Hotărârea nr. 58/2018

Hotărârea nr.58 din 15.02.2018 privind exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemţiune asupra imobilului ”Hotel Central” situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 15.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Dosarul de prezentare și regulamentul de vânzare pentru valorificarea activului teren și construcție situate în Bacău, str. Nicolae Bălcescu, nr. 8, jud. Bacău înaintat de BDO Business Restructuring SRL înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 45900/ 28.11.2017;

-Adresa nr. 165/ 31.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 18406/ 31.01.2018 înaintată de către Direcția Județeană pentru Cultură Bacău prin care ne comunică faptul că Ministerul Culturii și Identității Naționale, prin Direcția Județeană pentru Cultură Bacău, transferă dreptul de preemțiune al statului către autoritățile locale; -Referatul nr. 1307/ 07.02.2018 al Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului prin care se propune exercitarea dreptului de preemțiune asupra imobilului ”Hotel Central” situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 1358 din 08.02.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 1359 din 08.02.2018, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 245/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 246/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 247/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 248/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 249/13.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile ari. 4 alin. (4), alin. (8) și ale art. 10 din Legea nr. 422/ 2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 1731, ale art. 1732 alin. (1), (2) și (3) și ale art. 1733 din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, modificată și completată;

-Prevederile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, modificată și completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (1) și alin. (9) și ale art.45 (2) lit. „a”, din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și ulterior modificată și completată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 Se aprobă exercitarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău a dreptului de preemțiune asupra imobilului ”Hotel Central” situat în Bacău, str. Nicolae Bălcescu nr. 8, înscris în Lista Monumentelor Istorice, având codul de clasificare BC-II-m-00772, la prețul de 212.000 euro fără TVA și sub condiția prezentării raportului de evaluare actualizat și a cererii de cumpărare ferme.

ART. 2 Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Compartimentul Administrarea și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 3 Hotărârea va fi comunicată Arhitectului Șef - Compartimentului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Direcției Județene pentru Cultură Bacău și BDO Business Restructuring SRL.

ART. 4 Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARI UNICIPIULUI BACĂU

NICOL )VIDIU POPOVICI