Hotărârea nr. 89/2018

Hotărârea nr.89 din 15.03.2018 privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un imprumut extern de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finantarii pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009RO161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Judetul Bacau”

Yro Mt '/w / i£cf<‘a./a/  Plutit cc/iiu/tii

HOTĂRÂREA NR. 89 DIN 15.03.2018

privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un Împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refînantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.03.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice focale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 2455 din 09.03.2018 înaintat de Direcția Economică prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refînantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 2456 din 09.03.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 2457 din 09.03.2018, favorabil:

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului focal al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 403/12.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 404/13.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 405/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 406/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 407/14.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art.61, alin. (1) și ale art. 63, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice focale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor focale, modificată și completată;

-HCL nr. 171 din 31.05.2013 prin care s-a aprobat garantarea sumei de 8.000.000 euro pentru un imprumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refînantarii pana la 6.200.000 euro a împrumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26 11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectului CC12009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau”;

-HCL nr. 207/ 29.05.2017 pentru aprobarea actului adițional nr. 1 la Contractul de Asistenta pentru Proiect incheiat la data de 15.07.2013 intre Municipiul Bacau, Județul Bacau, Compania Regionala de Apa Bacau SA si Banca Europeana pentru Reconstrucție si Dezvoltare (BERD) si a Contractului de Confirmare in legătură cu contractul de garanție incheiat pe data de 15.07.2013 intre Municipiul Bacau si BERD;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art 36 alin (2) lit. “b” și lit. "d" și ale art 36, ahn.(6) lit.”a”, pct. 14 și art 45(2) lit.„b” din Legea nr 215/ 2001, a administrației publice locale, republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se modifică Titlul HCL nr. 171 din 31.05.2013, acesta urmând să aibă următorul cuprins:

„Hotarare privind aprobarea garantării sumei de 8.000.000 euro pentru un împrumut extern de la Banca Europeana de Reconstrucție si Dezvoltare, in valoare de pana la 16.400.000 euro, ce va fi contractat de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA in vederea refinantarii pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de la BERD (MELF nr. 8023/ 26.11.2004) si finanțării pana la 10.200.000 euro a proiectelor de investiții de interes public local ”.

Art. 2. - Se modifica Art. 2 din HCL nr. 171 din 31.05.2013, acesta urmând să aibă următorul cuprins: „Art. 2. Se ia la cunoștința de finanțarea rambursabila externa de pana la 16.400.000 euro, care urmeaza a fi contractata de către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, conform Anexei 1 (Acord de principiu SC Compania Regionala de Apa Bacau SA) si Ănexei 2 (proiect de act adițional la contractul de credit din data de 15 iulie 2013 incheiat intre SC CRAB SA si BERD) la prezenta hotarare, de la BERD pentru:

  • (i) refinatarea pana la 6.200.000 euro a imprumutului extern contractat de acesta de la BERD in data de 26.11.2004 (MELF 8023);

  • (ii) cofinanțarea pana la 9.400.000 euro a proiectului: CCI2009R0161PR015 „Extinderea si reabilitarea infrastructurilor de apa si apa uzata in Județul Bacau” finanțat din Fondurile de Coeziune ale Uniunii Europene conform contractului de finanțare incheiat intre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si Ministerul Roman al Mediului nr. 122203 din 23.08.2011, cu modificările si completările ulterioare;

  • (iii) cofinantarea pana la 800.000 euro a proiectului: „Etapizarea lucrărilor de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in Proiectul Bacau”, conform contractului de finanțare incheiat intre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA si Ministerul Roman al Fondurilor Europene nr. 15 din 27.12.2016, cu modificările si completările ulterioare, cu pana la suma de 800.000 euro, conform Anexei nr. 3 la prezenta.”

Art. 3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 171 din 31.05.2013, cu modificările si completările ulterioare, sunt si raman in vigoare.

Art.4. Primarul Municipiului Bacau va duce la indeplinire prezenta hotarare prin Compartimentul Unitatea Municipala pentru Monitorizare si Direcția Economica.

Art. 5. Prezenta hotarare se comunica Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare lntercomunitara Bacau si SC CRAB SA Bacau.

Art. 6. Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Instituției Prefectului - Județului Bacau pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OV1DIU PO


ROMÂNIA

JUDE UL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. £9 DIN 15.03.2018


ANEXA 3


Lista de investiții aferente proiectului .Elapizarea lucrărilor de extindere si reabilitare a infrastructurii de apa si apa uzata in Proiectul Bacau*, conform contractului de finanțare încheiat intre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA (CRAB) si Ministerul Roman al Fondurilor Europene nr. 15 din 27.12-2016 Moneda: EUR (in mii)1

2

3

4

5

6

Mr.Crt

D< criere

*) Valoare estimata a contractului

Finanter dec BERD

Finanțare de către CRAB

Suma

DAT

Echipament pentru statie de epurare apoi st a apei uzate

370

370

Societate

0

Din care:

Lotul 1: Difuzoare pentru statie de epurare a apei uzate

100

100

Societate

0

Lotul 2: Echipament de pompare a apei si a apei uzate

200

an

Societate

0

Lot 3: Echipament de intervenție: Pompa cu motor pentru apa uzata remor ibHa; Scaun pentru sudare remorcaM; Mașina automate de sudura prin ăofuziun pentru levi HDPE

70

70

Societate

0

DA3

Apomelre inteligente pentru apa si echipamente st servicii conexe

115

115

Societate

0

DA2

Vehicul de Inii Unei si vicii conexe

315

315

Soci 3

0

Din care:

Lotul 1. Vehicule pentru echipe de 3.5 one si r itertte d Ini vc ie

40

40

Societate

0

Lotul 2: Vehicule pentru materiale de Intervenție

00

80

Societate

0

Lotul 3: Camion de gunoi (Autobasculante 7,5 tone)

45

45

societate

0

Lotul 4: Container auto pentru transportul nămolului (Autotransconj     ,

150

150

Societate

0

TțHAL M ! /x               800

800

*) toi baza Anexa z ia p


PREȘEDINTE CONSTANTIN
la contractul de credit din dala de 15.072013, aprobat prin HCL 207/29.052017

ADMiNI

COMTRASEMNEAZÂ R0WcA SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICO


VIDIU POPOVICITOR PUBLIC CHINDRUȘ