Hotărârea nr. 75/2018

Hotărârea nr.75 din 28.02.2018 de aprobare a Listei privind solicitanţii care au acces la locuinţe pentru tineri destinate închirierii.

HOTĂRÂREA NR. 75 DIN 28.02.2018 de aprobare a Listei privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 79018/ 14.02.2018 al Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari prin care se propune aprobarea listei nominale cu familiile și persoanele care au acces la locuințele pentru tineri destinate închirierii;

-Procesul Verbal nr. 1600/ 14.02.2018 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe pentru tineri;

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 1681/ 16.02.2018 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 1682/ 16.02.2018 al compartimentelor de specialitate, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 351/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 352/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 353/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 354/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 355/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 15 (1) din Anexă și ale Anexei nr. 11 la normele metodologice, lit. A -Criterii de acces la locuință destinată închirierii și lit. B - Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj din HG nr. 962/ 2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/ 1998, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115(1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17 și art. 45 (1) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Lista privind solicitanții care au acces la locuințe pentru tineri destinate închirierii, potrivit prevederilor HG nr. 962/ 2001, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Contestațiile cu privire la stabilirea accesului la locuințe, precum și la acordarea priorităților în soluționarea cererilor se vor adresa primarului, în termen de 7 zile de la afișarea listei. Soluționarea contestațiilor se va asigura în termen de 15 zile de la primire, în condițiile legii.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari.

Art. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE^EDJNȚĂ

GHERASJM CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR.    DIN 28.02.2018

Listei privind solicitanții care au acces Ia locuințe pentru tineri destinate închirierii

Nr. Crt.

NUME și PRENUME

Nr. Dosar/Data înregistrării

Punctaj

1

STOICA PAULA

66925/11.08.2003

96

2

TIMIȘ RĂITUȚÂ MIHAELA SANDA

495/09.012006

95

3

DRAM (TENIE) LOREDANA ELENA

12129/27.03.2006

92

4

BÂLĂUIONEL

26314/25.02.2008

89

5

ANTOCE ADRIANA GABRIELA

47517/14.12.2006

87

6

BOȘCĂNEANU IUL1A

50055/11.11.2009

85

7

BUC1UMEL 1ONUȚ

43586/29.07.2008

84

8

RADU VASILE MARIAN

10469/08.03.2007

82

9

CAZACU MON1CA MIHAELA

27019/28.02.2008

82

10

HALMAC FLORENTINA DANIELA

57734/09.12.2008

79

11

POPA VIOREL

26617/03.03.2009

79

12

STAN FÂNICĂ

33585/12.05.2009

79

13

SÂRGHIUȚĂ VALENTIN

56114/24.11.2008

78

14

GH1UȚĂ DORIN VASILE

26955/28.02.2008

76

15

GRIGORAȘ ALEXANDRU MARCEL

29950/18.05.2011

71

16

LIȘ1ȚĂ MARIUS EMIL

38358/25.08.2011

70

17

FAB1AN SORIN

43939/15.112012

69

18

BURLACU ELENA ALINA

48239/02.11.2007

68

19

SERGHIUȚĂ LENUȚA

22220/09.03.2012

68

20

MIRON RĂDUCU ADRIAN

45567/05.122012

68

21

STOICA MIHAELA

39964/10.102014

68

22

POENARU ANDREEA VERGINIA

46284/18.12.2014

68

23

PASCAL ALINA NICOLETA

21412/25.022015

67

24

VARGA ELENA LAV1NIA

44347/25.10.20(0

66

25

CIBOTARU GABRIELA VAS1LICA

27484/07.05.2012

65

26

CIOBANU PETRONELA GABRIELA

39700/08.10.2014

65

27

ARAMĂ IOANA

1565/11.022009

64

28

POPA GEORGE

18922/31.03.2011

64

29

BERBEC LAURENȚ1U

18228/28.012013

64

30

LEANCÂ COSMIN RĂZVAN

51804/02.12.2009

63

31

DRAGOM1R IONELA

16602/11.01.2017

63

32

GOGOLOȘ VASILE

25474/06.04.20(0

61

33

PLEȘCAN GHEORGHE

41199/17.10.2012

61

34

PETROIU GEORGE EM1L1AN

18214/28.01.2014

60

35

NEGURIȚĂ ALINA ELENA

21244/03.03.2014

60

36

COJOCARU OVIDIU NECULA1

27192/20.04.2016

60

37

GHERGHISAN ANCA

42110/20.10.2017

60

38

BUDEANU BOGDAN COSTEL

16951/15.01.2015

59

39

DÂRLEA GHENUȚA

17978/23.01.2015

59

40

BÂLÂ1ȚĂ OANA ELENA

21063/27.02.2017

59

41

MUNTEANU IOANA

40365/04.10.2017

59

42

FICUȚĂ DANIEL

34566/05.08.2014

58

43

BOTEZATU VLĂDUȚ COSTEL

31155/07.06.2016

58

44

ȚUCA ALINA ELENA

44193/28.10.2016

58

45

MARAND1S MARIUS

18811/01.02.2017

57

46

DOROSCAN ANDREI

22840/16.03.2017

57

47

POPESCU IOANA LUCIA

33352/10.07.2017

57

48

DUHALMU N1COLETA

37552/01.09.2017

57

49

D1MA VASILE

39524/25.09.2017

57

50

1RODE IOANA

45121/21.112017

57

51

MATEI ANCA MIHAELA

20239/14.02.2013

56

52

POPA PETR1CA VASILE

26904/02.05.2017

56

53

BREAHNĂ REMUS MARIAN

37761/05.09.2017

56

54

PR1SACARU DANIEL

18013/26.01.2017

55

55

DIACONU ANDREI IULIAN

36935/24.08.2017

55

56

BUTNARU IONUȚ ADRIAN

39615/29.09.2017

55

57

BOTEZATU CONSTANTIN

47440/13.12.2017

55

58

LUNGU LID1A

24305/31.03.2017

54

59

CIUBOTARU ADRIAN

25232/10.04.2017

54

60

MOROȘANU SIMONA ALEXANDRA

35828/09.08.2017

54

61

GROSU MIHAELA NELY

36407/21.08.2017

54

62

PERCA LAURA

36906/24.08.2017

54

63

CHETA LOREDANA ELENA

37116/28.08.2017

54

64

STOIAN RAMONA

43977/02.12.2013

53

65

ADRIAN DANA MAR1A

18345/30.01.2017

53

66

NĂSTASE MĂDĂLINA

19848/13.02.2017

53

67

VASCAN SIMONA IONELA

38I4I/11.09.2017

53

68

MARIȘCA ALEXANDRA

38358/12.09.2017

53

69

COSTIN VALER1CA LOREDANA

39839/28.09.2017

53

70

BUCIUMEL ANA IOANA

42075/20.10.2017

53

71

PALADE IONUȚ IULIAN

45242/22.11.2017

53

72

BULIGA DRAGOȘ

45484/23.11.2017

53

73

1FTIM1E IONUȚ

33984/18.07.2017

52

74

DRĂGOI LARISA ELENA

35772/09.08.2017

52

75

GRIGORAȘ TINA MĂDĂLINA

47858/15.12.2017

52

76

DÎRLEA RAMONA

28066/15.05.2017

51

77

ZLAT ADRIAN

33476/11.07.2017

51

78

BÎLCU ANA MARI A

43037/30.10.2017

51

79

CAȘCAVAL CĂTĂLINA IOANA

44634/15 11.2017

51

80

LUPAȘCIJ IONELA MĂDÂLINA

44724/16.11.2017

51

8!

TAMBA ANDREI DANIEL

40276/03.10.2017

50

82

M1HALACHE N1COLETA

41135/11.10.2017

50

83

SÂVO1 COSTEL

19863/12.02.2013

49

84

HANU AURELIAN MARIAN

36182/16 08.2017

48

85

OLÂRAȘll GEORGE COSMIN

39794/27.09.2017

48

86

COTFAȘ ANDREI ȘTEFAN

45062/21.11.2017

48

87

STAN DRAGOȘ VASILE

46652/07.12.2017

48

88

MUNTEANU ALEXANDRA

34243/20.07-2017

46

89

TĂRCUȚĂ LĂCRĂMIOARA

34525/25.07.2017   [      46

90

BOBOC ALEXANDRU PFTRUȚ

37281/30.08.2017

46

91

GAVRILUȚÂ ANDREEA

37654/04.09.2017

46

92

HERC1U DANIELA TEREZA

45468/23.11.2017

46

93

NAE LAVIN1A GEAN1NA

44314/13.11.2017

45

94

SPÂTARU CIPR1AN LAURENȚIU

46303/05.12.2017

45

95

MARIAN M1HAELA

27080/03.05.2017

44

96

N1ȚĂ M1HAELA

29676/29.05.2017

43

97

BLANARU MIRCEA IONUȚ

30666/12.06.2017

43

98

DINU MARIC1CA

26571/26.04.2017

42

99

OLARU ȘTEFAN1A IRINA

19038/03.02.2017

41

100

SUSANU FLORINA

35624/08.08.2017

41

101

PETREA MIOARA ELENA

47966/18.12.2017

41

102

SOLOȚ LUCIAN

49256/28.12.2017

41

103

ANGHEL ALEXANDRU ANDREI

28276/16.05.2017

39

104

CIOCAN COSTEL ANDREI

36822/23.08.2017

39

105

MATIEȘ BLANDINA MELANIA

36904/24.08.2017

39

106

PLEȘCAN LIDIA PETRONELA

39276/22.09.2017

38

107

PÂTRAȘ1OAN

39178/21.09 2017

34

108

PANDICH1 VI AD

43083/20.11.2013

32

109

IORGA RO0ERT PETRU

40016/29.09.2017

26

HO,

,OPRIȘAN ANDREI IONEL

47885/15.12.2017

26

PREȘEDINTE/DE ȘEDINȚĂ  CONSTANTIN GHERASIMCONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI

DIRECTOR ADJUNCT BARDAȘU


CRISTINA