Hotărârea nr. 79/2018

Hotărârea nr.79 din 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L., la d-na Galinescu Niculina-Maria.

HOTĂRÂREA NR. 79 DIN 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L., la d-na Galinescu Niculina-Maria

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39(I) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Cererea d-nei Galinescu Niculina-Maria, din Bacau, înregistrata Ia Primăria Municipiului Bacau sub nr. 17939/25.01.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 7296/02.03.1998 de la S.C. TEGALIS S.R.L.;

-Rezoluția nr. 693/17.01.2018 pronunțata in ședința din data de 17.01.2018 de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Tribunalul Bacau in Dosar nr. 2295/16.01.2018; -Referatul nr. 1718/19.02.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 1719/19.02.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 1720/19.02.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 367/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 368/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 369/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 370/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315  1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil;

-Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5), lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 7296/02.03.1998 încheiat pentru suprafața de 8,00 m p. teren din

Municipiul Bacau, de la S.C. TEGALIS S.R.L., Ia d-na Galinescu Niculina-Maria, din Bacau.

ART. 2 - Se imputemiceste dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la îndeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART. 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Galinescu Niculina-Maria, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta Incasari Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.