Hotărârea nr. 59/2018

Hotărârea nr.59 din 15.02.2018 privind modificarea HCL nr. 465/ 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții ”Reabilitare strada Aeroportului”.

HOTĂRÂREA NR. 59 DIN 15.02.2018

privind modificarea HCL nr. 465/ 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții „Reabilitare strada Aeroportului”

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Referatul nr. 78053/ 08.02.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune modificarea HCL nr. 465/ 2017 ca urmare a modificării titularilor drepturilor de proprietate;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1383/ 08.02.2018;

-Raportul compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 1384/ 08.02.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 250/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 251/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 252/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 253/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 254/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile Constituției României;

-Prevederile art. 3, ale art. 4 , ale art. 5, ale art. 10 și ale art. 18 din Legea nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, modificată și completată;

-Prevederile art. 4 alin. (1) și (2) din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/ 2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, modificată și completată;

-Prevederile art. 2 (3) din OG nr. 43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 59 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 24/ 2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativ, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile HCL nr. 465/ 2017 prin care s-a aprobat declanșarea procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării obiectivului de investiții "Reabilitare strada Aeroportului";

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și ale art.45 (3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată, ulterior modificată și completată::

HOTĂRĂȘTE:

ART.l. Se modifică Anexa nr. 3 - Lista imobilelor proprietate privata afectate de amplasamentul lucrărilor ce constituie coridorul de expropriere necesar realizării obiectivului de investiție "Reabilitare strada Aeroportului" din Municipiul Bacau, precum si sumele individuale aferente despăgubirilor, la HCL nr. 465/ 2017, în sensul modificării numelui proprietarului/ deținătorului de teren, în următoarele cazuri :

  • a) la numărul curent 7 - S.C. COM-BETON S.A. cu S.C. COVIAL - CVA SRL;

  • b) la numărul curent 21 - BOTOMEI ANDREI ALEXANDRU cu S.C. PLESUVU COM S.R.L.;

  • c) la numărul curent 22 - BOTOMEI VASILE cu S.C. PLESUVU COM SRL.

ART.2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 465/ 2017 sunt și rămân în vigoare.

ART.3. Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartiment Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART.4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului și Direcției Economice.

ART.5. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ


UNICIPIULUI BACĂU -OVIDIU POPOVICI