Hotărârea nr. 6/2018

Hotărârea nr.6 din 12.01.2018 privind emiterea acordului solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana-Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului ,,Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinației socio-medicală (spital și cămin de bătrâni), str.Letea, nr.17, din vecinătatea imobilului C3-Clădire Școală, Corp B-Laborator chimic atelier mechanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr.cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău


HOTĂRÂREA NR. 6 din 12.01.2018

privind emiterea acordului solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana - Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului ”Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinație socio - medicală (spital și cămin de bătrâni)”, str. Letea, nr. 17, din vecinătatea imobilului C3- Clădire Școală, Corp B - Laborator chimic atelier mecanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr. cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 12.01.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

 • - Cererea d-lui Constantinescu Dumitru și a d-nei Constantinescu Ioana - Lăcrămioara nr. 48431/ 20.12.2017 prin care solicită emiterea acordului vecinilor în formă autentică în vederea executării lucrărilor de refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni, precum și construire clădiri cu destinație socio-medicală (spital și cămin de bătrâni), str. Letea, nr. 17;

 • - Cererea nr. 16550/ 09.01.2018 a d-lui Constantinescu Dumitru și a d-nei Constantinescu Ioana - Lăcrămioara prin care se solicită înscrierea pe ordinea de zi din data de 12.01.2018 a proiectului de hotărâre;

 • - Adresa nr. 80377/ 09.01.2018 a Consiliului de Administrație a Colegiului Tehnic „Dumitru Mangeron”, prin care își dau acordul pentru realizarea acestor investiții;

 • - Referatul nr. 78010/ 09.01.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care propune emiterea acordului favorabil solicitat de către Constantinescu Dumitru si Ioana Lăcrămioara;

 • - Kxpuiicica de motive a Viccpiimaiului Municipiului Bacău, îinegistiată cu ni. 286/ 10.01.2018;

 • - Raportul compartimentelor de resort, înregistrat cu nr. 287/ 10.01.2018, favorabil;

 • - Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 23/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 24/11.01.2018 al Comisiei de specialitate nr. 5;

 • - Prevederile secțiunii I, pct. 2.5.6 din Anexa nr. 1 a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, modificată și completată;

 • -  Prevederile art. 27 alin. (1) lit. ”c” și alin. (3) din Ordinul nr. 839/ 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificat și completat;

 • - Prevederile art. 269 alin. (2) din Legea nr. 134/ 2010 - Codul de Procedură Civilă, republicată, modificată și completată;

 • - Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

 • - Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și alin. (5) lit. „c” și art. 45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l - Se aprobă emiterea acordului favorabil, solicitat de către Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana - Lăcrămioara pentru obținerea autorizației de construire în vederea realizării obiectivului ”Refuncționalizare, consolidare, mansardare și extindere clădiri existente în vederea transformării lor în spital, policlinică și cămin de bătrâni și construire clădiri cu destinație socio - medicală (spital și cămin de bătrâni)”, str. Letea, nr. 17, din vecinătatea imobilului C3- Clădire Școală, Corp B - Laborator chimic atelier mecanic în suprafață de 736,26 mp, suprafață construită la sol 710 mp, nr. cadastral 76523, CF nr.76523, domeniul public al municipiului Bacău.

ART. 2 - Prezenta constituie ”acordul vecinilor” prevăzut la punctul 5 din Certificatul de Urbanism nr. 16 din 12.01.2017, fără vreo altă formalitate.

ART.3 - Hotărârea va fi comunicată Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, domnului Constantinescu Dumitru și Constantinescu Ioana Lăcrămioara.

ART. 4 - Ptiu gtija Scciclaiului Municipiului Bacău piczcnla liolăiâic se comunică în termen legal Instituției Prefectului Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE

BREAHNĂ-PRAVĂ^


/ y ciMA \

E ȘEDINȚĂ r IONELÂ^CRISTINA

czx *

- /

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI