Hotărârea nr. 98/2018

Hotărârea nr.98 din 30.03.2018 privind completarea HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finantari rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, in vederea asigurarii finantarii investitiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017

HOTĂRÂREA NR. 98 DIN 30.03.2018

privind completarea HCL nr. 425/19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2998/ 23.03.2018 al Direcției Economice prin care se propune completarea HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 3027/ 23.03.2018; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 3028/ 23.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 450/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.451/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 452/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 453/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 454 / 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 20, alin (1), lit ”f’ si ”g”, ale art. 61 alin. (1) și alin. (2) și ale art. 62 (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

- Prevederile Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 64/ 2007 privind datoria publica, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 29 alin. (1) lit ”f’ din Legea nr. 98/ 2016 a achizițiilor publice, modificată și completată;

-Prevederile art. 9 pct. 8 din Legea nr. 199/ 1997 pentru ratificarea Cartei europene a autonomiei locale, adoptata la Strasbourg la 15 octombrie 1985;

-Prevederile art. 1166 din Legea nr. 287/ 2009 Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 425/ 19.12.2017 prin care s-a aprobat contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile externe de la Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare, in vederea asigurării finanțării investițiilor publice de interes local și s-a abrogat HCL nr. 349/ 2017;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. „ b ” si alin. (4) lit.”b” și art.45(2) lit.”b” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l - Se completează art. 1 la HCL nr. 425/ 2017, acesta urmând să aibă acest conținut: „Art. 1. Se aproba contractarea si garantarea unei finanțări rambursabile externe, in valoare de pana la 11.000.000 EURO, sau echivalentul a pana la 52.538.200 RON, cu o perioada de tragere/ gratie de pana la 3 ani si cu o perioada de maturitate de pana la 15 ani.

Art.2 - Se completează Anexa nr. 1 la HCL nr. 425/ 2017, aceasta urmând să aibă conținutul prezentat în Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.3 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 425/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

Art.4 -Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari prin Direcția Economica si Direcția Tehnica.

Art.5-Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice, Direcției Tehnice și Administratorului Public.

Art.6.- Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 98 DIN 30.03.2018

Centralizator obiective de investiții de interes local

Nr. crt

Denumire obiectiv de investiții

Valoare investiție

(Euro)

sau in echivalent de pana la (Ron)*

1

Modernizarea unei mari parti a rețelei de iluminat stradal si eficienta energetica in orașul Bacau

13,090,000

62,520,458

Total obiective de investiții, din care:

13,090,000

62,520,458

- credit:

11,000,000

52,538,200

- alte surse legal constituite la bugetul local:

2,090,000

9,982,258

*Nota: Curs valutar estimat 1 eur=4,7762 lei;


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ


DIRECȚIA ECONOMICĂ ȘEF SERVICIU CLEMENTINA VINERICÂ