Hotărârea nr. 95/2018

Hotărârea nr.95 din 15.03.2018 privind aprobarea excluderii din Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare a oraşului Comăneşti.

wmâvzia

^£oc<%/a/                 &3<(^căc/

HOTĂRÂREA NR. 95 DIN 15.03.2018 privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 577/7.03.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr.60229/8.03.2018, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare, Bacău;

-Referatul nr. 2511/13.03.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea excluderii din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 2512/13.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 2513/13.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 431/15.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 432/15.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 433/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 434/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 435/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Directivei Consiliului European nr.l999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor

-Dispozițiile art.12, alin. (4) și (5), ale art.16 alin.(2) lit. "h" și lit."j", ale art.20 alin.(3) și ale art.21alin.(l) din Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 8 (3) lit. "c" a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.12 alin.(4) și (5), ale art. 16 alin.(2) lit. h) și j), ale art.20 și ale art.21 alin.(l) din Statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, cu modificările și completările ulterioare, aprobat prin HCL nr.l76/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, cu modificările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.l01/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată,

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art.36 alin.2 Iit."d" și lit."e"și alin.6 lit.a), pct.14 și ale alin. (7) lit. "c" și art.45(2) lit.„d”și (5) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă excluderea din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău a orașului Comănești.

Art.2. Se aprobă analizarea și calcularea consecințelor economico-financiare ale excluderii prevăzute la art.l din prezenta hotărâre, precum și recuperarea sumelor corespunzătoare de la membrul asociației exclus.

Art.3. Se aprobă modificarea Actului Constitutiv și Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău corespunzător prevederilor art.l din prezenta hotărâre.

Art.4. Se împuternicește dl. Lucian Bogdănel, având calitatea de reprezentant al Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1, art.2 și art.3 din prezenta hotărâre în Adunarea Generală a Asociației.

Art.5. Se împuternicește Președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, pentru ca, în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze actele adiționale privind modificarea actului constitutiv și statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Art.6. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.7. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art.4, Consiliului Județean Bacău, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.