Proces verbal din 06.11.2018

Proces verbal - Ședința extraordinară a CLB din data de 06 noiembrie 2018

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

PROCES VERBAL

Nr. 65464 din 09.11.2018

încheiat pentru ședința extraordinară a Consiliului Local Municipal Bacău din data de 06.11.2018.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă rugăm să ne ridicăm pentru intonarea Imnului de Stat al României.

Se intonează imnul.

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - bună ziua. în conformitate cu prevederile art.39(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare, a fost convocat prin Dispoziția nr. 2069 din 02.11.2018, a Primarului Municipiului Bacău, Consiliul Local în ședință extraordinară.

în sală sunt prezenți un număr de 15 consilieri, ședința putându-și începe lucrările.

Lipsesc: doamna consilier Lazăr Doina-Emanuela, domnul consilier Miclăuș Daniel, domnul consilier Ghingheș Cristian, domnul Viceprimar Ștefan DanieLDragoș (concediu de odihnă) și doamna consilier Dinu Ioana-Raluca (care a venit ulterior). Dau cuvântul doamnei Președinte de ședință.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - doamnelor și domnilor consilieri, vă asigur că voi conduce lucrările ședinței în conformitate cu legea și Regulamentul de Organizare și Funcționare.

Dau cuvântul domnului Primar Cosmin Necula pentru a prezenta lista de invitați și ordinea de zi a ședinței.

5                 5

Domnul Primar Cosmin NECULA - sărut mâna, bună dimineața. Vă mulțumesc foarte mult, doamnelor și domnilor consilieri locali pentru prezența dumneavoastră. Voi da citire Dispoziției de convocare nr.2069 din 02.11.2018, pentru convocarea consiliului local în ședință extraordinară:

3               5

 • 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării F1CL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 4. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofmanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 5. Proiect de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de d-na Păncescu Aurelia și d-na Jigău Ana din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - există observații la ordinea de zi prezentată? Supunem la vot ordinea de zi prezentată.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

9

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ  IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

x

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru ordinea de zi a fost aprobată.

întrebăm domnii consilieri dacă există vreo situație de incompatibilitate sau de conflict de interese în legătură cu proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi. Nu există astfel de situații. Dau cuvântul doamnei președinte.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - eu am o astfel de situație de genul acesta.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - ia ziceți!

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - la proiectul nr. 1 de pe ordinea de zi, nu voi participa la vot, datorită faptului că Clubul Sportiv Știința este clubul sub egida căruia Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău își organizează activitatea sportivă de performanță de prin anii '60, eu având raporturi contractuale de muncă cu Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău. Mulțumesc frumos.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - doamnelor și domnilor consilieri, supunem aprobării dumneavoastră modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în această ședință, așa cum v-a fost transmisă pe mail.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ     IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

x

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

x

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

15

-

-

Cu 15 voturi pentru, a fost aprobată modalitatea de vot pentru proiectele de hotărâre aflate în discuție în ședința din 06.11.2018.

l.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018. Documentația ați avut-o la mapă, rog doamnelor și domnilor consilieri locali să vă exprimați punctul de vedere prin vot. Vă mulțumesc.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - am un amendament de făcut la acest proiect. Aș înlocui sintagma „proiecte/pro grame” cu „programe”, pentru că este un program sportiv.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot amendamentul doamnei consilier ca pe tot, în întregul proiect să fie introdus, schimbată sintagma „proiecte/programe” în „programe”. Intr-adevăr Ordinul 664 face foarte clar distincția dintre proiecte și programe. Diferența o găsiți chiar în noțiunea folosită în cuprinsul ordinului, care arată că program este o activitate secvențială și dă exemplu un campionat sau părți din campionat, ca să vă dau un exemplu. Aveți explicația foarte pe larg în cuprinsul Ordinului Ministrului.

Cine este pentru?

Cine este împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

Nu participă la vot

4.

CIOCODEI MIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

absent

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA-GÂTULAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

13

-

1

Cu 13 voturi pentru, o abținere a domnului arhitect, doamna Breahnă nu participă la vot, a fost aprobat amendamentul.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la prezentul proiect.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Serviciul Finaciar Contabil).

Domnul Consilier Luca Vasile prezintă raportul Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțare.

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 4 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-domnul Șova?

Domnul Consilier Șova-Gâțu-Laur-Comisia nr.5-aviz nefavorabil.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Se trece la procedura de vot secret.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - avem 16 consilieri prezenți, prin prezența doamnei consilier Dinu Ioana- Raluca.

Doamna Consilier Dinu Ioana Raluca - doamna președintă, avem rezultatul votului la proiectul nr.l. S-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind aprobarea Listei finale a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-15

Nr. crt.

PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

NUMĂR VOTURI

PENTRU

CONTRA

NULE

1.

ART. 1. Se aprobă Lista finală a proiectelor/ programelor care vor primi finanțări nerambursabile de la bugetul local al municipiului Bacău, pentru activități sportive, în baza Legii educației fizice și sportului nr. 69/ 2000 aferente anului 2018, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

13

1

1

Nr.

CRT

Nr. Înreg.

AL

DOSARULUI

Denumirea SOLICITANTULUI

Denumirea proiectului

Rezultat

EVALUARE

Suma solicitată

SUMA

ELIGIBILĂ

2.

1.

37998/

14.09.2018

CLUB    SPORTIV

AEROSTAR

S-A ADOPTAT

Susținerea echipei de fotbal seniori Aerostar Bacau pentru     pregătirea     si

desfasurarea a 10 etape din campionatul Ligii a II-a 2018-2019

ELIGIBIL

469.836

339.970

13

1

1

3.

2.

38462/

20.09.2018

Club sportiv Stiinta

Bacau

S-A ADOPTAT

Participarea in competiții naționale si internaționale a echipei feminine de volei Stiinta Bacau

ELIGIBIL

900.000

645.334

13

1

1

4.

3.

38602/

21.09.2018

Asociația   fotbal

CLUB MĂGURĂ 2012-“PISICILE ROȘII .RO” S-A ADOPTAT

Simțim pasiunea fotbalului feminin Bacauan

ELIGIBIL

36.000

26.370

13

1

1

5.

TOTAL

1.405.836

1.011.674

13

1

1

6.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

S-A ADOPTAT

13

1

1

7.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei de evaluare a solicitărilor de finanțări acordate de la bugetul local pentru activități sportive în baza Legii nr. 69/ 2000.

S-A ADOPTAT

13

1

1

8.

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului -Județul Bacău pentru verificarea legalității.

S-A ADOPTAT

13

1

1

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - dăm cuvântul domnului Grapă. Domnul Grapă Florin - bună ziua tuturor componenților Consiliului Local Bacău, domnule primar, domnule viceprimar, domnule secretar, domnule administrator public, domnilor consilieri, vă mulțumesc frumos pentru acceptul dumneavoastră dat astăzi sportului de performanță. Plec de la ideea că niciodată nu este prea târziu și vă asigur că tot ceea ce ține de mine voi face, tot ce-mi stă în putință pentru a ține nivelul performanței la același standard cum ați fost obișnuiți și până acum.

Vă aștept sâmbătă în jurul orei 17.30, avem etapă acasă cu C.S.M. București, echipa campioană a României din sezonul trecut. Știți foarte bine campionatul nostru a început, am debutat cu două victorii, asta este a treia etapă, sperăm să facem o figură frumoasă și sâmbătă.

Mai am o rugăminte, nu știu dacă ține astăzi de ședință, având în vedere că timpul este foarte scurt, mai sunt șase săptămâni, șapte, pentru derularea proiectului, a programului, dacă este posibil cu acordul dumneavoastră a consilierilor, conform Regulamentului de atribuire a finanțării nerambursabile, finanțarea se face pe procente, primul procent este de 30%, prima tranșă, a doua tranșă este de 50%. Având în vedere că timpul este foarte scurt, v-aș ruga dacă există această posibilitate, ca prima și a doua tranșă să o atribuiți odată, noi urmând să facem decontarea după aceea. De ce spun chestia asta, fiindcă ne acordați prima tranșă o să-o cheltuim, venim cu documente justificative s-ar putea, datorită unor împrejurări, să se întârzie ca timp de validare a primei tranșe, urmând ca pe urmă să primim tranșa a doua și să nu ne mai ajungă timpul să ne putem deconta, să ne depunem cheltuielile așa cum scrie regulamentul. Dacă există această posibilitate v-aș ruga foarte mult, dacă nu asta este, deci nu e nici o supărare. Vă mulțumesc încă o dată și sper ca să fiți mulțumiți pentru ceea ce ați făcut astăzi pentru sportul de performanță, să nu regretați. Vă mulțumesc încă o dată.

Domnul Gabriel Voicu - bună ziua, în primul rând. Numele meu este Gabriel Voicu, sunt managerul Clubului Sportiv Aerostar. De asemenea, vreau să vă mulțumesc în numele companiei și al conducerii Clubului Sportiv Aerostar pentru aprobarea programului nostru sportiv. Vrem ca în continuare să ținem un standard ridicat de performanță. Vă mulțumim atât pentru implicarea în anul competițional trecut, cât și pentru implicarea în acest an competițional. Cred că Bacăul are nevoie în aceste momente de o echipă de fotbal reprezentativă la nivelul județului, ținând cont de faptul că suntem singurul club profesionist din acest județ. Vă mulțumim frumos. Vă invităm sâmbătă pe stadion la meciul cu U.T.A. cred să fie o dispută, un meci foarte frumos, stadionul plin și sper să aducem satisfacții pe măsura așteptărilor dumneavoastră și pe viitor. Vă mulțumesc frumos.

2.Se trece la punctul 2 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NE CULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”. Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte de ședință. Este vorba de proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii de finanțare rezultată în urma refacerii Devizului General după încheierea contractelor de achiziție pentru obiectivul de investiții „REZERVA DE APĂ A MUNICIPIULUI BACĂU”.

Este vorba de o obligație care decurge din încheierea contractului cu câștigătorul procedurii de achiziție publică, referitor la obiectivul investițional Rezerva de Apă a Municipiului Bacău. Conform Devizului General refăcut, după încheierea contractelor de achiziție, deci ca urmare a procedurilor de achiziție publică, cheltuielile necesare realizării obiectivelor de investiții au alte valori decât cele estimate de comisie sau de către proiectanții care au fost angajați de către Primăria Municipiului Bacău. Bănuiesc că sunt valori diminuate, nu domnule administrator? Deci, practic discutăm de o diminuare a valorilor contractuale în cazul Proiectului Rezerva de Apă ca urmare a procedurii de achiziție publică, prin care ofertele au fost mai mici decât cele prezentate inițial de către Primăria Municipiului Bacău.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicinu există obiecțiuni de legalitate.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Direcția Drumuri Publice).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre?

Domnul Primar Cosmin NECULA - dacă-mi permiteți, doar o singură mențiune. Pot să vă spun că încă de săptămâna trecută a fost dat ordinul de începere al lucrărilor la obiectivul investițional Rezerva de Apă a municipiului Bacău, deci practic, suntem în acest moment la derularea.. .în timpul derulării contractului efectiv.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

x

2.

BOTOI ROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂN1LĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

SOVA - GÂTU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

3.Se trece Ia punctul 3 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.62 din 19.02.2018 prin care s-au aprobat Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - vă mulțumesc, doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect de hotărâre vă supun aprobării rectificări bugetare ale bugetului de venituri și cheltuieli stabilit prin hotărârea nr.62 din 2018. Domnul Administrator vă poate sta la dispoziție. Este vorba despre acest program de majorare a capitalului social al Thermoenergy cu cuantumul de 750.000 lei, având în vedere avizul favorabil al Consiliului Concurenței. Este o procedură legală prin care practic noi încercăm să mai găsim niște soluții financiare pentru Thermoenergy, ca Thermoenergy să funcționeze fără probleme și în această iarnă.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate. Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Serviciul Financiar Contabil).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Aveți cuvântul, domnule Bîrzu.

Domnul Consilier Bîrzu Ilie - trebuia să intervin la începutul ședinței, nu voi participa la vot, având în vedere că sunt membru A.G.A. la Thermoenergy.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - s-a consemnat. Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZU ILIE

Nu participă la vot

2.

BOTOIROMICĂ

X

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

7.

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DOINA-EMANUELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

14

-

1

Cu 14 voturi pentru și o abținere a domnului Fechet și o neparticipare la vot a domnului Bîrzu, proiectul de hotărâre a fost adoptat.

4.Se trece la punctul 4 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018 prin care s-a aprobat proiectul: „CREAREA UNEI INFRASTRUCTURI SUPORT DE INCUBARE A AFACERILOR HUB PENTRU TINERET - CINEMA

ORIZONT” în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 - îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 - Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri - Apel 2.1.B - Incubatoare de afaceri și cofînanțarea cheltuielilor eligibile și neeligibile

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc doamna președinte de ședință. Prin prezentul proiect vă supunem atenției și aprobării modificarea HCL nr. 171 din 07.05.2018, referitor la crearea unei infrastructuri a unui suport de incubare a afacerilor, H.U.B. pentru tineret, Cinema Orizont. Pentru orice de detalii de natură tehnică domnul consilier Bogdănel Lucian vă stă la dispoziție.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici - nu există obiecțiuni de legalitate la proiectul de hotărâre.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Agenția de Dezvoltare Locală).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1, 2, 3, 4 și 5 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea — discuții asupra acestui proiect? Rog pe domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovici să supună la vot proiectul de hotărâre.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu POPOVICI -

Cine este pentru?

Este cineva împotrivă?

Se abține cineva?

Consilierii și-au exprimat votul direct după cum urmează:

Nr. crt.

NUMELE ȘI PRENUMELE

VOT

PENTRU

ÎMPOTRIVĂ

ABȚINERI

1.

BÎRZUILIE

X

2.

BOTOI ROMICĂ

x

3.

BREAHNĂ-PRAVĂȚ    1ONELA-

CRISTINA

X

4.

CIOCODEIMIHAELA

X

5.

CREȚU CĂTĂLIN-BOGDAN

X

6.

DĂNILĂ GHEORGHE

X

DINU IOANA-RALUCA

X

8.

DRAGOMIR DOINA

X

9.

FECHET MIRCEA

X

10.

GHINGHEȘ CRISTIAN

absent

11.

HULUȚĂ GHIORGHE

X

12.

IROFTE DUMITRU

X

13.

LAZĂR DO1N A-EMAN UELA

absent

14.

LUCA VASILE

X

15.

MICLĂUȘ DANIEL

absent

16.

PRICOPOAEA ENULA

X

17.

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

X

18.

STAN GABRIEL

X

19.

ȘOVA - GÂȚU LAUR

X

20.

ȘTEFAN DANIEL-DRAGOȘ

absent

TOTAL

16

-

-

Cu 16 voturi pentru proiectul de hotărâre a fost adoptat.

5.Se trece Ia punctul 5 al ordinii de zi și Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea dă cuvântul domnului Primar Cosmin NECULA pentru a prezenta Expunerea de motive la proiectul de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de d-na Păncescu Aurelia și d-na Jigău Ana din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău.

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

Domnul Primar Cosmin NECULA - mulțumesc, doamna președinte de ședință, doamnelor și domnilor consilieri locali prin prezentul proiect de hotărâre vă supun atenției și aprobării schimbul de teren solicitat de către doamna Păncescu Aurelia și doamna Jigău Ana din Bacău cu teren al Municipiului Bacău. Am să prezint pe foarte pe scurt această speță și am să rog pe domnul secretar al Municipiului Bacău și pe domnul director al Direcției Juridice să mă corecteze în caz că greșesc. La momentul în care podul de la Mărgineni a fost refăcut, municipiul Bacău, datorită unor serii de erori, a intrat cu piciorul podului în proprietate personală a doamnei Păncescu Aurelia. Ca urmarea a acestui fapt se poate spune că a avut într-un fel sau altul loc o expropriere fără o formulă legală propriu-zisă. Nu sunt în măsură aici să vin să vă prezint cine este vinovat sau cine nu este vinovat, nu e obiectivul meu acum acest lucru, s-a întâmplat, fapt pentru care proprietarii acelui teren au venit cu o solicitare de schimb teren proprietatea municipiului Bacău față de terenul care a fost ocupat de către construcția Podul de la Mărgineni. Până a se ajunge la această propunere făcută de către petenți, petenții au dat în judecată Municipalitatea. în momentul de față este un proces aflat pe rol, care a fost suspendat și a cărui obiectiv este remedierea situației de fapt și de drept care a fost constatată de către proprietarii care au terenul, ocupat de către Municipalitate în urma acelei construcții. Practic schimbul de teren are menirea de a soluționa litigiul între părți și de a asigura o stare de normalitate, dacă din punct de vedere legal este corect.

în sală se află reprezentanta petenților, doamna Păncescu Aurelia și în calitate de proprietar, vă poate sta și dumneaei în calitate de cetățean care a propus acest schimb, vă poate sta la dispoziție pentru orice întrebări de natură juridică.

De asemenea, în contextul în care dumneavoastră considerați că este legal și oportun acest proiect, vă rog să vă exprimați votul ca atare.

Domnul Secretar Nicolae-Ovidiu Popovicinu există obiecțiuni de legalitate și aș vrea să mai fac o precizare. Pe rolul Tribunalului Bacău există dosarul 835/110/2016 prin care doamna Păncescu a dat în judecată Municipiul Bacău, tocmai pentru lipsa contravalorii lipsei de folosință. Ce este edificator și relevant în acest dosar, este faptul că s-a întocmit un raport de expertiză încuviințat de instanța de judecată, raport de expertiză care constată foarte clar că terenul în cauză este afectat de amenajări realizate în cadrul proiectului „Pasaj Calea Moinești”. Ori în această situație, având o expertiză la dosar este clar că dacă soluția litigiului va fi doar una singură și numai în favoarea reclamanților. Tocmai pentru prevenirea unor plăți de despăgubire sau alte litigii care se vor finaliza în urma acestui raport de expertiză cu un final mai mult decât previzibil am dat și aviz de legalitate, dar este și un lucru pentru intrarea în normalitate cu acest pod care a creat numai probleme, tocmai prin nerespectarea anumitor situații de fapt. Vă mulțumesc.

Compartimentele de resort din cadrul Primăriei își dau acordul de susținere pentru acest proiect de hotărâre și prezintă raportul favorabil. (Direcția Juridică și Administrație Locală, Administratorul Public și Director Adjunct - Structura Organizatorică Arhitect Șef).

Se prezintă rapoartele comisiilor de specialitate 1 și 2 în vederea avizării proiectului de hotărâre, favorabile.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea-domnul Șova? Domnul Consilier Șova-Gâțu Laur-Comisia 5-aviz nefavorabil.

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - discuții asupra proiectului de hotărâre? Da, aveți cuvântul.

Doamna Păncescu Aurelia - schimbul este un act juridic perfect legal, prevăzut de Codul Civil, deci ce s-ar face acum nu este în afara legii.

2.Știu că schimburile de teren suscită semne de întrebare sau îndoieli. Dar în cazul de față, trebuie să aveți în vedere următorul aspect: cele două terenuri care sunt propuse a fi schimbate între ele, unul este în suprafață de 250 m.p. care este în proprietatea noastră, celălalt este de aproximativ 180 m.p. Ambele sunt în zona A a orașului, ambele au aceeași valoare în tabloul general, în tabelul general al notarilor, după care se iau instanțele de judecată atunci când apreciază valorile. Prin urmare, nu se poate spune că aprobând acest schimb, care rezolvă o situație juridică ce se impune a fi rezolvată, ar produce un prejudiciu sau o diminuare a patrimoniului U.A.T.-ului Bacău și nici un avantaj deosebit pentru noi. Stinge un litigiu, este evident că prin aprobarea acestui schimb, litigiul rămâne fără obiect, stinge un litigiu mai rapid și mai puțin costisitor. Pentru că așa este, dacă am evalua valoarea care ar trebui să reprezinte despăgubirile este foarte mare. Deci, eu vă las să apreciați.

Doamna Președinte de ședința Enula Pricopoaea - se trece la procedura de vot secret.

Domnul Viceprimar Scripăț Constantin - până sc votează, vă rog să-mi permiteți să vă fac un anunț.

In an centenar, în data de 20 noiembrie se reface zborul Bacău-Blaj, zborul istoric, motiv pentru care va fi un eveniment în Piața Prefecturii și de asemenea la Blaj și la Alba lulia. Pentru reciprocitate avem o invitație de la Blaj și Alba Iulia să participe și o delegație a municipiului Bacău, consilieri, reprezentanții primăriei și a comunității băcăuane. Cei care vor să dea curs acestei invitații, îi rog ca în decurs de, sau până la sfârșitul săptămânii, să-și, eu știu, prezinte opțiunea, pentru a întocmi deplasarea, cazarea si tot ce tine de acest eveniment. Vă mulțumesc.

5                          5                                                                                                          3

Domnul Primar Cosmin Necula - doamnelor si domnilor consilieri locali, tin să vă anunț că domnul Viceprimar Scripăț a fost sufletul acestui proiect, delegația va fi condusă de dumnealui la Blaj, chiar eu consider că este oportună ca din partea fiecărui grup politic din consiliu local să fie un reprezentant care să meargă alături de domnul viceprimar la acest eveniment deosebit pe care îl vom serba împreună cu Blajul. Vă mulțumesc.

Doamna Consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina - s-a procedat prin vot secret, pentru exprimarea opțiunii în legătură cu proiectul de hotărâre privind schimbul de teren solicitat de d-na Păncescu Aurelia și d-na Jigău Ana din Bacău cu un teren proprietatea municipiului Bacău

Inițiator - DL. COSMIN NECULA - PRIMARUL MUNICIPIULUI BACĂU

 • 1. Consilieri prezenți-16

 • 2. Numărul consilierilor care au votat-16

  Nr. crt.

  PREVEDEREA CARE S-A VOTAT

  NUMĂR VOTURI

  PENTRU

  CONTRA

  NULE

  1.

  ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău al imobilului - teren în suprafață de 147 mp, situat în Bacău, str. Oituz nr. 30, identificat conform planului de situație Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri, în vederea efectuării unui schimb de teren.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

  2.

  ART. 2 - Se aprobă schimbul de teren solicitat de doamnele Păncescu Aurelia și Jigău Ana între terenul în suprafață de 250,05 mp aflat pe str. Mioriței nr. 80, CF nr. 30800/ N, și terenul în suprafață de 147 mp situat în Bacău, str. Oituz nr. 30 înscris în CF nr. 71724, conform Rapoartelor de Evaluare ~ Anexele nr. 2 și nr. 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

  3.

  ART. 3 — Schimbul de teren va fi făcut prin act autentic la Notarul Public, iar cheltuielile de autentificare aferente încheierii Contractului de schimb imobiliar, vor fi în sarcina municipiului Bacău.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

  4.

  ART. 4 - Se mandatează dl. Primar Cosmin Necula să reprezinte municipiul Bacău și să semneze în fața notarului public actul de schimb imobiliar ce va fi încheiat în acest sens.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

  5.

  ART. 5 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

  6.

  ART. 6 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și doamnelor Păncescu Aurelia și Jigău Ana.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

  7.

  ART. 7 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

  S-a adoptat

  14

  2

  0

Doamna Președinte de ședință Enula Pricopoaea - ședința Consiliului Local al Municipiului Bacău a luat sfârșit. Vă mulțumesc pentru participare.

Drept pentru care s-a încheiat procesul verbal, într-un exemplar.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ENULA PRICOPOAEA


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU, NICOLAE- OVIDIU POPOVICI

întocmit: Adomnicăi Maria Ds.I-A-2/ Ex.l