Hotărârea nr. 67/2018

Hotărârea nr.67 din 28.02.2018 privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investitii „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”

emâ/nia

acdfc

^oca/a/ " /IfMurf'fiudtti ^jac'dff

HOTĂRÂREA NR. 67 DIN 28.02.2018

privind asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău tn vederea realizării și finanțării în comun a obiectivului de investiții „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Referatul nr. 1933/ 22.02.2018 înaintat de Direcția Drumuri Publice prin care propune asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea realizării și finanțării în comun a obiectivului de investiții „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1937/ 22.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1938/ 22.02.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 306/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 307/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 308/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 309/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 310/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 13 și alin. (7) lit. ”a” și art. 45 (2) lit. ”a” și ”f’ din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea Municipiului Bacău cu Județul Bacău în vederea finanțării și realizării în comun a obiectivului de investiții „Reabilitare strada Aeroportului, municipiul Bacău”.

ART. 2. (1) Se aprobă contractul de asociere între Municipiul Bacău și Județul Bacău, conform Anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri.

(2) Se împuternicește Primarul Municipiului Bacău, dl. Cosmin Necula, ca în numele și pentru municipiul Bacău, sa semneze contractul de asociere.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Direcției Drumuri Publice și Consiliului Județean Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

N.O.P.JJ.l /O.T 7EX.1/DS.1-A-2

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXĂ

LA HOTĂRÂREA NR. £> DIN 28.02.2018

JUDEȚUL BACĂU

Nr.________din___. _2018

MUNICIPIUL BACĂU

Nr.________din .    2018

CONTRACT DE ASOCIERE

Cap. I PĂRȚILE CONTRACTANTE:

 • 1. JUDEȚUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Județean Bacău, cu sediul în Bacău Str.Mărășești, nr.4, având Cod fiscal nr.5057580, reprezentat prin Directorul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău — ing. Lenuța ARDELEANU, în calitate de ASOCIAT

Și

 • 2. MUNICIPIUL BACĂU, prin autoritatea sa deliberativă Consiliul Local Bacău, cu sediul în Municipiul Bacău, str. Calea Marasesti,nr. 6 Județul Bacău, având Cod fiscal, reprezentat prin Primar - CosminNECULA , în calitate de ASOCIAT,

au convenit, în temeiul prevederilor arL3 6, alin.4, !it„d", alin.6, lit„a”, pcL13, alin.7, lit,,a” și „c”, arL91, alin.(3), lit.„f’, alin.(5), lit„a”, pctl2 și alîn.(6), lit.„a” și „c” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1166, 1270 și urm. Cod civil, republicat, ale Hotărârii Consiliului Local Bacău nr. /   .   .2018 precum și ale Hotărârii Consiliului Județean Bacău

nr. / . . 2018, la încheierea prezentului contract de asociere cu respectarea următoarelor clauze:

Cap. n OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.l. (1). Părțile convin să se asocieze în scopul realizării în comun a obiectivului de investiții „REABILITARE STRADA AEROPORTULUI, MUNICIPIUL BACAU”.

 • (2) . Cheltuielile pentru obținerea terenului,elaborarea documentațiilor tehnico-economice, stadiul DALI, efectuarea auditului de siguranța rutiera, precum și obținerea tuturor avizelor/acordurilor/autorizațiilor necesare promovării și derulării investiției, precum si comisioanele, taxele cotele ISC cad în sarcina grija Municipiului Bacău.

 • (3) . Valoarea estimată a contractului de asociere este de 13.155397 lei TVA inclus - astfel cum rezultă din evaluarea întocmită de S.C.ROUTTE CONSTRUCT S.R.L. Bacău. Contribuția Județului Bacău constă în finanțarea în procent de 95 % din valoarea proiectării si a lucrărilor de execuție a obiectivului prevăzut la art. 1 (1) restul finanțării de 5 % fiind asigurată de către Municipiul Bacău.

 • (4) . Valoarea totală a contractului de asociere va fi cea rezultată în urma aplicării procedurilor de achiziție publică pentru servicii și lucrări.

Art.2. Sursele de finanțare sunt constituite din venituri proprii, cote și sume defalcate din impozitul pe venit și TVA, împrumuturi și orice alte sume atrase în conformitate cu prevederile legislației in vigoare, cuprinse în bugetul multianual al investițiilor de către fiecare asociat în limita contribuției proprii.


Art.3. Această asociere se caracterizează prin lipsa de personalitate juridică.

Cap. HI DURATA CONTRACTULUI

Art4. Prezentul contract își produce efectele începând cu data semnării de către părți, până la data recepției finale a lucrărilor aferente obiectivului de investiții „REABILITARE STRADA AEROPORTULUI, MUNICIPIUL BACAU”.

Cap.IV OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

Art5. Județul Bacău:

 • 1. Valoarea totala a bugetului proiectului conform deviz general este de 13.155397 lei TVA inclus din care Județul Bacau se obliga sa finanțeze suma de 11.733.543 lei TVA inclus astfel:

 • -  Proiectare ( PTH+DDE+verif tehnica+asistenta tehnica+consultanta* proiect AS BUILD+ D1RIG +organizarea procedurilor de achizitie)= 462.680 lei cu TVA (95% din valoarea cu TVA din devizul general)

- Cheltuieli pentru investiția de baza+chel pentru proiecta mediului si aducerea la starea inițiala* cheltuieli pentru asigurarea utilităților - 10.022.022 lei (95% din valoarea cu TVA din devizul general)

- Cheltuieli organizare șantier - 242.113 lei (95.% din valoarea cu TVA din devizul general)

« Cheltuieli diverse si neprevăzute = 1.006.728 lei (95% din valoarea cu TVA din devizul general)

Sumele care se vor deconta se vor definitiva in urma contractării efective a proiectării lucrării de execuție.

 • 2. Pentru anul 2018, Județul Bacau, prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacau asigura finanțarea proiectului cu suma de 8.000.000 lei, diferența pana la suma de 11.708.553 lei va fi asigurata din execuția bugetara aferenta anului 2019 a SPJD Bacau.

 • 3. îndeplinește, prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău, calitatea de autoritate contractantă coordonatoare pentru atribuirea contractului de proiectare +executie lucrări;

 • 4. Aprobă indicatorii tehnico-economici în baza documentațiilor tehnico-economice transmise de către Consiliului Local Bacău;

 • 5.  Organizează prin Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău procedura de achiziție publică în vederea atribuirii contractului de proiectare si execuție lucrări , a contractului de verificare tehnica a proiectulu, a contractului de prestări servicii pt dirigentia de șantier. In vederea desfășurării procedurii de achiziție pentru proiectare si execuție, documentația tehnica, stadiul de proiectare DALI , expertiza tehnica, etc. elaborata de proiectant va fî pusă la dispoziție de către Municipiul Bacău;

 • 6.  Constituie, prin Dispoziția Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, Comisia de evaluare a ofertelor în vederea efectuării achizițiilor necesare derulării lucrărilor, alcătuită din specialiști din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, din cadru! Primăriei Municipiului Bacau și eventual din experți cooptați.

 • 7.  Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător în calitate de autoritate contractantă coordonatoare;

 • 8.  Păstrează dosarul achiziției publice în original și transmite o copie a acestuia către Consiliul Local Bacău după semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător,

 • 9.  Va transfera sumele în contul Consiliului Local Bacău deschis la Trezoreria Bacău, cont special pentru realizarea acestui obiectiv, în baza situațiilor de lucrări verificate de diriginții de șantier atestați și avizate de persoanele cu atribuții în acest sens din cadrul Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău.

 • 10. Va desemna, prin dispoziție a Directorului Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, persoanele responsabile din partea Județului Bacău pentru realizarea obiectului asocierii, manageri de proiect si responsabili cu realizarea obiectivului;

 • 11. Va desemna reprezentanții săi în comisiile de recepție;

 • 12. îndeplinește și alte atribuții convenite cu celălalt asociat care pot rezulta din executarea prezentului contract

 • 13. Organizarea recepției la terminarea lucrărilor

Art.6. Municipiul Bacău:

 • 1.  Valoarea totala a bugetului proiectului conform deviz general este de 13.155.397 lei TVA inclus din care Municipiul Bacău se obliga sa finanțeze suma de 1.421.854 lei cu TVA ,astfel:

 • - Cheltuieli pentru obținerea terenului: 607.253 lei ( i00% din valoarea cu TVA din devizul general)

 • - Cheltuieli pentru investiția de baza+chel pentru protecia mediului si aducerea la starea inltiala+ cheltuieli pentru asigurarea utilităților = 527.475 lei (5% din valoarea cu TVA din devizul general)

 • - Cheltuieli organizare șantier ~ 12.743 Iei cu TVA (5 % din valoarea cu TVA din devizul general)

 • - Cheltuieli diverse si neprevăzute - 52.986 lei cu TVA (5% din valoarea cu TVA din devizul general)

• Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica =121.996 lei cu TVA, din care:

 • a) cheltuieli cu studii de teren, taxe pentru obținere avize, acorduri, autorizații, DALI, audit de siguranța rutiera,) 98.960 lei (100 % din valoarea cu TVA din devizul general

 • b) cheltuieli   cu proiectare ( PTH+DDE+verif tehnica+asistenta

tehnica+consultanta+proîect AS BU1LD+ dirig) 23.036 lei cu TVA (5% din valoarea cu TVA din devizul general)

 • - Comisioane, cote, taxe, cote ISC = 99.401 lei ( i 00% din valoarea cu TVA din devizul general)

Sumele care se vor deconta se vor definitiva în urma contractării efective a proiectării si lucrării de execuție.

 • 2.  îndeplinește calitatea de autoritate contractantă asociată în cadrul procedurii de atribuire a contractului de proiectare +executie lucrări;

 • 3.  Obține Certificatul de urbanism și Autorizația de construcție;

 • 4.  Se îngrijește de obținerea/actualizarea avizelor, acordurilor și autorizațiilor necesare execuției lucrărilor,

 • 5.  Aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiției;

 • 6.   Pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău documentația tehnica, stadiul de proiectare DALI, expertiza tehnica, ctc. elaborata de proiectant;

 • 7.  Desemnează prin dispoziția primarului persoane in vederea evaluării procedurilor de achiziție publica; desemnează prin dispoziția primarului persoana responsabilă pentru realizarea obiectivului din aparatul propriu de specialitate al primarului și ofițerul financiar cu atribuții de acordare a vizei de control financiar preventiv propriu;

 • 8.  Include în lista de investiții anuală obiectivul nominalizat;

 • 9.  Semnează contractul de execuție cu ofertantul declarat câștigător. în calitate de autoritate contractanta asociata, și urmărește derularea acestuia;

 • 10. Deschide cont special la Trezoreria Bacău pentru realizarea acestui obiectiv;

 • 11. Contabilizează sumele primite de la Consiliul Județean Bacău și contribuția Consiliului Local Bacău pentru realizarea acestui obiectiv, precum și toate cheltuielile suportate și plățile efectuate;

 • 12. Organizează evidența contabilă separat pentru aceste fonduri, care să permită identificarea tranzacțiilor legate de sursele de finanțare specifice obiectivului de investiții;

 • 13. Răspunde în mod exclusiv de legalitatea și corectitudinea tuturor informațiilor tehnice, economice, financiare și administrative conținute în documentele justificative aferente obiectivului de investiții;

 • 14. Întocmește și transmite Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău rapoarte intermediare și raportul final de derulare ale asocierii și pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău toate informațiile necesare legate de derularea obiectivului de investiții;

 • 15. Tine evidența tuturor datelor, rapoartelor, corespondenței, registrelor contabile și a tuturor originalelor documentelor justificative referitoare la obiectivul de investiții, conform prevederilor legale;

 • 16. Asigură managementul tehnic, financiar, administrativ și monitorizarea obiectivului de investiții;

 • 17. Efectuează operațiuni de trezorerie din contul deschis la Trezoreria Bacău - special pentru acest obiectiv de investiții;

 • 18. Face, pe proprie răspundere, plata sumelor primite de la Consiliul Județean Bacău și transmite acestuia o copie după ordinul de plată a acestora, răspunzând de realitatea, necesitatea și legalitatea operațiunilor efectuate;

 • 19. Solicită alimentarea contului și transmite Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău situațiile de lucrări, centralizatorul acestora și facturile - verificate și însușite de către Consiliul Local Bacău (C.F.P, și Bun de plată) cu înscrierea sintagmei „Factura nu a fost decontată din alte surse de finanțare ”;

 • 20. Răspunde de realitatea și exactitatea datelor înscrise în toate documentele de plată supuse avizării, Serviciul Public Județean de Drumuri Bacău și respectiv Consiliul Județean Bacău neavând nici o responsabilitate în acest sens;

 • 21. Informează Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău despre dificultățile apărute care pot duce la abateri de la graficul aprobat;

 • 22. Asigură finanțarea obiectivului conform prevederilor de la Art. 1;

 • 23. Pune la dispoziția Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, respectiv Județului Bacău, cu titlu gratuit, documentația tehnica, stadiul de proiectare DALI , expertiza tehnica, etc. elaborata de proiectant, avizele, acordurile și autorizațiile prevăzute de lege;

 • 24. Asigură toate informațiile necesare pentru realizarea obiectului contractului de asociere, în vederea întocmirii sau revizuirii bugetelor de cheltuieli necesare;

 • 25. Organizează recepția la terminare lucrărilor , cu participarea reprezentanților desemnați de Serviciului Public Județean de Drumuri Bacău, asigură urmărirea comportării în timp pe parcursul perioadei de garanție, organizează recepția finala la sfârșitul perioadei de garanție acordata lucrărilor, transmite Consiliului Județean documentele aferente recepției la terminarea lucrărilor si recepției finale.

 • 26. înregistrează investiția, integral, în domeniul public al Municipiului Bacău;

 • 27. întocmește, actualizează și păstrează la zi cartea tehnică a construcției;

 • 28. Îndeplinește și alte atribuții convenite cu Consiliul Județean Bacău, care pot rezulta din executarea acestui contract;

 • 29. Iși asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile cauzate atât Județului Bacău, cât și terților care participă la realizarea obiectivului de investiții;

 • 30. Județul Bacău este exonerat de orice responsabilități asociate cu orice pretenții sau acțiuni apărute ca rezultat al încălcării prevederilor prezentului contract de asociere, ale oricăror prevederi legale, reguli sau regulamente privind realizarea investiției de către Municipiul Bacău;

 • 31. In vederea realizării obiectului asocierii, se obligă să pună la dispoziție terenul necesar, liber de orice sarcini juridice și/sau economice.

 • 32. Desemnează prin dispoziție a primarului membri in comisia de recepție la terminarea lucrărilor, respectiv recepția finala.

Cap. V ALTE CLAUZE

Art.7. Municipiul Bacău va răspunde în mod exclusiv de modul de utilizare a sumelor alocate.

Art.8. Eventualele sume virate de către Consiliului Județean Bacău, rămase necheltuite după finalizarea obiectivului, vor fi retumate în termen de maximum 30 de zile de la momentul finalizării acestuia.

Art. 9. Orice modificare a contractului de asociere se va fee prin încheierea de acte adiționale.

Cap.VI RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

Art.10. Prezentul înscris servește interesul comun al părților care se obligă să-l execute întocmai și în totalitate cu bună credință.

Art 11. Părțile se obligă să urmărească și să se informeze reciproc asupra derulării acestui contract.

Art.12. Nici o parte nu poate modifica unilateral prezentul contract. Modificarea poate interveni numai prin acordul de voință exprimat al părților, prin act adițional.

Artl3. Pentru neîndeplinirea, îndeplinirea defectuoasă sau cu întârziere a obligațiilor asumate în acest contract partea în culpă va suporta daune.

Cap.vn REZILIEREA CONTRACTULUI

Art.14. Nerespectarea obligațiilor prevăzute în prezentul contract de către una dintre părți, dă dreptul celeilalte părți la rezilierea contractului, de plin drept, fără trecerea vreunui termen, fără punere în întâiziere și fără intervenția instanțelor de judecată.

Art.15. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente intre părțile contractante.

Cap. VIII ÎNCETAREA CONTRACTULUI

Art. 16. Prezentul contract încetează:

 • a) prin ajungerea la termen a contractului;

 • b) prin acordul părților;

Artl7. Consiliul Județean Bacău își rezerva dreptul de a denunța unilateral contractul de asociere, în cel mult 15 zile de ia apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului și care conduc la modificarea clauzelor contractuale în așa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public, prin notificare scrisă, fără punere în întârziere și fără intervenția unei instanțe de judecată.

Cap. IX FORȚA MAJORĂ ȘI CAZUL FORTUIT

Artl8. Prin forță majoră părțile înțeleg împrejurarea imprevizibilă și de neînlăturat care face imposibilă executarea obligațiilor asumate de către oricare parte și care exonerează de răspundere partea care o invocă, cu condiția ca aceasta să fie lipsită de culpă. Ea trebuie constatată de o autoritate competentă.

Artl9. Forța majoră apără de răspundere partea care o invocă. Forța majoră are caracter bilateral astfel că, fiecare dintre părți, în caz de forță majoră, poate renunța la executarea în continuare a contractului.

Pentru ca forța majoră să înlăture răspunderea, partea care o invocă este obligată:

 • a) să comunice partenerilor contractuali, în scris, cazul de forță majoră în termen de 10 zile de la apariție;

 • b) să comunice în scris partenerilor contractuali, în termen de 20 de zile de la apariție, dovada cazului de forță majoră;

 • c) să comunice în scris partenerilor contractuali încetarea cazului de forță majoră în termen de 5 zile de la încetare;

 • d) să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecințele generate de cazul de forță majoră;

Toate comunicările se vor face în scris, iar termenele de comunicare mai sus menționate vor curge de la data ștampilei poștei de expediere. Dacă forța majoră depășește o durată de 45 de zile, fiecare parte poate să renunțe la executarea contractului în continuare, fără ca să poată cere despăgubiri de la celelalte.

Art20. Cazul fortuit este un eveniment imprevizibil și de neînlăturat care la naștere din natură, fapta omului sau lucru și care exclude culpa părții care îl invocă. Cazul fortuit ca și forța majoră este exonerator de răspundere.

Cap.X LITIGII

Art21. Asociații vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

Art22 Dacă, în termen de 30 zile de la începerea acestor tratative, asociații nu reușesc să soluționeze pe cale amiabilă divergențele contractuale ivite, fiecare dintre părți este îndreptățit a solicita ca disputa să fie soluționată de către instanțele judecătorești competențe.

CapJd COMUNICĂRI

Art23(l) Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

Art.24 Comunicările între părți se pot face și prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

Arl.25 In situațiile în care :


 • a. destinatarul transmite o înștiințare de schimbare a adresei, loată corespondența va ti transmisă în consecință; și

 • b. destinatarul nu a declarat o altă adresă în momentul solicitării unei aprobări sau consimțământ, răspunsul poate fi transmis la adresa de Ia care s-a expediat solicitarea.

Art26 Aprobările, certificatele nu vor fi reținute sau întârziate nejustificat. Atunci când unei părți i se emite un certificat, emitentul va transmite o copie șl celeilalte părți. Când se transmite o înștiințare unei părți de către cealaltă parte, aceasta va transmite o copie și celeilalte părți, după caz.

Prezentul contract a fost încheiat, astăzi _____________ în 2(două) exemplare cu

valoare de original, câte unul pentru fiecare parte contractantă.


JUDEȚUL BACĂU


MUNICIPIUL BACĂU


SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE DRUMURI BACĂU DIRECTOR, Lenuța ARDELEANU


PRIMAR,


Cosmin NECULA


ȘEF SERVICIU ADMINISTRARE DRUMURI MihaiEGARMIN


ȘEF SERVICIU CONTABILITATE Daiana ARDELEANU


Vizat Juridic, Alina UNGUREANU


Vizat Juridic
ȘEDINȚA IERAȘIM


CONTRASEMNEAZĂ SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE- OVIDIU POPOSI


DIRECTOR EXECUTIV FLOTMTiMATEUȚĂ