Hotărârea nr. 90/2018

Hotărârea nr.90 din 15.03.2018 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/ sau de reprezentare în anul 2018 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău.


HOTĂRÂREA NR. 90 DIN 15.03.2018

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2018 pentru Poliția Locală a Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2418 din 27.02.2018 al Poliției Locale a Municipiului Bacău prin care se propune alocarea a 40.000 lei pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2419 din 27.02.2018; -Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 2420 din 27.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 408/12.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 409/13.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 410/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 411/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 412/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. I alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art.45(2) lit„a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/ sau de reprezentare în anul 2018, în valoare de 40.000 lei, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Poliției Locale a Municipiului Bacău.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Poliția Locală a Municipiului Bacău.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Poliției Locale a Municipiului Bacău.

ART.4, Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

GHERASIM CO


PREȘEDINTE DE ȘEtHNȚĂ GHERASIM CONSWr'*' z

R

O.P..I.P tN M .'EXJ/DS l-A 2

i l

■ -- i

!■< I fU .

Zs / z /

.  V'/


CONTRASEMN EAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIUPOB0VICI