Hotărârea nr. 62/2018

Hotărârea nr.62 din 19.02.2018 - I

HOTĂRÂREA NR. 62 din 19.02.2018

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Expunerea de motive Primarului Municipiului Bacău la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, înregistrată cu nr.1620 din 14.02.2018;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2018 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii 3 ani, înregistrat cu nr. 1621 din 14.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 285/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 286/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 287/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 288/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr.289/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

-Prevederile ari. 19(1) lit. ”a” din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

-Prevederile Legii nr. 3/2018 privind asigurările sociale de stat pe anul 2018;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Amendamentul doamnei consilier Breahnă-Pravăț Ionela-Cristina, amendamentul domnului Viceprimar Scripăț Constantin, amendamentul domnului Viceprimar Ștefan Daniel-Dragoș și a domnului Ghingheș Cristian, amendamentul domnul Ghingheș Cristian și adoptate.

/X

In baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. ”b” alin. (4) lit. « a » și art. 45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată,

ART. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și Programul de investiții pe anul 2018, ale Consiliului Local al Municipiului Bacău și a prognozei pe următorii trei ani, conform Anexelor nr. 1A,1A1,1A2,1B,1B1,1B2,1C, a listelor de investiții 2A,2B,2C,2D,2E,2F,2G,2H,2I,2J,2K,2L,2M,2N.

ART.2. Se aprobă utilizarea sumei de 50.450.640,20 lei reprezentând ”Sume din excedentul bugetului local” din anii precedenți, pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare, conform Programului de investiții pe anul 2018.

ART. 3. Se aprobă utilizarea sumei de 2.500.000 lei, din excedentul bugetului local, din secțiunea de funcționare pentru asigurarea furnizării agentului termic pentru populație.

ART. 4. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Direcția Tehnică.

ART. 5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ GHERASIM CONSTANTIN

/ *            \

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr. 1 A La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trîni.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+516

2

3

4

5

6

7

8

9

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

256.798,78

97.766,78

57.614,00

50.842,00

50.576,00

253,430,00

261.523,00

273.097,00

000202

I. VENITURI CURENTE

230,869,99

71.837,99

57.614,00

50.842.00

50.576,00

253.325,00

261.412,00

272.980,00

000302

A. VENITURI FISCALE

183.303,00

55.562,00

46.671,00

41.330,00

39.740,00

213.640,00

224.732,00

226.714,00

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL *

94.627,00

23.210,00

25.160,00

23.150,00

23.107,00

118.652,00

125.204,00

123.873,00

030002

A 1.2 Impozit pe venit, profit si câștiguri din capitel dc la persoane fizice

94,627,00

23.210,00

25.160,00

23.150,00

23,107,00

118.652,00

125.204,00

123.873,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210.00

210.00

210,00

2,435,00

2.574,00

2,703,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

2.435,00

2.574,00

2.703,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN

VENIT

91.787,00

23.000,00

22.950,00

22.940,00

22.897,00

116.217,00

122,630,00

121.170,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

91.787,00

23.000,00

22.950,00

22,940,00

22.897,00

115.213.00

121.780,00

120,810,00

040204

Sume alocate din cotele defalcate din

impozitul pe venit pentru echilibrarea

bugetelor locale

1.004,00

850,00

360,00

070002

A3 Impozite si taxe pe propriclalc

35.100,00

i 5.360,00

7.870,00

5.860,00

6.010,00

34.731,00

40.230,00

42.241,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35.100,00

15.360,00

7.870,00

5,860,00

6.010,00

34.731,00

40.230,00

42.241,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

26.940,00

12.300,00

6.200,00

4.000,00

4.440,00

24.983,00

29.926,00

'       31,422,00

070202

Impozit si laxa pe teren

5.460,00

2,260,00

1.070,00

1.060,00

1.070,00

6.118,00

6.467,00

6.791,00

070203

Taxe judiciare dc timbru si al le laxe

dc timbru

1.300,00

400,00

300,00

400,00

200,00

1.784,00

1.886,00

1.980,00

070250

Alle impozite si laxe pe propriclalc

1.400,00

400,00

300,00

400,00

300,00

_ 1.846,00

1,951,00

2.048,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

51,116,00

16.292,00

12.821,00

11.600,00

10.403,00

58.138,00

57.058,00

58.248,00

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39.366,00

12.222,00

9.886,00

9.165,00

8.093,00

45.177,00

44,303,00

42.754,00

110202

Suine defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

37.629,00

11,774,00

9.438,00

8,717,00

7.700,00

39.958,00

40.269,00

40.525,00

110200

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adougata pentru echilibrarea bugetelor

[ocale

3.482,00

2.297,00

492,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugatn pcnlru finanțarea iiivatamanlului particular sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1.737,00

1,737,00

1.737,00

1202

ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE

£

SI SERVICII

45,00

47,00

50,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim,III

Trim,IV

A

B

I=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

120207

Taxe hoteliere

45,00

47,00

50,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250.0(1

70,00

60.00

60,00

60.00

379,00

401,00

421,00

150201

Impozit pe spectacole

250,00

70,00

60,00

60.00

60,00

223,00

236,00

248,00

150250

Alic taxe pe servicii specifice

156,00

165,00

173,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACT1V1TAT1

11.500,00

4.0011,00

2 875,00

2.375,00

2 250,00

12 537,00

12 307,00

15.023,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

10.022,00

3.500.00

2.500,00

2.000,00

2.022.00

10.176.00

9.812,00

12.403,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.478,00

500.00

375.00

375.00

228.00

2.361,00

2 495,00

2.620.00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

2.119,00

2 240,00

2.352.00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

2 119,00

2.240,00

2.352,00

180250

Alte impozite si taxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

2.119,00

2.240,00

2.352,00

290002

C- Venituri ncfiscaic

47.566,99

16 275,99

10.943,01)

9.512,00

10.836,00

39.685,00

36 680,00

46.266,00

300002

Ci. Venituri din proprietate

9.900,00

2.600,00

2,600,00

2,000.00

2.700,00

8,382.00

5.918,00

10.413,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.900,00

2 600,00

2 600,00

2.000,00

2 700.00

8 382.00

5 918,00

10,413,00

300205

Veni Iuti diu concesiuni si închirieri

9 900,00

2.600,00

2.600,00

2.000.00

2 700.00

7.029,00

4.487,00

8.911,00

30020530

Alta veni tari din concesiuni si inchi-

ricri de cairo instituirile publice

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

7.029,00

4 487,00

8.911,00

300250

Alte venituri din proprietate

1.353,00

1.431,00

1.502,00

330002

C2. Van zări de bunuri si servicii

37 666,99

13.675.99

8.343,00

7.512,00

8.136,00

31.303,00

30.762,011

35.853,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIV1TAT1

9.320,89

5.282.89

I 762,00

812,00

1 464.00

5 225.00

3 832,00

5.800.00

330208

Venituri din prestări de sen icii

8 222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

4 003.00

2.540,00

4.443,00

330210

Contribuim părinților sau susținătorilor

legali pentru inlrelinerea copiilor in

cresc

448,00

112,00

112.00

112,00

112,00

497,00

526,00

552,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputații si despăgubiri

200.00

50,00

50,00

50.00

50,00

223.00

236,00

248,00

330250

Alte vcmtun din prestări de servicii

si alta activii aii

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

502,00

530,00

557,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

2.021,00

2.136,00

2.243,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

I 812.00

500,00

500,00

400,00

412,00

2.021,00

2 136,00

2.243,00

3502

AMENZI, PENAL1TATI SI CONFISCĂRI

6.988,00

1.950,00

1.650.00

1.950.00

1.438,00

5 189,00

4 851,00

6.869,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

l 350,00

450,00

450,00

450.00

I 505,00

l 591.00

1.671,00

350250

Alte amenzi, pcnalilali si confiscări

5.638,00

1.500,00

i.200,00

1.500,00

1.438,00

3.684,00

3.260,00

5.198,00

3602

DIVERSE VENITURI

19.095,00

5.775,00

4.275,00

4,275,00

4.770,00

18 269,00

19 310,00

20.276,00

360206

Taxe speciale

15.995,04

5 000,00

3.500,00

3.500,00

3 995,04

16 912,00

17 876,00

18.770,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anunțe buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

360250

Alte venituri

3,099,96

775,00

775,00

775.00

774,96

1,357.00

J43-1JI0

1.506.00

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE. ALTELE

SUBVENȚIILE

451,10

168,10

156,00

75.00

52,00

599,00

633.00

665.00

370203

Varțaminlc din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-744,68

-744,68

-16.776,00

-12.650,0(1

-20.565,00

3702(14

Varsanimte din secțiunea de funcționare

744,G8

744,68

10.776,00

12 650,00

20.565,00

370250

Alte transferuri voluntare

451.10

168.10

156,00

75.011

52.00

599,00

633,00

665,00

4(0002

IV. Subvenții

25.928,79

25 928.79

15,00

16.00

17,00

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

25 928,79

25.928,79

15,00

16.00

17,00

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

25.928,79

25 928,79

15,00

(6,00

17,00

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

tnullianualc prioritare de mediu sî

gospodărire a apelor

25.928,79

25.928,79

420234

Subvenții pcnlru acordarea ajutorului

pctnni încălzirea locuinței cu lemne.

cărbuni, combustibil petrolieri

15,00

16,00

17,00

4802

SUME PRIMITE DE LA UE/ALT1 DONATORI

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

AFRENTE CADRULUI FINANCIAR

90,0(1

95.00

100,00

480202

Fondul Social Europcan(FSE)

90,00

95,00

100.00

48020202

Sume pnmite in contul pielilor efectuate

in anii anteriori

90,00

95,00

100,00

4990

VENITURI PROPRII

191.052,89

59 447,89

47.572,00

41.602,01)

42.431,00

207.549,00

216 476,00

229.561,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

309.749,42

175.771,63

57.866,77

40.825,43

35 285,59

253.430,00

261 523,00

273.097,00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

214.249,49

99.121,70

51.092,77

35.523,43

28.511,59

207 874,00

217567,00

219.809,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

56.023,1(1

15 335,20

14.151.13

14.284,93

12.251,84

50 712,0(1

52.512,00

53.905,00

20

TITLUL 11 BUNURI S! SERVICII

76.71 t.J l

35.433.62

19.818,04

12.322.50

9.136,95

77.465,00

81.662,00

77,086,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

5.912.00

l 339.00

1 560,00

! 513.00

1 500,00

5 019,00

5 304,00

5.570,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764,33

14.764,33

20.326,00

20.625,00

24.756,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UN1TATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23.825,50

8.066,80

7.519,50

4.496,90

3 742,30

23.813,00

25.169,00

26.429,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

5,052,50

2.997,50

1.114,00

548,00

393,00

3.834,00

3.953.00

4.064,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.660,68

3 660,68

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.112,00

12.631,00

4.239,00

2,091,00

151,00

21.992,00

23.377,00

22.802,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

FINANCIAR 2014-2020

9SOD

9.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9 179.27

4 884.57

2 691.10

267.10

l 336.50

4 713,00

4 965.00

5.197,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71.583.93

71 583,93

1 6.866,00

12 745,00

20.665.00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.583.93

71.583,93

16.866,00

12 745,00

20.665,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

28 690,00

3) 211,00

32.623,00

XI

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

28.690,00

31.211,00

32.623,00

5L0002

Partea t-a Scoicii publice generale

55.934.87

20.093,07

13.051,20

11,782,10

n.tiovo

53 150,00

56.113,00

59.315,00

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI

44.224,07

15.903.07

9.994,50

9.530.50

8,796.00

42,058.00

44 397,00

47.012.00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.085.00

6 670,00

4 692,50

4.228,50

3 494,00

19 760,00

20 887.00

21.931.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231.00

4.156,00

3.335.00

3.360.00

3 380.00

12.847,00

13 580.00

14,259,00

1001

Cheltuieli salariile in bani

13 706.00

3.881,00

3.235,00

3.285,00

3.305,00

19010!

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044.00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unit ații

400,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100!13

Indemnizații de delegare

10.00

7.00

1.00

1,00

1.00

100)30

Al le drepturi sal ari ale in bani

326.00

90.1)0

90,00

S I.OIJ

65.00

1003

Contribuții

525,00

275.00

100,00

75.00

75.00

100301

Ce litri but ii de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asiguram de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sănătate

45,00

45,00

100304

Con tribalii de asigurări pentru

accidente de munco si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asigtiratoric pentru munca

331,30

81,30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

4.694,00

2.474,00

1.317,50

828,50

74,00

6.913,00

7 307,00

7.672,00

2001

Bunuri si servicii

3.127,40

1.610.40

906,50

603,50

7.00

200101

Furnituri de birou

350,00

200.00

150,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9.00

9,00

5,00

200103

Încălzit, iluminat si forța metrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3.00

2,00

200106

Piese de schimb

185,00

65,00

20,00

200107

Transport

30,40

17,40

6.50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680, no

410,00

210.00

60.00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

15,00

5,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim,IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

7

8

9

intrclincrc si funcționare

1 600.011

750,00

400,00

450,00

2002

Reparații curente

80,00

50,00

30.00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50.00

50.00

200530

Alte obiecte do inventar

50,00

50,00

2000

Deplasări* delăsări* transferuri

41,00

20,00

11,00

10,00

2OO6U1

Deplasări interne, delăsări, transferări

25,(10

10,00

10.00

5.00

200602

Deplasări in străin al a le

16,00

10,00

1,110

5,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

35.00

15.00

10.00

io.o o

2012

Consultanta si expertiza

150,00

150.00

2013

Pregătire profesionala

50,00

25,00

25,00

2014

Protecția muncii

25,00

10,00

5.00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.135,60

543,60

330.00

200,00

62,0(1

203001

Reclama si publicitate

160,00

50.00

20,00

90,00

203004

Chini

432.00

150.00

110,00

110,00

62,011

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

543.60

343.60

2011.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40.00

40,00

40.00

40,00

5940

Sume afcrcnlc persoanelor cu handicap

ricin cadrate

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.167,07

4 167,07

150,110

1(10,0(1

500,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NE FINANCIARE

4.167,07

4.167,07

150,1)0

100.00

500,00

7101

Active fixe

4,167,07

4.167.07

710101

Construcții

2.630,00

2 630.00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90,00

90,00

710103

Mobilier* aparatura birotica si ake

active corporale

98,00

98,00

710130

Alte active fixe

1.349,07

1 349,07

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972.00

5.066.00

5.302,00

5.302.00

5,302.00

22.148.00

23.410,00

24.581,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5 066,00

5 302.00

5.302,00

5 302,00

22 148,00

23 410,00

24.581.00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5,302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente dai ori ci

publice interne locale

20 972,00

5.066,00

5,302,00

5.302,00

5.302,00

510201

Autoritari executive si legislative

44.224.07

15 903,07

9,994,50

9.530,50

8.796,00

42.058,00

44 397,00

47.012,00

51020103

Aulontati executive

44.224,07

15 903,07

9.994,50

9.530,50

8 796,00

42 058,00

44 397,00

47 012,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.688,80

2.781,00

1.491.70

733.60

682.50

5.873,00

6.199.00

6.510.00

0!

CHELTUIELI CURENTE

5,322,80

2 415.00

1 491,711

733,60

682.50

5 773,00

6 099.00

6.405.00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645.10

633.00

624,00

2,430,00

2.568,00

2,697,00

1001

Cheltuieli salanale in bani

2.512,10

663,00

620,10

619.00

610,00

100101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601.00

594,50

Cod

Denumire indicator

Prevederi nnimic buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Trim I

Trim .11

Trim,III

Trim,IV

A

B

1-3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100H3

Indemnizații de delegare

0,36

0,20

0,10

100130

Alic drepturi salar mic in bani

73,50

20,00

20,00

] 8J>D

15,50

1003

Contribuții

115,90

62,90

25,00

14,00

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociala da

Stat

23,40

23,40

100302

Contribui ii de asigurări de șomaj

1.21

1,21

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanalatc

8,60

8,60

100304

Contribuții dc asigurări pentru

accidente de munco si boli profesionale

0.30

0.30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5,19

5,19

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

77,20

24,20

25,110

14,00

14,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1,458,80

946,10

371,60

91,60

49,50

1 967,00

2.077,00

2.181.00

200]

Bunuri si servicii

209,50

121,60

62,30

20JO

5,50

200101

Fumilun dc birou

16,50

4,50

5,50

5,50

1,00

200)02

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

200103

încălzit, iluminat si fonta motrice

45,20

33,30

11,30

0,30

0,30

200)04

Apa, canal si salubritate

21,20

10,30

5,30

5,30

0,30

200105

Carburanți si lubn lianți

19,00

8,00

7,00

2,00

2,00

200106

Piese dc schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

34,00

19,00

10,00

4,00

1.00

200109

Materiale si prestări dc servicii cu

carne te r func Lion al

16,50

9,00

5,00

2,00

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

înlrelincrc si funcționare

48,60

33,00

14.20

1,00

0,40

2002

Reparații curente

155,00

155,00

2005

Bunuri dc natura obiectelor de inventar

35.00

22,50

11.50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte dc inventar

35,00

22,50

11,50

0.50

0,50

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

21,50

8,50

8,00

4,00

1,00

200601

Depinsuri interne, detasari, transferări

14,50

5,50

5,50

3.00

0,50

200602

Deplasai! în străinătate

7,00

3,00

2,50

1,00

0,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2.00

1,00

0,50

0.50

2013

Pregătire profesionala

5.00

2,00

2,00

1.00

2014

Protecția muncit

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni în reprezentarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim 1

Trim.II

Trim.IIl

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

i ntercsclc r staiu 1 u i. potrivi t

dispozițiilor legale

1 .()<)

1,00

2031)

Alte cheltuieli

1.025.00

631,00

286.00

65.50

42.50

203001

Reclamași publicitate

40.00

5,00

15,00

18,00

2,00

2O3OO3

Prime dc asigurare nan-viola

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

4,50

2,50

1,00

0,5(1

0,50

20303(1

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

977,50

622,50

270,00

45,00

40,0(1

55

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI

1.200,00

734,00

466.00

1.376,00

1.454,00

1.527,00

5501

A. Transferuri interne

1 166,00

700,00

466.00

550118

Alte transferuri curente interne

1.166.00

700.00

466.00

5502

B.Trans foruri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

34,00

34,00

550204

Alte transferuri curente in străin al are

34,00

34,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36.00

9,00

9s0(l

9,0(1

9.01)

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

jicin cadrate

36.00

9,00

9.00

9.00

9.00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

366,00

366,00

100,00

100.00

105,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

366,00

366,00

100,00

100,00

105,00

7101

Active fixe

366,00

360,00

71013(1

Alte active fixe

366,00

366,110

540210

Servicii publice comuniiarc dc

evidenta a persoanelor

2.640.00

943.50

645.50

532.00

519.00

2.724,00

2.879,00

3.023.00

540250

Alte servicii publice generale

3 048.80

1 837.50

846.20

201.60

163,50

3 149,00

3 320.00

3.487,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA

ÎMPRUMUTURI

6.022,00

1.409,00

1.565,00

1.5)8,00

1.530,00

5.219,00

5 517,00

5,793,00

0]

CHELTUIELI CURENTE

6.022,00

l 409,00

1.565,00

1.518,00

I 530,00

5.219,00

5.517,00

5.793,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

110,00

7(1,01)

5,00

5,00

30.00

200,00

213,00

223,00

2024

Comisioane si alic cos tun aferente

împrumuturilor

110.00

70.00

5,00

5.00

30.00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

impnimulurilor externe

10.00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor hi teme

100.00

60,00

5,00

5,00

30.00

30

TITLUL III DOBÂNZI

5,912,011

l .339,00

! 560,00

1.513,00

1.500,00

5 019,00

5.304.00

5.570,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5 874,00

l .339,00

1,536,00

1.513,00

1.486,00

30010)

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874,00

l 339,00

1 536,00

i.513.00

1486.00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

24,00

14,00

300201

Dobânzi» aferente datoriei publice

1

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimnri 2021

TOTAL

din cure credite bugetare destinate stingerii pin iilor restante

Trim I

Trim,II

Trim,III

Trim,IV

A

B

t “34'4+54'6

2

3

4

5

6

7

8

9

externe dires te

38.00

24,00

14,00

600002

Partea 1 l-a Aparare, ordine publica si

siguranța naționala

11,511,20

3 222.10

3.250.30

2.562.ÎO

2476,70

9 332,00

9 860,00

10.401,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA

11.511,20

3.222,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

9,332,00

9 860,00

10.401,00

Oi

CHELTUIELI CURENTE

11 416,20

3 127,10

3.250,30

2.562,10

2 476,70

9 282,00

9.810,00

10.301,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

213,00

223,00

235,00

1001

Cheltuieli sal anale in bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

203.20

58.20

51,00

47,00

47,00

100130

Alte drcplun sal anale in bani

8.00

2,00

2,00

2,00

2,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

2,50

2,50

100302

Contnbutii de asigurări de șomaj

0,10

0,10

100303

Contribuții de asigurau sociale de

sanatatc

1.00

1,00

100304

Ccnlribulii de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asigiiratorie pentru munca

6,0(1

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

220,00

mo,90

65,10

52,00

2,00

239,00

254J10

266,00

2001

Bunuri si servicii

73,00

46,00

18,00

7,00

2,00

200)01

Furnituri de birou

1.50

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1JM)

0,50

200103

încălzit, iluminat si ierta metrica

40.00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1100

200105

Carburanți si lubrifiant*

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200103

Posta, telecomunicații;, radio, tv.

internei

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intre tinere si funcționaro

16,00

5,00

5,00

5,00

1,00

2002

Reparații curente

3,00

3,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0.10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,20

3,20

1.00

200530

Alte obiecte de inventar

4,20

3,20

1,00

2006

Deplasări, delăsări, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detașări, transferuri

1,00

1,00

2011

Carii, publicații si materiale

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

documentare

0.50

0.50

2013

Pregătire profesionala

1.00

1,00

2014

Proiecția muncii

2.00

1,00

1.00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45,00

45,00

45,00

31

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.972,00

2 959,40

3.129,40

2.458,30

2.424,90

8.830,00

9.333,00

9,800,00

5101

Transferuri curente

10 972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2,424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

10 972.00

2.959,40

3.129.40

2 458.30

2 424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3.20

0.80

0.80

0.80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

95,00

95,00

50,00

50,00

100,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

95,00

95.00

50.(10

50.00

100,00

7)01

Active fisc

95.00

95.00

710101

Construcții

35.00

35.00

710130

Alte active fixe

60.00

60,00

610203

Ordine publice

10,972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2424,90

8.634,00

9 123,00

9.627,00

61020304

Politic locala

10.972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2 424,90

8 634,00

9.123,00

9,627,00

610205

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (proiecție civila

nonutilitara)

539.20

262,70

120.90

103,80

51,80

698,00

737.00

774,00

650002

Partea lll-n Cheltuieli social-culturale

124 035.55

67 929,06

25.020,87

16.906,23

14 179,39

110 218.00

111 434.00

115 598.00

6502

INVATAMANT

24 673,88

13.946,84

2.819,44

2.593,71)

5.313,90

20 780,00

20.264,00

21 679,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.695,61

9 968,57

2.819,44

2.593,70

5.313,90

18 780,00

19264,00

19.679,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

15.313,61

7.881,57

1.832,44

1.895,70

3.703,90

12 756,00

13.044,00

13.280,00

2001

Bunuri si servicii

11.892,87

6.370,83

1.309,26

1.114,54

3 098,24

200101

Furnituri de birou

101,96

36,93

24,99

20,94

19,11)

200102

Materiale pentru curățenie

410,84

236,50

56.15

78,54

39,65

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

8 458.32

5 082,88

632,58

432.63

2 310,23

200104

Apa, canal si salubritate

1.181,35

459,07

338,74

2lOt4fi

173,08

200106

Piese de schimb

1.10

1,10

200107

Transport

73,48

26,25

19,64

11,45

16,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internet

327,30

108,73

89,86

69,52

59,19

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

162,45

50,55

43,70

3X.2O

30,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

inlrctiiicrc si funcționare

1 176,07

368,82

103,60

252,80

450,85

2002

Reparații curente

1.090,32

759,89

71,00

126,50

132,93

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim,III

Trim,IV

A

B

1=34-44-5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,50

5,30

1,30

4,10

1,80

20040!

Medicamente

2,60

1,30

0,20

0,50

0,60

200402

M ale riale sanitare

3,20

1,10

0,20

1.20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectând

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de ini en_ar

204,10

6,00

64,6(1

62,50

71,00

200501

Uniforme si echipament

5,50

3,00

1,50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

198.60

3JNJ

63.10

62.00

70,50

2006

Deplasări, delăsări. transfer an

36.50

17,40

9.50

5.49

4.11

200601

Deplasați interne, delăsări. transferuri

36.50

17.40

9,50

5.49

4,11

2011

Cartk publicații si materiale

documentare

16,40

3,30

4.80

3,50

4,80

2013

Pregătire profesionala

44.51

11,60

12,70

8,25

11,96

2014

Protecția muncii

11,80

5,11}

5,90

0,30

0,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in bara

unor convenții sau contracte dc ascc’crc

1.964,56

692,45

331,68

567,07

373,36

2030

Alic cheltuieli

40,05

9,70

21,70

3,45

5,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si sen teu

40,05

9,70

21,7(1

3,45

5,20

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

1.737,00

448,110

448,00

448,00

393,00

1,952,00

1 965,00

1.976,00

5501

A. Transferuri interne

1.737,00

448.00

448.00

448,00

393,00

550163

Finanțarea mvatamanlului particular sau

confesional acreditat

1 737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

936,00

30,00

539,00

250,00

117,00

935,00

939,00

942,00

5702

Ajutoare sociale

936,00

30,00

539,00

250,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

872,00

505,00

250,00

117,00

570203

Tichclc dc eres a si (idielc sociale

pcnlra grădinița

64,00

30.00

34.00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 20)4-2020

9,00

9,00

5802

Programe din Fondul Social European {FSE)

9,00

9,00

58020)

Finanțarea naționala

9,00

9,00

59

TITLUL X) ALTE CHELTUIELI

2 700,00

1.600,110

l 100,00

3.137,00

3.316,00

3.481,00

5901

Burse

2.700,00

] .600,00

1.100,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.978,27

3 978,27

2 000,00

1 000,00

2.0IJIMHJ

71

TITLUL XII) ACTIVE NEFINANCIARE

3,978,27

3.978,27

2.000,00

1.000,00

2.000,00

7101

Active fixe

3,978,27

3 978,27

710)01

Construcții

2,163,03

2.163,03

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.ll

Trim.III

Trim,IV

A

B

2

3

4

5

6

7

8

9

710103

Mobilier, aparatura birotica si alic

active corporale

260,00

260.00

710130

Alte active fixe

1,555,24

1.555,24

650203

Invaiamant preșcolar si primar

9.336.37

5.239,09

1,241,46

1.056,21

1.799,61

8.714,00

8.640,00

8.572,00

65020301

invataniant preșcolar

5.153,55

3 072,55

662,73

615,00

803,27

4,000,00

5.000,00

5.000,00

65020302

Invaiamant primar

4.182.82

2.166,54

578,73

441,21

996,34

4.714,00

3.640,00

3.572,00

650204

lat atoni ani secundar

15,157.53

8 641,24

1.524,88

1,516,29

3.475,12

111 78(1,00

10 264,00

11.679,00

65020401

Invaiamant secundar inferior

3.597.01

1.832,82

456.29

442.00

865,90

5.000,00

5. noo.no

5,000.00

65020402

Înv atam an l sccu ndar s upene r

10 937.37

6 503.43

981.53

984,84

2467,57

65020403

Invatamanl profesional

623.15

304,99

87,06

89.45

141.65

5 780,00

5.264.00

6.679,00

650205

Invaiamant postiiccal

115.98

36,51

19,10

21,20

39,17

1 039,00

1.099,00

t 154,00

650250

AU? cheltuieli in domeniul

invatam untului

64,00

30/10

34.00

247,00

261,00

274,00

6602

SANATATE

15.972.70

13.687,70

2.202,00

20,00

63,00

10 892,00

10403.00

10.924.00

0)

CHELTUIELI CURENTE

5.206.50

2.921.50

2.202,00

63.00

6.726,00

7jns.no

7,464,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

81,00

85.1)0

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5,056,50

2 771,50

2.202,00

20,00

63,00

6 645,00

7 023,00

7,375,00

5101

Transferuri curente

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatate

4 551.50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

5102

Transferuri de capital

505,00

505.00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investi li ilor la spitale

505,00

505,1)0

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

150,00

150,00

5501

A. Transferuri interne

150.00

150,00

550)18

Alte transferuri curente interne

150,00

150,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.766,20

10.766,20

4.166,00

3 295,00

3.460,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFJNANCIARE

10.766,20

10 766,20

4 166,00

3 295,00

3.460,01)

7101

Active fixe

10.766.20

10.766.20

710101

Construcții

10 716.20

10 716,20

710130

Ah? active fixe

50,00

50,00

660206

Servicii medicale in unitati sanitare

cu paturi

15.822,70

13,537,70

2.202,00

20,00

63,00

10.892,00

10403,00

10.924,00

66020601

Spitale generale

15.822,70

13.537,70

2.202.00

20,00

63,00

10.892,00

10.403,00

10.924,00

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatati.

150.00

150,011

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

150.00

150,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

29.107.95

16 638,25

6.754,10

3,743.60

1 972,00

23 590.00

23 803.00

25.930,00

0)

CHELTUIELI CURENTE

21.721,60

9.251,90

6,754.10

3.743,60

1.972,00

21.590,00

22.803,00

23.930,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.411.00

948.00

890,00

890,00

683,00

3.291,00

3 478,00

3.650,00

1001

Cheltuieli salari ale in buni

3.259,70

871.70

865,00

865,00

658,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim l

Trim.11

Trim.III

Trim.IV

A

B

l—3'lr44r5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

100101

Salarii de baza

3.073.70

816.70

814.(10

814,00

629,00

100106

Alte sporuri

8.00

5.00

1.00

1.00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

178.00

50.00

50,00

50.00

28,00

1003

Conlribulii

151,30

76,30

25.00

25,00

25,00

100301

Contribui ii de asigurări sociale de

siat

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.00

1,00

100303

Conlribulii de asigurări sociale de

sanataîc

11.00

11.00

100304

Conlribulii de asigurări peniru

accidente de munca si boli profesionale

0.50

0.50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

102.00

27.00

25,00

25.00

25.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.157.00

2,690.00

1,649.00

rnjjo

10,0(1

8.385,00

8 863.00

9 310,00

2001

Bunuri si serate ii

2 492.00

1 497.00

755,00

230.00

10.00

200102

Materiale penlru curățenie

80.00

40.00

15,00

15.00

10,00

200103

încălzii, iluminat si forța molrica

950.00

550.00

288.00

112,00

200104

Apa, canal si salubri talc

370.00

155.00

155,00

60,00

200105

Carburanți si lubriftanii

115.00

90,011

25,00

200106

Piese de schimb

19.00

18,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, ir.

internei

13.00

12.00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii penlru

întreținere si funcționare

945,00

632,011

270.00

43,00

2002

Reparații curente

478,00

278,00

200.00

2004

Medicamente st materiale sanitare

46,00

22,00

22,00

2.00

200402

Materiale sanitare

6,00

2,00

2JHI

2.00

200404

Dezinfectând

40,00

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

272,00

217,00

55,00

200530

Alic obiecte de inventar

272,00

217,00

55.00

2006

Deplasări, delăsări, transferam

2,00

2,00

200601

Deplasări interne, detașam, transferări

2,00

2,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

4,00

5,0(1

2014

Proiecția muncii

22,00

20,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

1.836,00

650.00

610,00

576.00

203030

Alte cheltuieli cil bunuri si semen

I 836,00

650,00

610.00

576.011

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.797,00

2.335,90

2.188,10

2.018,60

l 254,40

8338,00

8 813,00

9.254,00

5101

Transferuri curente

7.797,00

2,335,90

2.188.10

2.018,60

l 254,40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plutitor restante

Trint I

Trim.II

Trim.III

Triin,IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

51010)

Transferuri către institut iile publice

7.797.00

2.335,90

2.188.10

2.0)8.60

1.254,40

56

TITLUL V[[] PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

770,00

770,00

560)

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

770,00

770,00

560103

Cheltuieli nes ligi bile

770.00

770,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.586,60

2.5OKJH)

2.027.00

27.00

24.60

1,576,00

t.649,00

1.716.00

5911

Asociații st fundații

4 054.00

2 054.00

2 000.00

5912

Susținerea cultelor

427.00

427.00

59-10

Sume aferente persoanelor cu handicap

Reîncadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,61)

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7,386,35

7.386,35

2.000,00

1.000,0(1

2,000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFJNANCIARE

7.386,35

7 386,35

2.(100,00

l 0(10.1)0

2.000,00

7101

Active fine

7.386.35

7.386.35

710101

Construcții

3.320.00

3 320.00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,40

10,40

710130

Alte active fixe

4.055,95

4 055,95

670203

Servicii culturale

5.244,90

1.810,90

1.290.50

1.213,50

930,00

4 184,(10

4.200,00

4.200,00

6702030+

Instituiri publice de spectacole si

concerte

4.900,00

1.519.00

1.250.50

1.200,50

930,00

4.184,00

4.200,00

4.200.00

67020330

Alte servicii culturale

344.90

291.90

40.00

13.00

670205

Servicii recreative si sportive

23 360.05

14 324,35

5.463.60

2.530,10

(.042,00

17406,00

17403,00

19.130,00

67020501

Sport

6.034,00

1.953,90

2.937,60

818,10

324,40

1.377,00

477,00

1.673,00

67020502

Tinerel

841,00

841,00

2.322,00

2.455,00

2.577,00

67020503

Intre tinere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

16.485.05

11,529,45

2.526,00

1.712,00

717,60

13.407,00

14 171,00

14.880,00

670206

Servicii religioase

427.00

427,00

300,00

300.00

300,00

670250

Alta servicii in doiucnilc culturii,

rccrccri si religiei

76.00

76,00

2.000,00

2.200,00

2,300,00

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

54.281,02

23 656,27

13.245,33

10.548,93

6.830,49

54.956,00

56.964.00

57,065,00

01

CHELTUIELI CURENTE

53.458,77

22.834,02

13.245,33

10.548,93

6.830,49

54.556,00

56 764.00

56.665,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

25.311,10

6.458,80

6.656,53

6.784,93

5.410,84

22.645,00

22 851,00

22,757,00

iOOl

Cheltuieli salari ale in bani

24 446.40

6.019,08

6.496,84

6.641,24

5.289,24

100101

Salarii de bara

23.651.40

5.797.08

6.303.84

6.441.24

5,109,24

100105

Sporuri pentru condiții de munco

372,00

100,00

91,00

91.00

90,00

100106

Alte sporuri

43,00

12,00

12.00

9,00

)0,00

1001)3

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

379,00

109,00

90,00

100.00

80,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim,IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

1003

Contribuții

864,70

439.72

159.69

143.69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

SUI

213.34

213.34

100302

Contribuit! de nsigurari de țomaj

7,08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

malale

70,1)0

70,00

100304

Contabultt de asigurări pentru

accidente de tnunca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Conliibutii pentru concedii si

indemnizații

15.79

15,79

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

555.44

130,46

159,69

143,69

121,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.529,00

3 121,45

2.345.50

1.794,70

1.267,35

10.850,00

11 471,00

12.044,00

2001

Bunuri si servicii

1.694,20

957,55

350.30

228,60

157,75

200101

Furnituri de birou

75,60

42,60

21.00

11,00

1.00

200102

Materiale pentru curățenie

14,80

6.20

6.20

1.20

1.20

200103

încălzit, iluminat si forta metrica

713,30

346,00

191,00

96.30

80.00

200104

Apa. canal si salubritate

237,10

82.10

63,50

54.50

37,00

200105

Carburanți si lubrifianti

14,40

9,60

1,60

1,60

1,60

200106

Piese de schimb

19,00

6,00

5,00

4,00

4,00

200107

Transport

33,00

22,00

5,00

5.00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, ti,

internet

222.00

168,75

17.75

27.75

7.75

200109

Materiale st prestări de sen icis cu

caracter funcțional

35.00

14,00

9,25

7,25

4,50

200130

Alte bunuri ți servicii pentru

inlrctincrc si funcționare

330.00

260,30

30,00

20.00

19,70

2002

Reparații curente

91,71

30,71

21.00

20,00

20,00

2003

Hrana

435,09

124,09

120.00

121,011

70,00

200301

Hrana pentru oameni

435,09

124.09

120,00

121.00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

9,60

6,00

1.20

1.20

1.20

200401

Medicamente

8,80

5,80

1,00

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0.80

0,20

0.20

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

101,70

37,60

28,60

20,50

15,00

200501

Un i forme ți echipament

3,40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

98.30

35,20

28,10

20,00

15,00

2006

Deplasări, delăsări. transferuri

3.00

3.00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferuri

3,00

3,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

9,00

7,50

0,50

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

3.00

0,75

0,75

0,75

0,75

Cod

Denumire indicator

Prevederi imurile buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite hugetnre destinate stingerii plăților restante

Triml

Trini.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

2013

Pregătire profesionala

15,0ti

9.75

1,75

1,75

1,75

201 +

Pro tecii a muncii

27.60

23.+0

3.+0

O.+O

0,40

2019

Contribuții aîc administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in buza

unor convenții sau contracte de asociere

6000,00

1.800,00

1.800,00

1.+00,00

1.000,00

2030

Alic cheltuieli

139,10

121,10

18,00

203003

Prime de asigurare non-viala

2.00

2.00

20300+

Chini

30.00

30.00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

107,10

89.10

18,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

+.00

4,00

+,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.176,00

12.601,00

3.700,00

1.841,00

34,00

21.057,00

22.438.00

21.860,00

5702

Ajutoare sociale

18.176,00

12.601.(10

3.700,00

1.8+1,00

34,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

13 176,00

7.601,00

3.700,0(1

1.8+1,00

34.01)

57020+

Tichctc cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,00

5 000.00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.++2.67

652.77

5+3,30

128.30

118.30

5911

Asociații ți fundații

900,00

500,00

400,00

59+0

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncincadratc

5+2,67

152,77

1+3.30

128,30

118,30

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

822.25

822,25

400JKI

200,00

400,00

71

TITLUL XII! ACTIVE NEFINANCIARE

822.25

822,25

400.00

200,00

400,00

7101

Active fixe

822,25

822,25

710101

Construcții

259,51

259,51

710130

Alte active fixe

562,7+

562,7+

680204

Asistenta acordata persoanelor in varsta

4 130,00

1.295,65

1.036,60

909,00

888,75

4.754,00

5 024,00

5.276,00

680205

Asistenta sociala in caz de boli si

invalid il aii

22.501,00

6.300,00

7.090.00

5.931,00

3,180,00

24.721,00

2+721,00

24.721,00

68020502

Asistenta sociala in caz de invaliditate

22.501.00

6.300.00

7.090.00

5.931.00

3.180.00

24.721.00

24.721.00

24.721.00

680211

Cresc

5.145,79

1 691,39

1 200,73

1.155.93

l 097,7+

5 361,00

5 666,00

5.949,00

680215

Prevenirea excluderii sociale

5.335,00

5.251,00

50.00

34,00

8.392,00

8.871,00

9.314,00

68021501

Ajutor social

5.335,00

5 251,00

50,00

34,00

8 392,00

8 871,00

9.314,00

680250

Alte cheltuieli in domeniul figurărilor

si asistentei sociale

17.169,23

9 118,23

3,868,00

2.553,00

1,630.00

11.728.(10

12 682,00

11.805,00

68025050

Alte cheltuieli in domeniul asistentei

sociale

17.169.23

9.118,23

3.868.00

2.553,00

1.630,00

11.728.00

12.682,00

11.805,00

700002

Podea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

7+.36+.71

+8.909,51

11,193,20

7,0+1,00

7.221,00

+8.449,00

50,110,00

52.272,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

11.627,26

7 224,36

2.508,70

1.288,00

606,20

13 531,00

13.187,00

13,848,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.197.00

+ .794,10

2.508,70

1.288,00

606,20

11 531,00

12 187,00

12.798,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

S

6

7

8

9

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,60

914,00

737,00

737.00

534,00

2.871,00

3 035,00

3.188,00

1001

Cheltuieli salanalc in buni

2 803,55

855.55

712,00

712.00

524,00

100101

Salarii de bara

2.694.55

827,55

684.00

G84.00

499,00

100130

Alte drepturi salariate in bani

109.00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,0(1

10,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,90

0.90

100303

Contribuții de asigurau sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția nsiguratoric pentru munca

78,00

1K.00

25.00

25.00

10.00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6,215.00

3 863,10

1.755.70

534.00

62,20

8 660,00

9 152.00

9 610,00

2001

Bunuri si servicii

4.525,80

3 114,40

1.233.20

168,00

10,20

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

3.865.00

2.738,00

1.058,00

69,00

200104

Apa, canal si salubritate

178,50

60,00

70,00

48,50

200107

Transport

9.00

4,00

3,00

2.00

200108

Posta, telecomunicații, radio. tv.

internet

4.80

2,20

2,20

0.20

0.20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

458,50

305,20

95,00

48,30

10,00

2002

Reparații curente

750,00

3110,00

250,00

200,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70,00

30,00

10,00

25,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

70,00

30,00

10,00

25,00

5,00

2006

Deplasați, delăsări, transferări

1.10

1.10

200601

Deplasări interne, detasari, trai sforari

1.10

1,10

2012

Consultanta si expertiza

20.00

20,00

2013

Pregolirc profesionala

0.50

0,50

2014

Protecția muncii

7,10

5,10

2,00

2030

Alte cheltuieli

840,50

392,00

260.50

141,00

47,00

203001

Reclama si publicitate

11.50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26.00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

764.00

345,50

234.50

137,00

47,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17.00

10,00

5940

Sumo aferente persoanelor cu handicap

ncincodratc

60.00

17,00

16,00

17,00

10,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trtm.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

7

8

9

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.430,26

2,430,26

2 000,00

l 000,01)

1,050,00

7)

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2430,26

2 430.26

2 000.00

1 000.00

1.050,00

7101

Active fixe

2.430,26

2.430,26

710101

Construcții

1.112,34

1.112,34

7)0130

Alic: active fixe

1.317,92

1.317,92

700203

Locuințe

2.412,66

1.640,06

301.20

281.211

190,20

3.352.00

3.543,00

3.720,011

70020330

Alic cheltuieli in domeniul locuințelor

2.412.66

l 640,06

301,20

281,20

19(1,20

3.352,01)

3.543,00

3.720,00

700206

Iluminat public si electrificări

5.149.60

3.696.30

1.175.00

263.30

15.00

6.760,00

7.145,00

7.502,01)

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor.

serviciilor si dezvoltării comunale

4 065,00

1.888,00

1.032,50

743,50

401.00

3.419,00

2 499,00

2,626,00

7-102

PROTECȚIA MEDIULUI

62.737,45

41.685,15

8 684,50

5.753,01)

6 614.80

34 918,00

36.923,00

38 424,00

01

CHELTUIELI CURENTE

29.562,80

11.454,50

7.212,50

5.753,01)

5 142,80

25 749,00

26 073,00

26.381,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,110

1.525.00

1.520,01)

1.300,00

5.247,00

5.543,00

5,824,00

1001

Cheltuieli salarialc in bani

5 836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,01)

1.255,00

10010]

Salarii de baza

5.529.2(1

1.546,20

1.400,00

1.41)0,01)

1.183,00

100106

Alte sporuri

40,00

10.00

10,00

10.00

10.00

100130

Alte drepturi sal ari ale in bani

267,00

70,00

70,00

65.00

62.00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,01)

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigumri de șomaj

1,80

1.80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

snnatntc

19.00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6.70

6,70

100307

Contribuția asiguratoric pentru munca

180.00

45,00

45.00

45,00

45,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

22.364.00

9.020,50

5.437.50

4.093,00

3.813.00

20.000,00

20.000,00

20.000,00

200]

Bunuri si servicii

20.867.00

7 908,50

5 216.50

4 011.00

3 731,00

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

25,00

25,00

200103

încălzit, iluminat si forța molrica

290,00

170,00

110,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.041,50

1.813,00

226,50

1.00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

250,00

150,00

100,00

200106

Piese de schimb

40.00

10.00

30,00

200103

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

8,00

KT(H)

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

150.00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate atingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.IU

Trîm.IV

A

B

î—3-b4’h5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

17906,50

5 576,50

4.600,00

4 000,00

3 730,00

2002

Reparații curente

530,00

480,00

50,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

200+

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200+01

Medicamente

15,00

15,00

200+02

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor do inventar

180,00

100,00

80.00

200530

Alte obiecte de inventar

180.00

100.00

80.00

2006

Deplasări, dclasan, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, delăsări, transferuri

EDO

1,00

2013

Pregătire profesionala

1.00

1,00

201+

Protecția muncii

25,00

20,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

695,00

450.00

81.00

82,00

82,00

203003

Prunc de asigurare ti ou-viata

25,00

25,00

203030

Alic cheltuieli cu bunuri si scrvicJ

670,00

425.00

8 ] ,00

82.00

82,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

930,00

630,00

200,00

100,00

502,00

530,00

557,00

5501

A. Transferuri interne

930,00

630,00

200,00

100,00

550112

Investiții ale agoniilor economici au

capital de stat

330.00

330,00

550118

Alte transferuri curente interne

600.00

300.00

200,00

100,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169.80

50.00

50.00

40.00

29.80

59+0

Sume aferente persoanelor cu handicap

ncîncadroic

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.230,65

30.230,65

4,000,00

4.500,00

5.525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

30.230,65

30.230,65

4.000,00

4 500,00

5.525,0(1

7101

Active fixe

30.230,65

30.230,65

710101

Construcții

28.562,29

28.562,29

7)0102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

958,36

958,36

710130

Alte active fixe

710,00

710,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.9+4,00

1.472,00

1.472,00

5.169,00

6.350,00

6.518,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.9+4,00

1.472.00

1.472,00

5.169.00

6 350,00

6,518,00

8101

Rambursări de credite externe

2,9+4,00

1.472.00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrau-

late de ordonatorii dc credite

2 9+4.00

1 +72.00

l 472.00

7+0205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

32,575,16

11,792,86

8.414,50

5.753,00

6,614,80

29.184,00

30.749,00

31.841,00

7+020501

Salubritate

11,856,16

5.643,36

3.111,00

1.721,00

1.380,80

12.036,00

12,452,00

12.480,00

7+020502

Colectarea, tratarea si distrugerea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim .11

Trim.III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

deșeurilor

20.719,0(1

6.149,50

5.303,50

4.032.00

5.234.00

17 143.00

18.297,00

19.361,00

710206

Canalizarea si Ir al arca apelor reziduale

30 162,29

29 892.29

270,00

5 734,00

6 174.00

6.583,00

800002

Partea V-a Acliunî economice

43.903.09

35.617.89

5,351,20

2.534,00

400.00

32 281.00

34.006.00

35.511.00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

19.430,36

19.430,36

22.699,00

22.576,00

26.805,00

0]

CHELTUIELI CURENTE

18,340,51

18,340,51

20326,00

20.625,00

24.756,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764,33

14.764,33

20.326,00

20.625,00

24.756,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferea lei or

dc piui si tarif

9.038,44

9,038,44

4030

Al le subvenții

5.725,89

5 725,89

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.035,50

! 035,50

5501

A. Transferuri interne

i 035,50

1.035,50

55OH2

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

1.035,50

1.035,50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POST ADERARE

2.540,68

2 540,68

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.540,68

2.540.68

560303

Cheltuieli nccligibilc

2.540,68

2.540,68

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.089,85

1 089,85

1,000,00

500,00

525,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEHNANCIARE

1.089,85

1.089,85

1 000,00

500,00

525,01)

7101

Active fixe

1.089,85

1,089,85

710101

Construcții

1.025,00

1.025.00

710130

Alic active fixe

64.85

64.85

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.373,00

I 451,00

1.524,00

8]

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.373,00

1 451,00

1 524,00

810206

Energie termica

14,764,33

14.764,33

22.343,00

22 576,00

26.805,00

810250

Alte chclluicli privind combustibili si

energia

4.666,03

4.666,03

356,00

8402

TRANSPORTURI

24,472.73

16.187.53

5.351,20

2.534.00

400,00

9.582.00

11.430.00

8.706,00

01

CHELTUIELI CURENTE

14,220,70

5 935,50

5.351,20

2.534,00

400,00

8 582,00

10 430.00

3.706,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271,00

1.168,00

1,234,00

1.295,00

1001

Cheltuieli sal an ale in bani

l 154,95

288,45

300,50

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

1.113,45

277,65

290,20

291,80

253,80

100106

Alic Sporuri

4,00

1,00

1,00

1,00

1.00

100113

Indemnizații de delegare

1.50

0,80

0,30

0.20

0,20

100130

Alte drepturi salariate in bani

36,00

9.00

9.00

9,00

9.00

1003

Contnbulu

45,05

24,05

7.00

7,00

7,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9,60

9,60

100302

Coulribulii de asigurări de șomaj

0.40

0.40

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim, II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5’Ffi

2

3

4

5

6

7

8

9

100303

Contribuții de asigurări sociale de

son atatc

4.20

4,20

100304

Ccnlribulii de as igurari peiilru

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguralonc pentru munca

30.(10

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

12.649,70

5.266,00

5.038,70

2.220.011

125,00

7.414,00

9.196,00

2.411,00

2001

Bunun si servicii

1.405,00

582,00

553.00

170.00

100.00

200101

Funiiluri de birou

3.00

2.00

1,00

200103

încălzit, iluminat $i lortu metrica

20,00

20,00

200104

Apa, canal si salubritate

5,00

5,00

200103

Carburanți si lubrifiant!

600.0(1

200,00

250,00

100,00

50,00

200106

Piese de schimb

80,00

50,00

3(1,00

20010»

Posta, telecomunicații, radio, tv.

internei

7,00

5,00

2.00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

in (reținere si funcționare

690,00

300,00

270,00

70,00

50,00

2002

Reparații curente

10.902,70

4 550,00

4.352.70

2.000,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45,00

15,00

15,00

15,00

200530

Alte obiecte de inventar

45,00

15,00

15,00

15,00

2006

Deplasări, delăsări, transferuri

2.00

1.00

1,00

200601

Depinsuri in teme, detașări, transferuri

2.00

1.00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

290,00

115,00

115.00

35,00

25,00

203003

Prime de asigurare non^viaia

40,00

15,00

15,0(1

10,00

203030

Alte cheltuieli eu bunuri si senieri

250,00

100,00

100,0(1

25,00

25,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

350,00

350,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

350,00

350,00

560103

Cheltuieli necltgibilc

350,00

350,00

59

TITLUL X! ALTE CHELTUIELI

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

ne încadrate

21.00

7,00

5,00

5.011

4,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.252,03

10.252,03

1.000,00

1.000,00

5.000,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.252,03

10.252,03

1 000,00

1 (100,00

5.000,00

7101

Active fixe

10 252,03

10,252,03

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

710101

Construcții

6.914,99

6.914,99

710130

Alte active fixe

3.337.04

3.337.04

840203

Transport rutier

21.904.73

15.302,03

4.482,70

2.070,00

50.00

7.582,00

9.430,00

6.706.00

84020303

Străzi

21.904,73

15.302,03

4.482,70

2.070,00

50,00

7.582,00

9.430,00

6.706,00

840250

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor

2.568,00

885,50

868,50

464,00

350,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

9902

EXCEDENT/DEFIC1T

EXCEDENT/DEF1C1T

-52.950,64

-78.004,85

-252,77

10.016,57

15.290,41


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


Î^TrDQjrtÎ7


ROMANIA

Anexa nr.lAl

La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018


JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Data: 20/02/2018 Tit: pag:    1  - mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.m

Trim.IV

A

c

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL

230.125,31

71.093,31

57.614,00

50.842,00

50.576,00

000202

I. VENITURI CURENTE

230.125,31

71.093,31

57.614,00

50.842,00

50.576,00

000302

A. VENITURI FISCALE

183.303,00

55.562,00

46.671,00

41.330,00

39.740,00

000402

Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

94.627,00

23.210,00

25.160,00

23.150,00

23.107,00

030002

Al .2 Impozit pe venit, profit si câștiguri

din capital de la persoane fizice

94.627,00

23.210,00

25.160,00

23.150,00

23.107,00

0302

IMPOZIT PE VENIT

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

2.840,00

210,00

2.210,00

210,00

210,00

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL

VENIT

91.787,00

23.000,00

22.950,00

22.940,00

22.897,00

040201

Cote defalcate din impozitul pe

venit

91.787,00

23.000,00

22.950,00

22.940,00

22.897,00

070002

A3 Impozite si taxe pe proprietate

35.100,00

15.360,00

7.870,00

5.860,00

6.010,00

0702

IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

35.100,00

15.360,00

7.870,00

5.860,00

6.010,00

070201

Impozit si taxa pe clădiri

26.940,00

12.300,00

6.200,00

4.000,00

4.440,00

070202

Impozit si taxa pe teren

5.460,00

2.260,00

1.070,00

1.060,00

1.070,00

070203

Taxe judiciare de timbru si alte taxe

de timbru

1.300,00

400,00

300,00

400,00

200,00

070250

Alte impozite si taxe pe proprietate

1.400,00

400,00

300,00

400,00

300,00

100002

A4 Impozite si taxe pe bunuri si servicii

51.116,00

%

16.292,00

12.821,00

11.600,00

10.403,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

39.366,00

12.222,00

9.886,00

9.165,00

8.093,00

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

orașelor, municipiilor si sectoarelor

Municipiului București

37.629,00

11.774,00

9.438,00

8.717,00

7.700,00

110209

Sume defalcate din taxa pe valoare adaugata

pentru finanțarea invatamantului particular

sau confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

1502

TAXE PE SERVICII SPECIFICE

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

150201

Impozit pe spectacole

250,00

70,00

60,00

60,00

60,00

1602

TAXE PE UTILIZAREA

UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE

DE ACTIV1TATI

11.500,00

4.000,00

2.875,00

2.375,00

2.250,00

160202

Impozit pe mijloacele de transport

10.022,00

3.500,00

2.500,00

2.000,00

2.022,00

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

1.478,00

500,00

375,00

375,00

228,00

180002

A6.ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

180250

Alte impozite si taxe

2.460,00

700,00

820,00

720,00

220,00

290002

C. Venituri nefiscale

46.822,31

15.531,31

10.943,00

9.512,00

10.836,00

300002

CI. Venituri din proprietate

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

9.900,00

2.600,00

2.600,00

2.000,00

2.700,00

330002

C2. Vanzari de bunuri si servicii

36.922,31

12.931,31

8.343,00

7.512,00

8.136,00

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACTIVITATI

9.320,89

5.282,89

1.762,00

812,00

1.464,00

330208

Venituri din prestări de servicii

8.222,89

4.970,89

1.500,00

500,00

1.252,00

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in

crese

448,00

112,00

112,00

112,00

112,00

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputării si despăgubiri

200,00

50,00

50,00

50,00

50,00

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte acri vitali

450,00

150,00

100,00

150,00

50,00

3402

VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE,

ELIBERĂRI PERMISE

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

340202

Taxe extrajudiciare de timbru

1.812,00

500,00

500,00

400,00

412,00

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

6.988,00

1.950,00

1.650,00

1.950,00

1.438,00

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

1.350,00

450,00

450,00

450,00

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

5.638,00

1.500,00

1.200,00

1.500,00

1.438,00

3602

DIVERSE VENITURI

19.095,00

5.775,00

4.275,00

4.275,00

4.770,00

360206

Taxe speciale

15.995,04

5.000,00

3.500,00

3.500,00

3.995,04

360250

Alte venituri

3.099,96

775,00

775,00

775,00

774,96

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

SUBVENȚIILE

-293,58

-576,58

156,00

75,00

52,00

370203

Varsaminte dîn secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-744,68

-744,68

370250

Alte transferuri voluntare

451,10

168,10

156,00

75,00

52,00

5002

TOTAL CHELTUIELI

232.625,31

98.647,52

57.866,77

40.825,43

35.285,59

01

CHELTUIELI CURENTE

208.709,31

93.581,52

51.092,77

35.523,43

28.511,59

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

56.023,10

15.335,20

14.151,13

14.284,93

12.251,84

1001

Cheltuieli salariale in bani

53.930,10

14.265,18

13.762,44

13.948,24

11.954,24

100101

Salarii de baza

51.673,80

13.650,18

13.187,04

13.382,04

11.454,54

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

91,00

90,00

100106

Alte spoturi

95,00

28,00

24,00

21,00

22,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

12,80

9,00

1,40

1,20

1,20

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.376,50

378,00

359,00

353,00

286,50

1003

Contribuții

2.093,00

1.070,02

388,69

336,69

297,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

497,24

497,24

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

16,69

16,69

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

168,20

168,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Tnm.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de manca si boli profesionale

6,45

6,45

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

44,48

44,48

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

1.359,94

336,96

388,69

336,69

297,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

76.711,11

35.433,62

19.818,04

12.322,50

9.136,95

2001

Bunuri si servicii

46.286,77

22.208,28

10.404,06

6.552,74

7.121,69

200101

Furnituri de bisou

554,56

293,03

202,99

37,44

21,10

200102

Materiale pentru curățenie

582,14

326,70

95,85

103,74

55,85

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

14.593,82

9.080,18

2.352,88

770,23

2.390,53

200104

Apa, canal si salubritate

4.060,95

2.594,77

869,04

383,76

213,38

200105

Carburanți si lubrifianti

1.003,40

459,60

384,60

104,60

54,60

200106

Piese de schimb

344,60

185,60

131,00

24,00

4,00

200107

Transport

145,88

69,65

34,14

24,95

17,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.302,10

739,68

332,81

161,47

68,14

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

528,95

228,55

212,95

52,45

35,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

23.170,37

8.230,52

5.787,80

4.890,10

4.261,95

2002

Reparații curerne

14.080,73

6.606,60

4.974,70

2.346,50

152,93

2003

Hrana

465,09

149,09

125,00

121,00

70,00

200301

Hrana pentru oameni

435,09

124,09

120,00

121,00

70,00

200302

Hrana pentiu animale

30,00

25,00

5,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

2004

Medicamente si materiale sanitare

103,40

68,50

24,60

7,30

3,00

200401

Medicamente

26,60

22,20

1,30

1,50

1,60

200402

Materiale sanitare

30,10

23,40

2,40

3,40

0,90

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectanti

42,30

20,90

20,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

962,00

481,30

265,70

123,50

91,50

200501

Uniforme si echipament

8,90

5,40

2,00

1,00

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

953,10

475,90

263,70

122,50

91,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

109,10

55,00

29,50

19,49

5,11

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

86,10

42,00

26,00

13,49

4,61

200602

Deplasări in străinătate

23,00

13,00

3,50

6,00

0,50

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

62,90

28,30

15,30

14,00

5,30

2012

Consultanta si expertiza

175,00

171,75

1,25

1,25

0,75

2013

Pregătire profesionala

127,01

55,85

46,45

11,00

13,71

2014

Protecția muncii

127,30

88,10

27,60

5,70

5,90

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

7.964,56

2.492,45

2.131,68

1.967,07

1.373,36

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

6.136,25

2.957,40

1.767,20

1.147,95

263,70

203001

Reclama si publicitate

200,50

55,50

35,00

108,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

146,00

89,00

41,00

16,00

203004

Chirii

466,50

182,50

111,00

110,50

62,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.323,25

2.630,40

1.580,20

913,45

199,20

30

TITLUL III DOBÂNZI

5.912,00

1.339,00

1.560,00

1.513,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1.486,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1.486,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

24,00

14,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

24,00

14,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764,33

14.764,33

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

9.038,44

9.038,44

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

TrimJII

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

4030

Alte subvenții

5.725,89

5.725,89

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

23.320,50

7.561,80

7.519,50

4.496,90

3.742,30

5101

Transferuri curente

23.320,50

7.561,80

7.519,50

4.496,90

3.742,30

510101

Transferuri către instituțiile publice

18.769,00

5.295,30

5.317,50

4.476,90

3.679,30

510103

Acțiuni de sanatate

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

3.687,00

1.632,00

1.114,00

548,00

393,00

5501

A. Transferuri interne

3.653,00

1.598,00

1.114,00

548,00

393,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.916,00

1.150,00

666,00

100,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5502

B.Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

34,00

34,00

550204

Alte transferuri curente in strainalate

34,00

34,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

19.112,00

12.631,00

4.239,00

2.091,00

151,00

5702

Ajutoare sociale

19.112,00

12.631,00

4.239,00

2.091,00

151,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

14.048,00

7.601,00

4.205,00

2.091,00

151,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

34,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,00

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

9.179,27

4.884,57

2.691,10

267,10

1.336,50

5901

Burse

2.700,00

1.600,00

1.100,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5911

Asociații si fundații

4.954,00

2.554,00

2.400,00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

1.098,27

303,57

291,10

267,10

236,50

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

23.916,00

5.066,00

6.774,00

5.302,00

6.774,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

late de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

510002

Partea I-a Servicii publice generale

51.401,80

15.560,00

13.051,20

11.782,10

11.008,50

5102

AUTOR1TAT1 PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

40.057,00

11.736,00

9.994,50

9.530,50

8.796,00

01

CHELTUIELI CURENTE

19.085,00

6.670,00

4.692,50

4.228,50

3.494,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

14.231,00

4.156,00

3.335,00

3.360,00

3.380,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

13.706,00

3.881,00

3.235,00

3.285,00

3.305,00

100101

Salarii de baza

12.970,00

3.684,00

3.044,00

3.103,00

3.139,00

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitarii

400,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100113

Indemnizații de delegare

10,00

7,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

326,00

90,00

90,00

81,00

65,00

1003

Contribuții

525,00

275,00

100,00

75,00

75,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

134,00

134,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

4,20

4,20

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

45,00

45,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1,50

1,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

9,00

9,00

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

331,30

81,30

100,00

75,00

75,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

4.694,00

2.474,00

1.317,50

828,50

74,00

2001

Bunuri si servicii

3.127,40

1.610,40

906,50

603,50

7,00

200101

Furnituri de birou

350,00

200,00

150,00

200102

Materiale pentru curățenie

32,00

9,00

9,00

9,00

5,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

212,00

110,00

52,00

50,00

200104

Apa, canal si salubritate

23,00

9,00

9,00

3,00

2,00

200106

Piese de schimb

185,00

100,00

65,00

20,00

200107

Transport

30,40

17,40

6,50

6,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

680,00

410,00

210,00

60,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

15,00

5,00

5,00

5,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

TrîmJII

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

întreținere si funcționare

1.600,00

750,00

400,00

450,00

2002

Reparații curente

80,00

50,00

30,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

50,00

200530

Alte obiecte de inventar

50,00

50,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

41,00

20,00

11,00

10,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

25,00

10,00

10,00

5,00

200602

Deplasări in străinătate

16,00

10,00

1,00

5,00

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

35,00

15,00

10,00

10,00

2012

Consultanta si expertiza

150,00

150,00

2013

Pregătire profesionala

50,00

25,00

25,00

2014

Protecția muncii

25,00

10,00

5,00

5,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

1.135,60

543,60

330,00

200,00

62,00

203001

Reclama si publicitate

160,00

50,00

20,00

90,00

203004

Chirii

432,00

150,00

110,00

110,00

62,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

543,60

343,60

200,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadratc

160,00

40,00

40,00

40,00

40,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

8102

Rambursări de credite interne

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

810205

Rambursări de credite aferente datoriei

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54-6

2

3

4

5

6

publice interne locale

20.972,00

5.066,00

5.302,00

5.302,00

5.302,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

5.322,80

2.415,00

1.491,70

733,60

682,50

01

CHELTUIELI CURENTE

5.322,80

2.415,00

1.491,70

733,60

682,50

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.628,00

725,90

645,10

633,00

624,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

2.512,10

663,00

620,10

619,00

610,00

100101

Salarii de baza

2.438,30

642,80

600,00

601,00

594,50

100113

Indemnizații de delegare

0,30

0,20

0,10

100130

Alte drepturi salariale in bani

73,50

20,00

20,00

18,00

15,50

1003

Contribuții

115,90

62,90

25,00

14,00

14,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

23,40

23,40

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,21

1,21

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

8,60

8,60

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

5,19

5,19

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

77,20

24,20

25,00

14,00

14,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

1.458,80

946,10

371,60

91,60

49,50

2001

Bunuri si servicii

209,50

121,60

62,30

20,10

5,50

200101

Furnituri de birou

16,50

4,50

5,50

5,50

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

8,00

4,00

4,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si foita motrica

45,20

33,30

11,30

0,30

0,30

200104

Apa, canal si salubritate

21,20

10,30

5,30

5,30

0,30

200105

Carburanți si lubrifiant!

19,00

8,00

7,00

2,00

2,00

200106

Piese de schimb

0,50

0,50

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

34,00

19,00

10,00

4,00

1,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

16,50

9,00

5,00

2,00

0,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

48,60

33,00

14,20

1,00

0,40

2002

Reparații curente

155,00

155,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

35,00

22,50

11,50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

35,00

22,50

11,50

0,50

0,50

2006

Deplasări, detasari, transferări

21,50

8,50

8,00

4,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

14,50

5,50

5,50

3,00

0,50

200602

Deplasări in străinătate

7,00

3,00

2,50

1,00

0,50

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2,00

2,00

2012

Consultanta si expertiza

2,00

1,00

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

5,00

2,00

2,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,80

1,50

1,30

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni in reprezentarea

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

intereselor statului, potrivit

dispozițiilor legale

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

1.025,00

631,00

286,00

65,50

42,50

203001

Reclama si publicitate

40,00

5,00

15,00

18,00

2,00

203003

Prime de asigurare non-viata

3,00

1,00

2,00

203004

Chirii

4,50

2,50

1,00

0,50

0,50

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

977,50

622,50

270,00

45,00

40,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.200,00

734,00

466,00

5501

A. Transferuri interne

1.166,00

700,00

466,00

550118

Alte transferuri curente interne

1.166,00

700,00

466,00

5502

B.Transferuri curente in strainatate

(către organizații internaționale)

34,00

34,00

550204

Alte transferuri curente in strainatate

34,00

34,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

6.022,00

1.409,00

1.565,00

1.518,00

1.530,00

01

CHELTUIELI CURENTE

6.022,00

1.409,00

1.565,00

1.518,00

1.530,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

110,00

70,00

5,00

5,00

30,00

202401

Comisioane si alte costuri aferente

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

împrumuturilor externe

10,00

10,00

202402

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor interne

100,00

60,00

5,00

5,00

30,00

30

TITLUL 111 DOBÂNZI

5.912,00

1.339,00

1.560,00

1.513,00

1.500,00

3001

Dobânzi aferente datoriei publice interne

5.874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1.486,00

300101

Dobânzi aferente datoriei publice

interne directe

5.874,00

1.339,00

1.536,00

1.513,00

1.486,00

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

38,00

24,00

14,00

300201

Dobânzi, aferente datoriei publice

externe directe

38,00

24,00

14,00

600002

Partea Il-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

11.416,20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

11.416,20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

01

CHELTUIELI CURENTE

11.416,20

3.127,10

3.250,30

2.562,10

2.476,70

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

221,00

66,00

55,00

51,00

49,00

1001

Cheltuieli salariate în bani

211,20

60,20

53,00

49,00

49,00

100101

Salarii de baza

203,20

58,20

51,00

47,00

47,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

8,00

2,00

2,00

2,00

2,00

1003

Contribuții

9,80

5,80

2,00

2,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2,50

2,50

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

0,10

0,10

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1,00

1,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,05

0,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,15

0,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

6,00

2,00

2,00

2,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

220,00

100,90

65,10

52,00

2,00

2001

Bunuri si servicii

73,00

46,00

18,00

7,00

2,00

200101

Furnituri de birou

1,50

1,00

0,50

200102

Materiale pentru curățenie

1,50

1,00

0,50

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

40,00

30,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

3,00

1,00

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

5,00

2,00

1,00

1,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

6,00

6,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctinere si funcționare

16,00

5,00

5,00

5,00

1,00

2002

Reparații curente

3,00

3,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

0,30

0,20

0,10

200401

Medicamente

0,20

0,10

0,10

200402

Materiale sanitare

0,10

0,10

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

4,20

3,20

1,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200530

Alte obiecte de inventar

4,20

3,20

1,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

0,50

0,50

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

2,00

1,00

1,00

2030

Alte cheltuieli

135,00

45,00

45,00

45,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

135,00

45,00

45,00

45,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

10.972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2.424,90

5101

Transferuri curente

10.972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2.424,90

510101

Transferuri către instituțiile publice

10.972,00

2.959,40

3.129,40

2.458,30

2.424,90

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

3,20

0,80

0,80

0,80

0,80

650002

Partea III-a Cheltuieli social-culturale

99.798,48

43.691,99

25.020,87

16.906,23

14.179,39

6502

1NVATAMANT

20.686,61

9.959,57

2.819,44

2.593,70

5.313,90

01

CHELTUIELI CURENTE

20.686,61

9.959,57

2.819,44

2.593,70

5.313,90

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

15.313,61

7.881,57

1.832,44

1.895,70

3.703,90

2001

Bunuri si servicii

11.892,87

6.370,83

1.309,26

1.114,54

3.098,24

200101

Furnituri de birou

101,96

36,93

24,99

20,94

19,10

200102

Materiale pentru curățenie

410,84

236,50

56,15

78,54

39,65

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1—3+4+5+6

2

3

4

5

6

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

8.458,32

5.082,88

632,58

432,63

2.310,23

200104

Apa, canal si salubritate

1.181,35

459,07

338,74

210,46

173,08

200106

Piese de schimb

1,10

1,10

200107

Transport

73,48

26,25

19,64

11,45

16,14

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

327,30

108,73

89,86

69,52

59,19

200109

Materiale si pres:ari de servicii cu

caracter funcțional

162,45

50,55

43,70

38,20

30,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.176,07

368,82

103,60

252,80

450,85

2002

Reparații curente

1.090,32

759,89

71,00

126,50

132,93

2004

Medicamente si materiale sanitare

12,50

5,30

1,30

4,10

1,80

200401

Medicamente

2,60

1,30

0,20

0,50

0,60

200402

Materiale sanitare

3,20

1,10

0,20

1,20

0,70

200403

Reactivi

4,40

2,00

0,50

1,90

200404

Dezinfectant!

2,30

0,90

0,40

0,50

0,50

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

204,10

6,00

64,60

62,50

71,00

200501

Uniforme si echipament

5,50

3,00

1,50

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

198,60

3,00

63,10

62,00

70,50

2006

Deplasări, detasari, transferuri

36,50

17,40

9,50

5,49

4,11

200601

Deplasați interne, detasari, transferări

36,50

17,40

9,50

5,49

4,11

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

16,40

3,30

4,80

3,50

4,80

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trîm.ni

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2013

Pregătire profesionala

44,51

11,60

12,70

8,25

11,96

2014

Protecția muncii

11,80

5,10

5,90

0,30

0,50

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte de asociere

1.964,56

692,45

331,68

567,07

373,36

2030

Alte cheltuieli

40,05

9,70

21,70

3,45

5,20

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

40,05

9,70

21,70

3,45

5,20

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

5501

A. Transferuri interne

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

550163

Finanțarea invatamantului particular sau

-

confesional acreditat

1.737,00

448,00

448,00

448,00

393,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

936,00

30,00

539,00

250,00

117,00

5702

Ajutoare sociale

936,00

30,00

539,00

250,00

117,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

872,00

505,00

250,00

117,00

570203

Tichete de cresa si tichete sociale

pentru grădiniță

64,00

30,00

34,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

2.700,00

1.600,00

1.100,00

5901

Burse

2.700,00

1.600,00

1.100,00

6602

SANATATE

4.701,50

2.416,50

2.202,00

20,00

63,00

01

CHELTUIELI CURENTE

4.701,50

2.416,50

2.202,00

20,00

63,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TAT1 ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5101

Transferuri curente

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

510103

Acțiuni de sanatate

4.551,50

2.266,50

2.202,00

20,00

63,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

150,00

150,00

5501

A. Transferuri interne

150,00

150,00

550118

Alte transferuri curente interne

150,00

150,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

20.951,60

8.481,90

6.754,10

3.743,60

1.972,00

01

CHELTUIELI CURENTE

20.951,60

8.481,90

6.754,10

3.743,60

1.972,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.411,00

948,00

890,00

890,00

683,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

3.259,70

871,70

865,00

865,00

658,00

100101

Salarii de baza

3.073,70

816,70

814,00

814,00

629,00

100106

Alte sporuri

8,00

5,00

1,00

1,00

1,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

178,00

50,00

50,00

50,00

28,00

1003

Contribuții

151,30

76,30

25,00

25,00

25,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stal

32,00

32,00

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,00

1,00

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

11,00

11,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,50

0,50

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

4,80

4,80

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

102,00

27,00

25,00

25,00

25,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+54*6

2

3

4

5

6

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

5.157,00

2.690,00

1.649,00

808,00

10,00

2001

Bunuri si servicii

2.492,00

1.497,00

755,00

230,00

10,00

200102

Materiale pentru curățenie

80,00

40,00

15,00

15,00

10,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

950,00

550,00

288,00

112,00

200104

Apa, canal si salubritate

370,00

155,00

155,00

60,00

200105

Carburanți si lubrifianti

115,00

90,00

25,00

200106

Piese de schimb

19,00

18,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

13,00

12,00

1,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

945,00

632,00

270,00

43,00

2002

Reparații curente

478,00

278,00

200,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

46,00

22,00

22,00

2,00

200402

Materiale sanitare

6,00

2,00

2,00

2,00

200404

Dezinfectând

40,00

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

272,00

217,00

55,00

200530

Alte obiecte de inventar

272,00

217,00

55,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

2,00

2,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

2,00

2,00

2013

Pregătire profesionala

9,00

4,00

5,00

2014

Protecția muncii

22,00

20,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

1.836,00

650,00

610,00

576,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.836,00

650,00

610,00

576,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.in

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

7.797,00

2.335,90

2.188,10

2.018,60

1.254,40

5101

Transferuri curente

7.797,00

2.335,90

2.188,10

2.018,60

1.254,40

510101

Transferuri către instituțiile publice

7.797,00

2.335,90

2.188,10

2.018,60

1.254,40

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

4.586,60

2.508,00

2.027,00

27,00

24,60

5911

Asociații si fundații

4.054,00

2.054,00

2.000,00

5912

Susținerea cultelor

427,00

427,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

105,60

27,00

27,00

27,00

24,60

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

53.458,77

22.834,02

13.245,33

10.548,93

6.830,49

01

CHELTUIELI CURENTE

53.458,77

22.834,02

13.245,33

10.548,93

6.830,49

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

25.311,10

6.458,80

6.656,53

6.784,93

5.410,84

1001

Cheltuieli salariale in bani

24.446,40

6.019,08

6.496,84

6.641,24

5.289,24

100101

Salarii de baza

23.651,40

5,797,08

6.303,84

6.441,24

5.109,24

100105

Sporuri pentru condiții de munca

372,00

100,00

91,00

91,00

90,00

100106

Alte sporuri

43,00

12,00

12,00

9,00

10,00

100113

Indemnizații de delegare

1,00

1,00

I00I30

Alte drepturi salariale in bani

379,00

109,00

90,00

100,00

80,00

1003

Contribuții

864,70

439,72

159,69

143,69

121,60

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

213,34

213,34

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7,08

7,08

100303

Contribuții de asigurări sociale de

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.IH

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

sanatate

70,00

70,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3,05

3,05

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

15,79

15,79

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

555,44

130,46

159,69

143,69

121,60

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

8.529,00

3.121,45

2.345,50

1.794,70

1.267,35

2001

Bunuri si servicii

1.694,20

957,55

350,30

228,60

157,75

200101

Furnituri de birou

75,60

42,60

21,00

11,00

1,00

200102

Materiale pentru curățenie

14,80

6,20

6,20

1,20

1,20

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

713,30

346,00

191,00

96,30

80,00

200104

Apa, canal si salubritate

237,10

82,10

63,50

54,50

37,00

200105

Carburanți si lubrifianti

14,40

9,60

1,60

1,60

1,60

200106

Piese de schimb

19,00

6,00

5,00

4,00

4,00

200107

Transport

33,00

22,00

5,00

5,00

1,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

222,00

168,75

17,75

27,75

7,75

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35,00

14,00

9,25

7,25

4,50

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si iunctionare

330,00

260,30

30,00

20,00

19,70

2002

Reparații curente

91,71

30,71

21,00

20,00

20,00

2003

Hrana

435,09

124,09

120,00

121,00

70,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200301

Hrana pentru oameni

435,09

124,09

120,00

121,00

70,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

9,60

6,00

1,20

1,20

1,20

200401

Medicamente

8,80

5,80

1,00

1,00

1,00

200402

Materiale sanitare

0,80

0,20

0,20

0,20

0,20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

101,70

37,60

28,60

20,50

15,00

200501

Uniforme si echipament

3,40

2,40

0,50

0,50

200530

Alte obiecte de inventar

98,30

35,20

28,10

20,00

15,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

3,00

3,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

3,00

3,00

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

9,00

7,50

0,50

0,50

0,50

2012

Consultanta si expertiza

3,00

0,75

0,75

0,75

0,75

2013

Pregătire profesionala

15,00

9,75

1,75

1,75

1,75

2014

Protecția muncii

27,60

23,40

3,40

0,40

0,40

2019

Contribuții ale administrației publice

locale la realizarea unor lucrări si

servicii de interes public local, in baza

unor convenții sau contracte dc asociere

6.000,00

1.800,00

1.800,00

1.400,00

1.000,00

2030

Alte cheltuieli

139,10

121,10

18,00

203003

Prime de asigurare non-viata

2,00

2,00

203004

Chirii

30,00

30,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

107,10

89,10

18,00

57

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

18.176,00

12.601,00

3.700,00

1.841,00

34,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trîm.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

5702

Ajutoare sociale

18.176,00

12.601,00

3.700,00

1.841,00

34,00

570201

Ajutoare sociale in numerar

13.176,00

7.601,00

3.700,00

1.841,00

34,00

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

5.000,00

5.000,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

1.442,67

652,77

543,30

128,30

118,30

5911

Asociații si fundații

900,00

500,00

400,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

542,67

152,77

143,30

128,30

118,30

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

41.373,80

15.918,60

11.193,20

7.041,00

7.221,00

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

9.197,00

4.794,10

2.508,70

1.288,00

606,20

01

CHELTUIELI CURENTE

9.197,00

4.794,10

2.508,70

1.288,00

606,20

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.922,00

914,00

737,00

737,00

534,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.803,55

855,55

712,00

712,00

524,00

100101

Salarii de baza

2.694,55

827,55

684,00

684,00

499,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

109,00

28,00

28,00

28,00

25,00

1003

Contribuții

118,45

58,45

25,00

25,00

10,00

100301

Contribuții de asigurați sociale de

stat

27,70

27,70

100302

Contribuții de asigurați de șomaj

0,90

0,90

100303

Contribuții de asigurați sociale de

sanatate

9,40

9,40

100304

Contribuții de asigurați pentru

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

accidente de munca si boli profesionale

0,30

0,30

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

2,15

2,15

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

78,00

18,00

25,00

25,00

10,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

6.215,00

3.863,10

1.755,70

534,00

62,20

2001

Bunuri si servicii

4.525,80

3.114,40

1.233,20

168,00

10,20

200102

Materiale pentru curățenie

10,00

5,00

5,00

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

3.865,00

2.738,00

1.058,00

69,00

200104

Apa, canal si salubritate

178,50

60,00

70,00

48,50

200107

Transport

9,00

4,00

3,00

2,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

4,80

2,20

2,20

0,20

0,20

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

458,50

305,20

95,00

48,30

10,00

2002

Reparații curente

750,00

300,00

250,00

200,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

70,00

30,00

10,00

25,00

5,00

200530

Alte obiecte de inventar

70,00

30,00

10,00

25,00

5,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

1,10

1,10

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,10

1,10

2012

Consultanta si expertiza

20,00

20,00

2013

Pregătire profesionala

0,50

0,50

2014

Protecția muncii

7,10

5,10

2,00

2030

Alte cheltuieli

840,50

392,00

260,50

141,00

47,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

l=3+4+S+6

2

3

4

5

6

203001

Reclama si publicitate

0,50

0,50

203003

Prime de asigurare non-viata

76,00

46,00

26,00

4,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

764,00

345,50

234,50

137,00

47,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

60,00

17,00

16,00

17,00

10,00

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

32.176,80

11.124,50

8.684,50

5.753,00

6.614,80

01

CHELTUIELI CURENTE

29.232,80

11.124,50

7.212,50

5.753,00

5.142,80

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.099,00

1.754,00

1.525,00

1.520,00

1.300,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.836,20

1.626,20

1.480,00

1.475,00

1.255,00

100101

Salarii de baza

5.529,20

1.546,20

1.400,00

1.400,00

1.183,00

100106

Alte sporuri

40,00

10,00

10,00

10,00

10,00

100130

Alte drepturi salariale in bani

267,00

70,00

70,00

65,00

62,00

1003

Contribuții

262,80

127,80

45,00

45,00

45,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

54,70

54,70

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1,80

1,80

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

19,00

19,00

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,60

0,60

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

6,70

6,70

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

100307

Contribuția asiguralorie pentru munca

180,00

45,00

45,00

45,00

45,00

20

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICII

22,364,00

9.020,50

5.437,50

4.093,00

3.813,00

2001

Bunuri si servicii

20,867,00

7.908,50

5.216,50

4.011,00

3.731,00

200101

Furnituri de birou

6,00

6,00

200102

Materiale pentru curățenie

25,00

25,00

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

290,00

170,00

110,00

10,00

200104

Apa, canal si salubritate

2.041,50

1.813,00

226,50

1,00

1,00

200105

Carburanți si lubrifiant!

250,00

150,00

100,00

200106

Piese de schimb

40,00

10,00

30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

8,00

8,00

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

300,00

150,00

150,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

17.906,50

5.576,50

4.600,00

4.000,00

3.730,00

2002

Reparații curente

530,00

480,00

50,00

2003

Hrana

30,00

25,00

5,00

200302

Hrana pentru animale

30,00

25,00

5,00

2004

Medicamente si materiale sanitare

35,00

35,00

200401

Medicamente

15,00

15,00

200402

Materiale sanitare

20,00

20,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

180,00

100,00

80,00

200530

Alte obiecte de inventar

180,00

100,00

80,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

2006

Deplasau, detasari, transferări

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Proiecția muncii

25,00

20,00

5,00

2030

Alte cheltuieli

695,00

450,00

81,00

82,00

82,00

203003

Prime de asigurare non-viata

25,00

25,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

670,00

425,00

81,00

82,00

82,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

600,00

300,00

200,00

100,00

5501

A. Transferuri interne

600,00

300,00

200,00

100,00

550118

Alte transferuri curente interne

600,00

300,00

200,00

100,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

169,80

50,00

50,00

40,00

29,80

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

81

TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE

2.944,00

1.472,00

1.472,00

8101

Rambursări de credite externe

2.944,00

1.472,00

1.472,00

810101

Rambursări de credite externe contrac-

tate de ordonatorii de credite

2.944,00

1.472,00

1.472,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

28.635,03

20.349,83

5.351,20

2.534,00

400,00

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

14.764,33

14.764,33

01

CHELTUIELI CURENTE

14.764,33

14.764,33

40

TITLUL IV SUBVENȚII

14.764,33

14.764,33

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

de preț si tarif

9.038,44

9.038,44

4030

Alte subvenții

5.725,89

5.725,89

8402

TRANSPORTURI

13.870,70

5.585,50

5.351,20

2.534,00

400,00

01

CHELTUIELI CURENTE

13.870,70

5.585,50

5.351,20

2.534,00

400,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.200,00

312,50

307,50

309,00

271,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.154,95

288,45

300,50

302,00

264,00

100101

Salarii de baza

1.113,45

277,65

290,20

291,80

253,80

100106

Alte spoturi

4,00

1,00

1,00

1,00

1,00

100113

Indemnizații de delegare

1,50

0,80

0,30

0,20

0,20

100130

Alte drepturi salariale in bani

36,00

9,00

9,00

9,00

9,00

1003

Contribuții

45,05

24,05

7,00

7,00

7,00

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9,60

9,60

100302

Contribuții de asigurări de sotnaj

0,40

0,40

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

4,20

4,20

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

0,15

0,15

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

0,70

0,70

100307

Contribuția asiguratorie pentru munca

30,00

9,00

7,00

7,00

7,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.649,70

5.266,00

5.038,70

2.220,00

125,00

2001

Bunuri si servicii

1.405,00

582,00

553,00

170,00

100,00

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.H

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

200101

Furnituri de birou

3,00

2,00

1,00

200103

încălzit, iluminat si forta motrica

20,00

20,00

200104

Apa, canal si salubritate

5,00

5,00

200105

Carburanți si lubrifianti

600,00

200,00

250,00

100,00

50,00

200106

Piese de schimb

80,00

50,00

30,00

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7,00

5,00

2,00

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intrctincre si funcționare

690,00

300,00

270,00

70,00

50,00

2002

Reparații curente

10.902,70

4.550,00

4.352,70

2.000,00

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45,00

15,00

15,00

15,00

200530

Alte obiecte de inventar

45,00

15,00

15,00

15,00

2006

Deplasări, detasari, transferări

2,00

1,00

1,00

200601

Deplasări interne, detasari, transferai!

2,00

1,00

1,00

2013

Pregătire profesionala

1,00

1,00

2014

Protecția muncii

4,00

2,00

2,00

2030

Alte cheltuieli

290,00

115,00

115,00

35,00

25,00

203003

Prime de asigurare non-viata

40,00

15,00

15,00

10,00

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250,00

100,00

100,00

25,00

25,00

59

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

5940

Sume aferente persoanelor cu handicap

neincadrate

21,00

7,00

5,00

5,00

4,00

9902

EXCEDENT/DEF1CIT

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+44-5+6

2

3

4

5

6

EXCEDENT/DEFICIT

-2.500,00

-27.554,21

-252,77

10.016,57

15.290,41
ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lA2

La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

pag:


1   - mii iei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.III

Trim.IV

A

ț

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

000102

TOTAL VEN1TURI-BUGET LOCAL

26.673,47

26.673,47

000202

I. VENITURI CURENTE

744,68

744,68

290002

C. Venituri nefiscale

744,68

744,68

330002

C2. Vanzari de tunuri si servicii

744,68

744,68

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

744,68

744,68

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

744,68

744,68

410002

IV. Subvenții

25.928,79

25.928,79

420002

Subvenții de la alte nivele ale

administrației publice

25.928,79

25.928,79

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

25.928,79

25.928,79

420213

Subvenții pentru finanțarea programelor

multianuale prioritare de mediu si

gospodărire a apelor

25.928,79

25.928,79

5002

TOTAL CHELTUIELI

77.124,11

77.124,11

01

CHELTUIELI CURENTE

5.540,18

5.540,18

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

505,00

505,00

5102

Transferuri de capital

505,00

505,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

investițiilor la spitale

505,00

505,00

55

TITLUL VH ALTE TRANSFERURI

1.365,50

1.365,50

5501

A. Transferuri interne

1.365,50

1.365,50

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

1,365,50

1.365,50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

3.660,68

3.660,68

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1,120,00

1.120,00

560103

Cheltuieli neeligibile

1.120,00

1,120,00

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.540,68

2.540,68

560303

Cheltuieli neeligibilc

2.540,68

2.540,68

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9,00

9,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

9,00

9,00

580201

Finanțarea naționala

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

71.583,93

71,583,93

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

71.583,93

71,583,93

7101

Active fixe

71.583,93

71.583,93

710101

Construcții

56.738,36

56.738,36

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.048,36

1,048,36

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

368,40

368,40

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Data: 20/02/2018       Tît:


pag:    3  - mii iei-


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.ni

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710130

Alte active fixe

13.428,81

13.428,81

510002

Partea l-a Servicii publice generale

4.533,07

4.533,07

5102

AUTOR1TATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

4.167,07

4.167,07

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.167,07

4.167,07

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

4.167,07

4.167,07

7101

Active fixe

4.167,07

4.167,07

710101

Construcții

2.630,00

2.630,00

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

90,00

90,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

98,00

98,00

710130

Alte active fixe

1.349,07

1.349,07

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

366,00

366,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

366,00

366,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

366,00

366,00

7101

Active fixe

366,00

366,00

710130

Alte active fixe

366,00

366,00

600002

Partea Il-a Apărare, ordine publica si

siguranța naționala

95,00

95,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

95,00

95,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

95,00

95,00

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

95,00

95,00

7101

Active fixe

95,00

95,00

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

710101

Construcții

35,00

35,00

710130

Alte active fixe

60,00

60,00

650002

Partea IlI-a Cheltuieli social-cullurale

24.237,07

24.237,07

6502

1NVATAMANT

3.987,27

3.987,27

01

CHELTUIELI CURENTE

9,00

9,00

58

TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN

EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE

FINANCIAR 2014-2020

9,00

9,00

5802

Programe din Fondul Social European (FSE)

9,00

9,00

580201

Finanțarea naționala

9,00

9,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.978,27

3.978,27

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

3.978,27

3.978,27

7101

Active fixe

3.978,27

3.978,27

710101

Construcții

2.163,03

2.163,03

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

260,00

260,00

710130

Alte active fixe

1.555,24

1.555,24

6602

SANATATE

11.271,20

11.271,20

01

CHELTUIELI CURENTE

505,00

505,00

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNIT ATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

505,00

505,00

5102

Transferuri de capital

505,00

505,00

510212

Transferuri pentru finanțarea

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim.III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

investițiilor la spitale

505,00

505,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.766,20

10.766,20

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.766,20

10.766,20

7101

Active fixe

10.766,20

10.766,20

710101

Construcții

10.716,20

10.716,20

710130

Alte active fixe

50,00

50,00

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

8.156,35

8.156,35

01

CHELTUIELI CURENTE

770,00

770,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

770,00

770,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

770,00

770,00

560103

Cheltuieli neeligibile

770,00

770,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

7.386,35

7.386,35

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

7.386,35

7.386,35

7101

Active fixe

7.386,35

7.386,35

710101

Construcții

3.320,00

3.320,00

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

10,40

10,40

710130

Alte active fixe

4.055,95

4.055,95

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

822,25

822,25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

822,25

822,25

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program 2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Triml

Trim.II

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=34-4+5+6

2

3

4

5

6

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

822,25

822,25

7101

Active fixe

822,25

822,25

710101

Construcții

259,51

259,51

710130

Alte active fixe

562,74

562,74

700002

Partea IV-a Servicii si dezvoltare

publica, locuințe, mediu si ape

32.990,91

32.990,91

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

2.430,26

2.430,26

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.430,26

2.430,26

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

2.430,26

2.430,26

7101

Active fixe

2.430,26

2.430,26

710101

Construcții

1.112,34

1.112,34

710130

Alte active fixe

1.317,92

1.317,92

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

30.560,65

30.560,65

01

CHELTUIELI CURENTE

330,00

330,00

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

330,00

330,00

5501

A. Transferuri interne

330,00

330,00

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

330,00

330,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

30.230,65

30.230,65

71

TITLUL XUI ACTIVE NEFINANCIARE

30.230,65

30.230,65

7101

Active fixe

30.230,65

30.230,65

710101

Construcții

28.562,29

28.562,29

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

TrimI

Trim.n

Trim.HI

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

transport

958,36

958,36

710130

Alte active fixe

710,00

710,00

800002

Partea V-a Acțiuni economice

15.268,06

15.268,06

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

4.666,03

4.666,03

01

CHELTUIELI CURENTE

3.576,18

3.576,18

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.035,50

1.035,50

5501

A. Transferuri interne

1.035,50

1.035,50

550112

Investiții ale agentilor economici cu

capital de stat

1.035,50

1.035,50

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

POSTADERARE

2.540,68

2.540,68

5603

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2.540,68

2.540,68

560303

Cheltuieli neeligibile

2,540,68

2.540,68

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.089,85

1.089,85

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

1.089,85

1.089,85

7101

Active fixe

1.089,85

1.089,85

710101

Construcții

1.025,00

1.025,00

710130

Alte active fixe

64,85

64,85

8402

TRANSPORTURI

10.602,03

10.602,03

01

CHELTUIELI CURENTE

350,00

350,00

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE


Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale

Prevederi trimestriale

Program

2018

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim. II

Trim.III

Trim.IV

A

B

1=3+4+5+6

2

3

4

5

6

POSTADERARE

350,00

350,00

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

350,00

350,00

560103

Cheltuieli neeligibile

350,00

350,00

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

10.252,03

10.252,03

71

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE

10.252,03

10.252,03

7101

Active fixe

10.252,03

10.252,03

710101

Construcții

6.914,99

6.914,99

710130

Alte active fixe

3.337,04

3.337,04

9902

EXCEDENT/DEFICIT

EXCEDENT/DEF1C1T

-50.450,64

-50.450,64

CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.l B

La Hotărârea nr. 62 din 19.02.2018

Data t 20/02/2018 Tit:          pag:    1 -mii lei-

Cod

Denumire indicator

Prevederi anuale buget 2018

Prevederi trimestriale buget 2018

Estimări 2019

Estimări 2020

Estimări 2021

TOTAL

din care credite bugetare destinate stingerii plăților restante

Trim I

Trim.II

Trim .III

Trim.IV

A

B

l=3+4+5+6

2

3

4

5

6

7

8

9

oooito

TOTAL VENITURI-VENITURI

65,961,29

19.644.05

18.458,97

13.854,44

14.003,83

56.283,00

59.490,00

62.465,00

000210

I. VENITURI CURENTE

29.735,93

8.224,25

7.857.47

6.472.68

7.181,53

32.470,00

34.321,00

36.036,00

290010

C. Venituri nefiscale

29.735,93

8.224.25

7.857,47

6.472.68

7.181,53

32.470,00

34.321,00

36,036,00

300010

CI. Venituri din proprietate

696,39

246,50

198,26

139,53

1)2,10

1.006,00

i.063,00

1.116,00

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

696,39

246,50

198,26

139,53

112,10

1.006,00

1.063,00

1.116,00

301005

Venituri din concesiuni si inchiricr

507,89

177,50

144,26

89,53

96,60

727,00

768,00

807,00

30100530

Alte venituri din concensiuni si inchi-

ricri de către instituțiile publice

507,59

177,50

144,26

89,53

96,60

727,00

768,00

807,00

301050

Alte venituri din proprietate

188.50

69,00

54.00

50.00

15,50

279.00

295.00

309.00

3300)0

C2. Vanzari de bunuri si servicii

29.039,54

7.977,75

7.659,2)

6.333,15

7.069,43

31.464,00

33.258.00

34.920,00

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI

ACT1V1TATI

29,021,59

7,962,80

7.533,21

6.458,15

7.067,43

31.290,00

33.074,00

34.727,00

331005

Taxe si alic venituri in invatamant

705,30

230,69

221,91

125,90

126,80

700,00

740,00

777,00

331000

Venituri din prestări de servicii

3.071,69

355,09

532,60

1.106,65

1.077,35

1.855,00

1.961.00

2.059,00

331013

Contribuția de in trotinete a persoanelor

asistate

1.550,20

390,00

390.00

390.00

380,20

1.555.00

1,644.00

1,726,00

331014

Contribuția elevilor si studenților

pcnlru internate, cantine si cânii ne

6.966,05

2.540,47

2.219,00

780,80

1.425,78

8.175,00

8.641,00

9.073,00

331016

Venituri din valorificarea produselor

obținute din activitatea proprie sau

4,00

4,00

4,00

331019

Venituri din serbări si spectacole școlare

manifestări culturale, artistice si

sportive

427,00

87,00

116,00

90,00

134,00

613,00

648,00

681,00

331021

Venituri dur contractele incliciatc t u

casele de asigurări sociale de san arate

11.409,50

3.130,50

2.793,00

2.765,00

j 2.721,00

15.076,00

15,935,00

16.732,00

331030

Venituri din contractele inchciate < u

direcțiile do sonatatc publica din sume

alocate de la bugetul do stat

4.241.80

1.026,00

1.073.20

1.069,80

1.072,80

2.982,00

3.152,00

3.309,00

331031

Venituri din contracte uichcîatc cu

direcțiile de sanalnle publica din same

alocate din veniturile proprii ale

Ministerului Sanalalii

629,25

187,25

185,00

128,50

128,50

298,00

315,00

330,00

331050

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitali

20,80

15,80

2,50

1,50

1,00

32,00

34,00

36,00

3510

AMENZI. PENAL1TATJ SI CONFISCĂRI

15,00

5.00

5,00

3.00

2,00

11,00

12,00

12,00

351050

Alte amenzi, penali lob si confiscări

15,00