Hotărârea nr. 65/2018

Hotărârea nr.65 din 19.02.2018 privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare în anul 2018.


HOTĂRÂREA NR. 65 DIN 19.02.2018

privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 1667 din 15.02.2018 al Direcției Juridice și Administrație Locală prin care se propune alocarea a 164.000 lei pentru achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr.1668 din 15.02.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.1669 din 15.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 296/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 297/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 298/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 299/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 300/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. I alin. (2) lit. “b” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 26/ 2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (1) și (9) și art. 45 (2) lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

9

ART. 1. Se aprobă achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare în anul 2018, în valoare de 164.000 lei, în vederea desfășurării în bune condiții a activității din cadrul Primăriei Municipiului Bacău.

ART. 2. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Juridică și Administrație Locală.

ART. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice si Direcției Juridice si

5                                                            9                            9                                                9

Administrație Locală.

9

ART. 4. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.