Proces verbal din 07.05.2018

Proces verbal - Ședință extraordinară a CLB din data de 07 mai 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65205 din 08.05.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 07.05.2018.

Domnul Primar Cosmin Necula - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmjn Necula - mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. In conformitate cu prevederile art.39 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția 1154 din 03.05.2018 a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri, ședința putându-și începe lucrările. Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela (concediu de odihnă), domnul consilier Miclăuș Daniel și domnul consilier Ghingheș Cristian. (Domnul consilier Crețu Cătălin-Bogdan a intrat ulterior în sală).

Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2018.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUC A

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLAUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, având în vedere prezența în sală și a domnului Crețu, procesul verbal al ședinței ordinare din data de 27.04.2018 a fost aprobat.

Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur -doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare. Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

Domnul Primar Cosmin Necula - sărut mâna, bună ziua. Vă mulțumesc foarte mult doamnelor și domnilor consilieri locali pentru că sunteți prezenți astăzi, aici, la această ședință, care pentru municipiul Bacău este deosebit de importantă. O să vedeți pe ordinea de zi proiectele pe care vi le propun, cel puțin primele două proiecte care sunt deosebit de importante pentru noi. Voi da citire ordinii de zi:

  • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT* în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET -CINEMA ORIZONT”

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 3. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului „Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 4. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația "Insula Cercetașilor”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Festivalului Luminii 2018”, ce se va desfășura în data de 19 mai 2018 la Bacău Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

  • 5. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a Il-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfășura în perioada 19 - 20 mai 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Există observații la ordinea de zi prezentată? Dacă nu există observații, supunem la vot ordinea de zi.

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚ      IONELA-

CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VAS1LE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PARAIANU MĂDALIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

■w

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobată ordinea de zi. Dau cuvântul domnului președinte de ședință.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - doamnelor și domnilor consilieri, supun aprobării dumneavoastră, modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, conform listei care v-a fost transmisă. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUIL1E

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în

discuție pentru ședința din 07.05.2018.

  • 1. Se trece la punctul 1 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre vin în fața dumneavoastră pentru a solicita votul în vederea realizării proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT* în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofinanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile. După cum ați citit și din expunerea de motive, este vorba de realizarea unui proiect investițional în fostul sediu al Cinematografului Orizont, proiect ce poate beneficia în urma votului dumneavoastră dar și în urma evaluărilor făcute de UE prin intermediul organismelor intermediare, dacă nu mă înșel, proiect ce poate să aibă drept impact deosebit de important pentru mediul de afaceri din municipiul Bacău, cu preponderență cel tânăr, deci practic un loc în care să putem stimula afacerile și ideile pe care tinerii le pot dezvolta în municipiul Bacău, toate acestea desfașurându-se într-un cadru instituțional permis prin modernizarea, consolidarea și refacerea Cinematografului Orizont, după cum știți, un obiectiv care aparține în momentul de față Municipiului Bacău, dar care nu are o destinație care să permită utilizarea acestuia în condiții optime. Pentru orice fel de lămuriri necesare, domnul consilier Lucian Bogdanei vă poate sta la dispoziție. De asemenea și domnul director al ADL, Anghel, vă poate sta la dispoziție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există aviz de legalitate. Cu ocazia asta întreb și dacă există conflicte de interese sau situații de incompatibilitate în legătură cu proiectele de pe ordinea de zi. Nu există astfel de situații.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și A.D.L.).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog, dacă sunt ? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CR1STINA

X

X

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETM1RCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 2. Se trece la punctul 2 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT*

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin Necula - mulțumesc, domnule președinte de ședință. Doamnelor și domnilor consilieri locali, prin prezentul proiect de hotărâre, se poate spune că este în completare cu primul proiect de hotărâre, deoarece vin în fața dumneavoastră cu propunerea de aprobare a documentației tehnico-economice faza D.A.L.I., pentru obiectivul de investiții: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT”.

Deci, aici discutăm în urma unui vot favorabil din partea dumneavoastră, discutăm de proiectul tehnic al Cinematografului Orizont, proiect care va putea găzdui HUB-ul pentru tineret. Doamnelor și domnilor consilieri locali, de asemenea, aparatul de specialitate vă poate sta la dispoziție pentru orice fel de întrebare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și A.D.L.).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, vă rog ? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPÂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor și domnilor consilieri locali, vă mulțumesc foarte mult pentru votul dumneavoastră. Prin intermediul votului favorabil pe care l-ați dat în unanimitate, putem, într-un termen cât mai scurt, să ajungem la etapa în care Cinematograful Orizont este pe deplin funcțional și acolo vor funcționa structuri de tineret care se vor ocupa de dezvoltarea viitoarelor bussines-uri pe care aceștia le propun. De asemenea, o să vă rog să mă scuzați pe mine, pe domnul Administrator Public și pe domnul Lucian Bogdănel deoarece vom pleca de aici direct către Guvernul României pentru întâlnirea cu Vicepremierul și cu Ministrul Afacerilor Europene și a Fondurilor Europene pentru tot ceea ce înseamnă componenta lui Thermoenergy care așa cum v-am spus și cum am și demonstrat până în momentul de față, nu o lăsăm de izbeliște și trebuie să o aducem pe calea cea dreaptă. încă odată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră la această oră. Mulțumesc și aparatului tehnic. Vă urez succes în continuare.

  • 3. Se trece la punctul 3 a! ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană "Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos- mulțumesc. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici -o pauză de 2 minute. Există o informație potrivit căreia cei de la Biblioteca Județeană vor face la Ateneu și nu mai au nevoie de colaborarea cu noi și tocmai de asta nu are sens dacă se verifică acest aspect. Trecem la punctul 4.

Doamna consilier Dinu Ioana Raluca - păi la Ateneu este evenimentul cu spitalul pe 18 mai.

Domnul consilier Fechet Mircea - eu zic să îl votăm și dacă nu vor mai vrea să îl mai facă, să nu îl mai facă, dar să fie votat. (înafara microfonului).

Domnul Primar Cosmin Necula - cum spuneți dumneavoastră. Deci, din punctul meu de vedere, eu pot să solicit, am uitat să vă anunț retragerea de pe ordinea de zi, am aflat și eu dimineață că dumnealor și-au.. ..(înafara microfonului).

Doamna consilier Dinu Ioana Raluca - păi la Ateneu este evenimentul cu spitalul pe 18 mai, până la ora 18,00.

Domnul Primar Cosmin Necula - haideți să votăm așa, din punctul meu de vedere, aici decideți dumneavoastră și vom vedea după aceea unde se hotărăsc dumnealor. Poate până la urmă fac la Observatorul Astronomic. Sănătate!(înafara microfonului).

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos- da, o să mai dau citire încă odată. Proiectului nr.3. Proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Biblioteca Județeană ”Costache Sturdza” Bacău, în vederea realizării în comun a evenimentului ”Unirea Bibliotecilor” ce va avea loc la Teatrul de Vară ”Radu Beligan” în data de 18 mai 2018.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Birou Aprovizionare și IT ).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, vă rog? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supunem la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DÂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCR1PĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

  • 4. Se trece la punctul 4 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședința Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercetașilor”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Festivalului Luminii 2018”, ce se va desfășura în data de 19 mai 2018 la Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos- mulțumesc, domnule președinte. Este vorba de un proiect privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația „Insula Cercetașilor”, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului „Festivalului Luminii 2018”, ce se va desfășura în data de 19 mai 2018 la Bacău. Contribuția Municipiului Bacău este de 2500 de lei. Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public, Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar ).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - Discuții asupra proiectului de hotărâre dacă sunt, vă rog? Dacă nu, o să am eu un amendament în sensul că se va elimina din titlu "finanțarea”, ”în vederea finanțării și realizării” se va elimina "finanțării”, la art.l la fel, se elimină "finanțării” iar la "ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.500 lei”, și aici vin cu amendamentul, ” și organizarea unui Atelier pentru realizarea Strategiei de Tineret a municipiului Bacău, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău în vederea susținerii financiare a evenimentului prezentat la art. 1.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - deci amendamentul constă în felul următor: titlul va fi așa

"privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația "Insula Cercetașilor”, în vederea realizării m comun a proiectului "Festivalului Luminii 2018”, ce se va desfășura în data de 19 mai 2018 la Bacău”

Acesta este titlul, da?

”ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația "Insula Cercetașilor”, în vederea realizării în comun a proiectului "Festivalului Luminii 2018”, ce se va desfășura în data de 19 mai 2018 la Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.”

Acesta este articolul, da ?

Și

"ART, 2, Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 2.500 lei, reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău precum și organizarea unui Atelier pentru realizarea Strategiei de Tineret...” S-a înțeles amendamentul, da?

Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva? Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILLE

X

2.

BREAHNÂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEI MIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHET MIRCEA

X

9.

GHER ASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

1ROFTE DUMITRU

X

12.

LAZÂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MĂDĂLIN-NICOLAE’

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru a fost aprobat amendamentul ridicat de domnul consilier Șova.

Supunem la vot proiectul de hotărâre cu modificările aduse de amendamentul aprobat. Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crL

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCA VASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MÂDÂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVA-GÂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi proiectul de hotărâre cu amendament a fost adoptat.

  • 5. Se trece la punctul 5 al ordinii de zi si domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur dă cuvântul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos pentru a prezenta expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a Il-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfășura în perioada 19 - 20 mai 2018

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Viceprimar Ștefan Daniel-Dragos- da, la punctul 5 este vorba tot de un proiect de hotărâre privind asocierea municipiului Bacău cu Clubul Sportiv X-Cape Bacău, în vederea realizării în comun a etapei a Il-a a Campionatului European de Motociclism Enduro, ce se va desfășura în perioada 19 - 20 mai 2018 la Bacău» Ați avut materialul la mapă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - prezintă avizul de legalitate la proiectul de hotărâre, favorabil.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Birou Aprovizionare și TT).

Se prezintă raportul comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Domnul Președinte de ședință Sova-Gâtu Laur - discuții asupra proiectului de hotărâre, vă rog, dacă sunt? Dacă nu, rog pe domnul secretar să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - Cine este pentru? Este cineva împotrivă? Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BREAHNĂ-PRAVÂȚIONELA-CRISTINA

X

3.

CIOCODEIMIHAELA

X

4.

CREȚU CÂTÂLIN-BOGDAN

X

5.

DĂNILÂ GHEORGHE

X

6.

DINU IOANA-RALUCA

X

7.

DRAGOMIR DOINA

X

8.

FECHETMIRCEA

X

9.

GHERASIM CONSTANTIN

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

IROFTE DUMITRU

X

12.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

13.

LUCAVASILE

X

14.

MICLÂUȘ DANIEL

absent

15.

PÂRÂIANU MADĂLIN-NICOLAE

X

16.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

17.

STAN GABRIEL

X

18.

ȘOVĂ-GĂȚU LAUR

X

19.

ȘTEFAN DĂNIEL-DRAGOȘ

X

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

Domnul Președinte de Ședință Sova-Gâtu Laur * ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău, a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, intr-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ȘOVA-GÂȚU LAUR


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- O VID IU POPOVICI

întocmit: Rodica-ffiorentina Tamba Ds.I-A-2/Ex.l