Hotărârea nr. 80/2018

Hotărârea nr.80 din 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard.

HOTĂRÂREA NR. 80 DIN 28.02.2018

privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L., Ia dl. Jicmon Eduard

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-lui Jicmon Eduard, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17827/25.01.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 12925/27.05.1997 de la S.C. EDUARD S.R.L.;

-Cererea S.C. EDUARD S.R.L., înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 12926/25.01.2018 prin care solicita predarea contractului de concesionare nr. 12925/27.05.1997 către dl. Jicmon Eduard, din Bacau;

-Contractul de vanzare autentificat sub nr. 630/22.09.2017 la Biroul Individual Notarial Ionescu Vlad-Aurelian;

-Referatul nr. 1715/19.02.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 1716/19.02.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 1717/19.02.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 371/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 372/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 373/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 374/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315 + 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1) lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 12925/27.05.1997 încheiat pentru suprafața de 40,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la S.C. EDUARD S.R.L., la dl. Jicmon Eduard, din Bacau.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-lui Jicmon Eduard, S.C. EDUARD S.R.L., d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART, 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.

PI              DINȚĂ

G1               \NTINCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI _