ales dacă doriți să administrați întreg domeniul public și privat al municipiului. Deci, când veniți în fața noastră, a Consiliului Local, ar fi bine să fiți deja puși la punct în privința respectării legii.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - suntem. Respectăm legea, nu înțeleg...

Domnul Consilier Cristian Ghingheș bun, la ora care vorbim, pe site nu sunt afișate aceste informații de interes public și dacă doriți pot să dau citire listei, dar nu cred că are rost acum. Ok.

Domnul Primar Cosmin NECULA - doamnelor si domniilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, mi-au fost puse două întrebări. Prima întrebare referitor la capitolul comunicare, vă pot spune în felul următor: au primit forțe proaspete, au prins forțe proaspete și aici mă refer la persoana domnului Mircea Merticariu. Nu este nici un fel de secret, dumnealui lucrează în această societate si are exact această componentă de comunicare. Pe această componentă de comunicare și sper ca dumnealui să poată aduce în mod foarte eficient imaginea a toate cele pe care le face societatea, care deși este blamată și înjurată, bineînțeles pe motiv de a se ajunge într-un fel sau altul la mine, sunt convins că dumnealui va reuși împreună cu colegii săi să facă o treabă bună și să facă o prezentare cât mai exactă și cât mai clară a acestei societăți și mai ales activității și rezultatelor pe care le are.

2. Fără a jigni pe nimeni, fără a încerca sub nici o formă niște răspunsuri de natură să jignească pe cineva, dar țin să fac o serie de precizări, deoarece acest tip de întrebări sună foarte mult cu tribunalele, cu întrebările puse de tribunalele poporului, de către asesorii populari, pornind cu anul 1948. Sunt o persoană publică. Sunt Primarul Municipiului Bacău și viața mea este deschisă ca o carte. Dar totuși și eu, ca și ceilalți oameni, mă consider a fi un om normal care am dreptul să am relații intime și de intimitate cu alți semeni de ai mei. Să fiu acuzat că sunt, sau nu sunt rudă cu cineva, sau în vreo legătură, să mi se expună într-un fel sau altul viața privată, ce face soția, ce face copilul, să-mi fie urmărită soția, să-mi fîe urmărit copilul, sunt obișnuit. Dar n-am să cedez niciodată. Oricât de meșteșugit ar fi pusă întrebarea sau în fața oricui, n-am să cedez la eventuale întrebări specifice asesorilor populari ai anului 50, doar de dragul de a face un punct în plus, sau de a mă disculpa, deși nu există loc al unei vini. N-am să prezint niciodată care sunt legăturile mele de prietenie, sau de neprietenie, religioase, cu unii sau cu alții chiar dacă unii își doresc să arunce cu noroi mai tare în mine, într-un eventual demers de al meu de a nu face acest lucru. Dar vă spun și n-am să prezint nimănui acestea. Dar pe de altă parte, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați cetățeni ai municipiului Bacău, vă pot spune că cu nu am rude în Societatea de Servicii Publice. Dar mai mult de atât, nu o să vin în fața dumneavoastră, sau în fața nimănui, să prezint.

Doamna Consilier Ioana Raluca DINU- doamna președintă, pot să iau cuvântul? Domnul Primar Cosmin NECULA Rude sau afini.

Domnul Consilier Cristian Ghingheș - deci sunt finii dumneavoastră.

Domnul Primar Cosmin NECULA - poate nu ați înțeles. Am spus că nu am rude sau afini în Societatea de Servicii Publico, sau fini, sau ce vreți dumneavoastră.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - s-a trecut la .... mai sunt discuții?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Am și eu o întrebare pentru domnul director. Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - poftiți.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - Domnule director, o întrebare punctuală. V~a ajutat cu ceva terenul care a fost constituit ca aport în natură, terenul din Parcul Mircea Cancicov, v-a ajutat cu ceva în derularea activității? Concret. Asta este singura întrebare.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - concret, da. Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - în ce fel?

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - în felul în care, pe terenul respectiv din Parcul Cancicov, sunt bazele de producție în care ținem materialele, ținem acele... acel teren a fost folosit pentru a depozita anumite lucruri la ...în primă.... pe parte de logistică nu știu să vă explic, înțelegeți ce vreau să spun.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - nu, dar era ideea, dacă era domeniul public al municipalității?

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA -terenul este în domeniul public.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - numai un pic. El a fost trecut la un moment dat în domeniul privat ca să vi-1 dăm ca aport în natură. Mă refer, până la data, mă refer, pe perioada în care a fost aport în natură la capitalul societății, v-a ajutat cu ceva această chestiune pentru îmbunătățirea serviciilor dumneavoastră? Pentru că, din câte îmi amintesc, la acel moment, așa s-a motivat, pentru că s-a trecut, dacă nu înșel, de vreo trei, patru ori s-a adus acel proiect în fața consiliului local. Și dumneavoastră trebuie să știți foarte bine. Și s-a motivat la acel moment că trecerea acelui teren în patrimoniul societății ca aport în natură va duce la îmbunătățirea calității serviciilor și la niște servicii care să coste mai puțin pe băcăuani. S-a ajuns la acea concluzie după un an de zile?

Domnul Director de Ia Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - da, bineînțeles. Și dacă vreți să vă explic, să vă explic despre ce este vorba. Deci, acel teren care îl tot discutăm, nu am adus aici o poză ca să vedeți despre ce este vorba, acolo trebuie făcută o curățenie, trebuie demolat absolut tot și trebuie creată o nouă bază logistică modernă, nu știu cum spun, normală, pentru a se realiza niște servicii de calitate. E logic, acel teren trebuie făcut și îmbunătățit astfel încât să realizăm niște servicii de calitate.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - am înțeles. Deci, practic nu ați fructificat acel teren la valoarea lui...

Domnul Director de Ia Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - nu, până acum nu.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ valoarea lui...

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA -la momentul de față avem niște containere puse acolo, în fine, ne descurcăm, să zicem așa, fără a intra în logistica care este prinsă în acea hotărâre de consiliu local.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - vă mulțumesc, domnule director. Apreciez faptul că v-ați prezentat, în sfârșit vă cunoaștem și noi. A doua oară cred că vă văd în plenul, de fapt a treia oară, în plenul consiliului local.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - da, mulțumesc si eu.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - și apreciem că ne-ați dat aceste mape. Mai ales că sunt și de culoare galbenă. Acum ce să înțeleg. Că încercați...

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - dosarele acestea le aveam.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - așa ar fi fost benefic dacă am fi avut aceste dosare mai din timp. Oricum ele sunt destul de subțirele și am reușit să le parcurgem. Mulțumim.

Domnul Director de la Societatea de Servicii Publice Vlad POPAam făcut un rezumat, cum zic eu, la prezentarea ...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - mulțumim, domnule director.

■■■■               .......... .........■■!■■■!■■■■                III                  «                          9                      '

Domnul Director de Ia Societatea de Servicii Publice Vlad POPA - mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - doamna președintă de ședință.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - mai avea o ...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - spuneți.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - mai aveți ceva de adăugat?

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - mai am ceva dar cu o excepție, dacă alți colegi nu au întrebări.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ - păi s-au mai înscris la cuvânt domnul primar și domnul consilier...

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - la sfarsit am să iau si eu cuvântul.

.............. »                            3                                      5

Domnul Primar Cosmin NECULA - rugămintea este să continue discuțiile în consiliul local, eu doar vroiam să fac o mențiune foarte mică referitor la acest capitol. Nu vă ascund domnule consilier local si stimate doamne si stimati domni consilieri

5                                                                 3                         >

locali, că fac o analiză în care, pe baza căreia, există posibilitatea ca să vin în fața dumneavoastră cu propunerea de diminuare a capitalului social a Societății de Servicii Publice, pentru că ideile de bază de la care s-a plecat exact pentru a avea o reducere de costuri, pentru a avea .... s-au concretizat, dar nu neapărat să poată fi un foarte mare atu pentru societate faptul că au un patrimoniu și un capital la această bucată de teren. Aici este marea diferență. Pe de o parte și între o societate care acționează pur și simplu independent și o societate care are, este deținută și este în contiolul municipalității, faptul că noi putem veni oricând să luăm în calcul, să luăm în discuție patrimoniul și asseturile pe care le are societatea, evident fără a le prejudicia într-un fel sau altul;

2. Diferența dintre mine și alți așa ziși închipuiți politicieni. Eu sunt capabil să vin în fața dumneavoastră după un an, să vă spun că poate nu a fost chiar atât de eficientă această măsură. Si să-mi si asum acest lucru. De aceea am si venit si chiar cred în ceea ce v-am zis încă de la începutul ședinței. Eu vreau să mă stiti si vreau să vă știu si eu pe dumneavoastră, partenerii, să vă știu ca și parteneri pentru tot ceea ce înseamnă municipiul Bacău. Și dumneavoastră puteți greși, și eu pot greși, nu deținem nici unul dintre noi adevărul suprem și absolut. Da, acesta este rolul până la urmă al consultărilor, al dezbaterilor, al discuțiilor, chiar dacă uneori și eu fiind la fel de tânăr, și eu într-un fel sau altul și alți colegi de ai mei tot tineri, avem tendința de a deveni prea acizi. Acesta este punctul meu de vedere. Luăm în calcul acest... și facem această analiză. S-ar putea să fie mai simplu de gestionat patrimoniul fără acest teren și fără a exista alte discuții, râmând să vedem o structură de calcul pentru că într-adevăr de la ce s-a plecat inițial, în tot ceea ce înseamnă prețul prestaților oferite către populație se iau în calcul absolut toate chiriile sau taxele pe care dumnealor le-ar plăti în calitate de neproprietari, ci doar de posesori sau detentori ai acelui teren. Poate că luăm în calcul și discuția de a-i strămuta pe dumnealor într-o altă zonă, care cred eu că este mult mai propice, dumnealor vă pot mai multe detalii. E vorba de terenurile militare, de halele militare din zona Constanței, deoarece acolo s-au reparat tancuri. Pot fi reparate și utilaje și alte asemenea lucruri în acea zonă. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - și eu, în replică, dacă îmi permiteți doamna președintă, apreciez poziția dumneavoastră. Nu vă ascund și faptul că în forurile partidului, în forurile PNL Municipiul Bacău s-a discutat despre oportunitatea inițierii unui proiect privind diminuarea de capital. Cu atât mai mult mă bucur că și dumneavoastră sunteți în asentimentul nostru și vă asigur de tot sprijinul nostru, pentru că din punctul nostru de vedere, pentru a elimina orice dubiu cu privire la funcționarea acestei societăți și important este să o facem funcțională și cât mai eficientă, și aici aveți sprijinul nostru. Trebuie ca acel teren să intre în proprietatea publică a municipalității, pentru a nu se mai discuta și a nu se mai da loc diferitor interpretări și de ce nu, pentru a nu supune la diferite riscuri, pentru că intrând această societate în circuitul comercial, există anumite riscuri cu privire la patrimoniu acestei societăți.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNĂ - PRAVĂȚ -mulțumim, doamna consilier Ioana Dinu dorea să mai intervină.

Doamna Consilier Ioana Raluca DINU - am o rugăminte către toți membri comisiei de validare să mi se alăture, ca să numărăm voturile și să stabilim rezultatul votului, vă rog frumos. Mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - cine mai este în comisia de validare?

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂȚ - s-a trecut deja la ...

Doamna Consilier Ioana Raluca DINUdomnul Dănilă, domnul Bîrzu, doamna Cristina Pravăt.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI doamna Pravăț, am înțeles. Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂȚ -s-a trecut deja la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI - domnul Bîrzu, mergeți în față lângă doamna Dinu. Predați buletinul președintei, doamna Dinu.

Doamna președinte de ședință Ionela - Cristina BREAHNÂ - PRAVĂȚ - domnul consilier Mădălin Pârâianu dorea să mai intervină.

Domnul Consilier Mădălin - Nicolae PÂRĂIANU - da, mulțumesc, foarte pe scurt. Cu sprijinul celor din conducerea societății aș vrea să clarificăm două aspecte care văd că au suscitat ceva interes în spațiul public și lumea este un pic nelămurită. Dar se poate verifica foarte clar... tranșant de data asta și odată pentru totdeauna. Profitul societății, într-adevăr, mic, mare, rămâne în visteria Municipiului Bacău. Asta este o treabă clară, iar salariile tuturor angajaților de acolo se vor hotărî în consiliul local, prin hotărâre de consiliu local. Deci, nimeni acolo nu își va da prime, cadouri, saci de bani de unul la altul, ca să plece cu ei acasă. Să fie treaba clară. Și eu cred că am nevoie de sprijinul lor și întărirea a ceea ce am spus acum. Mulțumesc.

Domnul Consilier Daniel MICLĂUȘ - doamna președinte de ședință, înainte de a număra voturile. Dacă îmi permiteți și domnul primar după ce termină convorbirea telefonică. Ca la baschet, time-out. Doamna președinte de ședință, stimați colegi, deși apreciem eforturile reprezentanților societății, de îmbunătățire a comunicării cu membri consiliului local, Partidul Național Liberal nu și-a schimbat poziția, rămânem pe aceiași poziție consecventă, ca și data trecută, consider că trebuie să ne respectăm principiile. Pe de altă parte, nu vreau să înțelegeți greșit votul nostru, ci este o mână de ajutor întinsă atât domnului primar cât și acestei societăți. Domnule primar, vreau să vă spun cu toată aprecierea sinceră pe care v-o port, că nu vreau să ajungeți ca Primarul Sectorului 4 din București, colegul dumneavoastră din PSD, care anul trecut s-a bătut cu pumnii în piept că va rezolva problema gunoiului din Sectorul 4 București, a luat conliaclul de la REBU și a făcut o societate de servicii publice cu acel obiect de activitate și vedeți și dumneavoastră ce scandal este acum în Sectorul 4 în care locuitorii, cetățenii de acolo sunt sufocați de gunoaie și s-a ajuns ca taxa de salubritate să fie mărită cu 135%. Eu am spus și data trecută și îmi mențin argumentația. Deși apreciez, încă odată vă spun, deschiderea societății și asta este o chestiune de normalitate. Eu fac o propunere atât către dumneavoastră, cât și față de colegii noștri, cât și față de reprezentanții societății. Dacă ei au început să funcționeze cât de cât bine, haideți să îi ajutăm în activitatea lor să-și îmbunătățească atât calitatea serviciilor și să fie cât mai competitivi în ceea ce privește derularea activităților. Dacă veți veni cu acel ...și nu-i un secret, căci nu trebuie să facem negociere în spatele ușilor închise, dacă veți veni, dacă vom veni și cu acel proiect de diminuare de capital prin care acel teren să revină municipalității, vom constata că activitatea acestei societăți se îmbunătățește pe zi ce trece și percepția cetățenilor vizavi de această societate, pentru că iertați-mi expresia, m am întâlnit cu mai mulți cetățeni din municipiul Bacău, neangrenați politic și în momentul în care am abordat acest subiect legat de Societatea de Servicii Publice, mi-au spus mulți dintre ei că nici nu știu că există. Ba un cetățean mi-a și replicat că această societate este fantomă. Adică eu vă spun de percepția publicului, că aici nu puteți să mă contraziceți. Eu zic, eu apreciez la modul cel mai sincer și vă dau cuvântul meu de onoare că veți avea în mine un aliat în ceea ce privește îmbunătățirea serviciilor față de cetățeni și nu vă voi face viața grea pe tot felul de tertipuri, sau să ne împotrivim de dragul de a ne împotrivi. Dar eu consider că în momentul în care, și putem vorbi și de studiul de oportunitate, sunt avantaje și pe gestiune directă, eu l-am studiat cu foarte mare atenție. Nu numai pe gestiune indirectă. Sunt avantaje pentru că avem oameni pregătiți, cu resursele pe care le avem. Dar eu zic că dacă această societate va confirma în următoarea perioadă de timp, coroborat cu diminuarea capitalului, putem analiza la un moment dat cedarea unei părți, a unui serviciu, nu neapărat toate inserate astăzi în proiect. Și putem să o facem etapizat. Să creștem normal, ca dumneavoastră să puteți, în fața cetățenilor, să veniți într-adevăr și sa spuneți - domnule, uite, eu am încercat, am venit și vreau să creștem cât mai natural cu putință, nu dintr-o dată pentru că însuși reprezentantul societății a spus că mai au chestiuni de făcut și atunci întrebarea normală este următoarea*, dacă dumnealor nu au putu să facă mai puțin, răspunsul este că nu pot să facă mai mult, în această perioadă de timp, mă refer. Cred că am fost destul de explicit și votul nostru ni-1 asumăm pentru că nu putem să ne schimbăm convingerea în 2-3 săptămâni, cât au trecut de la ultimul vot pentru că nu au apărut elemente noi care să ne conducă la concluzia și să votăm cu inima deschisă, vă spun la modul cel mai sincer, nu am nici o miză personală în ceea ce privește această Societate de Servicii Publice. îmi doresc din toată inima ca această Societate de Servicii Publice să-și facă treaba și să ajute într-adevăr. .. pe mine, pe noi toți să trăim într-un oraș mai curat, într-un oraș mai civilizat, cu servicii către cetățeni, de bună calitate, și nu în ultimul rând la un preț competitiv, domnule primar, pentru că am constatat că unele obiecte de inventar, să zic așa, au fost achiziționate și facturate la un preț mai mare decât dacă l-am fî obținut noi direct de pe piață. Și atunci vă spun sincer, puteți să mă combateți fără nici o problemă, eu așa am constatat, acele coșuri de gunoi, acele bănci, dacă Primăria le-ar fi achiziționat în mod direct din magazin, putea să obțină un discount la o anumită cantitate și eu cred că prețul final ar fi fost mai mic. Dumneavoastră mă puteți contrazice, asta este părerea mea. Cred că am fost destul de succint și eu cred că pe viitor putem găsi o soluție de compromis în interesul tuturor cetățenilor. Vă mulțumesc.

DL Primar Cosmin Necula numai o secundă, fac o mică paianteză. Apreciez toate cele spuse de domnul consilier local, nu mă supăr când mi se propun și alte variante sau alte teme. Totuși vreau să fac această mică paranteză și știu eu foarte bine de ce o fac, referitor la această poveste, care nu vreau să rămână poveste și nu vreau într-un fel sau altul, dumneavoastră să fiți influențat într-un mod negativ și incorect de eventuale povești publice și am să-i las pe domnii de la societate să vă explice foarte concret cât au costat, ce n-au costat, pentru că diferența între a face, a construi acel coș de gunoi și a-1 cumpăra de pe piață, e mare. Nu cred că prețul a fost mai mare decât dacă l-ar fi luat de pe piață, dar am să-i las să facă aceste mențiuni. Vă rog.

Domnul Vlad Popa - Director Societatea de Servicii Publice Bacău - da, apropo, discuția coșul de gunoi, deci să vă explic așa coșul acesta de gunoi, cum a apărut. Noi am cumpărat așa: am luat niște cadre metalice, am luat niște lemn, le-am confecționat noi aici în orașul acesta, în orașul Bacău, cu oamenii noștri, nefăcând ceea ce spuneți dumneavoastră partea de comerț, să spunem, în a achiziționa coșul de undeva cu un preț fără ca el să zicem, nu știu, să se întoarcă un leu înapoi, să zicem, în cadrul municipiului. Diferența de preț nu subzistă, nu știu cum să mă exprim, pentru că acel preț este un preț de piață. Nu putem să comparăm, nu știu, un coș de plastic cu un coș de metal, adică nu știu, nu avem..., fiecare coș are gabaritul lui. Pe o piață liberă există un coș de la 150 la 10 milioane. Nu cred că această comparație care spuneți dumneavoastră, că este scump, este puțin, este mult, nu cred că are nici o relevanță.

Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumim, domnul director. Dacă mai sunt alte observații? Dacă nu, o rog pe doamna consilier Ioana Dinu, în calitate de președinte a Comisiei de validare să prezinte procesul verbal încheiat în urma procedurii de vot secret.

D-na consilier Dinu Ioana-Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind stabilirea a modalității de gestiune a serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local din Municipiul Bacău, în conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002

Inițiator - Dl. Cosmin NECULA- PRIMARUL MUNICIPIULUI BACAU

 • 1. Consilieri prezenți -21

 • 2. Numărul consilierilor care au votat -21

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUM

  [ĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  Art.l Se aprobă Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002, conform ANEXEI I la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  2.

  Art.2 (1) Se aprobă gestiunea indirectă (delegată) ca modalitate de organizare si realizare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local in conformitate cu Ordonanța nr. 71 /2002, prin negociere directă cu Societatea de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  3.

  (2) Comisia de negociere va fi stabilită la nivelul Municipiului Bacău prin Dispoziție de Primar și prin Decizia Directorului General, la nivelul Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  4.

  Art.3 Se aprobă Regulamentul și Caietul de sarcini al concesiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local în municipiul Bacău, conform ANEXEI II la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  5.

  Art.4 Se aprobă Contractul-cadru de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local, conform ANEXEI III la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  6.

  Art.5 (1) Se aprobă Metodologia de fundamentare a nivelului prețurilor și tarifelor pentru serviciile publice de administrare a domeniului public si privat de interes local în municipiul Bacău, conform ANEXEI IV la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  7.

  (2) Se aprobă tarifele pentru parcările cu plată din Municipiul Bacău, conform ANEXEI V la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  8.

  (3) Se aprobă tarifele pentru atribuire locuri de înhumare pentru o perioadă de 7/25 ani, și tarifele pentru serviciile prestate în cimitire, conform ANEXEI VI la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  9.

  Art.6 Se împuternicește domnul Cosmin NECULA -Primarul Municipiului Bacău ca în numele și pe seama Municipiului Bacău sa semneze contractul de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local precum și toate actele necesare ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  10

  Art.7 Primarul Municipiului Bacău prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

  11

  Art.8 Hotărârea se comunică Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Compartimentului    Unității    Municipale    pentru

  Monitorizare, împuterniciților Municipiului Bacău în AGA a Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA și Societății de Servicii Publice Municipale Bacău SA. S-a adoptat

  16

  5

  0

  12

  Art.9 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  16

  5

  0

Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumim. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - proiectul de hotărâre a fost aprobat deci cu 16 voturi pentru și 5 voturi împotrivă.

DL Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, vreau să vă mulțumesc pentru votul dumneavoastră și pentru a vă arăta că mă țin de cuvânt și nu sunt genul de politician care să fiu netransparent sau care să am ceva de ascuns cu privire la această societate, prin votul dumneavoastră am fost împuternicit, cer scuze că vă deranjez numai puțin, prin votul dumneavoastră am fost împuternicit să încep o serie de negocieri cu Societatea de Servicii Publice și tot eu să desemnez prin dispoziție persoanele care vor fi alături de mine și vor participa. Adresez o invitație publică tuturor grupurilor politice să-și desemneze participanți la aceste negocieri, să fie prezenți alături de mine la aceste negocieri cu Societatea de Servicii Publice, pentru a vedea în mod clar, cert, transparent, despre ce este vorba și ce intenționăm să facem și de ce nu, pentru a aduce un plus de valoare acelei comisii, pentru că sunt convins că pot exista sugestii diu puitea duirmeavoastiă, pertinente de altfel, cate să aducă un plus de eficiență întregului proces. Rugămintea mea este să vă desemnați câte un reprezentant, cei care sunteți prezenți în sală și să participați la aceste negocieri alături de mine. Sunt convins că împreună putem găsi calea cea mai bună pentru acest oraș. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință -Brealină-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumim, domnule primar și mulțumim și pentru invitația de a colabora la aceste serii de negocieri. Mergem mai departe.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Vin în fața dumneavoastră cu proiectul de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Bacău pentru anul 2018 — 2019. Nu am pretenția că vin în fața dumneavoastră cu lista supremă, să zic, în sensul organizării acestor unități de învățământ într-o rețea extrem de bună sau care să îndeplinească condițiile fantastice. Vin cu o listă în care încercăm o serie de mici ajustări. Pe de altă parte, nu vă ascund faptul că alături de domnul Viceprimar Ștefan, încă de anul trecut am încercat să facem o revoluție în întregul sistem. Am avut foarte multe piedici. Am ajuns la un moment dat și prin instanța de judecată și nu am pretenția faptului că această propunere pe care v-o fac în acest an reprezintă ceea ce mi-aș fi dorit eu cu adevărat sau domnul viceprimar. Din păcate, avem o serie de componente legislative pe tot ceea ce înseamnă legislația angajaților din Ministerul învățământului, care din punctul meu de vedere reprezintă un dezastru. Să nu poți să iei o școală să o rearondezi către un alt centru bugetar deoarece există riscul ca acei dascăli să-și piardă complet locul de muncă. Reprezintă din punctul meu de vedere o deficiență catastrofică a acestui sistem de învățământ, trecând de faptul că, din punctul meu de vedere, parcă sistemul de învățământ românesc este făcut în așa fel încât dascălii să nu poată ajunge niciodată la performanțe și să fie preocupați tot timpul de cum mai strâng trei hârtii, cu cine trebuie să mai vorbească să mai treacă nu știu ce examen, să mai vină nu știu a câta mia comisie, a nu știu câtelea ARACIP, ARACIS, ARABIS. Din păcate, din punctul meu de vedere, dascălii copiilor noștri, conform legii, sunt mai preocupați de cum să-și țină locul de muncă, sunt mai preocupați cum să mai facă niște hârtii către minister, pentru că i cere nu știu caro legislație. Eu așlept de la Parlamentul actual, și am discutat cu parlamentarii de Bacău, din partidul din care fac parte, trebuie o modificare radicală a acestor componente. Fără îndoială aceste impedimente de natură legislativă în tot ceea ce înseamnă structura de angajare a dascălilor, ne pun și pe noi într-o situație destul de complicată și aveam o viziune în care facem o cât mai mare descentralizare. Am rămas oarecum prinși în aceeași structură închegată și formată de-a lungul timpului. Pe de altă parte, o să vedeți că ceea ce ne dorim noi și dovada faptului că suntem de bună credință în tot ceea ce înseamnă sistemul românesc de învățământ și sistemul băcăuan, vom veni în continuare cu propuneri către dumneavoastră pentru a ne continua obiectivele investiționale pe tot ceea ce înseamnă unități școlare. Dar cred, și fac o mică paranteză, că sunt o serie de unități școlare care au nevoie de un refresh în tot ceea ce înseamnă management, cred că sunt unele unități școlare care au nevoie de o reașezare poate pe alte centre bugetare, cred că ar trebui o serie de ajustări în tot ceea ce înseamnă componenta de management și de cheltuire a banului public în toate unitățile școlare, fără a acuza, Doamne ferește, pe cineva, sau fără a interveni în vreun fel. Pot să spun în schimb că pentru mine și pentru echipa care o conduc eu, va reprezenta învățământul băcăuan și școala în general, că-i grădiniță, creșă, școală, liceu, liceu teoretic, liceu profesional, va reprezenta în continuare o prioritate și o să vedeți că ne ținem de cuvânt și pe acest buget vom veni probabil cu o serie de capitole investiționale și mai importante decât cele pe care le-am făcut anul trecut. Cred cu toată sinceritatea, deși aici nu discutăm de voturi și nu sunt investiții care să aducă voturi și aplauze, dar cred că este extrem de important să avem aceste investiții în tot ceea ce înseamnă viitorul acestui oraș, în tinerii acestui oraș, în copiii acestui oraș, pentru că dacă ne dorim un viitor peste 10 ani și ne dorim peste 10,15,20 de ani ca la această masă să se afle niște oameni care sunt complet neafectați de ingerințe ale vreunei înalte porți, indiferent că înainte avea semilună si acum are stelute, si să fie într-o stare de normalitate și de corectitudine față de strămoșii care i-au ținut pe acest pământ. Vin cu acest proiect în fața dumneavoastră cu rugămintea de a-1 aproba în forma în care este, cu mențiunea că orice este perfectibil, orice este supus unei judecăți de mai mare valoare și cu rugămintea de a susține pe bugetul anului care vine și la proiectul de buget, capitolele investiționale dedicate învățământului băcăuan. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumim și noi, domnule primar. Trecem la procedura de obținere a avizelor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică Și Administrație I ,ocală și Serviciul Cabinet Primar).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț lonela-Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Vă rog, domnul consilier Mădălin Pârâianu.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae - am un amendament la punctul 2 al ordinii de zi: articolul 1- sc completează anexa nr. 2 rețeaua școlară a unităților de învățământ preuniversitar particular din municipiul Bacău pentru anul școlar 2018 - 2019, la proiectul de hotărâre cu punctele 15 și 16 ce vor avea următorul cuprins:

 • 15. Grădinița cu program normal și prelungit „Benthal”, municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr.41;

 • 16. Colegiul Universității ”George Bacovia”, municipiul Bacău, Str. Pictor Theodor Aman, nr.96.

Articolul 2- Prevederile articolului anterior vor intra în vigoare doar după obținerea avizului conform, eliberat de Inspectoratul Școlar Județean Bacău. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- supunem la vot amendamentul ridicat de domnul Pârâianu.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

COSMA ELENA

absent

6.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

1ROFTE DUMITRU

X

15.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 2]

. de voturi pentru a fost aprobat amendamentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- mai sunt amendamente ?

Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravaț lonela-Cristina - discuții?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse prin amendamentul aprobat.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

3ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

COSMA ELENA

absent

6.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

X

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

8.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 2]

. de voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre cu modificările aduse.

3.Se trece la punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind completarea HCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr 227/ 2015 -privind Codul fiscal, modificată și completată.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc, doamna președinte. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind completarea EtCL nr. 467/ 2017 prin care s-au aprobat pentru anul 2018 taxele locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr. 227/2015 - privind Codul fiscal, modificată și completată. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică Și Administrație Locală, Poliția Locală a Municipiului Bacău și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri)

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4, 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Domnul consilier Mădălin Pârâianu, vă rog frumos.

Domnul consilier Pârâianu Mădălin- Nicolae - (nu se înțelege, înafara microfonului) .... nr.9121/94067/90732 /11.01.2018 prin care suntem anunțați că Direcția Județeană de Statistică Bacău a comunicat că indicele total al prețurilor de consum este de 102,63%. Se impune introducerea art.6 la proiectul de hotărâre care va avea următorul cuprins:

Art.6.- După Art. 5 din HCL nr.467/2017 se introduce un nou articol, art.6 cu următorul cuprins:

„Art.6. Se aprobă indexarea taxelor anuale de concesionare și închiriere teren, proprietatea municipiului Bacău, prevăzute în contractele încheiate cu persoanele fizice și juridice, având în vedere indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică - Direcția Județeană de Statistică Bacău. „

Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumim, domnule consilier. Rog pe domnul secretar să supună la vot prezentul amendament. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE Șl PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CTOCODEIMIHAELA

X

5.

COSMA ELENA

absent

6.

DIACON U EUSEB1U-IANCU

X

7.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

8.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHET MIRCEA

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACIIE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

1

Cu 20 de voturi pentru și o abținere a domnului Ghingheș, amendamentul a fost aprobat.

Doamna Președinte de ședință —Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumesc.

Vă rog să supuneți la vot și proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici- Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. ort.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

’ENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BIRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

 • 4.

 • 5.

CIOCODEI MIHAELA

X

COSMA ELENA

absent

6.

DIACONU EUSEBIIJ-IANCU

X

7.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

8.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHF.T MIR CEA

X

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

16.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

17.

LUCA VASILE

X

18.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

19.

MICLĂUȘ DANIEL

X

20.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

21.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

22.

STAN GABRIEL

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

21

-

-

Cu 21 de voturi pentru a fost aprobat proiectul de hotărâre .

Am și eu o nelămurire. Domnul Ghingheș, la amendamentul aprobat v-ați abținut. Acum, la proiect, ați aprobat cu tot cu amendamentul la care v-ați abținut. Ca logică a votului nu am înțeles.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian - cu proiectul, pe fond, sunt de acord, dar nu cu amendamentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am înțeles. Mulțumesc. Următorul proiect.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina îl invită pe domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group SA Bacău pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări la plată

Inițiator-DL. COSMINNECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș mulțumesc. Este vorba despre un proiect de hotărâre privind mandatarea împutemiciților Municipiului Bacău în Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății Thermoenergy Group pentru aprobarea garantării sumelor reprezentând datorii către bugetul de stat și bugetul asigurărilor sociale de stat, care pot face obiectul unei eșalonări de plată.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală , Administrator Public și Unitatea Municipală pentru Monitorizare).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sunt discuții asupra prezentului proiectul de hotărâre? Nu sunt. Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

COSMA ELENA

absent

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

7.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

8.

DIACONU EUSEBIU-IANCU

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

12.

FECHET MIRCEA

X

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

X

16.

LUCA VASILE

17.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

18.

MICLĂUȘ DANIEL

X

19.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

20.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

21.

STAN GABRIEL

X

22

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

20

-

1

Deci avem 20 voturi pentru și o abținere, a domnului Fechet Mircea (așa cum face domnul consilier Fechet precizarea la pagina 31).

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina -trecem la proiectele de PESTE ORDINEA DE ZI, Punctul 5, invitându-1 pe domnul Viceprimar Ștefan să prezinte Expunerea de motive la acest proiect de hotărâre.

PESTE ORDINEA DE ZI:

5.Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț lonela-Cristina dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ’TON GHICA”, P+l, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș - mulțumesc. Stimați colegi, avem pentru prima dată două proiecte de hotărâre similare, prin care anumite persoane, în speță la Proiectul nr.5 domnul Grigoraș Viorel solicită pentru obținerea autorizației de construire, un acord de vecinătate pentru construirea unui imobil pe strada Nicolae-Titulescu nr.6. După cum ați văzut și în Expunerea de motive, în partea de nord a proprietății se învecinează cu Municipiul Bacău, în speță cu Colegiul „Ion Ghica”. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-l votați în forma prezentată. Vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul dc hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală și Director Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 2 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - mulțumesc. Dacă sunt discuții asupra prezentului proiect de hotărâre? Nu sunt, s-a trecut deja la procedura de vot secret.

Doamna consilier local Dinu Ioana Raluca - S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 - Cămin Colegiul Economic ”ION GHICA”, P+l, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CE nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ -VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

1. Consilieri prezenți-21

2. Numărul consilierilor care au votat-21

Nr. crt.

NUMĂR VOTURI

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1 - Se aprobă emiterea acordului favorabil, solicitat de către domnul Grigoraș Viorel pentru obținerea autorizației de construire clădire locuințe colective cu spații comerciale la parter situată în municipiul Bacău, str. Nicolae Titulescu nr. 6, din vecinătatea imobilului C2 -Cămin Colegiul Economic „ION GHICA”, P+l, suprafața construită la sol 697,06 mp, nr. cadastral 6519, CF nr. 25307/ N, str. Oituz nr. 15 și a imobilului - HIDROFOR Războieni, str. Oituz nr. 1, domeniul public al municipiului Bacău.

S-a adoptat

20

1

0

2.

ART. 2 - Prezenta constituie „acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 700 din 12.10.2017, fără vreo altă formalitate.

S-a adoptat

20

1

0

3.

ARI'. 3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și domnului Grigoraș Viorel.

S-a adoptat

20

1

0

4.

ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-a adoptat

20

1

0

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-la Proiectul nr.4, fac o rectificare, domnul Fechet s-a abținut. Deci, cu 20 de voturi pentru și o abținere a domnului Fechet.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-domnul consilier Miclăuș. Vă rog frumos.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, domnule Miclăuș.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-ati aprobat, domnul Miclăuș, lăsați-mă să vorbesc. Ați aprobat modalitatea de vot, pentru Proiectul nr.l. Votul a fost secret. Nu vă mai chemați colegii la apel și nu mai întrebați „care-i al tău”? Avem Președinte al Comisiei de validare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Miclăuș, domnul Miclăuș...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-domnul consilier, dar aveți membru în comisie. Domnul Bîrzu este membru în Comisia de validare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-comisia de validare...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-domnul Miclăuș, deci asta-i de sancționat. Nu respectați, da, principiile pe care vi le-ați asumat când ați votat...

Doamna Președinte al Comisiei de validare Dinu Ioana-Raluca-stimați colegi, numai un pic. Stimați colegi...

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș-domnule consilier, dar fiecare grup politic are membru în Comisia de validare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș nu mai știa cum a votat? Dumneavoastră nu mai stiati acum cum ati votat? Dumneavoastră nu mai stiati?

Doamna Președinte al Comisiei de validare Dinu Ioana-Raluca-doamna Președinte, vă rog, lăsați-mă să vorbesc. Stimați colegi, ați numărat? Ați numărat. Ați avut buletinele, le-ați numărat. Corespunde rezultatul votului cu ce este în buletine?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-mă auziți un pic? Mă ascultați un pic? Deci, tocmai ca să nu las loc la interpretări, am vrut să verific, să văd cu ochii mei.

Doamna Președinte al Comisiei de validare Dinu Ioana-Raluca-corect.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-ati văzut, că nu m-am lansat...

Doamna Președinte al Comisiei de validare Dinu Ioana-Raluca-de asta v-am și pus la dispoziție buletinele, să le numărați.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu m-am lansat în nici o afirmație. Eu vă spun, grupul consilierilor liberali, toți au votat împotrivă, 5 voturi

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-și eu la fel.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-bun. dacă cinci cu unu fac șase, nu iese un vot.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-cu...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel -nu e problema noastră.

(Nu se înțelege, vorbesc mai multe persoane odată).

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dumneavoastră faceți astfel de insinuări.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-probabil organele de anchetă vor stabili.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-... .stați liniștit.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, domnule Miclăuș...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu faceți astfel de insinuări.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, domnule Miclăuș...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-încercati să mă băgați, într-un joc din asta interesant, așa...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, domnul Ghingheș, domnul Miclăuș, mă auziți oleacă?

Doamna Președinte al Comisiei de validare Dinu Ioana-Raluca-este vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș, sunt...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule

Secretar...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-sunt organe de anchetă, care vor elucida acest mister pe care dumneavoastră îl transformați acum într-o poveste polițistă.

Eu mă bucur că domnul Ghingheș...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-n-am transformat, noi acceptăm rezultatul votului. Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul Ghingheș...

Domnul consilier Miclăuș Daniel-doar că nu-mi ieșea la numărătoare.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule Miclăuș, vorbea domnul Secretar. Vă rog frumos, haideți sa vorbim pe rând și să încercăm să... Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule Secretar, exprim public faptul că am votat împotrivă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Miclăuș...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule

Ghingheș, domnule Ghingheș, vă opriți? V-am dat cuvântul?

Domnul Consilier Ghingheș Crișțian-păi cum dacă domnul Secretar...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-i-am dat cuvântul. Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnule Ghingheș, nici nu mă interesează cum ați votat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi atunci de ce insinuați acest lucru, domnule Secretar? Insinuați acest..., asta ati făcut mai înainte.

9                        7                 9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ce am insinuat, domnule? Am spus că... Domnul Consilier Ghingheș Cristian-m-ati întrebat „nu mai știți cum ați votat”? Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-am spus doar că ...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-asa cu un ...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păi tocmai.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian- am spus, împotrivă am votat.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, nici nu mă interesează cum atî votat.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nici nu mă interesează cine a votat și cum a votat, dacă aveți dubii dumneavoastră, conform obiceiului, cu mâna dreaptă, așa, din punctul meu de vedere, inclusiv dumneavoastră acum ați constatat rezultatul votului și nu aveți nici un dubiu cu privire la buletine, iar în privința cum ați votat dumneavoastră, credeți-mă că nu am încredere nici în mine, da? Cu atât mai puțin nu pot să am încredere în dumneavoastră că spuneți aici, pentru că pe facebook spuneți una, aici spuneți alta.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok, eu am exprimat punctul a ceea ce am făcut.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-și nici nu trebuie să~mi dați mie socoteală.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da? Nu mă interesează. Votul este secret, dumneavoastră nu trebuie decât să mențineți această condiție.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-bun, atunci nu mai insinuați lucruri de genul acesta. Nu mai insinuați lucruri de genul acesta, vă rog frumos.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna Președinte, domnule Secretar....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu am insinuat nimic. Am crezut că ați avut dumneavoastră nelămuriri asupra cum ați votat dumneavoastră. Nu mi-am închipuit că ați făcut un fel de cenzură.

Domnul Consilier Miclâuș Daniel-pentru a nu plana ... Nu am înțeles ieșirea doamnei Președinte, sigur. Sincer.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-cum nu înțelegeți ieșirea mea?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna Președinte....

.......... ■          »                                    9

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-lăsați un pic să vorbesc?

Domnul Consilier Miclăus Daniel-pentru a nu plana nici o suspiciune, eu accept rezultatul votului...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina- vă las să vorbiți, după aia mă ascultași dumneavoastră Vorbesc eu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu accept rezultatul votului, pentru a nu plana suspiciuni am zis de față cu toți colegii să vedem, m-am lămurit, gata, pentru mine e subiect închis.

Doamna Președinte de ședința Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul consilier, ieșirea mea, cu ghilimelele de rigoare, se bazează pe întrebarea pe care i-ați pus-o domnului consilier Crețu și am auzit-o cu urechile mele și cred că colegii din Comisia de validare pot confirma...

