Hotărârea nr. 57/2018

Hotărârea nr.57 din 06.02.2018 privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosinţă asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri şi Expoziţional Bacău, pe o perioadă de 15 ani, către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

HOTĂRÂREA NR. 57 DIN 06.02.2018

privind acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău

Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în ședință extraordinară la data de 06.02.2018, potrivit art.39(2) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere :

-Adresa nr. 17463/ 19.01.2018 înaintată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău prin care solicită acordarea în folosință gratuită a 6 birouri situate la etajul I din clădirea Incubatorul de Afaceri;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 960/ 26.01.2018;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 961/ 26.01.2018, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 239/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 240/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 241/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 242/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 243/05.02.2018 al Comisiei de specialitate nr.5;

-Prevederile art. 874 (1) din Legea nr. 287/ 2009 privind Codul Civil, republicată, ulterior modificată și completată;

-Prevederile art. 11 (1), ale art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b”, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată și completată;

/\

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și „d”, alin. (6) lit. „c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRA STE:

ART. 1 (1) - Se acordă, cu titlu gratuit, dreptul de folosință asupra unui număr de 6 birouri situate la etajul I și asupra spațiilor comune (casa scării, toalete, etc.) din clădirea Incubatorul de Afaceri aferentă imobilului Centrul de Afaceri și Expozițional Bacău pe o perioadă de 15 ani, către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

Ol - Cele 6 birouri menționate la alineatul anterior sunt identificate astfel:

EL 9 (4) cu o suprafață de 30,25 mp

EL 10 (5) cu o suprafață de 16,15 mp

EL 11 (6) cu o suprafață de 23,20 mp

El. 13 (8) cu o suprafață de 22,45 mp

El. 15 (14) cu o suprafață de 22,80 mp

El. 16 (13) cu o suprafață de 22,75 mp.

ART. 2 - Plata cheltuielilor de întreținere, a utilităților aferente acestor spații, pe parcursul întregii perioade, vor fi suportate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău.

ART. 3 -Predarea-primirea imobilului se va face pe bază de proces verbal ce va fi anexă la contractul de folosință gratuită.

ART. 4 - Primarul Municipiului Bacău va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Economică și Arhitectul Șef - Compartiment Administrare și Inventarierea Patrimoniului.

ART. 5 - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Compartimentului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului si Asociației de Dezvoltare

5                                                                                                                  5                                  5

Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău - ADIS.

ART. 6 - Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituției Prefectului - Județul Bacău pentru verificarea legalității.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚA-GHERASIM CONSTANTINCONTRASEMNEAZĂ


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI