Hotărârea nr. 96/2018

Hotărârea nr.96 din 15.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociaţia Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere General „Nicolae Şova”, filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului „100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018.


HOTĂRÂREA NR. 96 DIN 15.03.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General ”NicoIae Șova”, Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului ”100 de ani de Ia unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 21857/ 13.03,2018 înaintată de Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General ”Nicolae Șova”, Filiala Bacău prin care solicită sprijinul pentru realizarea simpozionului ”100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018;

-Referatul nr. 2518/ 13.03.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune asocierea municipiului Bacău cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General ”Nicolae Șova”, Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului ”100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018 și punerea la dispoziție a Sălii Teatrului Municipal Bacovia;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2519/ 13.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate înregistrat cu nr. 2520/ 13.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 436/15.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 437/15.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 438/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 439/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. ”a” punctul 5 și alin. (7) lit. ”a” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General ”Nicolae Șova”, Filiala Bacău, în vederea realizării în comun a simpozionului ”100 de ani de la unirea Basarabiei cu România”, ce va avea loc la Teatrul Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018.

ART. 2, Contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii desfășurării simpozionului prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre, constă în punerea Ia dispoziție a sălii Teatrului Municipal Bacovia, în data de 26 martie 2018, între orele 12.00 - 15.00 pentru spectacol și repetiții.

ART, 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce Ia îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar și Teatrul Municipal Bacovia.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Teatrului Municipal Bacovia și Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și Retragere General ”Nicolae Șova”, Filiala Bacău.

ART, 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVI