Hotărârea nr. 69/2018

Hotărârea nr.69 din 28.02.2018 privind modificarea HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacău si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Bacău.

<tcâu

Șoca/,ct/ Q urcr/Hti/f/t ^fyaccit/

HOTĂRÂREA NR. 69 DIN 28.02.2018 privind modificarea HCL nr. 29/2014 privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal si statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Bacau

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 1932/22.02.2018 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ prin care se propune modificarea Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local Bacau;

-Referatul nr. 1917/22.02.2018 al Direcției Administrare Baze Sportive prin care se solicita completarea structurii de personal;

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacau, înregistrata cu nr. 1941/22.02.2018;

-Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ, înregistrat cu nr. 1932/22.02.2018;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 316/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 317/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 318/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 319/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 320/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 153 / 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, modificată și completată;

-Prevederile Legii nr. 53/2003 privind Codul Muncii;

-Prevederile HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

-Prevederile art. 47 (1), ale art.48 (2), ale art. 61 (2), ale ari. 115 (1) lit.”b” si ale art. 117 lit „ a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. 3, lit.” b” și art. 45 (2) lit. ”a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l.Se aproba modificarea Anexei nr. 2 „Statul de funcții” la HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, astfel:

  • (1) Se transfera 4 posturi de muncitor necalificat, vacante, de la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri in cadrul Direcției Administrare Baze Sportive, secția Intervenții si Administrare Cimitire, la Direcția Salubrizare, Agrement, Parcuri - Secția Spatii Verzi si se transforma in Inspector IA

  • (2) Se tranferă un post de inspector de specialitate IA, vacant, de la secția Utilaje si Servicii Tehnice din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, la Direcția Administrare Baze Sportive, Secția Intervenții si Administrare Cimitire;

  • (3) Se transferă un post de muncitor necalificat de la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, la Direcția Administrare Baze Sportive, precum si transformarea acestuia in referent treapta I;

  • (4) Se transferă două posturi de muncitor necalificat de la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri la Direcția Administrare Baze Sportive precum si transformarea acestora in inspector de specialitate LA;

  • (5) Se transferă un post de muncitor necalificat de la Secția Salubrizare si Igiena Publica din cadrul Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, la Direcția Administrare Baze Sportive, precum si transformarea acestuia in inspector de specialitate I;

Art.2.Celelalte prevederi ale HCL nr. 29/2014, privind aprobarea funcțiilor publice, organigramei, numărului de personal și statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, cu modificările ulterioare, raman in vigoare.

ArtJ.Primarul Municipiului Bacau va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotariri prin Serviciul Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

Art.4.Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Primarului Municipiului Bacau, Direcției Administare Baze Sportive, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri si Serviciului Managementul Resurselor Umane si Administrativ.

ArtS.Prin grija Secretarului Municipiului Bacau, prezenta hotarare se comunica in termen legal Insțjtptiei Prefectului Județului Bacau pentru verificarea legalității.