Hotărârea nr. 64/2018

Hotărârea nr.64 din 19.02.2018 privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel” a unui seminar cu tema ” Libertatea religioasă și de conștiință în timpul Holocaustului ”, în perioada 26 – 28 februarie 2018.

HOTĂRÂREA NR. 64 DIN 19.02.2018

privind aprobarea alocării de la bugetul local a unei sume de bani în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a unui seminar cu tema ” Libertatea religioasă și de conștiință în timpul Holocaustului ”, în perioada 26 - 28 februarie 2018

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 144/ 05.02.2018 a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” prin care se propune organizarea unui modul de pregătire în perioada 26 - 28 februarie 2018;

-Adresa nr. 19008/ 07.02.2018 înaintată de dl. Consilier local Gabriel Stan prin care propune alocarea unei sume de bani în vederea organizării unui seminar cu tema ”Libertatea religioasă și de conștiință în timpul Holocaustului”, în perioada 26 - 28 februarie 2018;

-Expunerea de motive a d-lui Consilier local Gabriel Stan, înregistrată cu nr. 1584/ 14.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1585/ 14.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 293/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 301/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 294/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 295/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5; -Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile HCL nr. 315/ 2016 privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ”Elie Wiesel” și Muzeul Memorial al Holocaustului - Washington, la organizarea unui program de pregătire pentru funcționarii publici și personalul din administrație, cu tematica antisemitismului, extrem-naționalismului, homofobiei, intoleranței, rasismului xenofobiei și Holocaustului;

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și « e » și alin. (6) lit. « a », punctele 1 și 5 și art.45 (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE

9

ART. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5.015 lei și punerea la dispoziție a sălii de ședință a Centrului de Afaceri și Expoziții ”Mircea Cancicov” Bacău (26 februarie 2018, ora 11.00), în vederea organizării în parteneriat cu Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” a unui seminar cu tema ” Libertatea religioasă și de conștiință în timpul Holocaustului ”, în perioada 26 - 28 februarie 2018.

ART. 2. Alocarea celor 5.015 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și d-lui consilier local Gabriel Stan.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICL