Hotărârea nr. 66/2018

Hotărârea nr.66 din 28.02.2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de Înot Bacău pe parcursul anului 2018

^fâacăft

c                     •a-'/


<r/


HOTĂRÂREA NR. 66 DIN 28.02,2018 privind asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modern și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău pe parcursul anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință ordinară la data de 28.02.2018, potrivit art.39 (1) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere:

-Adresa nr. 40/ 29.01.2018, înregistrată la instituția noastră cu nr. 18575/ 01.02.2018 înaintată de Federația Română de Natație și Pentatlon Modem prin care ne solicită Bazinul de înot Bacău pentru mai multe evenimente sportive desfășurate pe parcursul anului 2018;

-Adresa nr. 199/ 31.01.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 18562/ 01.02.2018 a Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău prin care ne solicită Bazinul de înot Bacău pentru mai multe evenimente sportive desfășurate pe parcursul anului 2018;

-Referatul nr. 1615/ 14.02.2018 înaintat de Direcția Administrare Baze Sportive prin care se propune punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău către Federația Română de Natație și Pentatlon Modem și către Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1740/ 19.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1741/19.02.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 302/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 303/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 304/26.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 305/27.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 69/ 2000 a educației fizice și sportului, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „d”, lit. ”e”, alin. (6) lit. « a », punctul 6 și alin. (7) lit. ”a” și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă asocierea municipiului Bacău cu Federația Română de Natație și Pentatlon Modem și cu Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Bacău în vederea realizării în comun a unor evenimente sportive, la Bazinul de înot Bacău pe parcursul anului 2018, după cum urmează :

  • - Campionatul National de înot Seniori, Tineret și Juniori - bazin 50 m: 21 - 25.03.2018;

  • - Campionatul National de Sărituri in Apa Seniori, Tineret și Juniori: 30.03 - 01.04.2018;

  • - Etapa Regională de înot Cădeți (12 - 14 ani) : 13 - 15.04.2018 ;

  • - Etapa Regională de înot Cădeți (10-11 ani) : 20 - 22.04.2018 ;

  • - Cupa Bistriței la înot: 12 - 13.05.2018 ;

  • - Campionatul National de Sărituri în apă Seniori, Tineret și Juniori: 18-20.05.2018;

  • - Cupa Bacăului la înot: 27 - 28.10.2018 ;

  • - Campionatul Național de Poliatlon înot Copii: 16 - 18.11.2018.

ART. 2. Contribuția ce revine municipiului Bacău constă în punerea la dispoziție a Bazinului de înot Bacău, cu dotările aferente (vestiare, instalație de sonorizare, scaune și mese pentru arbitraj și secretariat, podium premiere, tricouri pentru arbitri), pentru susținerea evenimentelor sportive prezentate la art. 1.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Administrare Baze Sportive.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Administrare Baze Sportive, Federației Române de Natație și Pentatlon Modem și Direcției Județene pentru Sport și Tineret Bacău.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


ȚA

CONSTANTIN