Hotărârea nr. 71/2018

Hotărârea nr.71 din 28.02.2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale aferente fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB

HOTĂRÂREA NR. 71 DIN 28.02.2018

privind aprobarea cotizației anuale aferente fiecărui membru al Asociației de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele nr. 9/10.01.2018, nr. 36/16.01.2018 și nr. 114 din 1.02.2018 înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 16715/11.01.2018 și nr. 18574/1.02.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB prin care se solicită aprobarea cotizației pe anul 2018 la Asociație;

-Referatul nr. 1311/7.02.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației pentru anul 2018 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitare Bacău - ADIB; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1312/7.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1313 /7.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 331/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 332/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 333/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 334/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 335/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 46 alin.(l) lit."a" a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 8 alin. (3) lit."c" a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.12 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.35 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l33/2008 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB ” și ale Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB ”;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. "b” si lit. "d" și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă cotizația anuală la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, în cuantum de 400.000 lei;

Art. 2. Se mandatează dl. Apostu Constantin, având calitatea de reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău -ADIB, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează:

  • - Pentru Județul Bacău - 400 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul I - Municipiul Bacău - 400 000 lei;

  • - Pentru localitățile de rangul III cuprinse în Proiectul “Extinderea și modernizarea sistemelor de apă și apă uzată în județul Bacău ” - 20 000 lei;

  • - Slănic Moldova - 3000 lei;

  • - Comunele cuprinse în Lista de investiții prioritare 2014 - 2020 - 1000 lei;

  • - Comunele fără investiții în infrastructura de apă și canalizare - 100 lei.

Art. 3. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Unitatea Municipală pentru Monitorizare;

Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate la art. 2, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău - ADIB, Direcției Economice, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE Ș GHERASIMCONS

H/,


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI