Hotărârea nr. 9/2018

Hotărârea nr.9 din 31.01.2018 privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți.


HOTĂRÂREA NR. 9 DIN 31.01.2018

privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de

31.01.2018, potrivit art.39( 1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți, înregistrată cu nr. 316 din 10.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017 din excedentul anilor precedenți, înregistrat cunr. 317 din 10.01.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 33/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 34/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 35/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 36/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.37/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Art. 58 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și art.5.13.3 din OMFP nr. 3244/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2017 \

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. « a » și art. 45(2) lit. « a », din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare rezultat din execuția anului 2017, în sumă de 17.774.421,78 lei, din excedentul anilor precedenți.

Art.2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art.3. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONELA-CRISTINA

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI I|ACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI0Î