Hotărârea nr. 99/2018

Hotărârea nr.99 din 30.03.2018 privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

HOTĂRÂREA NR. 99 DIN 30.03.2018

privind aprobarea constituirii Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.03.2018, potrivit art.39( 1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice

locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa Episcopiei Romano-Catolice Iași -Parohia Romano-Catolică „Sfântul Nicolae" nr. 78/20.03.2018 înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 5392/20.03.2018;

-Adresa Arhiepiscopiei Romanului și Bacău - Protopopiatul Bacău nr. 326/22.03.2018 înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 5589/22.03.2018;

-Referatul nr. 5617/23.03.2018 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, prin care se propune constituirea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 5618/23.03.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 5619/23.03.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.455/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.456/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.457/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.458/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.459/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 104 din 31.03.2003 privind înființarea și organizarea Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, cu toate modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 246 din 31.07.2013 privind aprobarea schimbării denumirii Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău precum și aprobarea Organigramei, a numărului de personal, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și Funcționare, începând cu data de 01.08.2013;

-Prevederile art. 113 alin. (5) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței Guvernului 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 12, art. 14 și art. 15 din anexa nr. 2 la H.G. nr. 797 din 8 noiembrie 2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare si funcționare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientative de personal;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b”, art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. 2, lit.”a”, alin. 3, lit. ”b” și art.45(l) și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) Se aprobă constituirea Colegiului Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, începând cu data de 01.04.2018, cu următoarea componență:

 • - PREȘEDINTE: - NICOLAE OVIDIU POPOVICI - Secretarul municipiului Bacău;

 • - MEMBRII: - CARMEN GEORGETA FIFIRIG - Director al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • - CIPRIAN FANTAZA - Director Executiv - Direcția Juridică și Administrație Locală;

 • - DIANA MARIN - Arhitect Șef al municipiului Bacău;

 • - CARMEN MIHAELA DIACONU -Director adjunct - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • - BORDEI SIMONA - Șef Birou - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • - Pr. SEMON LUCIAN - reprezentant Parohia Romano-Catolică „Sfântul Nicolae"

 • - Pr. CIUCHE EUGEN - reprezentant Protopopiatul Bacău;

 • - SECRETAR: - SCUTARU LUCICA - Șef Birou - Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

 • (2) în situația în care președintele Colegiului Director nu își poate exercita atribuțiile acestea sunt exercitate de către directorul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART.2. (1) Organizarea, funcționarea si atribuțiile Colegiului Director se stabilesc prin regulamentul de organizare si funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

 • (2) Colegiul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrial, la convocarea directorului, precum si în ședință extraordinară, ori de cate ori este necesar, la cererea directorului.

 • (3) Ședințele Colegiului Director se desfășoară in prezenta a cel puțin doua treimi din numărul membrilor săi si a președintelui. In exercitarea atribuțiilor ce ii revin, colegiul director adopta hotărâri cu votul a jumătate plus unu din totalul membrilor săi.

 • (4) La ședințele Colegiului Director pot participa, fără drept de vot, primarul unității administrativ-teritoriale si alți consilieri locali, precum si alte persoane invitate de membrii colegiului director. ART.3. (1) Colegiul Director îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • a) analizează activitatea Direcției si propune directorului Direcției masurile necesare pentru îmbunătățirea activității acesteia;

 • b) avizează proiectul bugetului propriu al Direcției si contul de încheiere a exercițiului bugetar; avizul este consultativ;

 • c) avizează proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si al planului anual de acțiune, precum si rapoartele de activitate ale Direcției; avizul este consultativ;

 • d) propune consiliului local modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si funcționare ale Direcției, precum si rectificarea bugetului, in vederea îmbunătățirii activității acesteia;

 • e) propune consiliului local includerea in programul de dezvoltare economica locala a unei componente privind serviciile sociale;

 • f) întocmește si propune spre avizare, respectiv aprobare, potrivit legii, statul de funcții, precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Direcției, cu încadrarea in resursele financiare alocate de consiliul local, in condițiile legii.

(2) Colegiul director îndeplinește si alte atribuții stabilite de lege sau prin hotărâre a consiliului local. ARTA Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART.5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și persoanelor nominalizate la art. 1 din prezenta hotărâre.

ART.6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.