Hotărârea nr. 83/2018

Hotărârea nr.83 din 28.02.2018 privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Ariton Adriana Milia din Bacău.HOTĂRÂREA NR. 83 DIN 28.02.2018

privind soluționarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a plângerii prealabile formulată de către Ariton Adriana Milia din Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinara la data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Plângerea prealabilă nr. 65027/ 26.01.2018 formulată de d-na Ariton Adriana Milia prin care solicită anularea HCL nr. 437/ 2017;

-Referatul înregistrat cu nr. 287305/ 12.02.2018 al Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale prin care propune respingerea plângerii prealabile;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 1918/ 22.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul înregistrat cu nr. 1919/ 22.02.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 378/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 379/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 380/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 381/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 382/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 2 (1) lit. „h”, art. 7 (4) din Legea nr. 554/ 2004 privind contenciosul administrativ, modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 437/ 2017 privind majorarea cu 500 % a impozitului pentru clădirea neîngrijită situată în intravilanul municipiului Bacău, str. Ioniță Sandu Sturza, nr. 51;

-Prevederile art. 489, alin. (5) - (8) din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal, modificată și completată;

-Prevederile pct. 168 al Titlului IX - Impozite și taxe locale din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, modificate și completate;

-Prevederile HCL nr. 368/ 2017 privind aprobarea Regulamentului de stabilire a condițiilor de majorare a impozitului pe clădirile și terenurile neîngrijite de pe raza municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 Ia Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (9) și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art 1. Se respinge plângerea prealabilă nr. 65027/ 26.01.2018 formulată de d-na Ariton Adriana Milia prin care solicită anularea HCL nr. 437/ 28.12.2017.

Art. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică - Taxe și Impozite Locale.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice - Taxe și Impozite Locale și d-nei Ariton Adriana Milia.

Art 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legai Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI^I