Hotărârea nr. 68/2018

Hotărârea nr.68 din 28.02.2018 privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul şcolar 2017 – 2018HOTĂRÂREA NR. 68 DIN 28.02.2018

privind modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Demisia d-nei Consilier Local Lazăr Doina nr. 65066/ 15.02.2018 din consiliile de administrație ale unităților de învățământ în care fusese desemnată;

-Adresa Școlii Gimnaziale „Constantin Plafon” Bacău nr. 18809/ 05.02.2018 prin care ne informează despre faptul că dl. Consilier Local Cristian Ghingheș a înregistrat 5 absențe nemotivate la ședințele Consiliului de Administrație al unității de învățământ;

-Referatul nr. 1734/ 19.02.2018 al Serviciului Cabinet Primar prin care propune modificarea HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1735/ 19.02.2018;

-Raportul compartimentului de resort, înregistrat cu nr. 1736/ 19.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 311/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 312/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 313/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 314/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 315/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 96 alin. (2) și (6) din Legea nr. 1/2011 a educației naționale, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și ale art. 8 alin. (1) lit. ”a” din Anexa la OMEN nr. 4619/ 2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare si funcționare a consiliului de administrație din unitățile de invatamant preuniversitar, modificat și completat;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” și ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative, republicată, ulterior modificată și completată;

-HCL nr. 305/ 2017 prin care s-au desemnat reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Bacău în consiliile de administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Bacău pentru anul școlar 2017 - 2018;

-Amendamentul formulat de către domnul Viceprimar Daniel-Dragoș Ștefan, amendament care a fost adoptat;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, ale alin. (6), lit. “a”, punctul 1 și art. 45

  • (1) și (5) din Legea iu. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. (1) Se modifică nr. crt. 10 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește dl. Cristian Ghingheș cu dl. Ilie Bîrzu ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale „Constantin Platon” Bacău.

  • (2) Se modifică nr. crt. 20 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina - Emanuela cu dl. Bîrzu Ilie ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău.

  • (3) Se modifică nr. crt. 23 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina - Emanuela cu dl. Miclăuș Daniel ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Colegiului Național de Artă „George Apostu” Bacău.

  • (4) Se modifică nr. crt. 27 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina - Emanuela cu dl. Crețu Cătălin - Bogdan ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Colegiului Economic „Ion Ghica” Bacău.

  • (5) Se modifică nr. crt. 35 din Anexa la HCL nr. 305/ 2017 în sensul că se înlocuiește d-na Lazăr Doina - Emanuela cu dl. Fechet Mircea ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Bacău în Consiliul de Administrație al Școlii Sanitare Postliceale „Sanity” Bacău.

ART.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 305/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Serviciul Cabinet Primar.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, persoanelor și unităților de învățământ menționate la art. 1.

ART.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICl