Hotărârea nr. 73/2018

Hotărârea nr.73 din 28.02.2018 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înfiinţat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”.


HOTĂRÂREA NR. 73 DIN 28.02.2018 privind completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 334/ 08.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 19229/ 08.02.2018 înaintată de Clubul Sportiv Știința Municipal Bacău prin care solicită înființarea ramurii de sport ”kick - boxing”;

-Hotărârea nr. 1 din 09.01.2018 a Consiliului Administrativ al Clubului Sportiv Municipal Bacău;

-Referatul nr. 1571/ 14.02.2018 al Direcției Administrare Baze Sportive prin care propun completarea HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat Clubul Sportiv Municipal Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 1781/ 20.02.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrată cu nr. 1782/ 20.02.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 341/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 342/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 343/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 344/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 345/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 22 și ale art. 29 din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 60 (1) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 441/ 2010 privind înființarea Club Sportiv Municipal Bacău 2010 sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, modificată și completată;

-Amendamentul formulat de către domnul consilier Vasile Luca la proiectul de hotărâre, amendament care a fost adoptat;

în baza art. 36 alin. (2) lit. ,3” alin. (3) lit. ”b” și art. 45 (2) lit.”a” din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se completează art. 4 alin. (2) din HCL nr. 441/ 2010 prin care s-a înființat „Clubul Sportiv Municipal Bacău” sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în sensul înființării în cadrul clubului a ramurii de sport ” arte marțiale de contact”.

Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr. 441/ 2010 sunt și rămân în vigoare.

Art.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

Art.4.Prezenta hotărâre se comunică Direcției Administrare Baze Sportive și Clubului Sportiv Municipal Bacău.

Art.5.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

GHERASIM CONSTANTIN I ’7 zg':?;- ‘ x va


lA]


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI