Hotărârea nr. 93/2018

Hotărârea nr.93 din 15.03.2018 privind concesionarea către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.L." a unor bunuri mobile şi imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfăşurarea activităţii la Celula II.


HOTĂRÂREA NR. 93 DIN 15.03.2018

privind concesionarea către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A.-Anduna Servimob S.R.L."a unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr.391 din 14.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19755 din 14.02.2018, prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind concesionarea unor bunuri mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II;

-Adresa nr. 416 din 16.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19755 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău;

-Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate, Bacău transmisă prin mail, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 20792 din data de 28.02.2018;

-Referatul nr. 2101 din 28.02.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind concesionarea către operatorul serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, a bunurilor mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 2102 din 28.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr. 2103 din 28.02.2018 al compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 421/12.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 422/13.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 423/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 424/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 425/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Dispozițiile art. 871-873 din Codul Civil aprobat prin Legea nr. 287/2009;

-Dispozițiile art.l0,alin.(6),lit."a", art.22 alin. (1), alin.(l*) și alin.(2), lit."b", art.25 alin.(3) și alin.(4), art.29 alin.(l), alin.(4), lit.”a”, alin.(6) și alin.(7) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art.l alin.(2), art.2 alin.(I), alin.(3) lit."c","d" și "e", alin. (12), art. 4, alin. (1), alin. (2) și alin. (3) și ale art. 16, alin.(l) din Legea nr.101 din 25 aprilie 2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr. 198 din 22 decembrie 2005 privind constituirea, alimentarea și utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistență financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, cu modificările și completările ulterioare.

-HCL nr. 422 din 16.12.2010 privind aprobarea Documentului de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacau”, cu modificările și competările ulterioare;

-Prevederile Contractului de Finanțare nr.l31826/11.04.2011 încheiat între Consiliul Județean Bacău și Ministerul Mediului și Pădurilor în vederea implementării proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”;

-Prevederile HCL nr 64 din 31.03.2014 privind aprobarea documentelor necesare demarării procedurii de licitație publică organizată în vederea atribuirii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare instalații deșeuri municipale in județul Bacau;

-Prevederile HCL nr. 463 din 28.12.2017 privind aprobarea atribuirii și încheierii contractului de delegare prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în Județul Bacău, modificata prin HCL nr. 55 din 6 (12.2018;

-Dispozițiile ari. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale ari. 115 (1) lit. „b”, art. 117 lit. „a” și ale art.123, alin. (I) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Amendamentul formulat de domnul consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. "c" și alin (5) lit. "a" și art.45(3) și (5) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă concesionarea bunurilor mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, realizate/achiziționate prin proiectul ISPA "Management integrat al deșeurilor în municipiul Bacău și zonele învecinate, județul Bacău, România" către "Asocierea Eco-Sud S.A.-High Sorting S.A-Anduna Servimob S.R.L", operatorul serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, desemnat câștigător al procedurii de atribuire a contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, în calitate de delegat, pe toată durata de derulare a acestui contract, respectiv 23 ani.

Art.2. Bunurile menționate la art.l sunt prevăzute în Anexa nr. 1, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art.3. Predarea bunurilor precizate în Anexa nr.l, parte integrantă a prezentei hotărâri, se va face pe bază de proces-verbal de predare-primire a acestora, care va fi semnat de către Municipiul Bacău în calitate de proprietar al bunurilor și de operatorul serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, în calitate de delegat. Procesul-verbal de predare-primire a bunurilor va constitui anexă la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor în județul Bacău.

Art.4. Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, ca în numele și pentru Municipiul Bacău, să semneze procesul-verbal de predare-primire al bunurilor, prevăzute la art. 1 din prezenta.

Art.5, Bunurile prevăzute la art.l din prezenta hotărâre sunt bunuri de retur și vor reveni, la expirarea duratei contractului de concesiune, de plin drept, cu titlu gratuit și libere de orice sarcini, Municipiului Bacău.

Art.6. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău are drept de monitorizare asupra utilizării corespunzătoare a bunurilor concesionate prevăzute la art.l, iar operatorul căruia i-au fost concesionate bunurile, are obligația de a furniza informațiile cerute de asociație și de a permite inspectarea lor de către reprezentanții acesteia. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară de Salubrizare Bacău va informa Municipiul Bacău despre cele constatate, iar în cazul utilizării necorespunzătoare sau deteriorării grave a bunurilor, Municipiul Bacău în calitate de proprietar, poate hotărî retragerea dreptului de concesiune, precum și aplicarea unor penalități, conform contractului de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău.

ArL7. (1) Delegatului/Operatorului căruia i-au fost concesionate bunurile mobile și imobile, va avea obligația de a efectua operațiile de întreținere, modernizare, reparare și/sau înlocuire a acestora, pe toată perioada contractului de delegare, potrivit art.4.1.6 din contractul de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău.

  • (2) Potrivit art.4.1.5 din Contractul de delegare prin concesiune a serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, delegatul/operatorul va propune, dacă este cazul, scoaterea din funcțiune a bunurilor imobile aparținând patrimoniului concesionat, în baza legislației în vigoare. Aceste bunuri vor fi înlocuite de delegat/operator dacă în perioada derulării contractului aceste bunuri cu durata normală de utilizare consumată sau neconsumatâ, a căror menținere în funcțiune nu se mai justifică și sunt scoase din funcțiune potrivit legii, sau dacă aceste bunuri nu mai pot fi utilizate normal din motive neimputabile delegatului/operatorului, iar pentru buna executare a serviciilor și/sau alinierea la dispozițiile legale se impune înlocuirea lor. Bunurile vor fi scoase din funcțiune și înlocuite cu aprobarea delegatarului, care va asigura măsurile administrative și sursele financiare suplimentare necesare înlocuirii, în așa fel încât capacitatea de a realiza serviciile să rămână cel puțin constantă pe toată durata contractului.

  • (3) Redevența plătită de Delegatul/Operatorul căruia i-au fost concesionate bunurile mobile și imobile prevăzute la art.I este în cuantum de 492.420 lei/an + redevența suplimentară 7.041,87 lei, în conformitate cu art.7, alin.(3), lit. "c" din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor în județul Bacău.

  • (4) Redevența plătită conform alin. (3) va constitui sursă pentru Fondul de întreținere, înlocuire și Dezvoltare (Fond IID) prevăzut de OUG 198/2005, cu modificările și completările ulterioare, în conformitate cu art. 7 alin. (4) din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor în județul Bacău.

Art. 8, La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă HCL nr. 5 din 20.01.2017, modificată prin HCL nr. 267 din 17.07.2017, precum și orice alte prevederi contrare.

Art 9. Primarul Municipiului Bacău prin Direcția Arhitect - Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate Ia art.4, Direcției Arhitect-Șef-Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, operatorului serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, Consiliului Județean Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art 11, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. 53 DIN 15.03.2018

Lista bunurilor mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula II

PREȘJ CONS


DIN’


DIN GHERASiM

A- /

\ Z' O             .

\z ,      A țyZ


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE OVIDIU POPOVICIDIRECTOR ADJUNCT, C riști na BARDAȘU


Lista bunurilor mobile și imobile, aflate în patrimoniul Municipiului Bacău, ce urmează a fi folosite pentru desfășurarea activității la Celula H

Nr. crt.

Cod de clasificare

Denumirea mijloacelor fixe

Durata de serviciu normată ani

Data punerii în funcțiune

Construcție depozit nou

1.

2.124.4

Sistem levigat

29

2011

2.

2.121.4

Sistem de colectare gaz

20

2011

3.

1.8.4.

Sistem de canalizare

48

2011

4.

1.8.4

Sistem colectare ape pluviale

48

2011

5.

1.3.72

Drumuri acces (inclusiv 3 podețe)

30

2011

6.

1.8.1J1.8.6

Sistem alimentare cu apă

36

2011

7.

2.1.16.5.

Instalații electrice - tablouri electrice, conexiuni

12

2011

8.

1.6.3.2.

împrejmuire (inclusiv 1 poartă principală +1 poartă secundară)

30

2011

Clădiri echipamente și alte instalații, din care:

9.

1.6.4.

Clădire administrativă

60

2011

10.

1.6.4.

Clădire recepție

60

2011

11.

1.3.21.

Echipament SCADA

24

2011

12.

22.6.2.

Echipament laborator

12

2011

13.

1.3.5.

Pod bascul

36

2011

14.

1.2.3.

Stație compost

24

2011

15.

2.124.5.

Stație sortare inclusiv utilaj (încărcător frontal JCB)

12

2011

16.

1.1.2.1.

Șopron echipament mobil

12

2011

17.

1.1.2.

Stație spălare auto

24

2011

18.

1.1.2.1,

Șopron echipament electric

12

2011

19.

1.1.3.

Linie medie tensiune aeriană inclusiv transformator 20KV și generator

60

2011

20.

2.1.17.1.1.

Sistem apă incendiu

12

2011

Puncte ecologice de colectare

21.

2.1.24.5.

Punct ecologic de colectare - dopozit nou

12

2011

Utilaje și mijloace de transport

22.

1.8.8.

Stație containerizată de tratare a levigatului prin osmoză inversă, tip ROAW9144 DTG38-109512/DTG-

HHP10, serie 3247

36

2010

23.

2.1.20.1.

Buldoexcavator Tarsus 888, serie șasiu 2211HCA0029R1

8

2011

24.

2.1.20.6.1

Compactor pentru deșeuri menajere

TANA tip GX260 serie 111029

5

2011

25.

2.1.17.2.

Comcasor mobil cu fălci, ATLAS COPCO, model Pwercruher PC 1055J, serie 523821291

10

2011

26.

2.1.20.1.

Buldozer LIEBHERR PR724L, serie șasiu 12393

8

2011