Hotărârea nr. 76/2018

Hotărârea nr.76 din 28.02.2018 privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însuşit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările şi completările ulterioare.


HOTĂRÂREA NR. 76 DIN 28,02.2018

privind completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit ari.3 9(1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

■ IH.

-Referatul nr. 78064/ 15.02.2018 al Compartimentului Administrare și Inventarierea Patrimoniului prin care solicită completarea inventarului centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău nr. 1794/ 20.02.2018; -Raportul compartimentului de resort nr. 1795/ 20.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 356/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 357/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 358/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 359/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 360/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 4 din Legea nr. 213/ 1998, privind bunurile proprietate publică, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Reguiamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1. - Se completează inventarul centralizat al domeniului privat al municipiului Bacău însușit prin HCL nr. 199/ 2003 cu modificările și completările ulterioare, astfel:

  • 1. 21,00 mp teren, situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 29, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre,

  • 2. 3,85 mp teren, situat în Bacău, str. Miron Costin, Bl. 2, Sc. E, Ap.4, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 3. 15,00 mp teren, situat în Bacău, str. Aleea Parcului, nr. 26, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 4. 8,65 mp, situat în Bacău, str. 9 Mai, nr. 3, Sc. B, Ap. 3, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 5. 21,00 mp, situat în Bacău, str. Nufărului, Nr. 3, delimitat conform planului de situație, Anexa nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 6. 21,00 mp teren, situat în Bacău, str. Aprodu Purice, nr. 13, delimitat conform planului de situație. Anexa nr. 6, parte integrantă din prezenta hotărâre;

  • 7. 21,00 mp teren, situat în Bacău, str. Banatului, nr.11-17, delimitat conform

planului de situație, Anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 199/ 2003 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău prin Arhitectul Șef - Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART. 5. ~ Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI/

NO.1».1IMAM /liX 1/DS.I-A 2

ROMÂNIA                                                  . ANEXA NR. I
JUDEȚUL BACĂU                                     LA HOTĂRÂREA NR. tyo DIN 28.02.2018

CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                        anexa NR 1 35 ra mg; iiment

PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

SCARA 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa imobilului

21 mp

Str. 9 Mai nr.29,Garaj nr. 379S Loc. Bacau.Jud Bacau

Cartea Funciara nr.

JUAT j BACAUECRETARVL municipiul NICOLAE-OV1D1U P


E TFCREX.ĂDJ

RDAȘU£R,ST1NA


)

A. Date referitoare la teren

Nr. parcela

Categorie de folosința

Suprafețe (mp)

Mențiuni

1

CC

21

Terenul face parte din domeniul public al Mun. Bacau

TOTAL

21


B. Date referitoare la construcții


Suprafața construite la sol (mp)


21


21


Mențiuni


GARAJ (tip Casbeton)


Suprafața totala măsurată a lmobiiului=21 mp Suprafața din ade=21 mp


Inspector


Executant:


Confirm executarea măsurătorilor întocmirii documentației cadasl acesteia cu realitatea din te


Semnătura sr stampila


Data, dec. 2017corespo^den


Confirm Introducerea imcbllululln baza de date integrata si atribuirea numărului cadastral


Semnătură si parată. Data.........................


Stampila BCPI


~ ROMANIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 2

LA HOTĂRÂREA NR.      DIN 28.(12.2018


WCTOREX.ADJ.

BARAȘI) C^ST,NA

CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE - OVID1U POPOV1C

[—| Suprafața teren ce se va iitcliiria pir acces clin exterior

,85111 p ( l,20m x 3,27iiT}


■ nodasl. trepte s. rampa acces ptrperscu dizabilitaU-T^to^l.

'ă'"*"

,ț.

--------------------------------------------------1■

uEPJFiCaî.O*/ cX-BR’

‘Vț

j 3EMMTUU j

C!R NÎÂ


tz


S.C. POTMARCON S.R.L. BACAU

JOÎ. 7205,2004.

.uii-l piu. . SviliCtfcim iSM 074- 6-1733

f- Ici prcieei; Imh •iarc ierer. pir po< est. i accxs penirv IcMienifaic. mcdermzno si sen "h;

des- oalic s;ja‘.i> n Cnbințf Mojicei Stou aioicg c

Sir. Mirai Costin Bl 2. Sc. 2.A? 4 T.ci.i

S?EC F CAI.?

1    .v~E

BîMki IXJ-A

s;.aft4

i tlfiif-ja.

■ F

"Ci* ■ITI ,*<

j 1 j M ilOM

! 1 '-* J

1

si : < 1

|          •’.'TCC . Uî'A

-i- A

7|I..|' ’■>! >:

r ■ . .

B ’OT'.O .-.

:Gî7

PUN DC .SrTU.xriE    <

/?

..

;.i 1' r t i a

■ ...._____ . . , - . ...

românia IUDEI ULBACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 3

LA HOTĂRÂREA NR. DIN 28.02.2018•l-AN ne AMPLASAMENT si DELIMITARE MMOBtLLLLt

           v» arj I

Nt CdlJU'Ml

Suprafața măsurau (mp.

Adresa imnbt uîu,                                    |

<

Meea ftircu.ut nr 26. mun. Bacau. județul Setau             j

Cârtea Fla mura nr

LAT                  BACU


' PREȘEDIÎJtE'DE ȘEDINȚĂ

CONSTAN T1NGHERAS1M


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULU


acău


Spatia verde


garaj

1664


garaj

1668


parcare


DIRECTOR EX^PJ\ BARDAȘU CR'STINA


coordonata pct.de contur


Y[m|


Lungimi I aturt □fl>n i


Bătător covoare ,


046138.053 648139 670 '646140,181

94313^52


A. Date referitoare Ia teren

Nr. parcela

Cnege da de folosința

Suprafits 'mp)

Meniun.

1

Ce

ii

Teren intravilan - închiria

TO"AL

15 mp


B. Date referitoare Ia constrttctH

Cod

Destin «da

Suprafața construia ta sol (mp)

Mențiuni

Ci

CA

*5

Garaj parter consuu 11 din tabla ev usl din abia.

TOTAL

li mp

Suprafaia Miale .măsurau a motulu.tii • 15 mp S Lipra 'aia cin ier • l: mp

Executant-...............—

. (nume, prenume)           /'

Confirm executarea măsura«Snțsfejietfn'.4' ’                 \

corectitudinea întocmirii documejjăffim eâfLtraic sb”.-’       ;j î

corespondenta acesteia cu»0h&ti^îÂ.fire?i’nC'Q           ~ Jh

Semnătura st staittpui'yr

Data 12 2017 / /                 " •-----

Inspector

Confirm introducerea mobilului tn baza de date integrau) st

■imbuirea numărului cadastral

Semnătura s; parafa

Data.........

V dtainpila BCPI                                             J--
Scara 1: S00

Amu.asame1*’. Strada 9 MA nr 3 3cara S, ao 3 parter nuncipiu BACAU jude: I BACAU

Beneficiar S,C. ,T CLINIC LIFE 2017 ” S.R.L. BACAU Septul ' Sat Odobesti comuna Odacest nr 206 judetu BACAUCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVIC

DIRECTOR EX. ADJ

BARDAȘUC^STiNA

Salem 3a prnlacUe X f • ”ERgo .'U


^țpT^CA' V.

*"                           'f

?\jTOp'izAP£ SarafiO-9’- _ = r 078^/2' Ol vO-'J

S.C TOPO Jf SIMBO- SRL- «>*

64S85Q


644500


românia

IUBEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂlPI AN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

S;;;ir;i I 5;0i.       s, ai

S'.iprala! trinsititiu jit;))

;                                                  l.Clnși.l         ului

L

21 n.p •

j ,V un Jacuust: ' Ul'.lMli.i, r.r. 3. iui 11, .-;.i.

l j C.Mw ?'• ucmi nr.

|     -Ar | ti.'.i.u


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA


CONTRASEMNEAZĂ

CHERASIM il   SECRETARUL MUNICIPIULUII B

NICOLAE - OVIDIU PQPOV


DIRECTOR EX.ADJ. JARDAȘU CRISTINA

L                                                    A Date >;r:i

1 p. ia u

Cstfqjo mec fjhsltwi

S Mnilâlu inj?)

Mitfuel

CC

21 iip

PE ACEST ’l BREN SE AFLA EDIFICAT UN GARAJ

TOTAL

21 rnp

3 jJnt-j referitoare '.•- wristwtii


1 .i r- r

Destinații

S.iprtifuw eoiiatniitj j sol tiiuO

.\k îtiuni

< ■ '-(

CA

21 ■ tp

□ AîÎAJ, P , AN'. 1, S. 'Jel> 2L r,a

__

T-;raj.

21 n>p

Su^afata loialii măsurata a frnoljiluiu 3 2'1 mq

$ t          t» Hîrt      ii ’JT rtriu*


X h /-

\ - : ' i ■

XiM|M!Cton tilura jji narați

fer

3C

C'A ZA3

■\

'•t ”■

■;is lip -a bCF'i

.1 RO E

J ■                       1

J -!

, •. "! r -

l-

■ -iu■>

J

■ /

,7

X

/

sz

faa jniki'.trUe-I:^iu taron corec.-Ldrfld’r’io srml rtatiul cafluiira’e a.-â»i;u>>.icmacu reaiflafea


2

rw o

-J MQPLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1.500


Vr. cadastral

.1.1

Suprafața masurata fmp)J          Adresa imobilul -i

1

21                 ' 1 amviJâa, Mim. Brcau, $tr Apradu Punea, nr 13. nr gar^j 4jJ3u.Jutl Bacau

Carte funciara nr i '

r^r!—3ACAV

J

__

— r-


PREȘEDINTE flE ȘEDINȚĂ CONSTANTINI (EHERAȘIM


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BAC NICOLAE - OVIDIU POPO


S1229


2563


7S9


MUNTEAN J COSTCN

n 1

—J

J

11257

11257/Ci


DIRECTOR EXADJ,

BARDAȘU^ISTINA

PUNCTE PE CONTUR


ACEST PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE ESTE IL'ÎOCMXT IN SISTEM STEREO 7C


Parcela (ICC

Nr. Pcrt,

Coordonate pcC.de contur

Lungimi laturi 0(1.1+11

X (ml

t Cm]

1

556453.363

646Î7B.9E6

6.0C1

2

566453.217

646284 96b

3. 45

3

566456 666

64 62B5.07I

6

1         4

566456 618

646279.073

3.45

jS .;-26.1i.p î-18.9Cla


Suprafața tataia masuralti “ 21 mp

Suprafața act« 21 mp


Irf.îpgCW


C&prn nidh-eurto mabhihH fri bstit itetioie tntrgrv ai/ai--tuinx> mirumliu «atârnai

1

Dm «yirtwn & 4c/t«                1

Ccffjtorrg

LWflrtBfilr*

i'r^wfonirw

fmțy

t

cr

îl

“era mtlk’hft

li

_


rej'e-'-.Twt Iu awnrtțftc.

C rf

ZÂdirtr-an,?

■.ii/țmsfaia ;wrtit,n ,'u l<i/

-

. 'rtOU»#             i

- - ....../?'-/

&

t>

■ ‘.(W Tr.țwt I-J : ,a/.- Up   W&6» Of aW -Wjf..

lAr ȘsuMC ■KVJMrtf CV                 flp,

tcOiI

J, np


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 7

LA HOTĂRÂREA NR. ¥6 DIN 28.02


2018PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A IMOBILULUI

Scara 1500Nr. cadastral

Supra&t* măsurată (mp)

Adresa imobilului

n -

-A/ .  21

MmtBacsu. Str-Sanatului, or.11-17, JudBncau

-----------------(IA

----------------------- .   1~1 j! ?    < V .< X?.») ,.

~            ,        B ' a

Cartea Funciara nr.

IB0 f

UAT   BACAU


PREȘEDINTE DE

CONST-----


BLOCNR. 11 S+P+4


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA '   NICOLA - OVIDIU POPOV


Nr. Pct

Coordonata pctda contur

X(mJ

Y(ml

f 4

664382.8988

646702.9249

1 11

684868.6629

846705.7362

H 2

664887.0970

845708.6783

3

664851.4386

645705.8696


5«2lmp


Lungimi laturi

6.322

3.288

6.317

3.287


A.

Date referitoare la teren

-----a?

parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de jnp«lisc(lei)

Mențiuni

1

CC

21

TOTAL

21

B. Date referitoare la construcții


----ssîsmrsnuOT»

Confirm executarea corectitudinea Întocmirii docum