Hotărârea nr. 88/2018

Hotărârea nr.88 din 07.03.2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în municipiul Bacău.

7)/)     ~   ■

. /1 ornanta

•ău

f'/S.tf/fff/ < C<////ff-Jt(TfYtff//f/f      OșCâț/

HOTĂRÂREA NR. 88 DIN 07.03.2018 privind acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 07.03.2018, potrivit art. 3 9(2) și (4) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Adresa S.C. Compania Regională de Apă Bacău înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 21510 din 07.03.2018 prin care se comunică faptul că s-a sistat furnizarea apei potabile în Municipiul Bacău;

 • - Referatul nr. 2390 din 07.03.2018 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care se propune acordarea ajutorului de urgență pentru populația municipiului Bacău reprezentând achiziționarea și distribuirea de apa potabilă în zilele în care este sistată furnizarea apei potabile în Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive nr. 2391 din 07.03.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Raportul nr. 2392 din 07.03.2018 al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 398/07.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 399/07.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 400/07.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 401/07.03.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 402/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Legea nr. 292/ 2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea 416/ 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 41 din Hotărârea de Guvern nr. 50/ 2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 29.06.2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art.

117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a” pct. 8 și pct. 14, art. 45 alin.(2), lit.”a”, și ale art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

5

Art. 1 (1) Se costată existența situației deosebite constând în sistarea serviciului de furnizare a apei potabile în Municipiul Bacău.

 • (2) Se aprobă acordarea ajutorului de urgență pentru populația Municipiului Bacău reprezentând în achiziționarea și distribuirea de apă potabilă în vederea prevenirii efectelor negative datorate acestei situații deosebite în zilele în care este sistată furnizarea cu apă potabilă în Municipiului Bacău, în valoare de 132.000 lei, ce se vor cheltui din bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău (Titlul VIII - Asistență socială).

 • (3) Distribuirea apei potabile se realizează pe perioada sistării furnizării de apă potabilă în Municipiului Bacău prin intermediul punctelor stabilite, după cum urmează:

 • 1. Biserica „Fericitul Ieremia - str. Digul Bârnat nr. 4;

 • 2. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău - str. Ștefan cel Mare nr. 17A;

 • 3. Poliția Locală a Municipiului Bacău - str. I. L. Caragiale, nr. 2;

 • 4. Biserica Ortodoxă ”Sf. Neculai” - str. B-dul Unirii, nr. 4;

 • 5. Teatrul Municipal Bacovia - str. Iernii, nr. 7;

 • 6. Primăria Municipiului Bacău - str. Mărășești nr. 6;

 • 7. Biserica Ortodoxă “Sf. Dumitru” - str. Narciselor nr. 2;

 • 8. Primăria Municipiului Bacău sediul Serviciului Public de Evidentă a Persoanelor - str. Henri Coandă nr. 2;

 • 9. Școala Gimnazială „Octavian Voicu” - str. Bicaz, nr. 17;

 • 10. Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen - str. Mioriței, nr. 76 bis;

 • 11. Centrul de Zi „Clubul Pensionarilor” - str. Aleea Ghioceilor, nr. 2 A.

 • (4) Distribuirea apei potabile se va realiza în sticle cu apă îmbuteliată din polietilenă tereftalat (PET).

 • (5) Organizarea acestei activități revine în sarcina Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentul de Protecție Civilă al Primarului Municipiului Bacău, Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Direcției de Sănătate Publică a Județului Bacău.

Art. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județului Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHERASIM CONSTANTIN


ĂjRC

(wR

N.O.P..I.D./M.NVEx.l/-QS.I-Ă-2

\T',c