Hotărârea nr. 85/2018

Hotărârea nr.85 din 28.02.2018 privind închirierea a patru amplasamente aflate pe Terasa de Flori a Pieţei Centrale, din Bacău, Str. Pieţei, nr.1, prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii.


Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 71083/ 23.02.2018 al Direcției Piețelor prin care se propune scoaterea la licitație a patru amplasamente aflate pe Terasa de Flori a Pieței Centrale;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1974 din 23.02.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 1975 din 23.02.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 387/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 388/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 389/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 390/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 14 (1) și art. 15 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 859 alin. (2) și ale art. 861 alin. (3) din Legea nr. 287/ 2009 - Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 34 (1) lit. ,4” din Anexa nr, 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 123 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile punctelor 4 și 5 din Anexa nr. I la HCL nr. 467/ 2017 privind aprobarea pentru 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate de Legea nr. 227/ 2015 privind Codul Fiscal, modificată și completată; -Prevederile HCL nr. 311/ 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a licitațiilor publice deschise cu strigare de închiriere a spațiilor și amplasamentelor, proprietate publică sau privată a municipiului Bacău, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Bacău - Direcția Piețelor;

-Amendamentul formulat de către domnul consilier local Gherasim Constantin la proiectul de hotărâre, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „a” și art. 45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1    (1) - Se aprobă închirierea a patru amplasamente aflate pe Terasa de Flori a

Pieței Centrale, din Bacău, str. Pieței, nr. 1, prin licitație publică deschisă, organizată în condițiile legii, în vederea amplasării unor contracții provizorii pentru desfășurarea unor activități de comercializare produse agroalimentare/ alimentare preambalate/ flori, precum și amplasarea unui automat de cafea, identificate conform Planului de Situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, având suprafețele prezentate în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) - Prețul de pornire al licitației pentru fiecare amplasament este prezentat în Anexa nr. 2, parte integrantă a prezentei hotărâri.

ART. 2 - închirierea amplasamentelor se aprobă pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitate de prelungire prin acordul părților.

ART. 3 - Se aprobă Caietul de Sarcini și Contractul Cadra de închiriere pentru aceste amplasamente, conform Anexelor nr. 3 și nr. 4, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 4 - Membrii Comisiei de licitație și ai Comisiei de soluționare a contestațiilor vor fi desemnați prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

ART. 5 - Se mandatează Primarul Municipiului Bacău să încheie și să semneze contractul de închiriere.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Piețelor.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Piețelor.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


NOP.I D/A M./tX l/ns l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 1

LA HOTĂRÂREA NR. Șg DIN 28.02.2018

PLAN DE AMPLASAMENTDIRECTOR EXECUTIV BUSUIOC VASILICÂ

Anexa nr. 2

La HCL nr.85 DIN 28.02.2018

SUPRAFEȚE ȘI GARANȚII DE PARTICIPARE PENTRU AMPLASAMENTELE SITUATE PE TERASĂ DE FLORI DIN PIAȚA CENTRALĂ

Nr. crt.

Suprafața (mp)

PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI SI PASUL LICITAȚIEI

1

7,50

85

lei/mp/lună - 5 lei/mp/lună

2

9,50

74 lei/mp/lună- 5 lei/mp/lună

3

7,00

74 lei/mp/lună- 5 lei/mp/lună

4

1,00

3 lei/mp/zi- 0,5 lei/mp/zi

Garanția de participare la licitație va fi calculată pentru fiecare amplasament după formula:

Garanția = suprafața x prețul de pornire al licitației (lei/mp/lună) x 3 luni

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHERASIM CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVlcr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. tyț DIN 28.02.2018

CAIET DE SARCINI

CAPITOLUL A

DATE DESPRE PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

SEDIUL : BACĂU, Str. Mărășești nr.6

C.U.I. : 4278337, cont nr. R028TREZ0615006XXX000234 deschis la Trezoreria Municipiului Bacău

Telefon: 0234-547427

CAPITOLUL B

DATE PRIVIND OFERTA DE ÎNCHIRIERE

1. PREZENTAREA AMPLASAMENTULUI SUPUS ÎNCHIRIERII

LOCAȚIE = AMPLASAMENTUL este pe Terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău, str.Pieței nr.l, conform schiței anexe.

SITUAȚIA JURIDICĂ: domeniu public, proprietate a Municipiului Bacău

SUPRAFAȚA ÎNCHIRIATĂ: ....mp conform anexă

2. OFERTA DE ÎNCHIRIERE

Amplasamentul ce se închiriază este în suprafață de mp și se află situat pe Terasa de flori a Pieței Centrale, din Bacău, str.Pieței nr.l, conform schiței anexe

Acest amplasament se închiriază în vederea comercializării de produse industriale și/sau alimentare preambalate/flori/amplasare automat de cafea, în condițiile legii, de către persoana juridică câștigătoare a licitației

Subînchirierea, împrumutul în totalitate sau în parte a bunului închiriat sau cesiunea contractului de închirere unei terțe persoane juridice este interzisă fără acordul proprietarului.

Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de închiriere.

 • 3. DURATA ÎNCHIRIERII = 5 .ANI

 • 4. PREȚUL DE PORNIRE AL LICITAȚIEI î conform anexă

 • 6. TAXA DE PARTICIPARE : 100 LEI

7. CAIETSARCINI: SOLEI

 • 8. Locul, data și ora desfășurării licitației : Primăria Municipiului Bacău -Direcția Piețelor, str.

Piețiinr.l,......................... ora...................

 • 9. Data limită până la care se fac înscrieri Ia licitație :.................ora 16,00.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA LICITAȚIEI

La licitație poate participa, în număr nelimitat, orice persoană juridică româna ori străină autorizată pentru acest tip de activitate, în condițiile în care este declarată calificată de către Comisia de licitație, după analizarea documentelor din dosarul de participare la licitație.

Lista documentelor necesare pentru participare ia licitație:

 • 1) declarație de participare - formular Anexa 1

 • 2) fișa ofertantului - formular Anexa 2

 • 3) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul registrului comerțului -copie ;

 • 4) act constitutiv, inclusiv actele adiționale relevante și certificate constatatoare -pentru persoane juridice tip SC , în copie sau certificat de înregistrare mențiuni, inclusiv anexele și certificate constatatoare pentru persoane juridice tip PFA ; ÎI sau 1F, în copie;

 • 5) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridîce/fizice emis de Administrația Finanțelor Publice a municipiului Bacău - original;

 • 6) certificat de atestare fiscală pentru persoane juridice/fizice privind impozitele și taxele locale emis de Primăria Municipiului Bacău - Direcția Econimică, din care să rezulte că nu figurează în evidențele compartimenului fiscal cu creanțe bugetare de plată către bugetul local - original;

 • 7) certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului din care să rezulte că ofertantul nu se află în faliment, lichidare judiciară sau afacerile sunt administrate de un judecător sindic;

 • 8) dovada constituirii garanției de participare la licitație (xerocopie după chitanța eliberată de casieria Municipiului Bacău- Direcția Piețelor sau al O.P.);

 • 9) dovada achitării caietului de sarcini și a taxei de participare la licitație (xerocopii după chitanțele eliberate de casieria Municipiului Bacău - Direcția Piețelor sau al O.P.);

 • 10) dovadă de la Direcția Juridică din cadrul Primăriei Municipiului Bacău din care să rezulte că ofertantul nu este în litigiu cu Primăria Municipiului Bacău, litigiu care are ca obiect pretenții rezultate din neplata la termen a chiriei/utilităților datorate și a penalităților aferente din derularea contractelor de închiriere/utilități perfectate anterior de părți;

 • 11) dovadă de la Direcția Piețelor din care să rezulte că ofertantul nu are debite rezultate din neachitarea în termen a obligațiilor de plată din alte contracte de închiriere și/sau utilități;

Nu pot participa la licitație cei care se găsesc în una din situațiile prevăzute la art 11 din HCL 311/2014 - Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice desschise organizate de Direcția Piețelor.

Ofertantul va numerota, va semna și ștampila fiecare filă a documentelor de participare la licitație (plic A4) și va înscrie pe ultima filă numărul acestora, de asemenea sub semnătură și ștampilă proprie. Dacă acest fapt nu este îndeplinit, organizatorul licitației nu va purta nici o răspundere pentru eventualele consecințe ce vor decurge de aici și care vor fi stabilite de către comisia de licitație.

Documentele se depun într-un plic format A4, pe care se vor menționa:

 • - numele ofertantului și sediul acestuia;

 • - denumirea licitației și amplasamentul pentru care depune oferta;

Comisia de licitație are dreptul să descalifice orice ofertă care nu îndeplinește prin documentele prezentate condițiile de participare la licitație.

Taxa de participare și garanția se vor achita pe chitanțe separate pentru a permite restituirea garanției în caz de neadjudecare.

Garanția de participare va fi restituită participanților la licitație care nu au fost declarați câștigători, în urma depunerii unei cereri scrise către Primăria Municipiului Bacău, în termen de 15 zile de la data ținerii licitației..

Reprezentantul desemnat al participantului la licitație se va prezenta în ziua și ora precizate având asupra sa următoarele documente:

 • -  împuternicirea semnată de administrator sau președinte însoțită de un document de identitate recunoscut, iar în cazul președintelui sau a administratorului de un document de identitate;

 • -  ștampila autorizată a societății.

CAPITOLUL C MODUL DE DESFĂȘURARE A LICITAȚIEI închirierea amplasamentului situat pe Terasa de flori a Pieței Centrale din Bacău, str.Pieței nr.l se face prin licitație publică deschisă, conform prevederilor art. 14 și 15 din Legea nr.213/1998, actualizată, privind bunurile proprietate publică și prevederilor art 123 din legea nr. 215/2001, republicată, privind administrația publică locală.

înscrierea la licitație se face până la data de .................. orele 16,00, dată la care

ofertanții vor depune în plic sigilat documentele de participare la licitație, precizate în caietul de sarcini.

Ofertele primite si înregistrate dună termenul limită de Primire precizat în anunțul publicitar vor fi excluse de la licitație si înapoiate ofertantilor fără a fi deschise.

Licitația se va desfășura în data de..................., orele.............., în prezența comisiei de

licitație stabilită prin........................ și a candidaților înscriși la licitație și va fi condusă de

Președintele Comisiei de licitație.

Prețul de pornire al licitației este stabilit conform HCL nr.467 din data de 28.12 JOI7, privind aprobarea pentru anul 2018 a taxelor locale care constituie surse de venit ale bugetului local, altele decât cele reglementate prin Legea nr.227/2015-privind Codul Fiscal și este menționat tn Anexă.

Pasul de licitație este stabilit la minim conform Anexă.

La data și ora anunțate pentru desfășurarea licitației vor fi prezenți membrii comisiei de licitație, reprezentanții ofertanților (care vor prezenta și documentele de împuternicire) și după caz, alți specialiști și invitați.

Dacă la prima ședință de licitație nu sunt minim 2 (doi) ofertanți, licitația se repetă în săptămâna următoare, Iar dacă Ia a doua ședință se prezintă un singur ofertant care s-a prezentat și Ia prima ședință și este eligibil, se va proceda la negociere directă.

Participarea la negociere directă obligă ofertantul la îndeplinirea acelorași cerințe de participare ce sunt impuse în cazul licitației publice cu strigare.

în cazul repetării lictațîei, se adminte depunerea documentelor de participare la lictație și de către alți ofertanți care nu au participat la prima ședință de licitație.

La deschiderea ședinței de licitație, președintele comisiei sau un membru desemnat de acesta va prezenta membrii comisiei de licitație și va anunța numele ofertanților și societățile pe care aceștia le reprezintă.

Plicurile închise și sigilate vor fi predate comisiei de licitație în vederea evaluării. După deschiderea plicurilor comisia verifică totalitatea documentelor ce trebuiau depuse și elimină ofertanții care nu îndeplinesc condițiile de eligibilitate. Nu se admite completarea ulterioară a documentelor.

După analizarea documentelor depuse, secretarul comisiei de licitație va întocmi un proces verbal în care va consemna rezultatul analizei, numele ofertanților respinși și motivul respingerii lor și ofertanții care îndeplinesc condițiile de eligibilitate.

Procesul-verbal se semnează de membrii comisiei și ofertanții prezenți.

Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație este necesar ca după deschiderea plicurilor ofertanților, cel puțin două oferte să întrunească condițiile prevăzute de lege.

Președintele comisiei anunță prețul de pornire al licitației, pasul minim de licitație și eventualele notificări cu privire la modificarea caietului de sarcini (dacă este cazul).

Licitația se desfășoară după regula “licitației competitive”, respectiv la un preț în urcare. Astfel, după ce se strigă prețul de pornire al licitației, în ordinea ce va fi stabilită, fiecare ofertant interesat va striga prețul pe care îl oferă (care trebuie sa fie mai mare decât oferta anterioară cu cel puțin un pas de licitare) până când unul dintre ofertanți ajunge la prețul astfel majorat și nimeni nu oferă un preț mai mare.

Președintele comisiei repetă de trei ori prețul acceptat de ofertant și dacă nici un alt ofertant nu acceptă prețul strigat, terenul se adjudecă ofertantului care a oferit prețul cel mai mare.

Prețul de adjudecare al amplasamentului este prețul cel mai mare acceptat de ofertant în cazul în care ofertanții licitează sume mari și apoi se retrag, și nu este desemnat un câștigător, ofertanții în cauză pierd garanția de participare și licitația se repetă.

Secretarul comisiei va întocmi procesul verbal de adjudecare în care se vor consemna: denumirea ofertanților, numele și prenumele reprezentanților ofertanților, denumirea ofertantului câștigător și a ofertei cu care acesta a câștigat licitația pentru închirierea amplasanentului scos la licitație, denumirea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia. Procesul verbal de adjudecare va fi semnat obligatoriu de membrii comisiei de licitație și de reprezentații ofertanților.

Se consemnează, dacă este cazul, refuzul semnării procesului-verbal de adjudecare de către unul din participanți. într-o anexă la procesul verbal de adjudecare vor fi consemnați pașii de licitație, așa cum au fost ei anunțați, prin strigare, în cadrul ședinței de licitație de către ofertanți, începând de la prețul de pornire al licitației.

Documentele aparținând ofertanților care au transmis notificări de retragere, documentele întârziate sau cele care nu includ dovada achitării garanției de participare la licitație vor fi înapoiate ofertanților respectivi.

Orice încercare a unui ofertant sau acțiunile corelate ale acestora care au drept scop perturbarea ședinței de licitație poate avea ca rezultat respingerea ofertei si descalificarea ofertantilor respectiv, la decizia comisiei de licitație.

Orice posibili asociere (cartelizare) între participant! constatată de comisia de licitație duce automat la anularea/amfinarea ședinței de licitație si pierderea garanției de participare.

După ședința de licitație toate documentele licitației se vor arhiva la sediul organizatorului licitației.

Procesul verbal de adjudecare a licitației împreună cu anexele sale reprezintă documentul pe baza căruia este stabilit rezultatul licitației publice deschise cu strigare, cu adjudecare la cel mai bun preț. Acesta se va întocmi în mai multe exemplare, respectiv câte unul pentru fiecare parte participantă la licitație și anume:

 • - un exemplar (originalul) la organizatorul licitației;

 • - un exemplar pentru evidență la dispoziția comisiei;

c &e un exemplar ofertanților participanta la licitație, la cerere.

în procesul verbal al licitației se vor consemna de asemenea:

 • - nominalizarea ofertantului a cărui ofertă de preț a fost declarată câștigătoare și cu care s-a clasat pe primul loc;

 • - nominalizarea ofertantului clasat pe locul al doilea și oferta acestuia;

 • - precizarea ca rezultatele rămân definitive doar în momentul soluționării eventualelor contestații.

Eventualele contestații ale licitantilor se vor depune în scris, la sediul organizatorului licitației în termen de 48 ore de Ia încheierea licitației.

Contestațiile vor fi soluționate în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la depunerea lor, de către Comisia de soluționare a contestațiilor numită prin Dispoziție a Primarului municipiului Bacău.

Data comunicării răspunsului contestațiilor reprezintă data la care rezultatele rămân definitive.

în cazul în care câștigătorul licitației renunță la oferta sa, comisia de licitație va adjudeca licitația ofertantului clasat pe locul al doilea, iar ofertantul declarat câștigător inițial va pierde garanția de participare.

Semnarea contractului de închiriere se va face în termen de 15 zile de la rămânerea definitivă a rezultatelor licitației, la sediul organizatorului. Refuzul ofertantului câștigător de a semna contractul de închiriere determină pierderea garanției de participare si interdicția de a participa la o alta licitație ulterioară timp de 1 an de zile, organizată de Consiliul Local al municipiului Bacău.

în cazul în care licitația publică deschisă nu a condus la desemnarea unui câștigător, se va consemna aceasta situație într-un proces verbal și se va organiza o noua licitație.

în caz de neadjudecare, licitația se va repeta în fiecare zi de joi a săptămânii până la adjudecarea amplasamentului, dar nu mai mult de 3 (trei) săptămâni de la prima licitație. înscrierea are loc până în preziua desfășurării licitației, sau a repetării acesteia, orele 16,00.

în cazul repetării licitației, indiferent din ce cauză, se va percepe o altă taxă de participare la licitație.

Pentru stabilirea ordinei se va ține cont de data șî numărul de înregistrare al cererii de înscriere la licitație și ora depunerii. în cazul când și la repetarea licitației se prezintă un singur ofertant se va trece la metoda de negociere directă.

DISPOZIȚII FINALE

 • 1. Pentru rezolvarea aspectelor sau situațiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia desfășurării licitației, comisia de licitație poate lua decizii în limitele competențelor stabilite prin HCI 311/2014- Regulamentul de organizare și desfășurare a licitațiilor publice desschise organizate de Direcția Piețelor,prin Caietul de sarcini și în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul verbal al licitației și notificate în mod corespunzător participanților la licitație.

 • 2. Ofertanții care sunt dovediți că au stabilit cu alți ofertanți înțelegeri pentru influențarea rezultatului licitației vor fi excluși de la licitație.

 • 3. De regulă, nu se pennite anularea licitației. în mod excepțional, anularea licitației se face în cazul unor abateri grave sesizate ca urmare a unor contestații întemeiate privind organizarea și desfășurarea licitației care au afectat loialitatea concurenței, nu au asigurat transparența procedurilor

de licitație sau au produs discriminări între ofertanți.                                                       >j

 • 4. Decizia de amânare a licitației va ti luată de comisia de licitație împreună cu comisia de soluționare a constestații lor și va fi comunicată în scris, tuturor ofertanților participanți.

 • 5. în cazul anulării licitației, organizatorul va comunica decizia de anulare. în scris, tuturor o.'ertanților participanți și se va proceda la restituirea garanțiilor de participare la licitație integral.

Prețul închirierii licitat va fi indexat anual, funcție de rata inflației.

Modul de achitare cât și clauzele pentru nerespectarea obligațiilor de plată se vor stabili prin contractul de închiriere.Garanția de participare va fi restituită pârtiei punților la licitație care nu au fost declarați câștigători, pe baza unei cereri scrise depusă in termen de 15 zile de la data ținerii licitației.

DIRECTOR

BUSUIOC VASIL1CÂ


:dințâ           contrasemnează

RASIM     SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


DIRECTOR EXECUTIV BUSUIOC VASELICĂ


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 4

LA HOTĂRÂREA NR. $5 DIN 28.02.2018

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE nr________din________

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Municipiul Bacău prin Primar Cosmln Necula, în exercitarea drepturilor și îndeplinirea obligațiilor ce-i revin Municipiului Bacău în calitate de persoană juridică civilă și de drept public, Direcția Piețelor, în calitate de titular al dreptului de administrare, denumită în continuare proprietar al amplasamentului cu suprafața de.... mp situat pe Terasa de Flori la Pieței Centrale din Bacău,str. Pieței nr.l

cu


în.............................

Comerțului cu nr.


................ telefon .................cod fiscal ....... ...................deschis   la .......... cu CNP..................

cu domiciliul în ......................


sediul                      social

........... înregistrată la Registrul ........    , având

........... reprezentată

având


contul prin funcția


de.......

chiriaș,

au convenit la încheierea prezentului contract de închiriere, ca urmare a licitației din data de ___________________,              organizată în condițiile legii pentru închirierea _________________________________________________, licitație aprobată prin HCL nr. _______din data


...... în calitate de


de_____________.

Chiriașul se obligă să anunțe locatorul, în scris, despre orice modificare survenită în datele sale de identificare înscrise în prezentul contract, pe parcursul derulării acestuia.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

Artl. Obiectul contractului îl constituie închirierea amplasamentului cu suprafața de mp, situat pe Terasa de Flori la Pieței Centrale din Bacău, str.Pieții nr.l. în vederea amplasării unei contracții provizorii /Automat de cafea pentru comercializare produse agroalimentare/alimentare preambalate/îndustriale/flori.

Art.2. Obiectul contractului se poate modifica, prin acordul părților, la solicitarea scrisă și întemeiată a chiriașului, cu toate consecințele legale/contractuale ce vor fi reglementate prin act adițional la contractul inițial.

III. TERMENUL ÎNCHIRIERII

Art.3 Prezentul contract se încheie pentru o perioadă de 5 ani, începând cu data de. la data de ............................


până


La expirarea termenului, contractul poate fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru o perioadă stabilită de comun acord.

IV. CHIRIA

, conform


Art.4. Pentru bunul închiriat, chiriașul datorează proprietarului o chirie de Procesului Verbal de licitație nr..........................

Chiria se va majora anual, funcție de indicele de inflație comunicat de Institutul Național de Statistică.

Art.5. Chiria se datorează lunar și se va plăti, în conformitate cu factura emisă, în contul de chirie al proprietarului cu numărul R007TREZ06121A300530XXXX deschis la Trezoreria Municipiului Bacău sau la casieria Direcței Piețelor, până cel târziu la data de 10 ale lunii următoare.

Art.6. Pentru neexecutarea ori executarea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, părțile datorează despăgubiri în condițiile legii.

Pentru nerespectarea obligațiilor asumate de chiriaș prin contract, referitor la termenul de plată al facturilor, acesta datorează majorări de întârziere de 1% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculate pentru fiecare lună sau fracțiune de lună începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență si pana la data stingerii sumei datorate inclusiv.

Art.7. în temeiul art. 1798 din Noul Cod Civil, prezentul contract constituie titlu executoriu pentru plata chiriei la termenele și modalitățile stabilite prin contract

Art.8. Când întârzierea plății facturilor este de 2 luni consecutive față de termenul scadent și daca în această perioadă nu este invocată forța majoră, chiriașul este notificat în vederea soluționării pe cale amiabilă a modalităților de plată a debitelor, respectiv prin procedura acordului de mediere sau, după caz, rezilierea în mod unilateral a contractului de închiriere.

Art.9. Dacă în termen 30 de zile de la rezilierea contractului nu se achită debitele față de proprietar, Municipiul Bacău, prin serviciile de specialitate, își rezervă dreptul de a nu mai elibera nici o Autorizație de Funcționare pentru spațiile de pe raza piețelor municipiului Bacău persoanei fizice sau juridice, până la achitarea integrală a debitelor.

 • V. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII

 • A. Drepturile și obligațiile proprietarului

ArtlO. Proprietarul, prin reprezentanții săi are dreptul să inspecteze bunul închiriat, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității, verificând respectarea obligațiilor asumate în limita prevederilor existente în oferta depusă la licitație și ale prezentului contract.

Art.ll. Proprietarul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de închiriere, cu notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile, numai din motive excepționale legate de interesul local.

Art.12. Proprietarul se obligă să asigure folosința liniștită și utilă a amplasamentului pe întreaga perioadă a contractului.

Ari. 13. Proprietarul nu va stânjeni pe chiriaș în exercitarea dreptului de folosință asupra amplasamnetului închiriat și nici nu va face acte prin care ar putea micșora folosința acestuia.

 • B. Drepturile și obligațiile chiriașului

Art 14. Chiriașul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului de închiriere, potrivit destinației prevăzute la art 1 din prezentul contract

ArL15. Chiriașul se obligă să achite chiria în condițiile stipulate la cap.IV din prezentul contract

Art. 16. Pe toată durata închirierii, chiriașul va suporta toate cheltuielile referitoare la consumul de energie electrică / apă, încheind în acest sens contracte de utilități cu Direcția Piețelor. Neplata în termen a contravalorii energiei electrice și a apei consumate duce la rezilierea contractelor de utilități, fapt ce atrage după sine și rezilierea prezentului contract de închiriere.

Art 17. Chiriașii persoane juridice au obligația să achite impozitul și taxa pe teren, impozitul și taxa pe clădire.conform Legii nr. 227 din 20 iulie 2015 privind Codul de procedură fiscală.

Art 18. Chiriașul este obligat să afișeze, la loc vizibil firma proprie care să conțină datele de identificare ale agentului economic, respectiv nume și Cod Unic de înregistrare.

Art. 19. Chiriașul se obligă să selecteze și să depoziteze deșeurile rezultate din activitatea proprie, indiferent de natura lor, în spațiile special amenajate, conform normativelor în vigoare ale Protecției Mediului.

Art20. Chiriașul se obligă să nu subînchirieze, împrumute în totalitate sau în parte bunul închiriat sau să cesioneze contractul de închiriere unei terțe persoane juridice sau fizice, sub sancțiunea nulității contractului, fără acordul scris al proprietarului.

Art.21. Chiriașul se obligă să obțină toate autorizațiile legale de funcționare de la organele în drept să le emită, necesare desfășurării activității;

Art.22. Chiriașul este obligat să respecte Regulamentul de Organizare și Funcționare al Pieței Centrale.

Art.23. Chiriașul va permite proprietarului, prin reprezentanții săi, să inspecteze bunul închiriat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin realizarea activității.

VI. UTILITĂȚI

Art.24 .Amplasamentul este/ poate fi branșat la instalația electrică / apă. Orice intervenție la instalația electrică sau la cea de apă se face doar cu consimțământul scris al proprietarului, în baza avizelor și acordurilor instituțiilor abilitate, cu personal atestat conform legii.

Art.25. Cheltuielile ocazionate de eventualele modificări aduse instalației electrice sau de apă sunt în sarcina chiriașului ca și cheltuielile ulterioare ocazionate de întreținerea și repararea lor. La încetarea relațiilor contractuale cu proprietarul, chiriașul va desființa branșamentele executate, aducând instalațiile la starea și forma inițială, Ia solicitarea proprietarului.

Art.26. Executarea neautorizatâ și fără consimțământul Direcției Piețelor a branșamentelor ori a intervențiilor ulterioare la instalațiile de energie electrică și de apă atrag după sine încetarea prezentului contract.

Art.27. Contorii vor fi sigilați de Direcția Piețelor. Desigilarea contorilor în vederea intervențiilor pentru înlocuiri, reparații ori întreținere se face de către personalul autorizat de Direcția Piețelor.

Art.28. Chiriașul este răspunzător pentru păstrarea integrității sigiliilor aplicate. Deteriorarea ori ruperea sigiliilor îndreptățește pe locator la rezilierea prezentului contract de închiriere

Art.29. Chiriașul este obligat să întrețină și să utilizeze în mod corespunzător rețelele de evacuare apă menajeră, fără a deversa tn acestea uleiuri și grăsimi animale care pot duce la colmatarea rețelei de canalizare. Nerespectarea acestei obligații duce la sancțiuni aplicate de instituțiile abilitate.

VH. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITATEA PĂRȚILOR PRIVIND PREVENIREA ȘI STINGEREA INCENDIILOR

Art.30.Chiriașul și proprietarul au obligația să respecte normele în vigoare privind prevenirea și stingerea incendiilor, prevăzute în capitolul II, secțiunile 6 din Legea 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor.

Art31. Chiriașul are obligația să respecte Normele generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin Ordinul Ministrului administrației și internelor, cu nr.163 din 28.02.2007.

Art.32. Chiriașul va răspunde pentru pagubele produse locatorului sau terților din cauza producerii unor incendii, dacă acestea sunt cauzate de neîndeplinirea ori de îndeplinirea defectuoasă a obligațiilor ce-i revin potrivit prevederilor prezentului capitol din contract.

vm. PAZA ȘI INTEGRITATEA BUNURILOR CHIRIAȘULUI

Art.33. Paza bunurilor și valorilor chiriașului sunt în sarcina exclusivă a acestuia. Proprietarul nu răspunde în nici un fel și în nici o situație de dispariția bunurilor chiriașului ori de eventualele stricăciuni ale acestora.

IX. FORȚA MAJORĂ

Art34. Forța majoră, definită conform legii, apără de răspundere partea care o invocă.

Forța majoră, așa cum este prevăzută în legea română, reprezintă un fenomen imprevizibil și ale cărei consecințe sunt de neînlăturat cum ar fi: război, calamități naturale, grevele, restricțiile legale și orice alt eveniment care este în afara controlului părții care îl invocă.

Partea care invocă evenimentul susmenționat este obligată să aducă la cunoștința celeilalte în mod complet și în termen de 5 zile de la producerea lui, cazul de forță majoră suferit și să prezinte în acest sens dovezi concludente de la organele abilitate. Dacă în termen de 30 de zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a acestui contract, fără ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune interese.

X. LITIGII

ArL35. Părțile vor depune toate dilîgențele necesare pentru rezolvarea pe cale amiabilă a neînțelegerilor rezultate din executarea prezentului contract de închiriere.

Art.36. Eventualele litigii care nu pot fi rezolvate conform prevederilor art34 se vor soluționa pe calea instanțelor judecătorești de drept comun, potrivit legii.

XL NOTIFICĂRI

Art.37. în accepțiunea părților contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract sau ia punctul de lucru.

Art.38. în cazul în care ea se va face prin poștă, va fi transmisă, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire și se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art.39. Dacă notificarea se transmite prin telex sau fax, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după cea în care a fost expediată.

Art40. Notificările verbale nu se iau în considerare de niciuna dintre părți, dacă nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la alineatele precedente.

XII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Ait.41. Prezentul contract de închiriere încetează în următoarele situații:

 • a)  la expirarea duratei stabilite prin contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) în cazul în care interesul local o impune, prin denunțare unilaterală de către proprietar, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 60 de zile înainte;

 • c)  în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către chiriaș și a notificărilor primite din partea proprietarului, prin reziliere unilaterală de către proprietar;

 • d) în situația în care, din indiferent ce motiv chiriașul dorește să rezilieze prezentul contract, este obligat să anunțe în scris proprietarul despre hotărârea sa cu 30 de zile înainte; în această perioadă chiriașul va executa toate obligațiile ce-i revin potrivit prezentului contract;

 • e)  în cazul subînchîrierii, împrumutului în totalitate sau în parte a bunului sau a cesiunii contractului de închiriere unei terțe persoane fizice sau juridice, fără acordul scris al proprietarului;

 • f)  în cazul în care reprezentanți ai Direcției Piețelor vor constata că modulul amplasat pe amplasament închiriat nu este folosit conform destinației sale sau că este închis pentru nefuncționare pe o perioadă de 90 de zile consecutive, prin notificarea prealabilă a chiriașului cu 30 de zile înainte ;

Art.42. Proprietarul, a expirarea sau rezilierea contractului, nu e: te obligat să restituie chiriașului sumele reprezentând contravaloarea lucrărilor de construcții sau de înfrumusețare a bunului închiriat sat. u celor care au dus la creșterea valorii bunului închiriat, chiriașul fiind obligat să îndepărteze modulul și sâ aducă suprafața închiriată la starea inițială, fără a formula alte pretenții de natură materială sau financiară

\rt.43. La încetarea contractului din vina chiriașului, amplasamentul va fi scos din nou la licitație Iară drept de participare a acestuia.

XIII. EVACUAREA BUNURILOR CHIRIAȘULUI LA ÎNCETAREA / REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.44. în situația în care chiriașul nu se conformează somației de evacuare a bunurilor în cazul încetării sau rezilierii contractului, proprietarul este îndreptățit să procedeze la evacuarea bunurilor pe cheltuiala chiriașului.

Semnând acest contract, chiriașul consimte ca evacuarea bunurilor de pe proprietatea proprietarului să se facă în temeiul prezentului contract fără hotărâre judecătorească și tîră titlu executoriu.

Chiriașul dedată, semnând prezentul contract, că nu se va opune evacuării bunurilor sale și că Înțelege să nu împiedice în nici un fel pe proprietar să execute evacuarea bunurilor sale.

Semnând acest contract, chiriașul autorizează pe proprietar ca, în vederea evacuării bunurilor chiriașului, să intre oricând și în orice mod în spațiul său. fără a fi necesară prezența sa ori a unui împuternicit al său. Proprietarul va desemna o comisie formată din 3 persoane dintre angajații săi și va putea solicita prezența unor martori. Cu ocazia evacuării, comisia va inventaria bunurile chiriașului. Bunurile evacuate vor fi depozitate într-un spațiu al Direcției..

Proprietarul nu poate fi făcut răspunzător de deteriorarea cri de deprecierea bunurilor chiriașului pe parcursul evacuării și depozitării lor.

Dacă în termen de 60 de zile chiriașul nu-și ridică bunurile de la locul unde acestea au fost depozitate, acestea trec in proprietatea proprietarului care le poate folosi sau valorifica în condițiile legii.

Pentru perioada de depozitare, chiriașul va plăti proprietarului o chirie lunară egală cu chiria datorată în ultima lună de valabilitate a prezentului contract.

XIV, DISPOZIȚII FINALE

Art.45. Prezentul contract de închiriere are la bază următoarele documente de referință:

 • a) Legea nr.215/2001, republicată, privind administrația publică locală;

 • b) Legea nr.213/1998, actualizată , privind bunurile privind proprietate publică,

 • c) Hotărârea nr..................................a Consiliului Local Bacău privind aprobarea închirierii;

Art.46. Modificarea prezentului contract de închiriere se face numai prin act adițional încheiat între părți și va constitui anexă la prezentul contract, fiind total supus clauzelor economice și juridice conținute de acesta.

Art.47. Prezentul contract de închiriere a fost încheiat în 3 exemplare originale, din care 2 (două) pentru proprietar și l (unu!) pentru chiriaș.

PROPRIETAR,                                         CHIRIAȘ,

MUNICIPIUL BACĂU

prin

PRIMAR

DIRECȚIA PIEȚELOR

DIRECTOR

BUSUIOC VASIL1CĂ

VIZAT JURIDIC.

j, x        \    \

PREȘEDINTE DEȘEDINTĂ CO^TiMh HERASIM 1   '      '7CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POP


DIRECT0R EXECUTIV BUSU


■Tp ------

JU)C VASILICA