Hotărârea nr. 87/2018

Hotărârea nr.87 din 28.02.2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Judeţului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu – Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, judeţul Bacău, precum şi declararea locului de consilier local vacant.

HOTĂRÂREA NIL 87 DIN 28.02.2018 prin care se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară ia data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Ordinul Prefectului nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu -Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant;

-Referatul constatator al Primarului Municipiului Bacău și al Secretarului Municipiului Bacău nr. 605/18.01.2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 606 din 18.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 607 din 18.01.2018, favorabil; -Raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 392/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 9 alin. (2), lit. „hAl”și (3) și ale art. 12 alin. (2) și (3) din Legea nr. 393/ 2004 privind Statutul aleșilor locali, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentul ui-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „a” și (9) și ale art. 45 (1) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art, 1, - Se ia act de Ordinul Prefectului Județului Bacău nr. 10/ 15.01.2018 privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al d-lui Diaconu Eusebiu - Iancu, consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, județul Bacău, precum și declararea locului de consilier local vacant.

Art 2. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Administrație Publică Locală și Registrul Agricol.

Art. 3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Prefectului Județului Bacău și persoanei nominalizate la art. 1.

Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘI              ȚĂ

GHE?.               INCONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI