Hotărârea nr. 63/2018

Hotărârea nr.63 din 19.02.2018 privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de transport şi asigurare medicală pentru delegaţia din Bacău care va participa la o nouă ediţie a Seminarului pentru Tineret ”Școala Înfrățită”, în perioada 18 – 25 martie 2018 în Petach Tikva, Israel.

HOTĂRÂREA NR. 63 DIN 19.02.2018

privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani necesară pentru acoperirera cheltuielilor de transport și asigurare medicală pentru delegația din Bacău care va participa la o nouă ediție a Seminarului pentru Tineret ”Școala înfrățită”, în perioada 18 - 25 martie 2018 în Petach Tikva, Israel

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 16380/ 08.01.2018 înaintată de dl. Primar al orașului din Petach Tikva din Israel, Itzik Braverman, prin care transmite invitația de participare a 11 persoane din Bacău la Seminarul pentru Tineret „Școala înfrățită”, în perioada 18 - 25 martie 2018;

-Referatul nr. 1573/ 14.02.2018 înaintat de Serviciul Cabinet Primar prin care se propune alocarea sumei de 21.000 lei pentru acoperirea cheltuielilor de transport și asigurare medicală pentru delegația din Bacău care va participa la Seminarul pentru Tineret „Școala înfrățită”, în perioada 18-25 martie 2018;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău, înregistrată cu nr. 1574/ 14.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 1575/ 14.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 290/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 291/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 292/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată și completată; -Prevederile art. 34 (1) lit. „i„ din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d » și alin. (6) lit. « a », punctele 1 și 5 și art. 45 (2) lit. «a» din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 21.000 lei necesară pentru acoperirea cheltuielilor de transport și asigurare medicală pentru delegația din Bacău care va participa la o nouă ediție a Seminarului pentru Tineret ”Școala înfrățită”, în perioada 18-25 martie 2018 în Petach Tikva, Israel.

ART. 2. Alocarea celor 21.000 lei se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale.

ART. 3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Serviciul Cabinet Primar.

ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice si Serviciului Cabinet Primar.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHERASlXl CONSTANTIN


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI