Hotărârea nr. 61/2018

Hotărârea nr.61 din 19.02.2018 privind înfiinţarea "Serviciului Municipal de Utilitaţi Publice Bacău"


HOTĂRÂREA NR. 61 DIN 19.02.2018 privind înființarea "Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău"

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 19.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 1629/15.02.2018 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru inițierea unui proiect de hotărâre privind înființarea ''Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău”;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1630/15.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 1631/15.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 275/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 276/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 277/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 278/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 279/16.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Adresa Sindicatului " Independent” al salariaților din cadrul Primăriei Municipiului Bacău nr. 3 din 14.02.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 19857 din 15.02.2018;

-Dispozițiile art. 2 lit."g", ale art.3 alin.(l), ale art.7 alin.(l) si alin. (2), ale art.8 alin.(l) ale art. 24 alin. (3) si alin (4), ale art.28 alin.(l) și alin.(2) lit."a" din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Dispozițiile art. 867 alin. (1) si (2) si ale art. 868 alin.(l) si alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată;

-Dispozițiile art. 17, ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată;

-Dispozițiile art. 34 (1) lit. „i” din Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

-Amendamentul propus la proiectul de hotărâre de către domnul Consilier Pârâianu Mădălin-Nicolae, și care a fost adoptat;

A

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “a” coroborat cu alin.(3) lit.”b” și ale art. 36 alin (2) lit.”d" coroborat cu alin.(6) lit."a” pct. 14 și art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, ulterior modificată și completată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l (1) Se înființează Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău, serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău.

(2) Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău va desfășura, potrivit legii, în principal, activități pentru asigurarea următoarelor servicii comunitare de utilități publice:

 • a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • d) iluminat public.

Art.2 (1) Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău va avea sediul în Bacău, str. Constantin Ene nr.3 - Clădirea C2.

 • (2) Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău are personalitate juridică, este subiect juridic de drept fiscal, titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitățile teritoriale ale trezoreriei sau la unitățile bancare si întocmește, în

5                                                                                                                     3                                   3                               3      7

condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

 • (3) Serviciul Municipal de Utilități Bacău va ține o evidență separată a activităților desfășurate, cu contabilitate distinctă pentru fiecare tip de serviciu.

Art. 3. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Municipal de Utilități Bacău conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se aprobă organigrama și statul de funcții pentru Serviciul Municipal de Utilități Bacău, conform Anexelor nr. 2 și nr. 3, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 5. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 11 al HCL nr.352/6.12.2016.

Art. 6. Se stabilesc salariile de bază pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale "Administrație” de la Serviciul Municipal de Utilități Publice, conform Anexei nr.4, parte integrantă din aceasta.

Art. 7. Se împuternicește Directorul Serviciului Municipal de Utilități Publice, ordonator terțiar de credite, să stabilească, cu aprobarea Primarului Municipiului Bacău, salariile individuale, în limitele aprobate de Consiliul Local, prin prezenta hotărâre, avându-se în vedere principiile și criteriile de performanță prevăzute de Legea nr. 153/2017, punctajul obținut în urma evaluării și modul de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu.

Art. 8. In vederea desfășurării activităților prevăzute la art. 1 alin. 2, se aprobă darea în administrare către Serviciul Municipal de Utilități Publice a bunurilor aflate în patrimoniul municipiului Bacău, potrivit anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, parte integrantă din aceasta. Aceste bunuri vor fi predate pe baza de proces verbal la data începerii activității.

Art. 9. Primarul Municipiului Bacău prin Serviciul Managementul Resurselor Umane și Administrativ și prin Compartimentul Unitatatea Municipală pentru Monitorizare va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Totodată vor fi efectuate toate demersurile legale în vederea delegării serviciilor prevăzute la art. 2 către Serviciul Municipal de Utilități Publice, potrivit prevederilor legale aplicabile în materie.

Art.10. Hotărârea va fi comunicată Viceprimarilor Municipiului Bacău, Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Salubrizare Agrement Parcuri, Direcției Economice, Direcției Arhitect - Șef - Compartiment Administrare și

Inventarierea Patrimoniului, Serviciului Drumuri, Rețele și Iluminat, Serviciului Managementul Resurselor Umane și Administrativ și Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare.

Art.ll. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

ANEXA NR. 1 LA IICL NR.&4. DIN


REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI MUNICIPAL DE UTILITĂȚI PUBLICECONSILIER SUPERIOR

ISABELA-MARGARETA PINTILIE

REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE AL SERVICIULUI MUNICIPAL DE UTILITĂȚI PUBLICE

CAP.l.

Dispoziții generale. Domeniul de aplicare

Art.l. Prezentul Regulament stabilește cadrul juridic și condițiile în care se desfășoară activitatea Serviciul Municipal de Utilități Publice, în conformitate cu principiile și prevederile reglementate de :

 • - Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

 • - Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată;

 • - Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public;

 • - Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată.

Art.2. Prevederilie prezentului Regulament se aplică în scopul:

S înființării, organizării, gestionării, exploatării, finanțării și controlului funcționării unor activități din cadrul serviciilor comunitare de utilități publice de salubrizare, după cum urmează:

 • a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;


 • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

J înființării, organizării, gestionării, exploatării, finanțării și controlului funcționării activității de dezinsecție, dezinfecție și deratizare din cadrul serviciului public de salubrizare;

J înființării, organizării, exploatării, gestionării, finanțării, monitorizărării și controlului funcționarii serviciului de iluminat public în Municipiul Bacău.

Art.3. Termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

-autoritate competentă de reglementare - Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Municipale de Utilități Publice, denumită în continuare A.N.R.S.C și Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, denumită în continuare A.N.R.E..;

-balast - dispozitiv montat în circuitul de alimentare a uneia sau mai multor lămpi cu descărcări, având drept scop limitarea curentului la valoarea necesară;

-beneficiari ai serviciului de iluminat public - comunitatea locală în ansamblul ei;

-biodeșeuri - conform definiției din anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată;

-caracteristici tehnice - totalitatea datelor și elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalație sau la un sistem de iluminat;

- colectare - conform definiției prevăzute în Legea nr. 211/2011, republicată;

-colectare separată - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

-curățarea zăpezii/gheții - operațiunea de îndepărtare a stratului de zăpadă sau de gheață depus pe suprafața carosabilă și pietonală, în scopul asigurării deplasării vehiculelor și pietonilor în condiții de siguranță;

-curățarea rigolelor - operațiunea de îndepărtare manuală sau mecanizată a depunerilor de noroi, nisip și praf de pe o porțiune de 0,75 m de la bordură spre axul median al străzii, urmată de măturare și/sau stropire;

-depozit - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 349/2005 privind depozitarea deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare;

-deratizare - activitatea de stârpire a rozătoarelor prin otrăvire cu substanțe chimice sau prin culturi microbiene;

-deșeu - orice substanță sau obiect pe care deținătorul le aruncă ori are intenția sau obligația să le arunce;

-deșeuri biodegradabile - deșeuri care suferă descompuneri anaerobe sau aerobe, cum ar fi deșeurile alimentare ori de grădină, și care pot fi valorificate material;

-deșeu cu regim special - deșeu ale cărui manipulare, colectare, transport și depozitare se supun unui regim reglementat prin acte normative în vederea evitării efectelor negative asupra sănătății oamenilor, bunurilor și asupra mediului înconjurător;

-deșeuri periculoase - conform definiției prevăzute în anexa nr. 1 la Legea nr. 211/2011, republicată;

-deșeu reciclabil - deșeu care poate constitui materie primă într-un proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri;

-deșeuri de origine animală - subproduse de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman, cadavre întregi sau porțiuni de cadavre provenite de la animale;


-deșeuri stradale - deșeuri specifice căilor de circulație publică, provenite din activitatea cotidiană a populației, de la spațiile verzi, de la animale, din depunerea de substanțe solide provenite din atmosferă;

-dezinfecție - activitatea de distrugere a germenilor patogeni cu substanțe specifice, în scopul eliminării surselor de contaminare;

-dezinsecție - activitatea de combatere a artropodelor în stadiul de larvă sau adult cu substanțe chimice specifice;

-dispozitiv (corp) de iluminat - aparatul de iluminat care servește la distribuția, filtrarea sau transmisia luminii produse de la una sau mai lmulte lămpi către exterior;

-echipament de măsurare - aparatura și ansamblul instalațiilor care servesc la măsurarea parametrilor serviciului de iluminat public furnizat;

-efect de grotă neagră - senzație vizuală realizată la trecerea de la o valoare foarte mare a luminanței la o alta mult mai mică;

-exploatarea/utilizarea sistemului de iluminat public - ansamblu de operațiuni și activități executate pentru asigurarea continuității și calității serviciului de iluminat public în condiții tehnico-economice și de siguranță corespunzătoare;

-factor de menținere a fluxului luminos - raportul între fluxul luminos al unei lămpi la un moment dat al vieții sale și fluxul luminos inițial, lampa funcționând în condițiile specificate;

-flux luminos - mărimea derivată din fluxul energetic, evaluată prin acțiunea sa luminoasă asupra unui observator fotometric de referință;

-grad de asigurare în furnizare - nivel procentual de asigurare a furnizării serviciului necesar utilizatorului, intr-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de fumizare/prestare a serviciului de iluminat public;

-igniter - dispozitiv care produce impulsuri de tensiune destinate să amorseze o lampă cu descărcări fără preîncălzirea electrozilor;

-iluminare E - raportul dintre fluxul luminos receptat de o suprafață și aria respectivă;

-iluminare medie Em - media aritmetică a iluminărilor pe suprafața de calcul avută în vedere;

-iluminare minimă Emjn - cea mai mică valoare a iluminării punctuale pe suprafața de calcul avută în vedere;

-iluminat arhitectural - iluminatul destinat punerii în evidență a unor monumente de artă sau istorice ori a unor obiective de importanță publică sau culturală pentru comunitatea locală;

-iluminat ornamental - iluminatul zonelor destinate parcurilor, spațiilor de agrement, piețelor, târgurilor și altora asemenea;

-iluminat omamental-festiv - iluminatul temporar utilizat cu ocazia sărbătorilor și altor evenimente festive;

-iluminat stradal-pietonal - iluminatul căilor de acces pietonal;

-iluminat stradal-rutier - iluminatul căilor de circulație rutieră;

-licență - actul tehnic și juridic emis de A.N.R.S.C., prin care se recunoaște calitatea de operator al serviciului, precum și capacitatea și dreptul de a presta una sau mai multe activități ale acestuia;

-măturat - activitatea de salubrizare a localităților care, prin aplicarea unor procedee manuale sau mecanice, realizează un grad bine determinat de curățare a suprafețelor de circulație, de odihnă ori de agrement ale așezărilor urbane sau rurale;

-neutralizare a deșeurilor de origine animală - activitatea prin care se modifică caracterul periculos al deșeurilor de origine animală prin procesare, incinerare/coincinerare, transformarea lor în produse stabile biologic, nepericuloase pentru mediul înconjurător, animale sau om, respectiv activitatea de îngropare a acestora;

-punct de delimitare in cazul sistemelor folosite exclusiv pentru iluminatul public -punctul de separare intre sistemul de distribuție a energiei electrice si sistemul de iluminat public, care se stabilește la punctul de racord al cablurilor de plecare din tablourile si cutiile de distribuție;

-punct de delimitare in cazul sistemelor folosite atat pentru iluminatul public, cat si pentru distribuția energiei electrice - punctul de separare intre sistemul de distribuție a energiei electrice si sistemul de iluminat public care se stabilește la clemele de racord ale coloanelor de alimentare a corpurilor de iluminat public;

-rețetă - ansamblu de specificații care descriu materialele utilizate pentru o anumită operațiune pe sortimente, cantități, concentrații ale soluțiilor pentru o anumită operațiune de deratizare, dezinfecție sau dezinsecție și un anumit tip de obiectiv;

-salubrizare - totalitatea operațiunilor și activităților necesare pentru păstrarea unui aspect salubru al localităților;

- S.M.U.P. - Serviciul Municipalde Utilități Publice


-sistem de distribuție a energiei electrice - totalitatea instalațiilor deținute de un operator de distribuție care cuprinde ansamblul de linii, inclusiv elemente de susținere si de protecție ale acestora, statii electrice, posturi de transformare si alte echipamente electroenergetice conectate intre ele, cu tensiunea de linie nominala pana la 110 kV inclusiv, destinate transmiterii energiei electrice de la rețelele electrice de transport sau de la producători către instalațiile proprii ale consumatorilor de energie electrica;

-sistem de iluminat public - ansamblul format din puncte de aprindere, cutii de distribuție, cutii de trecere, linii electrice de joasa tensiune subterane sau aeriene, fundații, elemente de susținere a liniilor, instalații de legare la pamant, console, corpuri de iluminat, accesorii, conductoare, izolatoare, cleme, armaturi, echipamente de comanda, automatizare si măsurare utilizate pentru iluminatul public.

-sistem public de salubrizare - ansamblul instalațiilor tehnologice, echipamentelor funcționale și dotărilor specifice, construcțiilor și terenurilor aferente prin care se realizează serviciul de salubrizare;

-spălarea străzilor - activitatea de salubrizare care se execută mecanizat, cu instalații speciale, folosindu-se apa, cu sau fără soluții speciale, în vederea îndepărtării deșeurilor și prafului de pe străzi și trotuare;

-stropitul străzilor - activitatea de salubrizare, care constă în dispersarea apei pe suprafețele de circulație, indiferent de natura îmbrăcămintei acestora, pe spațiile de odihnă și de agrement, manual sau mecanizat, cu ajutorul unor instalații specializate, în scopul creării unui microclimat favorabil îmbunătățirii stării igienice a localităților și evitării formării prafului;

-vector - organism (insectă, rozătoare) care răspândește un parazit, un virus sau germeni patogeni de la un animal la altul, de la om la om ori de la animale la om.

CAP.2

Scopul Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău

Art. 4. Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău acționează în interesul comunității locale și este responsabil de îndeplinirea misiunilor pentru care a fost înființat și urmărește în principal satisfacerea nevoilor de salubrizare și iluminat public ale populației, ale instituțiilor publice și ale operatorilor economici de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale Municipiul Bacău. In subsidiar îndeplinește orice sarcină transmisă de autoritatea locală, care este în legătură cu scopul pentru care a fost constituit.

CAP. 3.

Competențe

Art. 5. Obiectul de activitate al Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău este prestarea în modalitatea de gestiune directă a unor activități din cadrul serviciului de salubrizare si a serviciului de iluminat public, în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău, în conformitate cu dispozițiile și reglementările legale în vigoare, după cum urmează:

 • a) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice;

 • b) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

 • c) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare;

 • d) dezinsecție, dezinfecție și deratizare;

 • e) iluminat public.

CAP.4.

Organizarea și funcționarea Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău

Art. 6.(1). Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău este organizat ca serviciu public de interes local, cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, în temeiul Hotărârii nr.......din ...........2018 a Consiliului Local al

Municipiului Bacău, în baza art.73 din Legea nr.215/ 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 • (2) . Sediul Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău este în Municipiul Bacău, str. Constantin Ene nr. 3.

 • (3) . Serviciul Municipal de Utilități Publice Bacău este subiect juridic de drept fiscal, este titular al codului unic de înregistrare fiscală și al conturilor deschise la unitatea teritorială a trezoreriei sau la unitățile bancare și întocmește în condițiile legii, buget de venituri și cheltuieli și situații financiare anuale.

Art. 7.(1) în temeiul art. 63 alin. (5) lit."e" din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Municipal de Utilități Publice este condus de un Director numit prin Dispoziție de Primar, în conformitate cu dispozițiile legale.

 • (2) Pentru organizarea și funcționarea Serviciului Municipal de Utilități Publice, directorul asigură îndeplinirea atribuțiilor și competențelor care-i revin potrivit prevederilor Legii nr.51/ 2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, repblicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, ale Legii nr.23 0/2006 a serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale legislației secundare specifice.

 • (3) Directorul Serviciului Municipal de Utilități Publice îndeplinește următoarele atribuții principale:

1.Organizează, conduce și controlează activitatea Serviciului Municipal de Utilități Publice.

2.Exercită calitatea de ordonator terțiar de credite, calitate în care răspunde de:

 • a) elaborarea și fundamentarea proiectului de buget propriu;

 • b) urmărirea modului de realizare a veniturilor;

 • c) angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate și a veniturilor bugetare posibil de încasat;

 • d) integritatea bunurilor aflate în administrarea serviciului pe care il conduce;

 • e) organizarea și tinerea la zi a contabilității și prezentarea la termen a situațiilor financiare asupra situației patrimoniului aflat în administrare și a execuției bugetare;

 • f) organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziții publice și a programului de investiții publice;

 • g) organizarea evidentei programelor, inclusiv a indicatorilor aferenți acestora;

 • h) organizarea și tinerea la zi a evidentei patrimoniului, conform prevederilor legale;

 • i) alte atribuții stabilite de dispozițiile legale.

 • 4. Prezintă Consiliului Local al Municipiului Bacău și Primarului Municipiului Bacău, anual sau ori de câte ori este necesar, Rapoarte privind starea serviciului de salubrizare și de iluminat public al municipiului Bacău

 • 5. Prezintă Consiliului Local al Municipiului Bacău proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli și execuția acestuia, la termenele prevăzute în Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare

 • 6. Asigură colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, cu operatorii de profil din țară, cu operatorii economici care au calitatea de furnizori de produse, prestatori de servicii sau executanți de lucrări, cu Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Municipale de Utilități Publice (A.N.R.S.C) și cu Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E).

 • 7. La solicitarea autorităților de reglementare ( A.N.R.S.C și A.N.R.E ) pune la dispoziție toate informațiile privitoare la prestarea serviciului de salubrizare și de iluminat public în Municipiul Bacău.

 • 8. Coordonează procesul de elaborare a reglementărilor locale specifice serviciilor date în administrare din Municipiul Bacău.

 • 9. Propune inițierea și avizează proiectele de hotărâre ale Consiliului Local al Municipiului Bacău cu impact asupra serviciul de salubrizare și de iluminat public din Municipiul Bacău.

 • 10. Aprobă angajarea personalului precum și încheierea, suspendarea, modificarea și încetarea contractelor individuale de muncă, în condițiile legii.

 • 11. Alte atribuții stabilite de legislația în vigoare

 • (4). Activitatea financiar-contabilă a Serviciului este coordonată și funcționează potrivit legii.

CAP.5

Atribuții

Art. 8. Obiectul de activitate al Serviciului Municipal de Utilități Publice este prestarea în modalitate de gestiune directă unor activități aferente serviciilor comunitare de utilități publice de salubrizare și de iluminat public pe raza Municipiului Bacău, având în acest sens următoarele atribuții:

 • a) Măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice se realizează în scopul păstrării unui aspect salubru al domeniului public al Municipiului Bacău Și constă în efectuarea următorului ciclu de operațiuni:

 • —   măturat manual

 • —   măturat mecanizat

 • —    colectare deșeuri stradale din containerele amplasate pe domeniul public și transportul acestora la instalațiile de valorificare și/sau depozitele de deșeuri acceptate de Primăria Municipiului Bacău

 • —    colectări ocazionale deșeuri, altele decât cele prevăzute în cadrul sistemului de management integrat deșeuri la nivel de județ

 • —    întreținere curățenie pe căile publice

 • —    spălat carosabilul

 • —    stropit carosabil

 • —    curățat rigole

 • b) Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice are ca scop menținerea în stare practicabilă arterele de circulație din aria de operare în perioada de iarnă și presupune următorul ciclu de operații:

 • —    curățat manual zăpadă și gheață

 • —    curățat mecanic zăpadă

 • —    încărcare manuală și transport zăpadă și gheață

 • —    încărcare mecanică și transport zăpadă și gheață

 • —    împrăștiere mecanică material antiderapant

 • —    împrăștiere manuală material antiderapant

 • —    combatere formare polei si gheață (ex. stropire cu clorură de calciu)

 • —    curățare guri de scurgere

 • —    depozitare material antiderapant

 • c) Colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora către unitățile de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare presupune colectarea cadavrelor de animale de pe domeniul public și dezinfectarea locurilor de unde acestea au fost ridicate. Transportul cadavrelor colectate de pe domeniul public la unitățile de neutralizare se va face în saci de plastic sau containere, cu mijloace auto destinate și amenajate în acest scop (ex. sistem frigorific), care să îndeplinească condițiile impuse de legislația în vigoare. Autovehiculele și containerele utilizate trebuie să fie dezinfectate după fiecare transport.

 • d) Deratizarea, dezinfecția și dezinsecție presupune următoarele:

 • —    cunoașterea zonei și a locului unde se execută deratizarea, dezinsecția și dezinfecția;

 • —    stabilirea vectorilor din zona unde se execută deratizarea, dezinfecția și dezinsecția;

 • —    determinarea nivelului de infestare;

 • —    stabilirea substanțelor și a concentrației pentru combaterea vectorilor din zona propusă pentru deratizare, dezinfecție și dezinsecție ca tratamentele aplicate să nu aibă remanență ridicată (ex. pot ajunge rapid în sol și apă, unde persistă ca elemente poluante);

 • —    pregătirea afișelor pentru avertizarea supra prezenței și toxicității substanțelor utilizate;

 • —    instruirea operatorilor care execută deratizarea, dezinfecția și dezinsecția;

 • —    anunțul în mass-media locală cu programul de lucru și anume: zona, data, ora și cine execută lucrarea;

 • —    evaluarea gradului de contaminare;

 • e) Iluminatul public cuprinde totalitatea acțiunilor și activităților de utilitate publică și de interes economic și social general desfășurate la nivelul unităților administrativ-teritoriale și urmărește umătoarele:

orientarea serviciului de iluminat public către utilizatori și beneficiari;

asigurarea calității și performanțelor sistemelor de iluminat public, la nivel compatibil cu directivele Uniunii Europene;

respectarea normelor privind serviciul de iluminat public stabilite de Comisia Internațională de Iluminat, la care România este afiliată, respectiv de Comitetul Național Român de Iluminat, denumit în continuare C.N.R.I.;

asigurarea accesului nedescriminatoriu al tuturor membrilor comunității locale la serviciul de iluminat public;

reducerea consumurilor specifice prin utilizarea unor corpuri de iluminat performante, a unor echipamente specializate și prin asigurarea unui iluminat public judicios;

promovarea investițiilor, în scopul modernizării și extinderii sistemelor de iluminat public;

asigurarea, la nivelul localităților, a unui iluminat stradal și pietonal adecvat necesităților de confort și securitate, individuală și colectivă, prevăzute de normele în vigoare;

asigurarea unui iluminat arhitectural, ornamental și ornamental-festiv, adecvat punerii în valoare a edificiilor de importanță publică și/sau culturală și marcării prin sisteme de iluminat corespunzătoare a evenimentelor festive și a sărbătorilor legale sau religioase;

promovarea de soluții tehnice și tehnologice performante, cu costuri minime;

promovarea mecanismelor specifice economiei de piață, prin crearea unui mediu concurențial de atragere a capitalului privat;

instituirea evaluării comparative a indicatorilor de performanță a activității operatorilor și participarea cetățenilor și a asociațiilor reprezentative ale acestora la acest proces;

promovarea metodelor modeme de management;

promovarea profesionalismului, a eticii profesionale și a formării profesionale continue a personalului angajat.

CAP.6

Resurse umane

Art. 9.(1) Structura organizatorică a Serviciului Municipal de Utilități Publice Bacău și Statul de funcții sunt prevăzute în anexele la prezentul Regulament.

 • (2) Numărul de posturi din structura Serviciului Municipal de Utilități Publice este de 300 de funcții contractuale, după cum urmează:

Director                                        -

Auditor                                      -

Responsabil CFP                           -

Serviciul Salubrizare Publică                  -

Formație Dezinfecție Dezinsecție Deratizare -

Formație Ecarisaj                             -

Serviciul Iluminat Public                      -

Serviciul Utilaje si Intervenții                   -

Serviciul TESA                             -

Birou Administrativ, Resurse Umane și Juridic -

Birou Economic și Achiziții                  -

Birou SSM, PSI, Mediu                    -

Art. 10.(1) Angajarea, promovarea, precum și modificarea, suspendarea sau încetarea contractelor individuale de muncă ale salaraților Serviciului Municipal de Utilități Publice se face de către directorul acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

 • (2) Personalul Serviciului Municipal de Utilități Publice este constituit din salariați angajați pe bază de contract individual de muncă.

 • (3) Salarizarea personalului Serviciului Municipal de Utilități Publice se stabilește în conformitate cu prevederile Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, exclusiv în condițiile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale contractelor individuale de muncă, în limitele bugetului de venituri și cheltuieli, aprobat potrivit legii și ale tuturor actelor normative aplicabile în materie.

CAP. 7

Finanțarea

Art. 11. (1) Finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea în modalitatea de gestiune directă a unor activități din cadrul serviciilor de utilitate publică de salubrizare și de iluminat public, în aria administrațiv~teritorială a Municipiului Bacău, precum și pentru întreținerea, exploatarea și funcționarea sistemelor aferente, se realizează pe criterii economice și comerciale, mijloacele materiale și financiare necesare desfășurării activităților specifice fiecărui serviciu se asigură prin bugetul de venituri și cheltuieli al Serviciului Municipal de Utilități Publice din alocații bugetare.

 • (2) Veniturile Serviciului Municipal de Utilități Publice se constituie prin încasarea sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor prestate din alocații de la bugetul local, cu respectarea următoarelor principii:

 • a) asigurarea autonomiei financiare;

 • b) asigurarea rentabilității și eficienței economice;

 • c) asigurarea egalității de tratament în raport cu alte servicii publice de interes general;

 • d) recuperarea în totalitate de către operatori a costurilor prestării serviciului.

 • (3) Sumele necesare finanțării funcționării și exploatării se prevăd în bugetul local al Municipiului Bacău și se aprobă odată cu acesta, prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Bacău.

 • (4) Finanțarea și realizarea investițiilor se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice, în temeiul următoarelor principii:

 • a) promovarea rentabilității și eficienței economice;

 • b) păstrarea veniturilor realizate din aceste activități la nivelul colectivităților locale și utilizarea lor pentru dezvoltarea serviciilor și a infrastructurii tehnico-edilitare aferente;

 • c) întărirea autonomiei fiscale a Municipiului Bacău pentru crearea mijloacelor financiare necesare în vederea funcționării serviciului;

 • d) întărirea autonomiei locale privind contractarea și garantarea unor împrumuturi interne sau externe necesare pentru finanțarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului, în condițiile legii;

 • e) respectarea legislației în vigoare privind achizițiile publice;

 • f) respectarea dispozițiilor legale referitoare la calitatea și disciplina în construcții, urbanism, amenajarea teritoriului și protecția mediului.

CAP. 8

Dispoziții tranzitorii și finale

Art.12. Atribuțiile și sarcinile personalului din cadrul Serviciului Municipal de Utilități Bacău vor fi concretizate în fișele posturilor.

Art.13. Personalul din cadrul Serviciului Municipal de Utilități Bacău are obligația de a cunoaște și respecta prezentul regulament.

Art.14. Nerealizarea sau nerespectarea prevederilor prezentului regulament și a sarcinilor posturilor constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit

Art.15. In conformitate cu dispozițiile art.63, alin.(5), lit.a din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Primarul Municipiului Bacău coordonează realizarea activităților prestate prin intermediul Serviciului Municipal de Utilități Publice .

Art.16. Activitatea Serviciului Municipal de Utilități Publice este monitorizată de compartimentul funcțional din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău cu atribuții în ceea ce privește monitorizarea serviciilor Municipale de utilități publice fumizate/prestate în aria administrativ-teritorială a Municipiului Bacău.

Art.17. Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcție de modificările de natură tehnică, tehnologică și legislativă.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa nr.2 la HCL nr.       din..

Q        ORGANIGRAMA SERVICIULUI MUNICIPAL DE UTILITĂȚI

PUBLICE

SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE

DIRECTOR

l


TOTAL POSTURI CONTRACTUALE :300

 • - Posturi de conducere contractuale : 8

 • - Posturi de execuție contractuale: 292

INSPECTOR DE SPECIALITATE RESPONSABIL CFP

1

AUDITOR

1

SERVICIU

222

SALUBRIZARE

1

PUBLICA

221

SERVICIU

ILUMINAT

PUBLIC

12

1

11

SERVICIU

UTILAJE

SI INTERVENȚII

42

1

41

1

SERVICIU

21

4

TESA

17

FORMAȚIE

2

0

ECARISAJ

2


’ORMATIE

6

DEZINFECTIE DEZINSECTIE SI

0

DERATIZARE

6


BIROU ADMINISTRATIV,

7

RESURSE UMANE SI

1

JURIDIC

6

BIROU

7

ECONOMIC

1

SI ACHIZIȚII

6


BIROU SSM,

PSI

MEDIU

6

1

5

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa nr.3 la HCL nr.

STAT DE FUNCȚII

SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITĂȚI PUBLICE


x I CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU .

NICOLAE-OVIDIU POPOVICIMUNICIPIUL BACĂU


Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

STAT DE FUNCȚII SERVICIUL MUNICIPAL DE UTILITATI PUBLICE

Nr crt

FUNCȚIA

Nr. total posturi contractule

NIVEL STUDII

GRAD/

TREAPTĂ

PROFESIONALĂ

1.

Director

1

Studii superioare

2.

Auditor intern

1

Studii superioare

I

3.

Inspector de specialiate (Responsabil CFP)

1

Studii superioare

I -

4

SERVICIUL SALUBRIZARE PUBLICĂ

222

a.

Șef serviciu

1

Studii superioare

b.

Inspector

1

Studii medii

IA

c.

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

Debutant

d.

Inspector de specialitate

3

Studii superioare

II

e.

Controlor prestări servicii

11

Studii medii

f.

Muncitori necalificați

197

4A

Formație ecarisaj

a.

Muncitori necalificați

2

4B

Formație dezinfectie dezinsectie si deratizare

' a.

Muncitor calificat

2

M/G

b.

Muncitor necalificat

4

5.

Serviciul Iluminat Public

12

a.

Șef serviciu

1

Studii superioare

b.

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

I

c.

Inspector de specialitate

3

Studii superioare

IA


Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

d.

Referent

1

Studii medii

IA

e.

Referent

1

Studii medii

Dispecer gri

f.

Muncitori calificați

Electriceni de intervenție/reparații

5

Studii medii

autorizați cu diploma, eventual ANRE IIB

6.

Serviciul Utilaje și Intervenții

42

a.

Sef serviciu

1

Studii superioare

b

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

IA

c.

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

I

d

Administrator

1

Studii medii

I

e.

Șoferi

24

M/G

I

f.

Muncitori calificați

12

M/G

Lăcătuș

1

M/G

Dulgher

2

M/G

Sudor

1

M/G

Mecanic

3

M/G

Constructor

1

M/G

Instalator

1

M/G

Tâmplar

2

M/G

Mecanic agricol

1

M/G

£•

Muncitori necalificați

2

7.

SERVICIUL TESA

21O               n ~

MUNICIPIUL BaCAU


Str. Mărășeștî nr. 6, Bacaib 600017

a.

Șef serviciu

1

Studii superioare

7A

Birou administrativ, resurse umane si juridic

a.

Șef birou

1

Studii superioare

b.

Consilier juridic

1

Studii superioare

I

c.

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

I

d.

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

II

e.

Referent

1

Studii medii

I

f.

Controlor prestări servicii

1

Studii medii

II

g

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

IA

7B

Birou Economic si Achiziții

a.

Sef birou

i

Studii superioare

b.

Inspector de specialitate

2

Studii superioare

I

c

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

II

d.

Inspector de specialitate

1

Studii superioare

I

e.

Magaziner

2

Studii medii/generale

I

7C

Birou SSM, PSI, Mediu

6

a.

Șefbirou

1

Studii superioare

b.

Inspector de specialitate - Responsabil mediu

1

Studii superioare

IA

c.

Inspector de specialitate - Responsabil SSM curs SSM 180 ore

1

Studii superioare

I

d

Inspector de specialitate - Responsabil SSM

1

Studii superioare

II

e.

Referent- Responsabil ISCIR

1

Studii medii

I

f.

Cadru tehnic PSI

1

Studii medii

I


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACĂU

Anexa nr.4 la HCL nr.      din....^\5&..^.26£

Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Serviciului Municipal de Utilități Publice, potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017 cuprinzând coeficienții și salariul de bază până la nivelul maxim

O
Str. Marășești nr. 6, Bacău, 600017

Nomenclatorul și ierarhia funcțiilor contractuale din cadrul Serviciului Municipal de Utilități Publice potrivit art. 11 din Legea nr. 153/2017 cuprinzând coeficienții și salariul de bază până la nivelul maxim

II. A Funcții de conducere contractuale

Grad profesional

Nivelul studiilor

Coeficient minim/

maxim

Salariu de bază la gradația 0

GRADAȚIA

1

2

3

4

5

1

Director

5

4,2000

7980

5,1000

9690

2

Sef Serviciu,/ Sef secție

s

3,4300

6525

4,2000

7980

3

Sef Birou/ Sef atelier

s

3,0526

5800

3,9000

7410

IIB. Funcții de execuție contractuale pe grade si trepte profesionale

4

Consilier, Expert, Inspector de specialitate

Str. Măi'ășești nr. 6, Bacău, 600017

Gradul 1A

s

2,3000

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2,7700

5263

5658

5941

6238

6394

6554

Gradul 1

s

1,5263

2900

3118

3274

3438

3524

3612

1,8300

3477

3738

3925

4121

4224

4330

Gradul II

s

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1,6500

3135

3370

3539

3716

3809

3904

Debutant

s

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

5

Consilier juridic

Gradul IA

s

2,3000

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2,7700

5263

5658

5941

6238

6394

6554

Gradul 1

s

1,7526

3330

3585

3764

3952

4051

4152

2,1063

4002

4302

4517

4743

4862

4984

Gradul II

s

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

1,6484

3132

3367

3535

3712

3805

3900

Debutant

5

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3737

2610

2806

2946

3093

3170

3249

Str. Mărășești n.r. 6, Bacău, 600017

6

Auditor

Gradul IA

s

2,3000

4370

4698

4933

5180

5310

5443

2,7700

5263

5658

5941

6238

6394

6554

7

Referent, Inspector, Arhivar, Referent-Casier

Treapta 1A

M

1,1447

2175

2338

2455

2578

2642

2708

1,3700

2603

2798

2938

3085

3162

3241

Treapta 1

M

1,0684

2030

2182

2291

2406

2466

2528

1,2800

2432

2614

2745

2882

2954

3028

Treapta II

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

Debutant

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

8

Administrator

Treapta 1

M

1,1868

2255

2424

2545

2672

2739

2807

1,4200

2698

2900

3045

3197

3277

3359

Treapta II

M

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

9

Casier,Magaziner

Treapta 1

1,0684

2030

2182

2291

2406

2466

2528

1,2800

2432

2614

2745

2882

2954

3028

Str. Mărășești nr. 6, Bacău, 600017

Treapta II

M,G

L.,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

10

Șofer

Treapta 1

M,G

1,1868

2255

2424

2545

2672

2739

2807

1,4200

2698

2900

3045

3197

3277

3 359

Treapta II

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,2000

2280

2451

2574

2703

2771

2840

11

Muncitor calificat

Treapta 1

M,G

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

1,1800

2242

2410

2531

265S

2724

2792

Treapta II

M,G

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

1,1500

2185

2349

2466

2589

2654

2720

Treapta III

M,G

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

1,1300

2147

2308

2423

2544

2608

2673

Treapta IV

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

1,1000

2090

2247

2359

2477

2539

2602

12

Muncitor necalificat

Treapta 1

M,G

1,0000

1900

2043

2145

2252

2308

2366

Treaptă fără sporuri

M,G

1,0000

1900

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL AL MUN. BACAU

Anexa nr.5 Ia HCL nr.       di n...

Bunurile aflate în patrimoniul Municipiului Bacău necesare desfășurării activităților pentru asigurarea serviciilor comunitare de utilități publice de către Serviciul Municipal de Utilități Publice

Anexa nr. 5

Situație privind bunurile aflate în patrimoniul Municipiului Bacău

Nr. crt.

Denumirea bunului

Nr. plan situație doc. cadastrală

Suprafață

An PIF

Situație juridică

1

CI - Atelier mecanic, Str. Constantin Ene nr. 3

Carte funciară 68725,

Nr. cadastral 68725-C1

Suprafață construită=519mp

1990

proprietatea municipiului Bacău

2

C2 - Birouri,

Str. Constantin Ene nr.3

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C2

Suprafață construită = 130mp

1990

proprietatea municipiului Bacău

3

C3 - Garaj,

Str. Constantin Ene nr. 3

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C3

Suprafață construită =15mp

1985

proprietatea municipiului Bacău

4

C4 - Șopron,

Str. Constantin Ene nr. 3

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C4

Suprafață construită =473mp

1994

proprietatea municipiului Bacău

5

C7 - Șopron (depozit carburanți)

Str. Constantin Ene nr. 3

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C7

Suprafață construită =74mp

1990

proprietatea municipiului Bacău

6

C8 - Magazie,

Str. Constantin Ene nr. 3

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C8

Suprafață construită =117,33mp

1985

proprietatea municipiului Bacău

7

C9 - Șopron (magazie)

Str. Constantin Ene nr. 3

Carte funciară 68725

Nr. cadastral 68725-C9

Suprafață construită -133mp

1990

proprietatea municipiului Bacău

8

Teren aferent Parc Auto

Carte funciară nr.68725

Nr. cadastral 68725

Suprafața din acte:8149mp Suprafața măsurată:8027mp

2007

proprietatea municipiului Bacău

STRUCTURĂ PARC AUTO PRIMĂRIA BACAU- S.U.S.T. 13.02.2018

Nr. crt.

DENUMIREA

MIJLOCULUI FIX

Nr.

înmatriculare

COMPARTIMENT DESERVIT

OBS.

1

MAN VIAJET

BC20PBC

DSAP SALUBRIZARE

în funcțiune

are ITP

2

MAN VIAJET

BC21PBC

DSAP SALUBRIZARE

în funcțiune

are ITP

3

MAN (autobasculanta)

BC23PBC

DSAP SALUBRIZARE

în funcțiune

are ITP

4

MERCEDES UNIMOG

BC39PBC

DSAP SALUBRIZARE

în funcțiune

are ITP

5

HAKO CITYMASTER

BC650

DSAP SALUBRIZARE

în funcțiune

are ITP

6

TEREX TLB 990

BC680

DSAP SALUBRIZARE.

în funcțiune

are ITP

7

RABA (cisterna)

BC02FTR

DSAP SPATII VERZI

în funcțiune

are ITP

8

MERCEDES SPRINTER

BC 99 SSP

DSAP SECȚIA UTILAJE

în funcțiune

are ITP

9

VW AMAROK

BC 99 MBC

DSAP SALUBRIZARE

10

RENAULT MAȘTER

BC01 PBC

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

are ITP

11

RENAULT MAȘTER

BC 02 PBC

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

are ITP

12

RENAULT MAȘTER

BC 03 PBC

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

are ITP

13

VW TRANSPORTER

BC 33 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

14

VW TRANSPORTER

BC 60 CLB

DDP-SSCDAIO

nefunctional

15

TRACTOR

BC 08 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

16

TRACTOR

BC 15 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

17

TRACTOR

BC 16 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

18

TRACTOR

BC 17 CLB

DDP-SSCDAIO

nefunctional

19

TRACTOR

BC 20 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

20

TRACTOR

BC21 CLB

DDP-SSCDAIO

nefunctional

21

TRACTOR

BC 22 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

22

TRACTOR

BC 23 CLB

DDP-SSCDAIO

nefunctional

23

REMORCA TRACTOR

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

24

REMORCA TRACTOR

BC 84 CLB

DDP-SSCDAIO

nefunctional

25

REMORCA TRACTOR

BC 85 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

26

REMORCA TRACTOR

BC 86 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

27

REMORCA TRACTOR

BC 87 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

28

REMORCA TRACTOR

BC 88 CLB

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

29

REMORCA TRACTOR

BC 89 CLB

DDP-SSCDAIO

nefunctional

30

REMORCA TRACTOR

BC 90 CLB

DDP-SSCDAIO

nefunctional

31

PLUG

FARANR

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

32

PLUG

FARA NR

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

33

PLUG

FARANR

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

34

PLUG

FARANR

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

35

PLUG

FARA NR

DDP-SSCDAIO

în funcțiune

36

PLUG

FARA NR

DDP-SSCDAIO

nefunctional

37

PLUG

FARANR

DDP - SSCDAIO

nefunctional

38

PLUG

FARANR

DDP-SSCDAIO

nefunctional

39

GREDER

BC 101

DDP-SSCDAIO

nefunctional

40

GREDER

BC 102

DDP-SSCDAIO

nefunctional

41

IFRON

BC 104

DDP-SSCDAIO

nefunctional