Hotărârea nr. 78/2018

Hotărârea nr.78 din 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevazut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminiţa.

wnâ/rtfa

i£o<’ad a/  dtwtfci/tifdta d&avăft

HOTĂRÂREA NR. 78 DIN 28.02.2018 privind transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminita

»

Consiliul Local al Munic’piului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Cererea d-nei Grosu Gabriela-Luminița, din Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 18011/26.01.2018 prin care solicita preluarea contractului de concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 de la dl. Grosu Igor-Adrian;

-Actul de Dare in Plata autentificat sub nr. 841/04.08.2017 la Biroul Individual Notarial Isachi Ștefan;

-Referatul nr. 1721/19.02.2018 al Arhitectului Sef al Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a d-lui Primar al Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 1722/19.02.2018;

-Raportul favorabil al Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 1723/19.02.2018 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 364/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 365/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 366/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 41 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, ulterior modificata si completata;

-Prevederile art. 1.315-5- 1.320 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil; -Prevederile art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b”, ale art. 121 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata; -Prevederile art. 29(1 )(2) si art. 34(1), lit. “i” din Anexa nr. 1 la O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificata si completata;

-Prevederile art. 47(1), art. 48(2), art. 61(2), art. 115(1) lit. “b” si ale art. 117 lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata, ulterior modificata si completata;

In temeiul prevederilor art. 36 (9) și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata, ulterior modificata si completata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aproba transmiterea dreptului de concesiune prevăzut in Contractul de Concesionare nr. 14824/5/23.04.1998 incheiat pentru suprafața de 24,00 m.p. teren din Municipiul Bacau, de la dl. Grosu Igor-Adrian, la d-na Grosu Gabriela-Luminița, din Bacau, cu plata taxei de concesionare incepand cu data de 01.01.2019.

ART. 2 - Se împuternicește dl. Primar al Municipiului Bacau sa semneze contractul de concesionare cu proprietarul construcției.

ART. 3 - Primarul Municipiului Bacau va aduce la indeplinire prezenta hotarare prin Arhitectul Sef al Municipiului Bacau - Compartiment Evidenta Concesionari.

ART, 4 - Prezenta hotarare va fi comunicata d-nei Grosu Gabriela-Luminița, d-lui Primar al Municipiului Bacau, Compartimentului Evidenta Concesionari si Compartimentului Evidenta încasări Debite.

ART. 5 - Prin grija d-lui Secretar al Municipiului Bacau, prezenta hotarare va fi comunicata la Instituția Prefectului - Județul Bacau, in vederea verificării legalității.