Hotărârea nr. 77/2018

Hotărârea nr.77 din 28.02.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafeţe de teren situată în Bacău, str. Izvoare.


HOTĂRÂREA NR 77 DIN 28.02.2018 privind aprobarea dreptului de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A. asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău, str. Izvoare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa Delgaz Grid SA nr. 19252/ 09.02.2018 prin care solicită acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău;

-Referatul comun nr. 78062/ 15.02.2018 al Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune acordarea dreptului de uz și de servitute asupra unei suprafețe de teren situată în Bacău; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 1809/ 20.02.2018;

-Raportul Compartimentului de resort înregistrat cu nr. 1810 din 20.02.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 361/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 362/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 363/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 12 (2), lit. ”a” și lit. „c” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de uz și de servitute către Delgaz Grid S.A., pe durata realizării lucrărilor necesare asupra suprafeței totale de 200 mp teren aparținând domeniului public al municipiului Bacău, aferentă lucrării „Alimentare cu energie electrică stație de mixturi asfaltice bituminoase, str. Izvoare, nr. 117, Bacău, județul Bacău” necesară pentru amplasarea cablului electric subteran LES 20 Kv, situat în municipiul Bacău, pe str. Izvoare, delimitată conform planurilor de situație - Anexele nr. 1 și nr 2, părți integrante ale prezente hotărâri.

ART. 2 - Se aprobă Contractul - Cadru de constituire a dreptului de uz și de servitute, conform Anexei nr, 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Dreptul de uz și de servitute se acordă sub condiția ca lucrările efectuate să nu afecteze carosabilul, iar execuția subtraversărilor de alei și străzi se va efectua prin foraj orizontal.

ART. 4 - După executarea lucrărilor, terenul ocupat temporar va fi adus la starea inițială prin grija constructorului.

ART. 5 - Titularii dreptului de uz și servitute prevăzut la art. 1 sau, după caz, executanții lucrărilor, vor respecta întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

ART. 6 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Drumuri, Rețele și Iluminat și Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 7 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Delgaz Grid SA.

ART. 8 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI B ĂU NICOLAE-OVIDIU POP


N 0.1»,! D./A.M /EX.1/DS IA 2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA NIL 1

LA HOTĂRÂREA NR.       DIN 28.02.2018


Coordonatele punctelor de inflexiune


Nume Punct

COORDONATE STEREO'70

X(m)

Y(m)

1

582333 654

648289.831

2

562362 849

648309.005

3

562392.584

848333 934

4

562436.211

648369027

5

582447.692

648372090

6

562458 335

648372.025

7

562458 034

648381.514

8

562465.240

648425 853

fl

562495 865

64042(1.331

f . ■'> t y** i


4 Baetnr

CZ254 Bacau


6,


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - O VID IU POPOVICI


Limita proprietăți

LEA existent

LES proiectat

Suprafața ocupata de LES proiectat

Puncte inflexiune LES proiectat


HCL PENTRU OBȚINEREA DREPTULUI DE UZ DE SERVITUTE ASUPRA PROPRIETĂȚILOR APARTINAND UNITARI ADMINISTRATIV TERITORIALE AFECTATE DE CAPACRAT1LE ENERGETICE PROIECTATE (conform legii energiei 123/2012 ■ et 12 alintatul 4)

Suprafața totala afectata pe toata durata existentei Instalațiilor=200 mp, din care Suprafața ocupate de cabluri subterane - 200 mp, Intre unitate de secționare intre PTC22M Barau- PTCZ254 Bacau st MCAV465 Bacau proiectat


Verificator j_____

&pert          -----ii ma-KtLzfilu

II HERGHELEGIU LAUREHT1U PAUL * AV.. B«M

• ___------

SdPntaA -InB.LltoflteWu |

Proiectat lng.S.Gaitea /j„J

Desenai ijnaS.Ggta i rl-V


r SC. COKTmuCTll GENERAL HOLOOVA SJLL

im* 8trJz*var«fr. 117, Jud. Bacaa


Pichet*1

-

' FAZA.

Ha


Sears 1:1000 2018


PLAN DE SITUAȚIE, Str. Izvoare


A-fl'


ROMANȚA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA-NRs-î—--------------

LA HOTĂRÂREA NR.       DIN 28.02.2018


oordonatele punctelor,^ inflexiune


cw**!SCCS"


MCVAV465 Bacau proiectat


Nume Punct

COORDONATE STEREO*?»’

X(m)

Y(m) \

i

552339654

648289 631 \

z

562362849

6403091»: \

3

562392 584

648333.934

d

552436211

648.369 927  \

5

562447692

648372090   ],

6

562458.335

646372 025   V

7

56245R.034

648301.514

B

562465 240

648425 653

0

562495.865

648436.331


COMNEF S.A


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI


I DE UZ DE SERVITUTE ASUPRA ATU ADMINISTRATIV TERITORIAL ETICE PROIECTATE


HCL PENTRU OBȚINEREA DREPTU PROPRIETĂȚILOR APARTINAND AFECTATE DE CAPACfTATILE EN (conform legii energiei 12312012 ■ at 1ț aliniatul 4) Suprafața totala afectata pe toata du

Suprafața ocupata de cabluri subteran^- 200 mp, Intre unitate de secționare intre  PTCZ294 Bacau • FTCZ254 Bacau si MCAV465 Bacau proiectat

țț"-*      <         1

LEGENDA:
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACAU ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR.       DIN 28.02.2018

CONTRACT - CADRU DE CONSTITUIRE A DREPTULUI DE UZ ȘI SERVITUTE

Nr.

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

MUNICIPIUL BACAU cu sediul in Bacau, str.Marasesti, nr.6, avand contul 07TREZ06I21A300530XXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bacau, CUI 4278337, reprezentat prin Primarul Municipiului Bacau COSMIN NECULA, denumit în continuare proprietar

Și

S.C. DELGAZ GRID S.A., cu sediul în Tg. Mureș, Bulevardul Pandurilor, nr. 42, etaj IV, jud. Mureș, nr. înregistrare în Registrul Comerțului J26/326/2000, CUI ROI0976687, cod IBAN ROI 1 BRDE 270S V275 4041 2700 deschis la BRD Tg. Mureș, reprezentată legal prin dl Torsten RSglin -Director General și dna Carmen Teona Oltean - Director General Adjunct, în calitate de BENEFICIAR

n. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. Obiectul contractului îl reprezintă constituirea cu titlu gratuit de către Proprietar în favoarea Beneficiarului, a dreptului de uz și servitute asupra terenului în suprafață de.................situat în Bacău,

str...................... aflat în proprietatea Proprietarului, conform Planului de situație ce constituie Anexă

la prezentul contract.

Ari. 2. Predarea - primirea obiectului contractului va fi consemnată în procesul verbal de predare -primire care se încheie la predarea amplasamentului în vederea..................................................

III. DURATA CONTRACTULUI

Art 3. Prezentul contract se încheie pe durata existenței construcției, începând de Ia data punerii în funcțiune.

IV. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art. 4. Proprietarul se obligă:

 • a) să predea spre folosință cu titlu gratuit suprafața de

  mp necesară


 • b)     să nu ceară eliberarea terenului pe care este amplasată .......................................... executată pe

cheltuiala comodatarului, înainte de finalizarea contractului;

 • c)     să permită necondiționat și cu titlu gratuit accesul beneficiarului la imobilul care face obiectul prezentului contract în vederea efectuării reviziilor, reparațiilor și a tuturor operațiunilor curente, precum și a tuturor operațiunilor specifice și necesare exploatării și întreținerii

.................................................

 • d)     în caz de înstrăinare a imobilului, să transmită noilor proprietari obligațiile asumate prin prezentul contract, sub sancțiunea plății de daune;

 • e)     în caz de înstrăinare a imobilului, să comunice noilor proprietari prezentul contract

Art 5. Beneficiarul se obligă:

 • a)     să folosească bunul potrivit destinației menționate la art. 2 din prezentul contract;

 • b)     să solicite și să obțină toate autorizațiile și avizele necesare

.............................................................pe cheltuiala proprie;

 • c)     să efectueze reviziile, reparațiile curente de la data punerii în funcțiune pe propria cheltuială;

 • d)     să exploateze și să întrețină....................... pe propria cheltuială;

 • e)     să respecte condițiile stabilite în contract;

 • f)     să întrețină bunul comodat ca un bun gospodar și ca pe un bun al sau și să nu transmită către terți drepturile pe care le are în urma acestui contract;

 • g)     să predea proprietarului bunul împrumutat în aceleași condiții în care i-a fost încredințat spre folosință, fără a avea vreo pretenție materială sau de alt gen asupra îmbunătățirilor ce eventual le va aduce în perioada comodatului;

 • h)  să respecte întocmai prevederile HCL nr. 253/ 25.10.2012 privind aprobarea Regulamentului privind condițiile de execuție a lucrărilor pe domeniul public sau privat al municipiului Bacău și de intervenție în caz de avarie la rețelele edilitare.

V. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art 6. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ridicarea, dezafectarea sau neîntrebuințarea......................;

 • b) prin reziliere, dar numai la cererea părții interesate, în cazul nerespectării obligațiilor de către cealaltă parte semnatară.

 • c) în cazul în care beneficiarul folosește bunul, obiect al prezentului contract, în alt scop decât cel prevăzut la art 2 din contract

 • d) prin restituirea de către beneficiar a bunului care face obiectul contractului.

VI. FORȚA MAJORĂ

Art. 7. Așa cum este definită forța majoră exonerează Părțile de răspundere pentru neîndeplinirea obligațiilor lor contractuale. în scopul acestui Contract, forța majoră înseamnă un eveniment sau o împrejurare care e mai presus de controlul rezonabil al unei Părți și care face imposibilă îndeplinirea de către Partea respectivă a obligațiilor sale asumate prin prezentul Contract și include, dar fără a se limita la, război, revoluție, război civil, cutremur, incendiu, explozie, furtună, inundație sau alte condiții meteo nefavorabile, confiscare.

Partea care invocă forța majoră are obligația să o aducă la cunoștința celeilalte părți în scris, în termen de 3 zile de la apariție, iar dovada forței majore se va comunica în 15 zile de la apariție.

Partea care invocă forța majoră este obligată să informeze cealaltă Parte în legătură cu încetarea acesteia în termen de 15 zile de la încetare.

în cazul în care evenimentul de forță majoră determină o suspendare a executării prezentului Contract pentru o perioadă care depășește 2 luni, oricare dintre Părți poate denunța unilateral Contractul. în acest caz, nici una dintre Părți nu are dreptul să pretindă despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au datoria să-și îndeplinească obligațiile acumulate până la data respectivă.

VIL LITIGII

Art. 8. Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanții lor.

Art. 9. în cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente.

vm. notificările Intre părți

Art. 10. în accepțiunea părfilor contractante, orice notificare adresată de una dintre acestea celeilalte, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract

Art. 11, în cazul în care notificarea se face pe cale poștală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire ți se consideră primită de destinatar la data menționată de oficiul poștal primitor pe această confirmare.

Art. 12. Dacă confirmarea se trimite prin telex, telefex sau e-mail, ea se consideră primită în prima zi lucrătoare după ce a fost trimisă.

Art 13. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părți, dacă nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitățile prevăzute la aliniatele precedente.

IX. CLAUZE FINALE

Art. 14. Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional semnat de părțile contractante.                                                                                        Q Art. 15 Prezentul contract a fost încheiat în număr de 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Art. 16. Anexele cu Planul de încadrare in zonă și Planul de situație fac parte integrantă din prezentul contract.

PROPRIETAR

MUNICIPIUL BACĂU

PRIMAR

Cosmin Necula


Arhitect Șef


BENEFICIAR

DELGAZ GRID SA

Carmen Teona Oltean

Director General Adjunct

Liviu Man împuternicit DELGAZ GRID

Departament Juridic

Direcția Juridică

Direcția Drumuri -Serviciul Drumuri. Rețele și Iluminat Public

Director Executiv Adj.

Bardașu Cristina

DIRECTOR EXECUTIV ADJ.

CRISTINA BARDASU


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACAU NICOLAE - OVIDIU POPOVI