Domnul Consilier Miclăus Daniel-doamna Președintă...

1                            .............................. ....... —                                    5

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-„care e votul tău”? Așa l-ați întrebat pe domnul Crețu.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-doamna Președintă si dumneavoastră faceți la

.......................................... ..... *                   ................ 5                          3                                                                            3 P.S.D. la fel, liderul de grup are obligația să știe cum votează ceilalți colegi ai lui.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-păi puteați întreba în particular, nu în timpul ședinței.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pozitia comună, poziția este comună, eu știu cum au votat colegii.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-suntem în ședință. Modalitatea de vot este secretă.

Domnul Consilier Miclăus Daniel-sunt discuții care exced cadrului. Vreți să știm...

——.......... .................■.................. 3                                                  3        5

(Nu se înțelege, vorbesc mai multe persoane odată).

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-haideti să încheiem discuțiile. Votul este secret. Din punctul meu de vedere nimeni nu poate întreba pe nimeni.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-pentru mine e subiect închis. Gata.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am o propunere, am o propunere pentru elucidarea acestui mister.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-păstrati-o pentru dumneavoastră propunerea pentru elucidarea...

Nu e nici un mister.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-as dori să propun...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-rezultatul votului, rezultatul votului, deci domnul Ghingheș, haideți să înțelegeți un lucru.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-dori să propun reluarea votului, domnule Secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-mă bucur pentru propunerea dumneavoastră.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-lăsati-1 să vorbească și pe el.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dar nu, l-am înțeles ce vrea, mi-am dat seama de cum a deschis gura. în fme, domnule Ghingheș, vreau să vă informez că, potrivit legii, este interzisă reluarea votului. Doci, din păcate pentru dumneavoastră...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-la această masă am mai făcut-o, cu acceptul dumneavoastră.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci, domnul Ghingheș...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-cu acceptul dumneavoastră am mai facut-o.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-s-a reluat votul în momentul în care nu ieșea la numărătoare și nu băteau.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-păi și acum, sunt suspiciuni acum.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-ce suspiciuni?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnii...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul consilier, am ajuns la Proiectul nr.6.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnii de la P.N.L. spun că au votat cu toții împotrivă, la fel și eu.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-ati mai inventat un scenariu, domnul Ghingheș?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu. La fel și eu și vreau să elucidăm acest mister, pentru că altfel..

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-la Proiectul nr. 1 până la Proiectul nr. 6 ați mai inventat un scenariu?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-vom ajunge la alte povești, domnule Secretar si n-ar fî bine.

5

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnulc Ghingheș, din punctul meu de vedere...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-haideti să reluăm votul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-deci. din punctul meu de vedere, nu pot să vă permit să reluați votul, pentru că legea ne interzice acest lucru. Deci, atât eu cât si dumneavoastră...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am înțeles. A ieșit cum ați vrut dumneavoastră si lăsati....Ok.

9                     9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnulc Ghingheș, atâta timp cât dumneavoastră v~ați dus, ați numărat voturile, eu cred că până la 21 știți să numărați, da? Ați numărat voturile, v-au ieșit din punct de vedere al matematicii elementare. Acum nu știu, dumneavoastră de ce faceți circul acesta, vă profită circul acesta, sau încercați să aruncați o fumigenă? Nu înțeleg. Dar, în fine, din punctul meu de vedere votul esle clar. Vă mulțumesc.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-de ce nu supunem, vă rog, la vot propunerea mea?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul consilier Ghingheș....

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ca să nu existe dubii.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul consilier Ghingheș....

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-pentru că e ilegală.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul consilier Ghingheș, suntem la Proiectul nr.6.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-bine, am înțeles. A ieșit cum ați vrut dumneavoastră.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-mergem mai departe și supun discuției dumneavoastră Punctul 6 de pe ordinea de zi, invitându-1 pe domnul Viceprimar Ștefan să prezinte Expunerea de motive aferentă.

6. Se trece la punctul 6 al ordinii de zi și doamna Președinte de ședință -Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan-Daniel Dragoș să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana-Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului „Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinației socio-medicală (spital și cămin de bătrâni), str.Letea, nr.17, din vecinătatea imobilului C3-Clădire Școală, Corp B - Laborator chimic atelier mechanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr. cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ - VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel Dragoș -mulțumesc. Este vorba de același acord de vecinătate solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu loana-Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului „Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinație socio-medicală din str. Letea, nr.17. Ați avut materialul la mapă și vă rog să-1 votați în forma prezentată.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul Ghingheș, dacă nu vă liniștiți, o să vă rog să părăsiți sala. Vă rog frumos.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok. știți ce bănuim noi? Că ați schimbat buletinul de vot acolo, dar asta o să fie o altă discuție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, vă rog frumos, scrieți. Domnul Consilier Ghingheș Cristian-ok. ok.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela Cristina eu în calitate de...

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-faceti ce știți mai bine.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-....secretar al

Comisiei de Validare, da, împreună cu colegii mei, probabil, o să vă dau în judecată pentru afirmația asta. Da, chiar cum vă permiteți, da?

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-auziti...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-...să faceți astfel de afirmații.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-auziti...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul Ghingheș, dar chiar mă supărați.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-circul acesta...

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-păi circul acesta îl faceți dumneavoastră, domnul Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-eu am vrut să verific frumos buletinele de vot.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnule Ghingheș, s-a văzut clar că nu ați știut ce să mai inventați între Proiectul nr.l și Proiectul nr.6.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-eu nu înțeleg,eu nu înțeleg, de ce țipați la mine. Nu înțeleg.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-cum să nu țip, dacă îmi spuneți că am înlocuit buletinul de vot.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu, am spus că asta este bănuiala mea, n-am spus că ați făcut lucrul acesta.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-Doamne ferește. Deci...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-e bănuiala mea, asta am spus. E bănuiala mea și am dreptul să am bănuieli.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-rog să-mi permiteți, da...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am dreptul să am bănuieli sau nu mi se permite de la P.S.D. să am bănuieli, de la împărăție?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-vă spun că dați dovadă de...

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca-am și eu o piopuneie. Pentru a se evita aceste suspiciuni, pe viitor, cred că o să stabilim un loc unde se strâng buletinele de vot, iar fiecare dintre domnii consilieri, după ce votează, o să ducă buletinul de vot în locul respectiv, pentru a elimina aceste suspiciuni.

Domnul Secretar Nicoiae-Ovidiu Popovici-doamna consilier, de la următoarea ședință va exista o urnă, nu se vor mai da buletinele din mână în mână, ca să nu mai avem nici un fel de discuții...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-în sfârșit.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-șî să nu mai uite nimeni...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-în sfârșit.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-...si să nu mai uite nimeni cum a votat. Da?

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-stiti, că au fost atacate hotărâri de consiliu local, tocmai pe chestiunea asta că nu s-a respectat modalitatea de vot secret, că nu exista urnă, cabină și toate celelalte. Și sunt hotărâri judecătorești.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-modalitatea de vot secret noi am respectat-o, dumneavoastră n-ați respectat-o.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-nu asa ca idee.

■—■■■■■■■■■■■                   ........................................ ......................................... 9

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dumneavoastră n-ați respectat-o.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel- ca idee. V-am zis pentru mine e subiect închis, ce să mai.. .Gata. în viață prindem experiență.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-domnul consilier Miclăuș, pentru mine nu e subiect închis, ați avut reprezentant, da, în Comisia de validare.

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-știi să câștigi, trebuie să știi și să pierzi.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-deci, ați ajuns să faceți niște acuzații, după ce domnul Bîrzu, da...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-n-am făcut acuzații, doamna Președinte.

Doamna Președinte de ședință_____Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-nu

dumneavoastră, domnul consilier Ghingheș.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am spus că e bănuială, n-am făcut...

Domnul Consilier Miclăuș Daniel-eu sunt Toma Necredinciosul, vreau să pun mâna, să văd.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am spus că e bănuială, n-am făcut acuzații.

Domnul Consilier Diaconu Eusebiu-Iancu-domnule Miclăuș, ați vorbit ca un sportiv adevărat.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-faceți afirmații fondate, aici nu dați curs bănuielilor.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-și eu am bănuiala că dumneavoastră ați votat, domnule Ghingheș, sincer acum.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-faceti politică în continuare asta știți să faceți cel mai bine.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-dacă e vorba de bănuieli, sincer...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-domnule Secretar, dumneavoastră asigurați legalitatea acestei ședințe, sau vă implicați în jocuri politice? Pentru că eu nu văd de ce...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-când vorbim de bănuieli, avem poziții egale, domnule.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-am o întrebare. De ce n-a fost urnă de vot până acum, domnule Secretar? De ce n-a fost urnă de vot până acum la această masă? Cumva pentru a face acest gen de joc? Da?

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-da. domnul Ghingheș, aveți dreptate. în visele dumneavoastră probabil așa este.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-haideti...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-nu. v-am pus o întrebare pertinentă, de ce nu este urnă de vot aici?

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț lonela-Cristina-dar cum de n-ați spus-o până acum? V-a luminat domnul Secretar acum. Deci procedura a fost clară, procedura de vot secret, cum a fost și până acum...

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-domnul Ghingheș, de doi ani de zile m-am întemeiat pe buna credință a dumneavoastră. Deci, din momentul acesta, buna credință a dumneavoastră pentru mine nu mai există, pentru că este...

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-v-am pus o întrebare? V-am pus o întrebare, domnule Secretar.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-nu, nu, nu. Ca să elucidăm, de data viitoare avem urna, domnilor. Nu mai dați din mână în mână.

Domnul Consilier Ghingheș Cristian-perfect. Perfect.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-și o să-1 rugăm pe domnul Ghingheș să se bage și cu capul în urnă, acolo.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici-îi dăm niște Lecitină lui domnul Ghingheș.

Există avizul de legalitate scris al domnului Secretar.

Există raportul scris al Direcției Juridice și Administrație Locală.

Există raportul scris al Directorului Adjunct-Structura Organizatorică Arhitect Șef. Există în scris rapoartele Comisiilor de specialitate nr.2 și nr.5, favorabile.

Doamna Consilier Dinu Ioana-Raluca- S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind emiterea acordului solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana - Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vedeiea realizării obiectivului ”Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinație socio - medicală (spital și cămin de bătrâni)”, str. Letea, nr. 17, din vecinătatea imobilului C3- Clădiie Școală, Corp B Laborator chimic atelier mecanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr. cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău

Inițiator - DL. ȘTEFAN DANIEL - DRAGOȘ -VICEPRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-20

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-20

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1

  ART. 1 — Se aprobă emiterea acordului favorabil, solicitat de către Constantinescu Dumitru si Constantinescu Ioana - Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului     "Refuncționalizare,     consolidare,

  mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni si construire clădiri cu destinație socio -

  9                                                                                                                9

  medicală (spital și cămin de bătrâni)”, str. Letea, nr. 17, din vecinătatea imobilului C3- Clădire Școală, Corp B - Laborator chimic atelier mecanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr. cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  2.

  ART. 2 - Prezenta constituie "acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 16 din 12.01.2017, Iară vreo altă formalitate.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  3.

  ART. 3   - Hotărârea va fi comunicată

  Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, domnului Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana Lăcrămioara.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

  4.

  ART. 4 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre sc comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  19

  1

  0

Doamna Președinte de ședință Breahnâ-Pravăț Ionela-Cristina-următorul punct de pe ordinea de zi. Este Proiectul nr.7 și-l invit pe domnul Primar Cosmin Necula să prezinte Expunerea de motive.

7. Se trece la punctul 7 al ordinii de zi și domnul Președinte de ședință — Diaconu Eusebiu-Iancu dă cuvântul domnului Primar al Municipiului Bacău să prezinte Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula -mulțumesc, doamna Președinte de ședință. Stimați domni și doamne consilieri locali, vin în fața dumneavoastră cu prezentul proiect de hotărâre prin care se modifică HCL nr.252 din 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul de exercitare a unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri. Referitor la buna desfășurare a capitolului de activitate al Primăriei Bacău în care sunt implicați zilierii, în scopul acesta este prezentul proiect de hotărâre. Vă mulțumesc mult.

5

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-mulțumim și noi domnule primar.

Domnul Primar Cosmin Necula-s-a mărit salariul la zilieri, asta-i.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă rapoartele favorabile. (Direcția Juridică și Administrație Locală și Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - dacă sun discuții asupra acestui proiectul de hotărâre? Nu sunt și îl rog pe domnul Secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. cri.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

-

-

2.

BOTOIROMICĂ

X

-

-

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    IONELA-

X

-

-

CRISTINA

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

-

5.

COSMA ELENA

absent

6.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

7.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

8.

DIACONU EUSEBIUIANCU

X

9.

DINU IOANA-RALUCA

X

10.

DRAGOMIR DOINA

X

11.

FECHET MIRCEA

Ieșit din sală

12.

GHERASIM CONSTANTIN

X

13.

GHINGHEȘ CRISTIAN

X

14.

IROFTE DUMITRU

X

15.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

X

16.

LUCA VASILE

X

17.

MANOLACHE CRISTINEL

absent

18.

MICLĂUȘ DANIEL

X

19.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

20.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

21.

STAN GABRIEL

X

22.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

23.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

-

TOTAL

20

-

-

Având în vedere că domnul consilier Fechet este ieșit din sală, chiar nu știam, avem 20 de voturi pentru.

Doamna Președinte de ședință Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina-ședinta Consiliului Local al Municipiului Local de astăzi a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare. Rezultatul de la voturile secrete au fost citite ulterior finalizării proiectelor respective. Acestea au fost inserate imediat la punctele cărora aparțin pentru menținerea cursivității și o mai ușoară înțelegere la parcurgerea procesului verbal. Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,         SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA        NICOLAE OVIDIU POPOVICI

întocmit: Tdctin Olivia, Mariana Tebeică, RodicaTamba, Maria Adomnicăi

Ds.I A-2/ Ex.l