Hotărârea nr. 97/2018

Hotărârea nr.97 din 30.03.2018 privind susținerea Declarației simbolice de Unire cu Republica Moldova


> >r/< <///


f/s/fcr/Hf/ff/f < / )ac(/f/

HOTĂRÂREA NR. 97 DIN 30.03.2018 privind susținerea Declarației simbolice de Unire cu Republica Moldova

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

30.03.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 65124/ 21.03.2018 înaintată de Consilierii locali inițiatori prin care se solicită susținerea Declarației de Unire cu Republica Moldova;

-Expunerea de motive a Consilierilor locali inițiatori înregistrată cu nr. 2857/ 21.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 2858/ 21.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.440/29.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr.441/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.442/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.443/28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.444/ 28.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și art.45(l) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA ȘTE:

ART. 1 - Se susține „Declarația de Unire” cu Republica Moldova, act de manifestare simbolică în anul sărbătoririi Centenarului României 1918-2018 si a Primului Război Mondial, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar si Consilierilor inițiatori.

'                                                                                                                                                                                                                                                                                        5                                                                                     9

ART. 3 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GHERASIM CONȘTAMIN-


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVlCl

DECLARAȚIE DE UNIRE

Adoptată la Bacău Ia data de 30.03.2018

Data fiind legătura istorică profunda dintre românii din interiorul granițelor actuale ale României și cei din Basarabia (actualmente Republica Moldova), care din punct de vedere istoric, lingvistic, cultural și religios sunt unul Și același neam;

In virtutea principiului egalității între popoare și a dreptului acestora în autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) care prevede ca „toate popoarele au mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul politic intern și extern, fără ingerințe exterioare și să își urmărească după propria voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală; în conformitate cu Declarația Parlamentului României privind Pactul Ribbentrop-Molotov și consecințele acestuia privind țara noastră din 24 iunie 1991 prin care afirma hotărât poziția sa de a aborda cu deplină responsabilitate această problemă.

Solictand Președintelui țării, Guvernului României, tuturor forțelor politice din țara noastră să acționeze în spiritul acestei declarații, în vederea îndeplinirii năzuințelor legitime ale populației din teritoriile românești anexate cu forță în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul Ribbentrop-Molotov.

Luând act de Rezoluția nr. 148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie:

1) Să susțină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Nord, (ținuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o declarație cu acest scop

2) Să susțină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta le este voia, reunificarea României cu Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele predominante ale dreptului internațional și în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki; Conștientizând faptul că pentru a îndrepta ororile trecutului și pentru a restabili adevărul istoric în spațiul carpato-danubiano-pontic nu există o soluție mai bună decât cea a reîntregirii neamului românesc;

Și ținând cont de faptul că dezvoltarea spirituală și națională a ținutului nostru este posibilă numai în cadrul marii culturi românești;

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

L își exprimă solidaritatea deplină față de toate Consiliile Locale, Raionale și Județene din Republica Moldova și România care și-au afirmat deschis declarațiile de reîntregire națională;

  • 2.    îndeamnă toate unitățile administrativ teritoriale din Republica Moldova și România să urmeze cu încredere și curaj acest exemplu de demnitate națională;

  • 3.    Condamnă Pactul Ribbentrop-Molotov, încheiat între Uniunea Sovietică și Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a dus la anexarea Basarabiei de către URSS, la arestări și execuții publice, la deportări în masă, la înfometare și la deznaționalizare,

  • 4.    Solicită Parlamentelor Republicii Moldova și României să emită o declarație comună privind REÎNTREGIREA ȚÂRH ȘI A NEAMULUI ROMÂNESC după care să elaboreze și să aprobe în regim de urgență un pachet de legi privind REUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA, astfel:

„Generația de azi are datoria morală de a lupta pentru aceleași idealuri apărate cu prețul vieții lor de înaintașii noștri. Poporul român nu poate sărbători Centenarul Unirii fără o parte din teritoriile românești care au făcut obiectul marii sărbători de Ia Alba Iulia, în 1918;

Să facem tot ce stă în puterea noastră pentru reîntregirea țării în anul centenar 2018.

O sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc in aceleași

condiții din 1918. Nu trebuie să uităm suferințele trecutului, chinurile fraților, părinților și bunicilor noștri care au luptat pentru pământul acesta românesc umilit prin lagărele sovietice, de unde unii nu s-au mai întors. Mai mult, împotriva voinței lor, frații noștri din Basarabia au fost rupți de la trupul patriei istorice din voia Iui Hitler și a lui Stalin. Prin prezenta declarație, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova (Basarabia) de a lupta împreună pentru recunoașterea valabilității actului Unirii citit de bistrițeanul Iuliu Hossu, la 1 decembrie 1918. Ne exprimăm dorința de a sărbători împreună Centenarul Marii Uniri, fără ca pământul românesc să aibă granița la Prut.”

ȘTEFAN DANIEL DRAGOȘ

SCRIPĂȚ CONSTANTIN

BREAHNĂ-PRAVĂȚIONELA-CRISTINA DRAGOMIR DOINA

ȘOVA-GÂȚU LAUR

PÂRÂIANU MĂDĂLIN NICOLAE DĂNILÂ GHEORGHE

LUCA VASILE

GHERASIM CONSTANTIN

IROFTE DUMITRU CIOCODEIMIHAELA DINU IOANA RALUCA STAN GABRIEL

BÎRZUILIE

CREȚU CĂTĂLIN - BOGDAN FECHET MIRCEA

MICLĂUȘ DANIEL

GHINGHEȘ CRISTIAN __________


PRE             NȚĂ

COI*                SIM


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVțCIpropria voie dezvoltarea politici, economică, socială șt culturală; în conformitate cu Declarația Parlamentului României privind Pactul Rlbbentrop-Molotov șl consecințele acestuia privind țara noastră din 24 iunie 1991 prin care afirma hotărât poziția sa de a aborda cu deplină responsabilitate această problemă.             •

Solictand Președintelui țării, Guvernului României, tuturor forțelor politice din țara noastră să acționeze în spiritul acestei declarații, în vederea îhdapllnlcffnlzulnțelor legitime ale populației din teritoriile românești anexate cu forță în urma înțelegerilor secrete stabilite prin ractul Ribbentrop-Molotov,

Luând act de Rezoluția nr. 148 adoptată do Senatul SUA la 23 iunie 1991 care prevede că Guvernul SUA trebuie:

  • 1) Să susțină drepte l la autodeterminare al poporului Moldovei și al Bucovinei de Word, (ținuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și sJLfcnită o declarație cu adwt scop

  • 2) Să sgsțtnă eforturile viitoare a|e Guvernului Moldovei pentru a negocia în mod pașnic, dacă aceasta ie este voia, reunlflcar^a României cu Moldova șl cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la Paris în anul 1920, în normele-predoMinante ale dreptuluLlfițernațional șl în conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki;

Conștientizând faptul că pentru a îndrept^ ororile trecutului și pentru a restabili adevărul istoric în spațiul carpato-            *

darț-Obitn. r. -ni k nu există o soluție măi bună decât cea ajeîtttregiril ng țiului românesc;

j ■ cont d» faptul că dexvOltareă spirituală și nâțtonaUra |tn .tulul nostrd este posibili numai în cadrul mr.rii culturi temâneștl;                                              /,'>

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

1. își exș rimă solidaritatea deplină față da toate Conșltițtf tcfcale Raionale șf Județene din Republica Moldova șl România care șl au afirmat deschis declarațiile de reîntregire națfaqaUfc

2. îndeamnă toate unitățile administrativ acest exemplu de demnitate națională^  • 3.   Condamnă Pactul Rlbbentrop-Molotov, încheiat între UnlUnea Sovietică șl Germania nazistă la 23 august 1939, pact care a dus la anexata Basarabiei de ctftre URSS, la arestări șl execuții publice, la deportări în masă, la înfometare șl la deznaționalizare-.

  • 4.   Solicită Par iar entelor Republicii Moldova șl României să emiU o declarație comună privind REÎNTREGIREA ȚĂRII $î A NEAMULUI ROMÂNESC după care să elaboreze și să aprobe în regim de urțonță un pachet de legi privind REUNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA, astfel:

„Generația de azi arfe datoria motală de a lupta pentru aceleași Idealuri apărate cu prețul vieții lor de înaintașii noștri. Poporul român nu poate sărbători Centenarul Unirii fără o parte din teritoriile românești care au făcut obiectul marii sărbători de la Alba lulla, în 1918; Să facem tot ce stă în puterea noastră pentru reîntregirea țării în anul centenar 2018.

0 sărbătoare adevărată a poporului român poate avea loc in aceleași condiții din 1918.

Nu trebuie să uităm suferințele trecutului, chinurile fraților, părinților și bunicilor noștri care au luptat pentru pământul acesta românesc umilit prin lagărele sovietice, de unde unii nu s-au mai întors. Mal mult, împotriva voinței ior, frații noștri din Basarabia au fost rupțl de la trupul patriei istorice din voia lui Hltler șl a lui Stalin. Prin prezenta declarație, ne asociem demersurilor primarilor din Republica Moldova (Basarabia) de a lupta împreună pentru recunoașterea valabilității actului Unirii citit de bistrițeanul lullu Hossu, la 1 decembrie 1918.

Ne exprimăm dorința de a sărbători împreună Centenarul Marii Uniri, fără ca pământul românesc să albă granița la Prut ”

Primar,

CosmirfNecul

Consilieri Locali: 8îrzu llie Breahnă-Pravăț Clocodei Mlhaeh Crețu Cătălin-Bc

Vice primari, Constantin Scripăț Dragoș Daniel Ștefan

Secretar,

Ov.jdju-P^bvici
Mlclauș Daniel

Părăianu Mădălin Nicotae Șova-Gățu Laur

Stan Gabrfel