Hotărârea nr. 91/2018

Hotărârea nr.91 din 15.03.2018 privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexelor nr. 3 și nr. 4 la HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018.


HOTĂRÂREA NR. 91 DIN 15.03.2018

privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul Anexelor nr. 3 și nr. 4 la HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul Directorului Executiv al Poliției Locale a Municipiului Bacău nr. 2879/ 07.03.2018 privind îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul anexei nr. 3 la HCL nr. 54/ 06.02.2018;

-Adresa nr.996/09.03.2018 a Centrului Bugetar Creșe prin care ne solicită îndreptarea erorii din Anexa nr. 4 la HCL nr. 54/2018;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 2430/ 09.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 2431/09.03.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 413/12.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 414/13.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 415/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 416/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 417/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.3 alin. (1) și ale art.ll din Legea - cadru nr. 153/ 28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 54/ 06.02.2018 privind stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018;

-Prevederile art. 47 alin. (1), art. 48 alin. (2), art. 61 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. ”b” și ale art. 117 alin. (1) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 alin. (1) lit. ”i” din Anexa nr. 1 la OG nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Amendamentul formulat de doamna consilier Breahnă-Pravăț lonela-Cristina la proiectul de hotărâre, amendament care a fost adoptat;

în baza art. 36 alin. (2) lit. ”a”, alin. (3) lit. ”b” și art.45 (2) lit.„a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă îndreptarea erorilor materiale cuprinse în conținutul:

  • (1) Anexei nr. 3 - Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor publice și a funcțiilor contractuale din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău, la HCL nr. 54/ 2018, după cum urmează:

"- pentru funcția publică de execuție de auditor, grad profesional principal se înlocuiește coeficientul minim 2.42 cu 2.20, iar coeficientul maxim 2.90 cu 2.60;

- pentru funcția contractuală de execuție șef formație pază se înlocuiește coeficientul minim 1.00 cu 1.15, iar coeficientul maxim 1.15 cu 1.20."

  • (2) Anexei nr. 4 - Stabilirea salariilor de bază de care vor beneficia funcționarii publici și personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație" din serviciile publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în anul 2018 - Centrul Bugetar Creșe, după cum urmează:

pentru funcția contractuală de conducere de director se înlocuiește coeficientul minim de 3,23 cu 3,87, iar coeficientul maxim 4,59 cu 4,30.”

Art.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 54/ 2018 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI