Hotărârea nr. 7/2018

Hotărârea nr.7 din 12.01.2018 privind modificarea HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 şi s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015.

HOTĂRÂREA NR. 7 din 12.01.2018

privind modificarea HCL nr. 252/ 0342.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate cu prevederile Legii nr.

52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/ 2015

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.01.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Referatul nr. 355/ 11.01.2018 al Direcției Salubrizare Agrement Parcuri prin care propune modificarea art. 7 din HCL nr. 252/ 2015;

 • - Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 357/ 11.01.2018,

 • - Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 358/ 11.01.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 25/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 26/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 27/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 28/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 29/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile art. 13, alin. (1) lit. „1”, „m” și „o” din Legea nr. 52/ 2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 8 (1) din Legea nr. 416/ 2001 privind venitul minim garantat, modificată și completată;

 • - Prevederile HG nr. 846/ 2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plată;

 • - Prevederile HCL nr. 252/ 03.12.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri în conformitate

9                                                                                            5

cu prevederile Legii nr. 52/ 2011 și s-a abrogat HCL nr. 38/2015;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

 • - Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și art.45(2) lit. ”a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. - Se modifică art. 7 din Anexa la HCL nr. 252/ 03.12.2015 si va avea următorul cuprins:

Art. 7 Începând cu data de 1 ianuarie 2018, cuantumul remunerației brute orare este de 11,40 lei/ oră”.

ART. 2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 252/ 2015 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3. - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Salubrizare Agrement Parcuri și Direcția Economică.

ART. 4. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Salubrizare Agrement Parcuri și Direcției Economice.

ART. 5. - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.