Hotărârea nr. 81/2018

Hotărârea nr.81 din 28.02.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCŢIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE ŞI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE ÎN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR ÎN SPITAL, POLICLINICĂ ŞI CĂMIN DE BĂTRÂNI ŞI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAŢIE SOCIO-MEDICALĂ( SPITAL ŞI CĂMIN DE BĂTRÂNI), STR. LETEA, NR. 17 din Municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privată BENEFICIARI:CONSTANTINESCU DUMITRU ŞI CONSTANTINESCU IOANA-LĂCRĂMIOARA, din Mun. Iaşi, Jud. Iaşi


HOTĂRÂREA NR. 81 DIN 28.02.2018 privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC ZONAL pentru REFUNCTIONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE SI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE IN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR IN SPITAL, POLICLINICA SI CĂMIN DE BATRANI SI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SOCIO-MEDICALA (SPITAL SI CĂMIN DE BATRANI), STR. LETEA, NR. 17 din Municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate privata

BENEFICIARI: CONSTANTINESCU DUMITRU si CONSTANTINESCUIOANA-LACRAMIOARA, din Mun. Iași, Jud. Iași

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea nr. 19933/16.02.2018 a d-lui Constantinescu Dumitru, din Mun. Iași; -Raportul informării si consultării publicului înregistrat sub nr. 1168/02.02.2018; -Avizul Arhitectului-Sef pentru Planul Urbanistic Zonal cu nr. 1832/21.02.2018 ;

-Referatul Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 1833/21.02.2018;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau cu nr. 1834/21.02.2018; -Raportul favorabil al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau cu nr. 1835/21.02.2018; -Raportul favorabil al Direcției de Drumuri Publice cu nr. 1836/21.02,2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 375/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 376/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Certificatele dc Urbanism nr. 16 si 17 din 12.01.2017, nr. 460/04.07.2017 si nr. 486/10.07.2017 eliberate de Primăria Municipiului Bacau;

-Avizul de Inițiere nr. 3567/08.05.2017 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau; -Avizul de Oportunitate nr. 10723/06.12.2017 al Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau; -Avizele favorabile ale S.C. COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU S.A. cu nr. 283 ; 284 ; 285 si 286/21.07.2017;

-Avizele de amplasament favorabile cu nr. 100155798 ; 100559795 ; 1001559802 si nr. 1001559803/26.07.2017 ale S.C. DELGAZ GRID S.A.;

-Avizele favorabile ale S.C. THERMOENERGY GROUP S.A. Bacau cu nr. 1460 ; 1459; 1457 si 1458/31.07.2017 ;

-Avizele favorabile pentru acces la rețea gaz Bacau ale SC DELGAZ GRID S.A. -Departament Echipa Acces la Rețea Gaz cu nr. 210495868 ; 210495879 ; 210495887 si 210495873/20.07.2017;

-Avizele condiționate ale TELEKOM ROMANIA COMMUNICATIONS S.A, cu nr. 427/25.07.2017 si nr. 481/08.08.2017 ;

-Avizul favorabil al S.C. SOMA S.R.L. cu nr. 4536/13.07.2017 ;

-Acordul L1BRA INTERNET BANK S.A. București cu nr. 21/05.01.2018;

-Avizul Companiei Naționale de Cai Ferate « CFR »S.A. - Sucursala Regionala de Cai Ferate lași cu nr. 343/18.09.2017 ;

-Adresa Inspectoratului General al Politiei Romane - Politia Municipiului Bacau - Biroul Rutier cu nr. 56471/18.08.2017;

-Avizul Direcției Județene pentru Cultura Bacau cu nr. 1933/12.12.2017;

-Decizia etapei de incadrare nr. 39/14.09.2017 a Agenției pentru Protecția Mediului Bacau;

-Acordurile Direcției de Sanatate Publica a Județului Bacau cu nr. 13456 si 13458/17.08.2017;

-Adresa Ministerului Sanatatii - Direcția Generala Asistenta Medicala si Sanatate Publica cu nr. 67860/18.12.2017;

-Acordul de vecinătate al S.C. SIERRA QUADRANT S.P.R.L. - Lichidator judiciar al S.C. LETEA S.A. - autentificat sub nr. 1395/08.12.2017 la Biroul Individual Notarial Opris Mirela si Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 6/12.01.2018;

-Studiul geotehnic întocmit de S.C. GEOTECH S.R.L. cu nr. 339/2017 si Referatul privind verificarea de calitate Ia cerința Af cu nr. 558/17.10.2017;

-Procesul-Verbal de Recepție 3510/2017 emis de O.C.P.I. Bacau;

-Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului si Urbanism exprimat in ședința din data de 25.01.2018 ;

-Avizul Consiliului Județean Bacau cu nr. 38/14.02.2018 ;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. «i» din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. Art. 25, alin. (1), art. 31A3, art. 32, alin. (1), lit “c”, art. 45, lit. “b”, art. 47, alin. (1), alin. (2), alin. (3), lit. “d” si alin. (5), art. 56, alin. (4), alin. (6) si alin. (7), din Legea nr. 350/2001, actualizata, privind amenajarea Teritoriului si Urbanismul;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1), lit. « b » si ale art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare;

In baza dispozițiilor art. 36 (9), ale art. 45 (2) lit. « e » si (5) si ale art. 61(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aproba PLANUL URBANISTIC ZONAL întocmit pentru scoaterea de sub interdicția temporara de construire si schimbarea funcțiunii aprobata prin P.U.G./2012 a imobilelor si terenului din str. Letea, nr. 17 in vederea realizării obiectivelor REFUNCT1ONALIZARE, CONSOLIDARE, MANSARDARE SI EXTINDERE CLĂDIRI EXISTENTE IN VEDEREA TRANSFORMĂRII LOR IN SPITAL, POLICLINICA SI CĂMIN DE BATRANI SI CONSTRUIRE CLĂDIRI CU DESTINAȚIE SOC IO-MEDICA LA (SPITAL SI CĂMIN DE BATRANI), STR.

LETEA, NR. 17, din municipiul Bacau, obiective ce se vor realiza pe teren proprietate privata, conform Anexei nr.l - Planșa P2 - care face parte integranta din prezenta hotarare. BENEFICIARI: CONSTANTINESCU DUMITRU si CONSTANT1NESCU IOANA-LACRAMIOARA, din Mun. lași, Jud. Iași. Durata de valabilitate a P.U.Z.-ului este de 5 ani.

ART. 2 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul-Sef al Municipiului Bacau.

ART. 3 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Primar al Municipiului Bacau, O.C.P.I. Bacau (hotararea insotita de documentația de aprobare a P.U.Z.) in vederea notarii in cartea funciara, beneficiarilor, Arhitectului-Sef al Municipiului Bacau si Biroului Autorizații in Construcții si Urbanism.

ART. 4 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

^W\U£BEQEl.ak. .    ..

J                   .•‘«WUS

jLi1UWL!X~4r4-^TiR$5»f4 V] *1 tîi <v s.*i*droctriM*

IV PFUmnOliT* 'HA

Tasm"

" <n»

22041   □

51 tnWOtfMUfcM

£,-43 r?

*rr» ”

J^'rt4KT4Cr»Cj(Jt» UE

un

■,M»4 «îi

pw>w Va iw r,' •,'tjra rr*4vO-rv>*P.->:

‘1 WJ«f

■*n

T Jfr

Pat       ■*«*<■ *«;*

, «

i.U f «t-s-jtI '       WC»»mp»


uțSjjuțnifKEJSs.


ADCidd*«ltM4»v«

V *e*n IMratrv-M to«w<


■j .na i-.-u-b-                     j:*}/ - .‘i^

£

rUw&si -. _.j z-t

-

4"t

•*i-r

twEfwcan -t-'.'O xn

MT-^M OV5:' W

H.3M3

J

S4$W ÎM

V?’.c7îf»

*!• X*

.1

-5->» i’K

tu-c» iu

’»k;

SV2 .- :■’■■

•; ■.»?

V

iJ ;1W J70

4VH 1^?

■-11

t

.-.? wor?

li ' I14E|

IZ K|

T

«hwmi

te X r

iț* 4i

' S*^9fT


* <H2-h? e«r :*4MM*X] JMm W'VftU»'*i XJIjr -Hi ■4»4h# 1$ tn-$ I ți.ik^ ’H G>W W •«ffl

* < ftiiHDi aw ®o irte*qi«ițzv


yr.Ut»itui* cp*? *! SECȚIUNE TRANSVERSALA BB’ tâwitbi propun


BlradJ prepLU»» u*«4 M isc^a SECȚIUNE TRANSVERSALA CC’


PREȘEDINTELE ȘEDINȚĂ

CONSȚkNTEN GHERASIM /

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.      DIN 28.02.2018


«A-itjyn? , L ,w-a* Ha>

_i ftL«|urCJcJ Jl !*»w rkftMtffpNl - U4 '4 ' | fnpj p VH-. ifM ■*!»■*> •>• MÂT

4QNi£!£«3L!t

mpyjZE

f      JC JWrcHta.':

.iiaCUL&J.'kîfîCi’M

Gmu* 3kM*«bu le r twt »ifa

--1 uWW'll'l .|rtlMll<i

(UtMWtt*          'Etu-MV »*l

•    - «Mk«r> >!•>«■ *■)DiC*fUttff'Hdm P 1 3 fl.iG|,

Jtar ;*«»• + a hw1* ftot uețLT» •• i

r~ > z O N O. H ir, ph z > co » G 2 > r~ -oCONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE - OVIDIU POPOVICI