Hotărârea nr. 94/2018

Hotărârea nr.94 din 15.03.2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018.


HOTĂRÂREA NR. 94 DIN 15.03.2018 privind aprobarea Programului anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03,2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2473/ 12.03.2018 si Programul anual al finanțărilor nerambursabile pe anul 2018, înaintate de Comisia Tehnica Legea nr. 350/ 2005;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 2474/12.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău înregistrat cu nr. 2475/12.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 426/12.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 427/13.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 428/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 429/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 430/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 15 din Legea nr. 350/ 02.12.2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 62/ 2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) Ut. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(2) lit.„a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art, I. Se aprobă Programul anual al finanțărilor nerambursabile de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Bacău, pentru activități nonprofit de interes general, aferent anului 2018, conform Anexei parte integranta din prezenta hotărâre.

Art, 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Comisia Tehnică Legea nr. 350/ 2005.


Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Comisiei Tehnice Legea nr. 350/ 2005.

Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacăți pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE             -            CONTRASEMNEAZĂGHERASIM C                   SECRETARUL MUNICIPIULUI BAGri

NICOLAE-OVIDIU PO

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.3£ DIN 15.03.2018

PROGRAMUL ANUAL

AL FINANȚĂRILOR NERAMBURSABILE DE LA BUGETUL LOCAL AL UAT MUNICIPIUL BACĂU, PENTRU ACTIVITĂȚILE NONPROFÎT TINERET Șl SOCIAL, AFFERENT ANULUI 2018, ÎN CONDIȚIILE PREVĂZUTE DE LEGEA NR. 350/ 2005

Autoritatea finanțatoare, Municipiul Bacău, str. Mărășești, nr. 6, Cod Fiscal 4278337, tel. 0234-581849, fax 0234-588757, e-mail contact@primariabacau.ro, în baza Legii nr. 350/ 2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofît de interes general face cunoscute domeniile pentru care se acordă finanțări nerambursabile pentru anul de execuție financiară 2018.

Criteriile în baza cărora vor fi atribuite contracte de finanțare nerambursabila sunt: relevanta si coerenta, metodologie, capacitate de realizare, bugetul proiectului, participarea părților, durabilitate si sustenabilitate.

UAT Municipiul Bacau fiice cunoscut Programul anual al finanțărilor

nerambursabile de la bugetul local pentru activitati nonprofît pentru domeniile tineret și social pentru anul 2018 în condițiile prevăzute de Legea nr. 350/ 2005, in suma totala de 1.500.000 lei.

Sumele defalcate pe domenii de interes, propuse a fi finanțate sunt următoarele:

TINERET: 700.000 LEI

SOCIAL: 800.000 LEI

COMISIA TEHNICĂ!

Președinte: Caleap Florine? Secretar: Hie Diana c Membru: Năstase Daniela

PREȘE1

CONSTCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU