Hotărârea nr. 8/2018

Hotărârea nr.8 din 31.01.2018 privind acordarea unui premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana, care a împlinit vârsta de 100 de ani.

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 31.01.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 16676/10.01.2018 și la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău cu nr. 647/12.01.2018 înaintată de d-na Camburoglu Ana, prin care ne informează că a împlinit vârsta de 100 de ani;

 • - Referatul nr. 1195/22.01.2018 înaintat de Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău prin care propune acordarea premiului de 5000 de lei pentru împlinirea vârstei de 100 de ani;

 • -  Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1196/22.01.2018;

 • - Raportul Compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1197/22.01.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 30/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 31/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 32/29.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile Legii nr. 6/2017 privind bugetul de stat pe anul 2017;

 • - Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

 • - Prevederile HCL nr. 296/ 2007 privind acordarea unui premiu în bani, persoanelor din municipiul Bacău, care au împlinit vârsta de 100 ani;

 • - Prevederile OUG nr. 99/ 2016 privind unele masuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum si unele masuri fiscal-bugetare, modificată și completată;

 • - Prevederile OUG nr. 9/ 2017 privind unele masuri bugetare in anul 2017, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative, modificată și completată;

 • - Adresa nr. 890/16.01.2018 înaintată de Serviciul de Evidență a Persoanelor înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău sub nr. 16676/10.01.2018 prin care ni se transmite că d-na Camburoglu Ana figurează cu aceleași date și este în viață;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art.

117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată,

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d” și ale alin. (6) lit. ”a”, pct. 2 și art. 45(2) lit.”a” și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se acordă un premiu în valoare de 5000 lei doamnei Camburoglu Ana din Bacău, care a împlinit vârsta de 100 de ani în data de 29.12.2017.

ART.2. Acordarea acestui premiu se face în baza prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 296/2007.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistentă Socială Bacău si doamnei

5                                           5                                                     5

Camburoglu Ana.

ART.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

BREAHNĂ-PRAVĂȚ IONEȚĂ-CRISTINA


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA'

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI Z