Hotărârea nr. 92/2018

Hotărârea nr.92 din 15.03.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”, ce se va desfășura în perioada 15 - 16.03.2018 la Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 92 DIN 15.03.2018

privind asocierea municipiului Bacău cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului**, ce se va desfășura în perioada 15 - 16.03.2018 Ia Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară Ia data de 15.03.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 570 din 19.02.2018 înaintată de Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 3180 din 20.02.2018;

-Referatul nr. 3905/28.02.2018 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, prin care se propune asocierea municipiului cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 3907/28.02.2018;

-Raportul favorabil al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate nr. 3906/28.02.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 418/12.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 419/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 420/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 23 din Legea nr. 74/ 1999 pentru ratificarea Cartei sociale europene revizuite, adoptată la Strasbourg la 3 mai 1996;

-Prevederile art. 47 alin.(l), ale art. 48 alin.(2), ale art. 61 alin.(2), ale art. 115 alin.(l) lit. “b? art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. "d", lit. "e", alin. (6) lit. "a", punctul 2, alin. 7 lit. "a" și art.45(2) lit. „a”din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în vederea finanțării și realizării în comun a evenimentului „Serbarea Mărțișorului”, ce va desfășură în zilele de 15 și 16 martie 2018, eveniment dedicat pensionarilor din municipiul Bacău, conform Contractului de Asociere Anexă, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a Municipiului Bacău a sumei de 36.000 lei, reprezentând contribuția ce revine Municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a evenimentului prevăzut la ari. 1 din prezenta hotărâre.

ART. 3. Alocarea celor 36.000 lei, reprezentând contribuția Municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău, iar decontarea cheltuielilor se va efectua din Capitolul 68.02.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, Titlul XI Alte cheltuieli, art. 59.11 Asociații și fundații, pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART. 5. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistența Socială a Municipiului Bacău.

Art 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


N O P ,A.!. A M.7EX.1/DS l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. 32 DIN 15.03.2018


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU MUNICIPIUL BACĂU


ASOCIAȚIA LIBERĂ A PENSIONARILOR DIN BACĂU


Nr.


din______________


Nr.________din______________


CONTRACT DE ASOCIERE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacau, cu sediul în Bacau, str. Marasesti nr. 6, reprezentat de Primarul Municipiului Bacău, Cosmin Necula, prin Direcția de Asistentă Socială a Municipiului Bacău, cu sediul în str. Ștefan cel Mare, nr. 17A, jud. Bacău, cod fiscal 15370567, tel. 0234/581643, fax 0234/586492, cont bancar nr. R038TREZ24A685050591100X deschis la Trezoreria Municipiului Bacău reprezentată legal de d-na Daniela Pozînărea - Director și d-na Lorena Mazilu- Contabil Șef.

si

Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, în calitate de organizator, cu sediul în Bacau, str. Milcov, nr. 7, sc. C, ap. 4, având contul nr. RO18BPOSO4912936947RON01, reprezentată prin Petcu Constantin, având funcția de președinte

Au convenit in temeiul prevederilor

 • •   Art 36 alin. (2) lit „e” si alin. (7) lit „&n coroborat cu art 45 alin (2) lit”a” si lit”f’ si art 115 alin (1) lit „b” din Legea administrației publice locale nr 215/2001 republicata si actualizata, ale art. 1180,1182,1166,1171,1176,1179,1270 și următoarele Cod Civil;

 • •  Art 35 din Legea nr 273 /2006 privind Finanțele publice Locale cu modificările și completările ulterioare;

la încheierea prezentului Contract de parteneriat cu respectarea următoarelor clauze:

D. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art 1.     (I) Obiectul prezentului contract îl constituie asocierea pârtilor in vederea finanțării și

realizării în comun a evenimentului: „Serbarea Mărțișorului’’.

 • (2) Valoare totala a bugetului proiectului este de 40.000 lei, din care Municipiul Bacău, prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău finanțează cu suma de 36.000 lei.

IU.  DURATA CONTRACTULUI

Art 2. Prezentul contract se va derula de la data semnării de către parti, pana la data realizării obiectului asocierii.

 • IV.  OBLIGAȚIILE PÂRTILOR

Art 3. Municipiul Bacau se obliga sa finanțeze proiectul prevăzut la Art. 1 (1) cu suma maxima de 36.000 lei.

Art 4. (1) Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău se obligă:

 • •   Sa finanțeze proiectul prevăzut la Art 1(1) din surse proprii si atrase ca diferență cel puțin pana la acoperirea întregului buget (asa cum este prevăzut in Anexa la prezentul contract);

 • •  Sa răspundă de modul de utilizare a sumelor alocate;

 • •   Sa asigure toate informațiile necesare pentru realizare proiectului;

 • •   Sa înregistreze distinct in contabilitate sumele primite de la Municipiul Bacau si din alte surse de finanțare pentru realizarea proiectului;

 • •  Sa mențină evidenta tuturor datelor, corespondentei, registrelor contabile si a tuturor documentelor justificative, referitoare la proiect, conform prevederilor legale.

(2) Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău își asuma întreaga răspundere luandu-si obligația sa nu prezinte spre finanțare elemente de costuri care au fost sau urmeaza a fi finanțate prin alte proiecte / finanțări.

Art 5. (1) Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău se obliga sa prezinte Municipiului Bacau un raport tehnic si financiar, insotitde documente justificative legale.

 • (2) Documentele justificative (CI/BI) vor fi prezentate in original si copie cu mențiunea „conform cu originalul”

 • (3) Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău se obliga sa completeze sau sa modifice la solicitarea Municipiului Bacău, documentele prezentate spre decontare in termen de 30 de zile lucratoare de la data solicitării;

 • (4) Daca Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău nu furnizează Municipiului Bacău un raport conform Art 5(3) si nu furnizează o explicație scrisa, acceptabila si suficienta asupra motivelor care l-au împiedicat sa-si îndeplinească aceasta obligație, Municipiul Bacau poate rezilia contractul si recupera sumele deja plătite si nejustificate;

 • (5) Municipiul Bacău cu aprobarea Consiliului Local Bacau, poate rezilia contractul, fora preaviz si fora sa plateasca compensații de orice fel, atunci când Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău:

 • •   nu isi îndeplinește fora justificare oricare din obligațiile care ii revin si, după ce a fost instiintat în scris sa isi îndeplinească aceste obligații, persista inca in neonorarea lor sau nu fomizeaza explicații satisfocatoare in 5 zile de la trimiterea notificării;

 • •   este in stare de faliment sau pe cale de lichidare, are afocerile administrate de către tribunal, a inceput proceduri de aranjamente cu creditorii, are activitatea suspendata sau este in orice situație analoga, provenind dintr-o procedura similara prevăzută in legislația si reglementările in vigoare;

 • •  a suferit condamnări definitive datorate unei conduite profesionale printr-o condamnare împotriva careia nici un apel nu mai este posibil, sau este vinovat de grave greșeli profesionale care pot fi dovedite prin orice mijloace;

 • •  se angajeaza in orice act de frauda sau corupție sau este implicat in organizații criminale sau in alte activitati ilegale;

 • •  isi schimba personalitatea juridica, cu excepția cazurilor in care se încheie un act adițional in acest sens;

 • •  face declarații false sau incomplete sau furnizează raportări care nu corespund realității.

(7) In cazul rezilierii contractului din vina Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău, in cazurile specificate in Art 5 (5) din contract, Municipiul Bacău poate solicita rambursarea parțiala sau integrala a sumelor deja plătite din finanțarea nerambursabila, corespunzător gravitații faptelor in cauza si după ce i s-a permis beneficiarului sa transmită observațiile sale;

Art 6 Plățile se vor face, pentru întreaga suma alocata, prin ordin de plata in contul partenerului.

 • V. RAPUNDEREA PARTiLOR

Art7 Prezentul înscris servește interesul comun al pârtilor care se obliga sa-1 execute întocmai st intru totul cu buna stiinta.

ArtS Părțile se obliga sa urmareasca si sa se Informeze reciproc asupra derulării acestui contract

Art 9 Cu excepțiile prevăzute de prezentul contract, nici o parte nu o poate modifica unilateral prezentul contractModificarea poate interveni numai prin acordul de voința exprimat al pârtilor prin act adițional.

ArtlO. Pentru neindeplinirea, îndeplinirea defectuoasa sau cu întârziere a obligațiilor asumate in acest contract partea in culpa va suporta daune.

Art LI. Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău își va asuma întreaga responsabilitate cu privire la obligațiile fiscale si in raport cu terte parti, inclusiv pentru daune de orice natura aduse terțelor parti pe perioada desfășurării proiectului sau ca o consecința a desfășurării proiectului. Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău va exonera Municipiul Bacau de orice răspundere asociata cu orice cerere de despăgubire sau acțiune aparuta ca urmare a încălcării reglementarilor legale de către noi sau ca rezultat al încălcării drepturilor unei terte parti.

 • VI. FORȚA MAJORA

Art 12 Prin forța majora părțile inteleg împrejurarea imprevizibila si de neinlaturat care face imposibila executarea obligațiilor asumate de către oricare parte si care exonerează de răspundere partea care o invoca, cu condiția ca aceasta sa fie lipsita de culpa.

Art 13 (1) Forța majora apare de răspundere partea care o invoca. Forța majora are caracter bilateral astfel ca fiecare dintre parti, in caz de forța majora, poate renunța la executarea in continuare a contractului. Pentru ca forța majora sa inlature răspunderea, partea care o invoca este obligata:

 • a) sa comunice partenerului contractual in scris cazul de forța majora in termen de una zi de la apariție;

 • b) sa comunice in scris partenerului contractual in termen de cinci zile de la apariție dovada cazului de forța majora;

 • c) sa comunice in scris partenerului contractual încetarea cazului de forța majora in termen de doua zile de la încetare;

 • d) sa ia toate masurile necesare pentru a limita consecințele ce le generează cazul de forța majora;

 • (2) Toate comunicările se vor fece in scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data luării la cunoștința.

 • (3) Daca forța majora depășește o durata de cinci zile, fiecare parte poate sa renunțe la executarea contractului in continuare, fara ca sa poata cere despăgubiri de lacealalta.

Artld Cazul fortuit este un evenîmemt imprevizibil si de neinlarurat care ia naștere din natura, fapta omului sau lucrul si care exclude culpa pârtii care 11 invoca. Cazul fortuit ca si forța majora este exonerator de răspundere

 • VII. LITIGII

Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluționate pe cale amiabila, iar daca părțile nu cad de acord, vor fi soluționate de instanțele de judecata competente.

Contractul a fost încheiat in doua exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte contractanta.

Partener, Municipiul Bacău PRIMAR COSMJNNECULA

Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău PREȘEDINTE PETCU CONSTANTIN

Director Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău

DANIELA POZÎNĂREA

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate, Buget LORENA MAZILU

Vizat juridic IULIAN AXENTE

Anexa la Contractul nr________/____________

BUGETUL

Even;mentul~ „Serbarea Mărțișorului".

DENUMIRE INDICATORI

Finanțare Municipiului Bacau

Coflnantare

Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău

Total

1

2

3

4

Organizare eveniment „ Serbarea Mărțișorului".

- Masă festivă

36 000 lei

4 000 lei

40 00 lei

TOTAL

36.000 lei

4.000 lei

40.000 lei

Partener, Municipiul Bacău PRIMAR COSMJN NECULA

Asociația Liberă a Pensionarilor Bacău PREȘEDINTE

PETCU CONSTANTIN

Director Direcția de Asistență Socială a

Municipiului Bacău

DANIELA POZÎNÂREA

Șef Serviciu Financiar, Contabilitate. Buget LORENA MAZ1LU