Hotărârea nr. 70/2018

Hotărârea nr.70 din 28.02.2018 privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”


HOTĂRÂREA NR. 70 DIN 28.02.2018 privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28 02.2018, potrivit art.39(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresele nr. 2796 din 20.12.2017 și nr. 197 din 30.01.2018 și nr.390/14.02.2018, înregistrate la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 48744 din 21.12.2017, nr. 18323 din 30.01.2018, respectiv nr.19754 din 14.02.2018, a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau - ADIS, pentru aprobarea aprobarea cotizației aferentă anului 2018;

-Referatul nr. 1270/6.02.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare prin care se solicită inițierea unui proiect de hotărâre pentru aprobarea cotizației aferentă anului 2018 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1271/6.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău, înregistrat cu nr. 1272/6.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 326/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 327/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 328/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 329/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 330/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Dispozițiile art. 46 alin.(l) lit. "a" a O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații si fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 8 alin,(3) lit. "c" a Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.12 alin.(l) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001 republicata, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art.35 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i”din Anexa nr. 1 a Ordonanței Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 176/2009 privind aprobarea participării Municipiului Bacău, în calitate de membru fondator la înființarea “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacau” și a Statutului “Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit "b" si lit. ’d" și art. 45 (2), lit. ”a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba cotizația aferentă anului 2018 la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, în cuantum de 600.000 lei.

Art.2.Se mandatează dl.Lucian Bogdănel, având calitatea de reprezentant al Unității Administrativ Teritoriale în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art. 1 din prezenta hotărâre, precum și după cum urmează:

-Pentru Județul Bacău -1000 000 lei;

-Pentru Municipiul Bacău - 600 000 lei;

-Pentru Municipiul Onești - 100 000 lei;

-Pentru Municipiul Moinesti si orașele Buhusi, Comanesti, Darmanesti si Targu Ocna -40 000 lei;

-Pentru orașul Slănic Moldova-10 000 lei

-Pentru comune cu o populație sub 3000 locuitori - 3 000 lei;

-Pentru comune cu o populație între 3000 și 5000 locuitori - 5 000 lei;

-Pentru comune cu o populație între 5000 și 10 000 locuitori - 6 000 lei;

-Pentru comune cu o populație peste 10 000 locuitori - 7 000 lei.

Art. 3.Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

Art. 4.Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, persoanei nominalizate la art. 2, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Salubrizare Bacău și va fi adusă la cunoștință publică, în condițiile legii.

Art.5.Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

Q 'T

PREȘEDlj


TE DE ȘEDINȚĂ (CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI